Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТранспарентність системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов

Транспарентність системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов
Сторінка9/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Транспарентність системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов

З метою забезпечення гармонійної і цілісної системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов необхідно подбати про те, щоб ця система була ясна і чітка для всіх учасників дидактичного процесу, тобто учнів і їх батьків, вчителів та керівництва системи освіти.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

З цією метою слід ясно визначити хід і спосіб проведення іспиту, а також подати до публічного відома аналіз результатів іспиту.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Варто також розповсюджувати формулу іспиту, застосовуючи різні канали комунікації для того, щоб інформацію отримала якомога більша кількість людей.5.1 Інформатори про зовнішній іспит з сучасної іноземної мови

Створюючи матрицю зовнішнього іспиту з сучасних іноземних мов, необхідно створити інформатор (довідник) про іспит і забезпечити його публічний доступ, не пізніше ніж на 2 роки перед змінами, що впроваджуються. Інформатор повинен містити в собі наступні елементи: • обсяг компетенцій, які перевіряються на іспиті (кореляція з програмною основою мовного навчання);

 • загальну характеристику іспиту;

 • детальну характеристику іспиту (напр. у випадку випускного іспиту, детальний опис іспиту (письмової і усної частини), разом з детальним обговоренням критеріїв оцінювання письмової і усної відповіді );

 • обсяг граматичних засобів для кожної сучасної іноземної мови, з якої здається зовнішній іспит;

 • приклади екзаменаційних завдань разом з відповідями і обґрунтуванням щодо програмної основи мовного навчання.

5.2 Явність результатів

На закінчення кожної екзаменаційної сесії повинні бути розроблені звіти, які аналізують результати учнів. Для кожної мови треба розробити окремий звіт, який включатиме наступні елементи: • короткий опис екзаменаційного аркуша ;

 • дані, що стосуються популяції екзаменованих; • інформація, що стосується перебігу іспиту;

 • основні статистичні дані, що стосуються результатів, отриманих екзаменованими (розподіл результатів екзаменованих, статистичні дані, такі як кількість екзаменованих, мінімальний і максимальний результат, середньостатистичний результат, стандартне відхилення, відсоток успіхів, рівень виконання завдань, аналіз окремих частин іспиту, дані, що стосуються популяції екзаменованих).

  Популяція - сукупність організмів одного виду, що займають обмежений ареал (територія поширення якогось об'єкта або явища), мають спільне походження за фенотипом та географічно ізольовані від інших популяцій даного виду, можуть вільно схрещуватися і дають плодюче потомство.

  Станда́ртне відхи́лення (англ. standard deviation) або середнє квадратичне відхилення, позначається як S або σ. - у теорії ймовірності і статистиці найпоширеніший показник розсіювання значень випадкової величини відносно її математичного сподівання.

  Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.Варто також застосувати в аналізі результатів іспиту шкалу, яка дозволить порівняти результати учнів, які здають іспит в даному навчальному році, а також порівняти середні результати шкіл в масштабі країни чи воєводства (області). Ця інформація має бути поширена (напр. на сайті державного центру іспитів) та доступна для всіх зацікавлених осіб.

5.3 Популяризація

Інформація про зовнішні іспити з сучасних іноземних мов має передаватися суспільству всіма можливими каналами, для того щоб якнайбільший відсоток суспільства був поінформований про зміни.

З цією метою варто створити напр. канал Youtube, на якому буде поточна інформація про іспити. Прикладом такого каналу комунікації може бути канал YouTube польської Центральної екзаменаційної комісії, показаний нижче:

Слід подумати також про створення освітньо-підготовчої платформи, доступної для всіх зацікавлених, на якій були б показані приклади (аудіозапис) усного іспиту з сучасної іноземної мови. Прикладом такого рішення є платформа openhorizon.pl, показана нижче:На платформі доступні курси для вчителів і учнів, завдання яких показати на практиці основні положення і вимоги іспиту.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.6. Висновки

Реформуючи систему зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов слід врахувати наступні пропозиції.

1. Система зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов повинна опиратися на програмну основу мовного навчання, яка гармонізована з ESOKJ, якщо мова йде про рівні знання мови i розподіл змісту.

2. Система зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов має бути цілісною системою, що означає, що кожен освітній етап повинен завершуватися перевіркою вмінь учня в області сучасної іноземної мови. Більше того, екзаменаційні аркуші на кожному освітньому етапі мають бути схожі з точки зору структури, щоб можна було проаналізувати освітню додаткову вартість для даної школи. Аркуші з різних сучасних іноземних мов мають бути сконструйовані за одним зразком (при збереженні культурної специфіки даної мови), щоб можна було порівнювати компетенції учнів в різних мовах.

3. Зовнішні іспити з сучасних іноземних мов повинні перевіряти всі мовні навики і вміння (слухання, читання, письмо, розмову, мовні засоби). Якщо на іспитах, якими завершаються нижчі освітні етапи, мовлення може перевірятися не безпосередньо, то усний іспит має бути обов'язковим елементом випускного іспиту, оскільки випускник середньої школи, який планує далі вчитися у вузі, мусить вміти ефективно спілкуватися усно і письмово іноземною мовою. Варто також задуматися над підготовкою аркушів для учнів зі спеціальними освітніми потребами (учні глухі і зі слабим слухом, слабкозрячі і незрячі, учні з комплексом Аспергера та з розумовою недорозвиненістю в легкому ступені) .

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.

Потре́ба - стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.

4. Для уніфікації результатів, отримуваних учнями на зовнішніх іспитах з сучасних іноземних мов, необхідно створити ясні критерії оцінки письмової і усної відповіді. Слід також передбачити систему підготовки екзаменаторів, які оцінюватимуть анонімно роботи за такими самими, уніфікованим критеріями по всій країні.5. Слід також подбати про транспарентність (прозорість) системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов. Потрібно створити довідники (інформатори) про іспит, доступні для всіх. Потрібно також після закінчення кожної екзаменаційної сесії проводити детальний аналіз результатів іспиту, а отримані висновки і пропозиції робити доступними для громадськості.

Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.

Рекомендується також популяризація інформації про систему зовнішніх іспитів при використанні різних каналів комунікації для того, щоб якомога більша частина суспільства своєчасно інформувалася про спосіб її функціонування.

1 В разі варіанту IV. 1 були виділені два обсяги: базовий (на фундаменті освітніх вимог рівня III.

Фунда́мент - частина будівлі чи споруди, переважно підземна, яка сприймає навантаження від споруди і передає їх на основу, складену ґрунтами (природну) чи штучну . Фундаменти бувають безперервними - по периметру всіх стін, або переривчастими - у вигляді окремих стовпів і залізобетонних подушок, проміжки між якими засипають ґрунтом.

0 для III освітнього етапу) та розширений обсяг (на фундаменті освітніх вимог рівня III.1 для III освітнього етапу)


Каталог: content -> Новини -> 2015
Новини -> I. Преамбула
Новини -> Всесвітня історія 10―11 класи рівень стандарту/Академічний рівень
2015 -> Програма проведення інформаційно-комунікативного заходу «Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України»
Новини -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
1   2   3   4   5   6   7   8   9 • 5.1 Інформатори про зовнішній іспит з сучасної іноземної мови
 • 5.2 Явність результатів
 • 5.3 Популяризація