Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРічна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
Сторінка3/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма

працiвниками товариства. Iнший член

Правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути

надiлений цими повноваженнями.
Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


Рiшення про укладання договорiв i угод, якщо ринкова вартiсть майна, робiт

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається

загальними зборами акцiонерiв Товариства.

У

разi неможливостi виконання головою Правлiння своїх повноважень, його повноваження здiйснює заступник голови Правлiння. Iншi особи

можуть дiяти вiд iменi Товариства-

у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.

10.10. Повноваження голови та членiв Правлiння припиняються за

рiшенням Загальних зборiв.

Пiдстави

припинення повноважень голови та/або члена Правлiння встановлюються законом та контрактом, укладеним з головою

та/або членом Правлiння.
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Контра́кт - багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.


Повноваження

голови та членiв Правлiння

припиняються достроково у випадку:

- не-

дотримування вимог законодавства, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

- завдання Товариству-

своїми дiями (бездiяльнiстю) збиткiв,

згiдно iз законом.

- за їх бажанням

за умови письмового повiдомлення про це всiх акцiонерiв Товариства-

за два тижнi;
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Правлiння за станом здоров'я;

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду,

яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв-

члена Правлiння;

- в iнших випадках, передбачених законодавством

України та контрактом, укладеним з головою та/або членом Правлiння.

Змiн протягом року не було.
6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головiна Олена Сергiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 381796 13.09.2000 Гiрницьке РВ УМВС України в м. Макiївка

6.1.4. Рік народження

1984

6.1.5. Освіта

Донецький державний унiверситет управлiння, Фiнанси, магiстр з фiнансiв

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ ТС"ОБЖОРА" Старший бух податк вiд

6.1.8. Опис

Винагороду отримала в формi заробiтної плати за 2011рiк - 30927,35 грн..В натуральнiй формi винагороду не отримувала.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

До повноважень та обовязкiв посадової особи входять складання та пiдписання бухгалтерської документацiї.

Посадова особа не обiймає iнших посад.

- ЗАО "Петровское продсервис" бухгалтер

- ЗАО "Петровское продсервис" главный бухгалтер

Объединение "Донецкпродторг" бухгалтер

ООО "Евробуд" бухгалтер

ООО "Стройстандарт" бухгалтер

ООО ПСФ "Комплекс" бухгалтер

ООО "ТС Обжора" бухгалтер налогового отдела

ООО "ТС Обжора" старший бухгалтер налогового отдела

ЗАО "Индустрия" главный бухгалтер

ЧАО "Индустриаль" главный бухгалтер
II. Функцiональнi

обов'язки
* Здiйснює

органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi й

контроль за ощадливим використанням трудових i фiнансових ресурсiв

пiдприємства.
* Формує

вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи

зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi

забезпечення його фiнансової стабiльностi.
* Очолює

роботу по пiдготовцi й прийняттi робочого плану рахункiв, форм первинних

облiкових документiв, застосовуваних для оформлення господарських

операцiй, по яких не передбаченi типовi форми, розробцi форм документiв-

внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпеченню порядку проведення-

iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання-

технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї й порядку документообiгу.
* Забезпечує-

рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку й звiтностi на пiдприємствi

й у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї

облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних коштiв й

iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку й контролю,

формування й своєчасне подання повної й достовiрної бухгалтерської

iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходах

i витратах, а також розробку й здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення

фiнансової дисциплiни.
Прогрес, або поступ (лат. progressus - рух вперед, успіх) - напрям розвитку від нижчого до вищого, поступовий рух уперед, до кращого. Протилежність - регрес. Соціальний прогрес - глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів (дикості) до вершин цивілізованого стану, заснованого на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягнень.

* Органiзує облiк

майна, зобов'язань i господарських операцiй, що надходять основних засобiв,

товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках

бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва

й обiги, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання

робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi-

пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.
Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.

* Забезпечує-

законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання

економiчно об?рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї,-

виконуваних робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi, правильне

нарахування й перерахування податкiв i зборiв у державнi, регiональний i

мiсцевий бюджети, страхових внескiв у соцiальнi фонди, платежiв у

банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,

погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам по позичках, а

також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв

пiдприємства.
* Здiйснює

контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських

документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрати фонду заробiтної-

плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням

iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв,

перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку й звiтностi, а також документальних

ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства.
* Бере

участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової-

дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку й звiтностi з

метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i

непродуктивних витрат.
* Вживає

заходiв по попередженню недостач, незаконної витрати коштiв i

товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового й господарського

законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв по недостачах i

розкраданням коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в

необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi й судовi органи.
* Здiйснює взаємодiя

з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських

депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високо лiквiдних державних

цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними й

кредитними договорами, цiнними паперами.
Депози́т (вклад) - грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі в валюті України чи в іноземній, банківських металах, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений термін зберігання чи без зазначення терміну (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

* Веде

роботу iз забезпечення строгого дотримання штатної, фiнансової й касової

дисциплiни, , законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку недостач,

дебiторської заборгованостi й iнших втрат, схоронностi бухгалтерських

документiв.
* Забезпечує-

складання бухгалтерської й статистичної звiтностi, подання їх у

встановленому порядку у вiдповiднi органи.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

* Надає

методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань

бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу.
* Керує

працiвниками бухгалтерiї

Змiн протягом року не було.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова Правлiння товариства

Устименко Iгор Степанович

ВА 516023 07.12.1996 Ворошиловський РВ УМВС України в м. Донецьку
0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Головiна Олена Сергiївна

ВС 381796 13.09.2000 Гiрницьке РВ УМВС України в м. Макiївка
0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Амелiна Дар'я Iванiвна

МЕ 767481 31.10.2006 Голосiївський РУ ГУМВС України в м.Києвi

12.02.2010

3 700

98,404

3 700

0

0

0

Усього

3 700

98,404

3 700

0

0

0


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X

Дата проведення

18.02.2011

Кворум зборів

100

Опис

Присутнi:

- акцiонер Амелiна Дар'я Iванiвна (3700 шт.
Зага́льні збо́ри акціоне́рів - вищий орган управління акціонерним товариством. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів товариства та розгляд фінансового звіту.
простих iменних акцiй, 98,404 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, та 95,855% статутного капiталу);


- уповноважений представник акцiонера Замай Олег Володимирович, генеральний директор Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг "ДОНЕЦЬКIНАУДИТ", який дiє на пiдставi статуту, - 50 шт.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
простих iменних акцiй, та 1,330 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 1.295% статутного капiталу;


- уповноважений представник акцiонера Колiсник Григорiй Кузьмич, директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Байкал", який дiє на пiдставi статуту, - 5 шт. простих iменних акцiй, та 0.133 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 0,130 % статутного капiталу.
Всього для участi у зборах зареєстровано 3 (три) акцiонери ЗАТ "Iндустрiя", якi у сукупностi мають 3755 голосiв, що становить 99.867 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй та 97,280 % статутного капiталу ЗАТ "Iндустрiя".
Запрошенi:

- Голова ради директорiв Корпорацiї "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" Тарута Сергiй Олексiйович.
Кворум є. Збори визнанi правомочними.
Правомочність - захищена законом можливість громадян чи юридичних осіб діяти певним чином при здійсненні належних їм прав, у тому числі користуватися матеріальними і духовними благами. Це - право на «власні», юридично значимі дії.

Лiчильна комiсiя: ______________________________, _________________________________

Члени лiчильної комiсiї обранi зборами одноголосно ("ЗА" проголосувало 100 % голосiв, присутнiх на зборах).
Голова зборiв - Замай Олег Володимирович.

Секретар -Колiсник Григорiй Кузьмич.

Голова та секретар зборiв обранi зборами одноголосно ("ЗА" проголосувало 100 % голосiв, присутнiх на зборах).
Секрета́р (фр. secretaire, від лат. secretarius - учасник таємних нарад) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. Виборний керівник партійної або іншої громадської організації чи їхнього керівного органу.

Голосування проводиться вiдкритим способом за принципом 1 акцiя - 1 голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про вiдмiну (скасування) рiшень загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" вiд "18" квiтня 2002 р.

2. Про внесення змiн до статуту ЗАТ "Iндустрiя", якi пов'язанi iз вiдмiною рiшень загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" вiд "18" квiтня 2002 р.
Розгляд питань порядку денного.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.

З першого питання:

слухали: голову зборiв Замая Олега Володимировича, який повiдомив, що "18" квiтня 2002 року загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" (протокол № 3 вiд 18.04.2002 р.), було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу (фонду) Товариства на 100 000.00 (сто тисяч) гривень за рахунок вкладу нового учасника, та затвердженi змiни до статуту, якi пов'язанi iз розширенням кола учасникiв та збiльшення розмiру статутного фонду, але додатковий випуск акцiй на загальну номiнальну вартiсть 1000 00.00 (сто тисяч) гривень не був зареєстрований згiдно з вимогами, якi встановленi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.


При цьому попереднiй випуск акцiй (реєстрацiйний номер 78/05/1/02) був зареєстрований Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "09" липня 2002 року.

Зазначенi рiшення були прийнятi всупереч чинному законодавству з наступних пiдстав:

- згiдно з ст. 27 Закону України "Про господарськi товариства" (№ 1576-XII) "у разi додаткового випуску акцiй без реєстрацiї попереднього випуску акцiй усi договори купiвлi-продажу акцiй додаткового випуску вважаються недiйсними".
Доне́цьк (до 1917 - Олександрівка, 1917–1924 та 1941–1943 - Юзівка, у 1924–1941 та 1943–1961 - Сталін, Сталіне, Сталіно) - місто на сході України, адміністративний центр Донецької області.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


- згiдно з п.п. "г" п. 4 роздiлу II "Положення про порядок збiльшення (зменшення) розмiру статутного фонду акцiонерного товариства", затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 08.04.98 N 44 у редакцiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.10.2000 N 158 "при збiльшеннi розмiру статутного фонду акцiонерного товариства не допускається : приймати рiшення про збiльшення розмiру статутного фонду товариства до реєстрацiї усiх попереднiх випускiв акцiй".

З огляду на наведене вище Замай О.В. запропонував вiдмiнити рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" 18.04.2002 р., протокол № 3, :

- вiдмiнити прийняте рiшення з питання № 1 порядку денного "Розширення кола учасникiв" - "включити до складу засновникiв складу засновникiв Закритого акцiонерного товариства "IНДУСТРIЯ" Корпорацiю "Iндустрiальна Спiлка Донбасу";

- вiдмiнити прийняте рiшення з питання № 2 порядку денного "Збiльшення розмiру статутного фонду" - "затвердити статутний фонд у розмiрi 38600000 грн."

- вiдмiнити прийняте рiшення з питання № 3 порядку денного "внесення змiн до статуту та укладення додаткової угоди до установчого договору" - "укласти додаткову угоду до установчого договору та затвердити змiни до статуту".

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло.

Ухвалили:

1. Вiдмiнити рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" 18.04.2002 р., протокол № 3,:

- вiдмiнити прийняте рiшення з питання № 1 порядку денного "Розширення кола учасникiв" - "включити до складу засновникiв складу засновникiв Закритого акцiонерного товариства "IНДУСТРIЯ" Корпорацiю "Iндустрiальна Спiлка Донбасу";

- вiдмiнити прийняте рiшення з питання № 2 порядку денного "Збiльшення розмiру статутного фонду" - "затвердити статутний фонд у розмiрi 38600000 грн."

- вiдмiнити прийняте рiшення з питання № 3 порядку денного "внесення змiн до статуту та укладення додаткової угоди до установчого договору" - "укласти додаткову угоду до установчого договору та затвердити змiни до статуту",

як такi, що суперечать чинному законодавству України.

2. Учаснику Товариства Корпорацiя "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" (код за ЄДРПОУ 24068988) повернути майно у натуральнiй формi, внесене ним за Актом № 1 вiд 27.06.2002 р. та за Актом № 2 вiд 27.06.2002 р. як вклад до статутного фонду на пiдставi рiшення, загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" 18.04.2002 р., протокол № 3, або грошовi кошти в сумi вартостi цього майна.

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА" - 3755 голосiв, 100% голосiв вiд зареєстрованих на зборах.
Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.


"Проти" - не було.

"Утримались" - не було.

Рiшення прийнято одноголосно.
З другого питання:

слухали: голову зборiв Замая Олега Володимировича, який запропонував:

1. Внести змiни до статуту ЗАТ "Iндустрiя", якi пов'язанi iз вiдмiною рiшень загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" вiд "18" квiтня 2002 р., а саме:

1). Пункт 4.1. Статуту викласти в наступнiй редакцiї:

"4.1. Засновниками Товариства є:

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг "ДОНЕЦЬКIНАУДИТ" (код за ЄДРПОУ 13543179);

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Байкал" (код за ЄДРПОУ 23420162);

- Нестеренко Iван Iванович, паспорт ВВ 276162 виданий Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 15.01.1998 р.
Пролетаріа́т (від лат. proles - потомство та лат. proletarius - нижчий клас в Стародавньому Римі) - нижчий, бідніший соціальний клас суспільства, який не має власності на засоби виробництва і для якого основним джерелом засобів для життя є продаж власної робочої сили.
;


- Жуков Володимир Петрович, паспорт ВС 598992 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 07.12.2000 р."

2). Пункт 5.1. Статуту викласти в наступнiй редакцiї:

"5.1. Статутний фонд Товариства становить 3760000.00 гривень (три мiльйони сiмсот шiстдесят тисяч гривень)."

3). Пункт 5.2. Статуту викласти в наступнiй редакцiї:

"5.2. Статутний фонд подiлено на 3760 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 гривень кожна."

2. Доручити головi загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" пiдписати затвердженi змiни до статуту ЗАТ "Iндустрiя".

3. Генеральному директору ЗАТ "Iндустрiя" забезпечити проведення державної реєстрацiї в органах виконавчої влади змiни до Статуту ЗАТ "Iндустрiя" вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


Заперечень не надiйшло.

Ухвалили:

1. Внести до статуту ЗАТ "Iндустрiя" змiни, якi пов'язанi iз вiдмiною рiшень загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" вiд "18" квiтня 2002 р.:

1). Пункт 4.1. Статуту викласти в наступнiй редакцiї:

"4.1. Засновниками Товариства є:

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг "ДОНЕЦЬКIНАУДИТ" (код за ЄДРПОУ 13543179);

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Байкал" (код за ЄДРПОУ 23420162);

- Нестеренко Iван Iванович, паспорт ВВ 276162 виданий Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 15.01.1998 р.;

- Жуков Володимир Петрович, паспорт ВС 598992 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 07.12.2000 р."

2). Пункт 5.1. Статуту викласти в наступнiй редакцiї:

"5.1. Статутний фонд Товариства становить 3760000.00 гривень (три мiльйони сiмсот шiстдесят тисяч гривень)."

3). Пункт 5.2. Статуту викласти в наступнiй редакцiї:

"5.2. Статутний фонд подiлено на 3760 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 гривень кожна."

2. Доручити головi загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Iндустрiя" пiдписати затвердженi змiни до статуту ЗАТ "Iндустрiя".

3. Генеральному директору ЗАТ "Iндустрiя" забезпечити проведення державної реєстрацiї в органах виконавчої влади змiни до Статуту ЗАТ "Iндустрiя" вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

"ЗА" - 3755 голосiв, 100% голосiв вiд зареєстрованих на зборах.

"Проти" - не було.

"Утримались" - не було.

Рiшення прийнято одноголосно.

Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X

Дата проведення

22.11.2011

Кворум зборів

100

Опис

Присутнi:

Вiд ТОВ "Донецькiнаудит" (код ЄДРПОУ 13543179), що володiє 1,33% статутного капiталу Товариства - Замай Олег Володимирович;

Вiд ТОВ "Байкал", (код ЄДРПОУ 23420162) володiє 0,133% статутного капiталу Товариства - Колiсник Григорiй Кузьмич;

Амелiна Дар'я Iванiвна, паспорт серiя ВС № 242179 виданий Червоногвардiйським РВ Макiївського МВ УМВС України в Донецькiй областi 31.03.2000 р., володiє 98,404% статутного капiталу Товариства
Вiдсутнi:

Жуков Володимир Петрович, паспорт ВС № 598992 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 07.12.2000р., володiє 0,133% статутного капiталу Товариства
Були запрошенi:

Голова правлiння ПРАТ "Iндустрiаль" (код ЕДРПОУ 31762819) Устименко Iгор Степанович.
Всього на загальних зборах зареєстровано 3 акцiонера, якi володiють 99,867 % статутного капiталу Товариства.

Кворум досягнуто. Загальнi збори акцiонерiв визнанi правомочними.
Обрали:

Голова зборiв - Амелiна Дар'я Iванiвна

Секретар - Замай Олег Володимирович.

Порядок денний:

1. Розгляд питання про пiдписання нової редакцiї Статуту ТОВ "СНС-ЛТД".
З першого питання:

Слухали:

п-нi Амелiну Д.I. про необхiднiсть пiдписання нової редакцiї Статуту ТОВ "СНС-ЛТД" у зв'язку iз змiною найменування ЗАТ "Iндустрiя" на ПРАТ "Iндустрiаль" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про Акцiонернi товариства". Амелiна Д.I. запропонувала доручити пiдписання нової редакцiї Статуту ТОВ "СНС-ЛТД" головi правлiння ПРАТ "Iндустрiаль" Устименко I.С.
Вирiшили: Доручити пiдписання нової редакцiї Статуту ТОВ "СНС-ЛТД" головi правлiння ПРАТ "Iндустрiаль" Устименко I.С.
Голосували: "за" - одноголосно

"проти" - не було

"утримались" - не було

Рiшення прийнято одноголосно.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • 6.2. Інформація про володіння
 • Посада
 • Дата внесення до реєстру
 • Кількість за видами акцій
 • Привілейо-вані на предявника
 • 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками
 • Найменування юридичної особи
 • Від загальної кількості акцій (у відсотках)
 • Прості іменні
 • Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт
 • Кількість акцій (штук)
 • Привілейо-вані іменні
 • 8. Інформація про загальні збори акціонерів
 • Дата проведення
 • Вид загальних зборів