Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРічна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
Сторінка1/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).Голова правлiння


Устименко I. С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

09.11.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента


31762819

1.4. Місцезнаходження емітента

83001, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург,11

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 304-14-97, (062) 304-14-97

1.6. Електронна поштова адреса емітента

prat_industriya@bigmir.
По́шта (від лат. posta) - установа для транспортування повідомлень (наприклад листів, листівок), дрібних товарів, частково людей. Найчастіше вона є державною установою.
Поштова адреса Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).
net

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

79(3379) Бюлiтень Цiннi папери України
28.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

industrial.pat.ua

в мережі Інтернет

27.05.2012
(адреса сторінки)
(дата)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Річна інформація емітента цінних паперів
  • Організаційно-правова форма
  • 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації