Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРеєстраційна заява суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

Скачати 81.18 Kb.

Реєстраційна заява суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування
Скачати 81.18 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір81.18 Kb.

Форма N 1-ІТ

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування


  7. Види економічної діяльності суб'єкта індустрії програмної продукції відповідно до підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) на основі кодів КВЕД-2010

Таблиця 1

Поле для позначки

Вид діяльності відповідно до підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу

Поле для позначки

Код КВЕД-2005

Код КВЕД-2010

Обсяг отриманого доходу протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів

 

1) видання програмного забезпечення, включаючи видання і реалізацію (продаж, прокат та/або надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового (несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад або адаптацію несистемного програмного забезпечення для певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та інші додатки; випуск комп'ютерних ігор для всіх платформ

 

72.21.0 "Розроблення стандартного програмного забезпечення"

58.21 "Видання комп'ютерних ігор"

 

 

72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення"

58.29 "Видання іншого програмного забезпечення"

 

 

 

62.01 "Комп'ютерне програмування"

 

 

2) комп'ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення (у тому числі з використанням комерційних або вільно розповсюджених модулів), включаючи розроблення структури і змісту та/або написання системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у тому числі відновлення), прикладних програм (у тому числі відновлення), баз даних, веб-сайтів (у тому числі їх аудіовізуальних елементів);
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.
настроювання програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта;
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до потреб користувачів; написання програмних супроводжуючих інструкцій для користувачів

 

72.21.0 "Розроблення стандартного програмного забезпечення"

62.01 "Комп'ютерне програмування"

 

 

3) консультування з питань інформатизації, включаючи планування та розроблення комп'ютерних систем, що поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів і використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, консультування з питань створення продукції програмного забезпечення і надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, консультування з питань обслуговування роботи програмного забезпечення та інформатизації

 

72.10.0 "Консультування з питань інформатизації"

62.02 "Консультування з питань інформатизації"

 

 

4) діяльність з керування комп'ютерним устаткуванням, включаючи надання послуг з місцевого керування і діяльності комп'ютерних систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам

 

72.30.0 "Оброблення даних"

62.03 "Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням"

 

 

5) створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексів, систем та мереж на базі інформаційних технологій, систем передачі даних та систем збереження даних, монтажу і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
обслуговування та супровід комплексів, систем і мереж, збудованих на базі інформаційних технологій;
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
установлення програмного забезпечення за винагороду, включаючи реалізацію, інсталяцію, впровадження, інтеграцію з іншими системами, підтримка (налагодження, консультування з питань розробки та експлуатації, модифікація та доробка, виправлення помилок); розроблення криптографічних засобів захисту інформації;
Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
надання права на використання програмного забезпечення, включаючи передачу майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення (комп'ютерні програми)

 

33.30.0 "Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами"

33.20 "Установлення та монтаж машин і устаткування"

 

 

6) оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, включаючи діяльність, пов'язану з базами даних: надання даних у певному порядку або послідовності шляхом їх вибору в режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, відсортованих згідно із запитом, для широкого чи обмеженого кола користувачів (комп'ютеризований менеджмент); оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення

 

72.30.0 "Оброблення даних"

63.11 "Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність"

 

 

72.40.0 "Діяльність, пов'язана з банками даних"

63.12 "Веб-портали"

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

х

 
8. Питома вага доходів суб'єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у розділі 7 цієї заяви, протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів відносно доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг

Таблиця 2


N з/п

Послідовні звітні (податкові) квартали

Обсяг доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг (грн)

Доходи від здійснення видів економічної діяльності, визначених у розділі 7 цієї заяви

сума
(грн)

питома вага
(%)
(гр. 4 : гр. 3 х 100)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 
9. Первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта

Таблиця 3


N з/п

Послідовні звітні (податкові) квартали

Первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів

У тому числі первісна вартість:

основних засобів
(грн)

нематеріальних активів
(грн)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 
10. Перший день звітного (податкового) кварталу, з якого суб'єкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування "___" ____________ 20__ року.

11. Спосіб отримання Спеціального свідоцтва (необхідне зазначити)
             безпосередньо в органі
             державної податкової служби

поштою
12. Особа, яка підписала цю заяву, підтверджує, що:

податковий борг у суб'єкта відсутній;

щодо суб'єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною та відповідає даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.


_______________________________
(П. І. Б)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 
13. Дані про розгляд заяви (заповнюються посадовими особами податкового органу)

  


Скачати 81.18 Kb.

  • 7. Види економічної діяльності субєкта індустрії програмної продукції відповідно до підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
  • (далі - Кодекс) на основі кодів КВЕД-2010
  • Вид діяльності відповідно до підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу
  • Код КВЕД-2005 Код КВЕД-2010
  • 9. Первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів субєкта
  • 10. Перший день звітного (податкового) кварталу, з якого субєкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування
  • 12. Особа, яка підписала цю заяву, підтверджує, що
  • 13. Дані про розгляд заяви