Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Річна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів




Сторінка4/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Вид загальних зборів

чергові

позачергові




X

Дата проведення

04.05.2011

Кворум зборів

100

Опис

Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв: "04" травня 2011 року

Вид зборiв - позачерговi.

мiсце проведення зборiв: м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 11

Час початку реєстрацiї: 04.05.2011 р. о 0900

Час закiнчення реєстрацiї: 04.05.2011 р. о 945.

Час початку зборiв - 1100 год.

На дату проведення загальних зборiв акцiонерiв загальна кiлькiсть акцiонерiв становить 4 (чотири) особи, якi володiють у сукупностi 3760 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 3760000.00 грн., що становить 100% (вiдсоткiв) статутного капiталу Товариства.

В загальних зборах акцiонерiв приймають участь:

- акцiонер Амелiна Дар'я Iванiвна (3700 шт. простих iменних акцiй, 98,404 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй);

- уповноважений представник акцiонера Замай Олег Володимирович, генеральний директор Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг "ДОНЕЦЬКIНАУДИТ", який дiє на пiдставi статуту, - 50 шт. простих iменних акцiй, 1,330 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй;

- уповноважений представник акцiонера Колiсник Григорiй Кузьмич, директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Байкал", який дiє на пiдставi статуту, - 5 шт. простих iменних акцiй, 0.133 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Запрошений: голова правлiння ЗАТ "Iндустрiя" Устименко Iгор Степанович.

Всього для участi у зборах зареєстровано 3 (три) акцiонери ЗАТ "Iндустрiя", якi у сукупностi мають 3755 голосiв, що становить 99.8670 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй вiдповiдно до Статуту ЗАТ "Iндустрiя".

Кворум загальних зборiв досягнутий. Загальнi збори акцiонерiв визнанi правомочними.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органiв i затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Про припинення Закритого акцiонерного товариства "Iндустрiя" шляхом його реорганiзацiї (перетворення) у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.

3. Про призначення комiсiї з припинення ЗАТ "Iндустрiя".

4. Про визначення порядку та строкiв припинення Товариства шляхом його реорганiзацiї (перетворення).
Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


5. Про умови i порядок обмiну акцiй у статутному капiталi ЗАТ "Iндустрiя" на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.

6. Про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства; обрання депозитарiю; обрання зберiгача; визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та дати припинення операцiй; визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведення випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму; визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй).

7. Визначення типу та змiна найменування ЗАТ "Iндустрiя" у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".

8. Затвердження нової редакцiї Статуту ЗАТ "Iндустрiя" з метою приведення його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".

9. Затвердження внутрiшнiх Положень ЗАТ "Iндустрiя" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".

10. Про переобрання органiв Товариства.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
З першого питання: "Про обрання робочих органiв i затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"

слухали голову правлiння ЗАТ "Iндустрiя" Устименка Iгоря Степановича, який запропонував:

- обрати Головою зборiв Замая Олега Володимировича, секретарем зборiв - Колiсника Григорiя Кузьмича;

- затвердити регламент зборiв:

- Доповiдачу по 1-му питанню порядку денного - до 20 хвилин;

- по 2-му питанню - до 3 хвилин;

- по 3-му питанню - до 3 хвилин;

- по 4-му питанню - до 3 хвилин;

- по 5-му питанню - до 3 хвилин;

- по 6-му питанню - до 10 хвилин;

- по 7-му питанню - до 20 хвилин;

- по 8-му - 10- му питаннях - до 20 хвилин;

- Вiдповiдi на питання i пропозицiї - до 3 хвилин;

- Голосування проводити за принципом "1 акцiя - 1 голос" шляхом пiдняття мандатiв, отриманих при реєстрацiї;

- Для пiдрахунку голосiв при голосуваннi обрати лiчильну комiсiю у складi Устименка Максима Iгоровича та Гриценко Олени Сергiївни.

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло.

Голосували мандатами, отриманими при реєстрацiї.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 3755 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

- обрати Головою зборiв Замая Олега Володимировича, секретарем зборiв - Колiсника Григорiя Кузьмича;

- затвердити регламент зборiв:

- Доповiдачу по 1-му питанню порядку денного - до 20 хвилин;

- по 2-му питанню - до 3 хвилин;

- по 3-му питанню - до 3 хвилин;

- по 4-му питанню - до 3 хвилин;

- по 5-му питанню - до 3 хвилин;

- по 6-му питанню - до 10 хвилин;

- по 7-му питанню - до 20 хвилин;

- по 8-му - 10- му питаннях - до 20 хвилин;

- Вiдповiдi на питання i пропозицiї - до 3 хвилин;

- Голосування проводити за принципом "1 акцiя - 1 голос" шляхом пiдняття мандатiв, отриманих при реєстрацiї;

- Для пiдрахунку голосiв при голосуваннi обрати лiчильну комiсiю у складi Устименка Максима Iгоровича та Гриценко Олени Сергiївни.

З другого питання: "Про припинення Закритого акцiонерного товариства "Iндустрiя" шляхом його реорганiзацiї (перетворення) у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"

виступила: акцiонер Амелiна Д.I., яка запропонувала не припиняти Закрите акцiонерне товариство "Iндустрiя" шляхом його реорганiзацiї (перетворення) у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, у зв'язку з чим не розглядати питання порядку денного №№ 3-5:

- Про призначення комiсiї з припинення ЗАТ "Iндустрiя".

- Про визначення порядку та строкiв припинення Товариства шляхом його реорганiзацiї (перетворення).

- Про умови i порядок обмiну акцiй у статутному капiталi ЗАТ "Iндустрiя" на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю,

та не приймати рiшень з цих питань.

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло.

Голосували мандатами, отриманими при реєстрацiї.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 3755 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: не припиняти Закрите акцiонерне товариство "Iндустрiя" шляхом його реорганiзацiї (перетворення) у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, у зв'язку з чим не розглядати питання порядку денного №№ 3-5:

- Про призначення комiсiї з припинення ЗАТ "Iндустрiя".

- Про визначення порядку та строкiв припинення Товариства шляхом його реорганiзацiї (перетворення).

- Про умови i порядок обмiну акцiй у статутному капiталi ЗАТ "Iндустрiя" на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю,

та не приймати рiшень з цих питань.

З шостого питання: "Про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства; обрання депозитарiю; обрання зберiгача; визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та дати припинення операцiй; визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведення випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму; визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй)"

слухали: голову правлiння ЗАТ "Iндустрiя " Устименка Iгоря Степановича, який повiдомив, що вiдповiдно до частини 2 статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї повиннi iснувати виключно в бездокументарнiй формi. З метою приведення випуску акцiй Товариства у вiдповiднiсть з вимогами законодавства України, необхiдно прийняти рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування в бездокументарну форму.

У зв'язку з цим, Устименко I.С. запропонував:

1. Перевести випуск iменних акцiй документарної форми iснування (дата реєстрацiї 09.07.2002 р., орган, що видав свiдоцтво - Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 78/05/1/02) у бездокументарну форму iснування.

2. Для обслуговування зазначеного випуску акцiй обрати депозитарiй

Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

код за ЄДРПОУ: 35917889

Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А01 № 623427, номер запису -10741050005033282, дата проведення державної реєстрацiї - 14.05.2008 р., орган, що видав свiдоцтво- Шевченкiвська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя.

Мiсцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

Телефони контактної особи: (044) 585-42-40, 585-42-41, 585-42-42

Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: Серiя АВ № 498004, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї - 27.05.2009 р.
Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.
№ 519, орган, який видав лiцензiю - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, дата видачi 19.11.2009 р., строк дiї лiцензiї: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.


Затвердити умови договору про обслуговування емiсiї, що буде укладатися з обраним депозитарiєм. Доручити головi правлiння Товариства пiдписати договiр про обслуговування емiсiї з обраним депозитарiєм.

3. Для вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, обрати Зберiгача:

Найменування: Приватне акцiонерне товариство "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ"

Мiсцезнаходження: 87534 Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Кронштадтська, буд. 11

Телефони контактної особи: (0629) 371332, (062) 345-05-32

Код за ЄДРПОУ: 36174922

Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А01 №457885, номер запису 1 074 107 0003 031370, дата проведення державної реєстрацiї: 22.09.2008 р., орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв: Серiя АВ № 520499, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї - 29.03.2010 р. № 322, орган, який видав лiцензiю - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, строк дiї лiцензiї: 29.03.2010 р. - 29.03.2015 р.

Затвердити умови договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах, що буде укладатись зi Зберiгачем ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ". Доручити головi правлiння Товариства пiдписати договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах з обраним Зберiгачем.

4. Припинити з "02" серпня 2011 року ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ЗАТ "Iндустрiя", у зв'язку з чим:

- визначити дату припинення операцiй, пiсля якої проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв не здiйснюється, "22" липня 2011 року,

- припинити з "02" серпня 2011 року дiю Договору № 66-зр/03 вiд 01.07.2003 р. на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з реєстратором Товариства - ТОВ "Реєстрацiйний центр "Stock-service".

5. Не пiзнiше 13.05.2011 р. опублiкувати повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, та повiдомити про дематерiалiзацiю персонально кожного власника та кожного номiнального утримувача, зареєстрованого у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, шляхом розсилання поштових листiв або вручення повiдомлення особисто пiд роспис.

6. Затвердити наступний порядок вилучення сертифiкатiв акцiй: всiм власникам акцiй починаючи з 17.08.2011 р. повернути сертифiкати акцiй головi правлiння Емiтента за адресою мiсцезнаходження Емiтента; у разi втрати сертифiкату акцiй власник зобов`язаний повiдомити про це правлiння Емiтента письмово. Передача сертифiкату акцiй оформлюється актом приймання-передачi.

7. Затвердити Протокол рiшення про переведення випуску iменних акцiй, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму (дематерiалiзацiю) окремим додатком до цього протоколу загальних зборiв акцiонерiв.

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло.

Голосували мандатами, отриманими при реєстрацiї.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 3755 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

1. Перевести випуск iменних акцiй документарної форми iснування (дата реєстрацiї 09.07.2002 р., орган, що видав свiдоцтво - Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 78/05/1/02) у бездокументарну форму iснування.

2. Для обслуговування зазначеного випуску акцiй обрати депозитарiй

Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

код за ЄДРПОУ: 35917889

Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А01 № 623427, номер запису -10741050005033282, дата проведення державної реєстрацiї - 14.05.2008 р., орган, що видав свiдоцтво- Шевченкiвська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя.

Мiсцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

Телефони контактної особи: (044) 585-42-40, 585-42-41, 585-42-42

Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: Серiя АВ № 498004, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї - 27.05.2009 р. № 519, орган, який видав лiцензiю - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, дата видачi 19.11.2009 р., строк дiї лiцензiї: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.

Затвердити умови договору про обслуговування емiсiї, що буде укладатися з обраним депозитарiєм. Доручити головi правлiння Товариства пiдписати договiр про обслуговування емiсiї з обраним депозитарiєм.

3. Для вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, обрати Зберiгача:

Найменування: Приватне акцiонерне товариство "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ"

Мiсцезнаходження: 87534 Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Кронштадтська, буд. 11

Телефони контактної особи: (0629) 371332, (062) 345-05-32

Код за ЄДРПОУ: 36174922

Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А01 №457885, номер запису 1 074 107 0003 031370, дата проведення державної реєстрацiї: 22.09.2008 р., орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв: Серiя АВ № 520499, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї - 29.03.2010 р. № 322, орган, який видав лiцензiю - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, строк дiї лiцензiї: 29.03.2010 р. - 29.03.2015 р.

Затвердити умови договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах, що буде укладатись зi Зберiгачем ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ". Доручити головi правлiння Товариства пiдписати договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах з обраним Зберiгачем.

4. Припинити з "02" серпня 2011 року ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ЗАТ "Iндустрiя", у зв'язку з чим:

- визначити дату припинення операцiй, пiсля якої проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв не здiйснюється, "22" липня 2011 року,

- припинити з "02" серпня 2011 року дiю Договору № 66-зр/03 вiд 01.07.2003 р. на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з реєстратором Товариства - ТОВ "Реєстрацiйний центр "Stock-service".

5. Не пiзнiше 13.05.2011 р. опублiкувати повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, та повiдомити про дематерiалiзацiю персонально кожного власника та кожного номiнального утримувача, зареєстрованого у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, шляхом розсилання поштових листiв або вручення повiдомлення особисто пiд роспис.

6. Затвердити наступний порядок вилучення сертифiкатiв акцiй: всiм власникам акцiй починаючи з 17.08.2011 р. повернути сертифiкати акцiй головi правлiння Емiтента за адресою мiсцезнаходження Емiтента; у разi втрати сертифiкату акцiй власник зобов`язаний повiдомити про це правлiння Емiтента письмово. Передача сертифiкату акцiй оформлюється актом приймання-передачi.

7. Затвердити Протокол рiшення про переведення випуску iменних акцiй, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму (дематерiалiзацiю) окремим додатком до цього протоколу загальних зборiв акцiонерiв.

В загальних зборах акцiонерiв беруть участь 3 (три) акцiонери, якi володiють у сукупностi 3755 штук простих iменних акцiй, що становить 99.8670 % (вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

За прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй, випущених у документарнiй формi у бездокументарну форму голосували "за" - 3 (три) акцiонери, якi володiють у сукупностi 3755 штук простих iменних акцiй, що становить 99,8670 % (вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй вiдповiдно до статуту, та 100% (вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi голосiв всiх учасникiв Загальних зборiв акцiонерiв.

З сьомого питання: "Визначення типу та змiна найменування ЗАТ "Iндустрiя" у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства"

слухали: голову зборiв Замая О.В., який який повiдомив присутнiм про встановлену вимогами чинного законодавства необхiднiсть в строк до "30" квiтня 2011 року привести дiяльнiсть акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-IV вiд 17.09.2008 року, у зв'язку з чим прийняти рiшення щодо визначення типу акцiонерного товариства та змiни його найменування з вiдкритого та закритого акцiонерного товариства на приватне або публiчне акцiонерне товариства.

У зв'язку з тим, що за кiлькiстю акцiонерiв ЗАТ "IНДУСТРIЯ" може належати до акцiонерних товариств приватного типу, було запропоновано визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство, та змiнити найменування з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНДУСТРIАЛЬ", скорочене - ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ". Визначення найменування Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНДУСТРIЯ" неможливо, оскiльки законодавством не дозволяється iснування двох пiдприємств з таким самим найменуванням, а ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНДУСТРIЯ" вже зареєстроване в Українi таким чином необхiдно змiнювати слово "iндустрiя" у найменуваннi товариства на iнше.

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло.

Голосували мандатами, отриманими при реєстрацiї.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 3755 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство, та змiнити найменування з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНДУСТРIАЛЬ", скорочене - ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ".
З восьмого питання: "Затвердження нової редакцiї Статуту ЗАТ "Iндустрiя" з метою приведення його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства"

слухали: голову зборiв Замая О.В., який, у зв'язку зi змiною найменування Товариства, а також закрiпленням законом України "Про акцiонернi товариства" нових законодавчих норм щодо порядку створення, дiяльностi, припинення, акцiонерних товариств, їх правового статусу, прав й обов'язкiв акцiонерiв, запропонував присутнiм внести вiдповiднi змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.


Крiм того, потребує змiн положення Статуту Товариства щодо визначення його мiсцезнаходження у зв'язку з лiквiдацiєю поштового вiддiлення 83055 та передання повноважень стосовно поштового обслуговування адреси пiдприємства до iншого поштового вiддiлення - 83001.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.


Замай О.В. запропонував проект рiшення з цього питання:

1. У зв'язку зi лiквiдацiєю поштового вiддiлення 83055 визначити мiсцезнаходженням Товариства наступну адресу: 83001, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 11.

2. З метою приведення дiяльностi ЗАТ "IНДУСТРIЯ" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та закрiплення прийнятих на зборах рiшень затвердити змiни до статуту ЗАТ "IНДУСТРIЯ" шляхом викладення його у новiй редакцiї як Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIАЛЬ".

3. Доручити головi правлiння Товариства Устименко I.С. пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIАЛЬ".

4. Доручити керiвнику виконавчого органу або уповноваженiй ним особi забезпечити державну реєстрацiю в органах виконавчої влади Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIАЛЬ" у порядку та в строки, передбаченi чинним законодавством України.

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло.

Голосували мандатами, отриманими при реєстрацiї.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 3755 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

1. З метою приведення дiяльностi ЗАТ "IНДУСТРIЯ" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" затвердити змiни до статуту ЗАТ "IНДУСТРIЯ" шляхом викладення у новiй редакцiї.

2. Доручити головi правлiння Товариства Устименко I.С. пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIАЛЬ".

3. Доручити керiвнику виконавчого органу або уповноваженiй ним особi забезпечити державну реєстрацiю в органах виконавчої влади Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIАЛЬ" у порядку та в строки, передбаченi чинним законодавством України.

З дев'ятого питання: "Затвердження внутрiшнiх Положень ЗАТ "Iндустрiя" з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства"

слухали: голову зборiв Замая О.В., який у зв'язку iз внесенням змiн i доповнень до Статуту Товариства, доповiв про необхiднiсть привести у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi Товариства" внутрiшнi положення Товариства, та запропонував:

1. Скасувати з дня державної реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIАЛЬ" внутрiшнi положення ЗАТ "IНДУСТРIЯ": Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю.

2. Затвердити внутрiшнi Положення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIАЛЬ" - Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган.

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло.

Голосували мандатами, отриманими при реєстрацiї.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 3755 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

1. Скасувати з дня державної реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIАЛЬ" внутрiшнi положення ЗАТ "IНДУСТРIЯ": Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю.

2. Затвердити внутрiшнi Положення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНДУСТРIАЛЬ" - Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган.

З десятого питання: "Про переобрання органiв Товариства"

слухали голову зборiв Замая О.В., який, у зв'язку iз внесенням змiн i доповнень до Статуту Товариства, зокрема у частинi, що регламентує склад органiв Товариства, запропонував не переобирати органи управлiння.

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло.

Голосували мандатами, отриманими при реєстрацiї.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 3755 голосiв, 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих на зборах акцiй;

"ПРОТИ" - не було;

"УТРИМАВСЯ" - не було.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

Не переобирати органи управлiння.





Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X




Дата проведення

04.01.2011

Кворум зборів

100

Опис

Присутнi:

Вiд ТОВ "Донецькiнаудит" Вiд ТОВ "Байкал"

Амелiна Д. I.

Вiдсутнi:

Жуков В. П. Корпорацiя "IСД"

Всього на загальних зборах зареєстровано 3 акцiонера, якi володiють 97,28 % статутного капiталу Товариства.

Кворум досягнуто. Загальнi збори акцiонерiв визнанi правомочними. Обрали:

Голова зборiв - Замай Олег Володимирович Секретар - Колесник Григорiй Кузьмич

Порядок денний:

1. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2008-2009 р.р

2. Затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства 2011-2012 р. р.

З першого питання слухали:

Голову правлiння Товариства Устименко Iгоря Степановича. Питання про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2008-2009 р. р., висновку ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту i балансу за 2008-2009 р. р.

Ухвалили:

1. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2008-2009 р. р.

2. Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту i балансу за 2008-2009 р. р.

Результати голосування: Голосували

"ЗА" - 3755 голосiв. 100% голосiв вiд зареєстрованих на зборах. "Проти" - не було. "Утримались" - не було. Рiшення прийнято одноголосно.

З другого питання слухали:



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю МАКАУДИТСЕРВIС

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

83001, Донецька обл., Донецький р-н, м. Донецьк, пр-т 25рiччя РСЧА, 6б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1988

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2006

Міжміський код та телефон

(062)3343508

Факс

(062)3343508

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Надання аудиторських послуг щодо рiчної фiнансової звiтностi.




Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, Київська обл., Київський р-н, м. Київ, вул.Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044)585-42-40

Факс

(044)585-42-41

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Пiдприємство надає послуги депозитарiю.




Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Експерт-капiтал"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36174922

Місцезнаходження

87534, Донецька обл., Донецький р-н, м. Марiуполь, вул.Кронштадська, буд.11

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№520499

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.03.2010

Міжміський код та телефон

(062)937-13-32

Факс

(062)345-05-32

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть, дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Пiдприємство виконує зберiгання цiнних пеперiв Емiтента.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



  • Дата проведення
  • Вид загальних зборів
  • 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
  • Організаційно-правова форма
  • Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
  • Дата видачі ліцензії або іншого документа
  • Вид діяльності
  • Повне найменування юридичної особи або прізвище, імя та по батькові фізичної особи