Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРезюме олецький Олексій Віталійович

Скачати 46.52 Kb.

Резюме олецький Олексій Віталійович
Скачати 46.52 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір46.52 Kb.
РЕЗЮМЕ Олецький Олексій Віталійович E-mail: oletsky@ukma.edu.ua; oletsky@ukr.net. Facebook: https:www.facebook.comoleksiyoletsky Дата народження: 20 листопада 1962 року Місце роботи: факультет інформатики Національного Університету “Києво-Могилянська Академія”; кафедра мультимедійних систем Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат технічних наук Вчене звання: доцент ORCID: 0000-0002-0553-5915 Освіта: 1979 – 1984: Київський університет ім. Т.Г.Шевченка; факультет кібернетики; спеціальність “прикладна математика”. Професійний досвід З 1993 р. Факультет інформатики Національного Університету “Києво-Могилянська Академія” Викладання, підготовка навчальних матеріалів, в тому числі у вигляді електронних курсів у середовищі Moodle. Основні навчальні курси: Штучний інтелект Веб-програмування Основи Інтернет-бізнесу Програмування в Java Front- та backend-технології веб-застосувань Системи та методи штучного інтелекту Дослідження в галузі обробки та аналізу даних, комп’ютерного моделювання, machine learning, інтелектуалізації інформаційних систем, моделей прийняття рішень в умовах неповної та недостовірної інформації. 2012 – 2014 Тренер курсу “Java Standard Edition” в Bionic University 2010-2012 Тренер в Infopulse – основи Java та C#. 1994-1996 Написання статей та аналітичних оглядів для газет Computer WorldKiev та Business 1987-1993 Науковий співробітник та аспірант Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. 1984-1987 Інженер науково-дослідницької частини факультету кібернетики Київського державного університету.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка - державний вищий навчальний заклад України, розташований у місті Києві, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.
Науково-дослідницькі інтереси: аналіз та інтерпретація експериментальної інформації з рисами Big Data; моделі прийняття рішень на основі machine learning; онтологічно-орієнтовані методи пошуку інформації;
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
soft computing (нейронні мережі, нечіткі множини, генетичні алгоритми); інтелектуальний аналіз даних (Data Mining, Web Usage Mining); моделювання та аналіз цінових коливань на фінансових та валютних ринках; e-learning Основні науково-дослідницькі проекти: моделювання випадкових процесів з заданими характеристиками;
Генети́чний алгори́тм (англ. genetic algorithm) - це еволюційний алгоритм пошуку, що використовується для вирішення задач оптимізації і моделювання шляхом послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів з використанням механізмів, що нагадують біологічну еволюцію.
Випадко́вий проце́с (англ. stochastic process) - важливе поняття сучасної теорії ймовірностей. Є певним узагальненням поняття випадкова величина, а саме - це випадкова величина, що змінюється з часом (іншими словами: випадкова величина, що залежить від змінної величини, яку називають час, або іншими словами - це набір випадкових величин, параметризованих величиною T - часом).
виділення інформативних характеристик експериментальних даних на основі методу головних компонент та інтегрального розкладу Карунена-Лоева з метою подальшого розпізнавання; відновлення сигналів, спотворених в результаті неідеальних вимірювань, на основі вирішення обернених задач (задача редукції до ідеального приладу); застосування марковських процесів для оцінювання мір важливості вузлів інформаційних мереж;
Ма́рковський проце́с - це випадковий процес, конкретні значення якого для будь-якого заданого часового параметру t+1 залежать від значення у момент часу t, але не залежать від його значень у моменти часу t-1, t-2 і т. д.
розробка методів онтологічно-орієнтованого інформаційного пошуку. Участь в сумісних європейських проектах: Human Resource Development for Publishing in Ukraine; Interregional IT-Training Courses for Kyiv-Mohyla Collegia Network (InterCollegia) Проекти, спрямовані на розвиток засобів електронної освіти: створення та впровадження системи електронного опитування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін;
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
створення та впровадження системи автоматизованого запису на вибіркові навчальні дисципліни; розробка електронних навчальних курсів. Публікації Підручник “Штучний інтелект” (у співавторстві) Навчальний посібник “Принципи роботи комп’ютерних систем” Посібник “Перші кроки в Java” (електронний ресурс) Близько 100 наукових статей Інші навички IT-технології Програмування (Java, веб-програмування, (PHP, Java Script) Створення та підтримка веб-ресурсів Пакети для математичних обчислень Написання статей та аналітичних оглядів з IT-технологій.
JavaScript (JS) - динамічна, об'єктно-орієнтована мова програмування. Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується як частина браузера, що надає можливість коду на стороні клієнта (такому, що виконується на пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки.
Technical writing English – advanced level


Скачати 46.52 Kb.

  • Київського державного університету