Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРезультати зно-2015

Результати зно-2015
Сторінка1/2
Дата конвертації16.06.2017
Розмір94.5 Kb.
  1   2

Результати ЗНО-2015
Щороку ми аналізуємо результати ЗНО, як один з показників якості освіти. Це тим більше актуально, що в цьому році результати ЗНО з української мови є і результатами ДПА.

Хочу спочатку коротко охарактеризувати ситуацію по Україні, а потім вже перейти до результатів, які отримали випускники наших навчальних закладів.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.Українська мова та література

Не подолали поріг "склав/не склав" з української мови і літератури по Україні 22 тис. 610 осіб, або 8,9 % від загальної кількості тих, хто складав цей тест. Це при тому, що було знижено поріг, інакше ця кількість становила б 35 тис. 634 особи. Маємо 472 загальноосвітніх навчальних заклади, в яких 10 і більше випускників не перейшли поріг "склав/не склав". Є навчальні заклади, у яких його перейшли лише близько 5 осіб. Найбільше таких шкіл у Закарпатській області (24%). Друге місце тримає Чернівецька область (майже 20%).

Закарпатська область Закарпа́тська о́бласть - область на південному заході України в межах західної частини Українських Карпат та Закарпатської низовини. На півночі межує з Львівською, на сході з Івано-Франківською областями України.
Чернівці́ - адміністративний, політичний і релігійний центр Чернівецької області, важливий культурний та науково-освітній осередок України. Місто розміщене на південному заході України за 40 км від румунського кордону.У Рівненській та Івано-Франківській областях в 11% шкіл є по 10 і більше учнів, які не пройшли поріг "склав/не склав".

Завдання з української мови були скеровані на визначення рівня сформованості основних складових предметної компетентності. Здебільшого перевірялися життєво важливі, практичні складові (правильно вимовляти й писати слова, відрізняти й доречно використовувати слова з відповідним лексичним значенням, уживати коректні форми змінюваних слів, правильно будувати речення, розставляти розділові знаки, висловлювати й аргументувати власну позицію і так далі). Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року свідчать, що випускники стикалися з певними труднощами саме в процесі виконання практичних завдань, які вимагали застосування здобутих знань, умінь і навичок у нових ситуаціях.
Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.
Лекси́чне зна́чення - історично закріплена в свідомості людей співвіднесеність слова з певним явищем дійсності, зв'язок певного звучання з певним поняттям, волевиявленням.
Зовнішнє незалежне оцінювання Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО, раніше також Зовнішнє тестування, ЗТ) - іспити для вступу до ВНЗ в Україні.
Це стосується завдань на правильну вимову уподібнених приголосних, побудову простого ускладненого речення, пунктуацію в складному реченні. Значні труднощі виникли із завданнями на читання й розуміння тексту. Психометричні характеристики завдань цьогорічної сертифікаційної роботи підтверджують доцільність використання завдань як із закритою, так і з відкритою відповіддю. Так, завдання з відкритою відповіддю (власне висловлення та завдання на аналіз тексту) суттєво впливають на розподіл учасників за рейтинговою шкалою, уможливлюють оцінювання рівня розвитку продуктивних видів мовленнєвої діяльності й мають високі показники дискримінації та кореляції.
Контент-аналіз - якісно-кількісний метод вивчення документів, який характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів.
Багаторічний досвід оцінювання власних висловлень учасників зовнішнього незалежного оцінювання свідчить про слабкий розвиток у випускників шкіл навичок побудови такого аргументативного тексту. Половина тестованих не вміє вправно сформулювати свою позицію із запропонованого дискусійного питання й підтвердити її доречними аргументами. Понад 50 відсотків учасників зовнішнього незалежного оцінювання взагалі не наводять прикладів із власного читацького, мистецького, соціального досвіду чи історичного досвіду людства. У половині робіт спостережено серйозні порушення логічності, послідовності й несуперечливості викладу. Мовленнєву вправність власних висловлень здебільшого оцінено в 0 або 1 бал із 4 можливих, що свідчить про доволі низький рівень опанування орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і стилістичних норм української мови. Аналіз виконання завдань з української літератури сертифікаційної роботи з української мови і літератури як базового, так і поглибленого рівнів свідчить, що учасники тестування продемонстрували середній і достатній рівень володіння матеріалом, визначеним Програмою ЗНО з української літератури.
Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Не викликали труднощів у переважної більшості абітурієнтів завдання з теми «Усна народна творчість» та «Давня українська література» (успішність виконання – 51,3% і 60,7% відповідно). Із блоку завдань за темою «Література кінця XVIII – початку XX ст.» лише завдання № 40 (перевіряло знання твору «Чого являєшся мені у сні») виявилося складним для абітурієнтів. Лише 37,3% абітурієнтів правильно визначили, що автором наведеного уривку є Іван Франко. Проте майже кожен четвертий уважав, що це Павло Тичина. Із блоку завдань за темою «Література ХХ століття» лише завдання № 43 (перевіряло знання твору Ольги Кобилянської «Земля») і завдання № 50 (перевіряло 40знання твору Григора Тютюнника «Три зозулі із поклоном») виявилися складними для учасників тестування (успішність виконання – 24% і 39,1% відповідно).
Івана Франка́ - село в Україні, в Пологівському районі Запорізької області. Населення становить 260 осіб. Орган місцевого самоврядування - Пологівська сільська рада.
Тютю́нник Гри́гір Миха́йлович (5 грудня 1931(19311205), c. Шилівка, Зіньківський район, УСРР - 6 березня 1980, Київ, УРСР) - український письменник-прозаїк.
Варто підкреслити, що 40,2% і 16,8% абітурієнтів уважали, що події, описані в творі «Земля», відбувалися в «Тінях забутих предків» та в «Камінному хресті». Кожен четвертий учасник визначив, що «Три зозулі із поклоном» – це роман у віршах, а 10,5% взагалі вважають указаний твір Григора Тютюнника драмою-феєрією. Також складним виявилося завдання з теми «Сучасний літературний процес». Лише кожен третій абітурієнт знає, що саме Юрій Андрухович є представником літератури постмодернізму.
Ю́рій І́горович Андрухо́вич (нар. 13 березня 1960, Станіслав, нині Івано-Франківськ) - український поет, прозаїк, перекладач, есеїст. Кандидат філологічних наук. Живе і працює в Івано-Франківську.
Кожен п’ятий упевнений, що це Василь Стус, а 16,3% уважають, що це Василь Симоненко. Певні труднощі в учасників тестування викликало завдання № 54 (перевіряло знання основних теоретико-літературних понять: сентименталізм, романтизм, реалізм, їхні ознаки; модерністських напрямів і течії: імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм). Лише 11,8% абітурієнтів правильно встановила усі відповідності між персонажем твору та літературним напрямом, до якого належить твір. Кожен третій не надав жодної правильної відповіді, а 32,4% і 16,8% змогли вказати лише одну та дві відповідності. Із завданнями на аналіз цілісного самодостатнього художнього твору (№ 59–62) переважна більшість абітурієнтів, які вибирали сертифікаційну роботу поглибленого рівня, успішно визначили віршований розмір запропонованого тексту, осягнули творчу концепцію автора (ідею твору), визначили рецепцію наведеного твору в загальноукраїнському літературному контексті.
Літерату́рний на́прям - відносно монолітна і внутрішньо упорядкована сукупність літературних (ідейно-художніх) тенденцій, усталена в ряді визначних чи епохальних творів, що з'явилися приблизно в один і той самий час.
Віршо́вий ро́змір, або Ме́тр (грец. metron - міра) - не поширений у силабо-тонічній версифікації термін для позначення особливостей ритмічної одиниці, покладеної в основу певного віршового твору, власне - міра вірша, його загальна схема, з якою узгоджуються його елементи (ямбічний розмір, дактилічний розмір тощо).
Лише завдання № 62 (визначення антитези до образу «народу самостійних дітей») викликало певні труднощі. Правильний варіант («Лиш потурнаки й яничари») вказали 41,9% абітурієнтів. Кожен п’ятий уважав, що це варіант «Вулканом націй ціла раса». Окремо варто сказати, що в 2015 році вперше до сертифікаційної роботи включено завдання на встановлення правильної послідовності літературних явищ. Ці завдання (№ 63–66) перевіряли не лише знання хронологічного порядку виникнення конкретних літературних фактів, а й їхні причиново-наслідкові зв’язки. За рівнем складності завдання виявилися оптимальними (успішність виконання – 58,5%, 52,2%, 60,5%, 49,6% відповідно). Це свідчить, що абітурієнти, які вибирали поглиблений рівень сертифікаційної роботи, продемонстрували здатність осягнути літературу саме як процес, що є важливим для її поглибленого вивчення у ВН

80% абітурієнтів, що складали ЗНО з української мови та літератури, не володіють уміннями щодо правильної вимови глухих і дзвінких приголосних; 70 — не вміють узгоджувати числівник з іменником; 90 — не знають, де треба ставити кому в реченні з однорідними членами речення;
Дзві́нкість (англ. voice, voicing) - у мовознавстві якість звуку, що вимовляється з вібрацією голосових звязок; у фонетиці - тип фонації, що протистоїть глухості тощо. Приголосні звуки, які вимовляються дзівнко, називається дзвінкі́ при́голосні (англ. voiced consonants)
Однорідні члени речення - це такі члени речення, що виконують однакову синтаксичну роль, відносяться до одного й того самого члена речення і поєднуються між собою сурядним зв'язком. Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного.
80% — не знають, де треба ставити двокрапку в безсполучниковому складному реченні.


Найкраще склали ЗНО з української мови і літератури Київ, Київська, Волинська, Черкаська, Чернігівська, Донецька області.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2  • Українська мова та література
  • Закарпатській області