Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРічна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
Сторінка2/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

1г. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - не має одержаних лiцензiй або дозволiв на додатковi види дiяльностi.

1д. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - ПрАТ "Iндустрiя" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

7. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди протягом звiтного перiоду не нараховувалися.

9б. Iнфоормацiя про облiгацiї емiтента - облiгацiї ПрАТ "Iндустрiя" не випускали.

9в. Iнфоомацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом - Iншi цiннi папери не випускалися емiтентом.

9г. Iнформацiя про похiднi цiннi папери - у Товариства не має похiдних цiнних паперiв.

9г. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося викупу власних акцiй.

9д. Iнформацiя щодо виданих сертиффкатiв цiнних паперiв - сертифiкати цiнних паперiв не видавалися Товариству.

12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - борговi цiннi папери не випускалися ПрАТ "Iндустрiя".

25.Копiя протоколу загальних зборiв емiтента, що проводилися протягом звiтного року, додаються до поданих рiчних даних до Комiсiї.

26. Аудиторський висновок додається до поданих рiчних даних до Комiсiї.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.


27.Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку - Товариство не складає таку звiтнiсть.

28.Випуску цiльових облiгацiй не було. Послугами страхових компанiй емiтент не користується.
По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1.
Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Повне найменування


Приватне акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "IНДУСТРIАЛЬ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

83001

3.1.5.
Пошто́вий і́ндекс - набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування та пристави пошти. Уперше поштові індекси застосовано 1932 року в Україні, що тоді була у складі СРСР. 1962 року нову систему поштової індексації впроваджено в Західній Німеччині, пізніше її застосовано й в інших країнах світу.
Область, район


Донецька обл. Ворошиловський р-н

3.1.6. Населений пункт

м.
Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Донецьк


3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Рози Люксембург,11

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Серія і номер свідоцтва


А00 №301715

3.2.2. Дата державної реєстрації

14.11.2001

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет донецької мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.
Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
)


3 760 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

3 760 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Креди Агриколь Банк"

3.3.2.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
МФО банку


300614

3.3.3. Поточний рахунок

26000500047602

3.3.4.
Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку3.3.6. Поточний рахунок3.4. Основні види діяльності

51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi

52.11.0 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих переважно продовольчим асортиментом

52.12.
Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.
0 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "Донецькiнаудит"

н/д

83050, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н, Донецьк, Унiверситетська, 37

1,33

ТОВ "Байкал"

н/д

н/д, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н, Донецьк, н/д

0,133

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Нестеренко Iван Iванович

ВВ 276162 15.01.1998 Пролетарським РВДМУУМВС України в Дон. обл.

0

Жуков Володимир Петрович

ВС 598992 20.12.2000 Калiнiнський РВДМУУМВС України в Дон. обл.

0,133

Усього

1,596


5.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці


У штатi працює три штатнi одиницi на умовах неповного робочого часу.
Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Непо́вний робо́чий час - вид робочого часу, який менший від нормованого (менший за 40 годин на тиждень) і встановлюється за особистою угодою між працівником і роботодавцем.
Програми пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, системи заохочень, додатковi послуги та соцiальнi пiльги вiдсутнi.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Працiники пiдприємства участi у статутному капiталi не приймають.


Позаштатних працiвникiв немає.

Спiвробiтникiв, працюючих за сумiсництвом, немає.

Фонд оплати працi - 98 406,28 грн. 3

У 2010 роцi у штатi працювало 4 працiвники, при цьому Фонд оплати ппрацi становив 116 983,22 грн.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.


Зменшення на суму 18 576,94 грн. вiдбулось за рахунок зменшення чисельностi штату.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правлiння товариства

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Устименко Iгор Степанович

6.1.3.
Поса́да - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи


ВА 516023 07.12.1996 Ворошиловський РВ УМВС України в м.
Пáспорт (фр. passeport) - документ, що видається державою для посвідчення особи своїх громадян (первісне значення - дозвіл на проїзд через порт). Паспорт надає право легально перетинати кордон і визначає громадянство його власника.
Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Донецьку


6.1.4. Рік народження

1951

6.1.5. Освіта

Донецький державний унiверситет, економiкаi планування матерiально-технiчного постачання, економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Замiсник директора ЗАТ "Iндустрiя"

6.1.8. Опис

Винагороду отримав в формi заробiтної плати за 2011р.
Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
в сумi 36810,17 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.


Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

До повноважен посади входить Представлення iнтересiв Товариства у встух установа, в тому чеслi владних, органiзацiя планування дiяльностi Товариства. Пiдписання угод вiд iменi Товариства.
Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.


Посадова особа не обiймає iнших посад.

Устименко И.С.

-УРС Минуглепрома начальник отдела снабжения

- Донецкое обл.управление торговли зам.начальника-

-ООО "Торгснабсервис" управляющий

-ООО "Донкерампромсырье" зам.начальника-

- Зао Индустрия зам.директора

ЗАО Индустрия председатель правдения

ЧАО Индустриаль председатель правления

10.9. Голова Правлiння.

Голова

Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення

протоколiв засiдань.

Голова

Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння,-

в тому числi представляти iнтереси Товариства,

вчиняти правочини вiд iменi Товариства,

видавати накази та давати
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • 3. Основні відомості про емітента
  • 3.2. Інформація про державну реєстрацію
  • 3.3. Банки, що обслуговують емітента
  • 3.4. Основні види діяльності
  • 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість
  • Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
  • Прізвище, імя, по батькові фізичної особи
  • Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
  • 6. Інформація про посадових