Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРічна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
Сторінка5/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.07.2002

78/05/1/02

Донецьке тереторiальне управлiння ДКЦПФРУ

UA4000132815

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

1 000

3 760

3 760 000

100

Опис

У 2011р. вiдбулось скасування рiшення про збiльшення статутного капiталу на 100 000,00 грн., змiни зареєстрованi 09.03.2011. Також вiдбулась змiна найменування пiдприємтсва у зв'язку iз приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз Законом "Про акцiонернi товариства" та iснуванням тотожнього найменування:

Старе найменування ЗАТ "Iндустрiя" (Закрите акцiонерне товариство "Iндустрiя") нова назва ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" (Приватне акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬ"). Змiни зареєстрованi 10.11.2011р.12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

На пiдприємствi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у 2011 роцi не вiдбувалося.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб не мали мiсця протягом 2011 року.
Реорганізація - це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.


У 2011 роцi вiдбулась змiна найменування пiдприємтсва у зв'язку iз приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз Законом "Про акцiонернi товариства" та iснуванням тотожнього найменування: Старе найменування ЗАТ "Iндустрiя" (Закрите акцiонерне товариство "Iндустрiя") нова назва ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" (Приватне акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬ"). Змiни зареєстрованi 10.11.2011р.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

1.
Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Органiзацiя бухгалтерського облiку

1.1. На забезпечення виконання пункту 4 статтi 8 Закону про бухоблiк встановити з 1 сiчня 2012 року на Пiдприємствi таку форму органiзацiї бухгалтерського облiку:

- Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю на чолi з головний бухгалтером. Посада головного бухгалтера входить до штатного розкладу пiдприємства.

1.2. Бухгалтер забезпечує дотримання вимог, передбачених Законом про бухоблiк, зокрема п.7 ст.8, та iншими законодавчими та нормативними документами з питань органiзацiї i ведення бухгалтерського та податкового облiку.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


1.3. Вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку, правильнiсть i своєчаснiсть складання i подання податкової звiтностi несе головний бухгалтер згiдно з чинним законодавством.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.


1.4. Бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть перед керiвником пiдприємства, вiдповiдно до перелiку питань, перерахованих у його посадовiй iнструкцiї i в цьому Положеннi.

1.5. З касиром укласти договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження всiх прийнятих ним цiнностей.

1.6. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв, якi ведуть облiк, регулюється посадовими iнструкцiями, що затверджуються керiвником Пiдприємства.
2. Повноваження на пiдпис документiв
2.1. Право першого пiдпису на банкiвських розрахунково-платiжних документах надається головi правлiння.

2.2. Головному бухгалтеру надається право другого пiдпису.

2.3. Пiд час вiдсутностi на робочому мiсцi з поважних причин бухгалтера його обов'язки, вiдповiдальнiсть i права покладаються вiдповiдно до письмового розпорядження керiвника Пiдприємства, з оплатою вiдповiдно до дiючого законодавства.

2.4. Право пiдпису окремих документiв можуть надаватися повноваження iншим посадовим особам, що оформлюється окремим Наказом по Пiдприємству.
3. Документообiг
3.1. Документообiг Пiдприємства регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень. До таких документiв вiдносяться, зокрема (але не виключно):

- про делегування повноважень на право пiдпису документiв;
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.


- про бухгалтерську службу;

- про фiлiї та представництва;

- про проведення iнвентаризацiї та створення постiйної та робочих iнвентаризацiйних комiсiй;

- про маркетингову та збутову полiтику;

- про закрiплення водiїв за транспортними засобами та порядок контролю за їх ротацiєю;
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.


- про перелiк посад, якi мають право користуватися корпоративним мобiльним зв'язком та встановлення лiмiтiв користування послугами мобiльного зв'язку;
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).


- про розмiр встановленого лiмiту каси на пiдприємствi, його структурних пiдроздiлах, фiлiях та представництвах;

- про порядок архiвування документiв, тощо.

3.2. Перелiк посадових осiб, яким доручено отримувати i видавати матерiальнi цiнностi:

- Голова правлiння;

- Заступник голови правлiння;

- Головний бухгалтер.4. Первинний облiк
4.1. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй.
Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Первиннi документи повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв можуть складатися зведенi облiковi документи.


4.2. Первиннi та зведенi облiковi документи можуть бути складенi на паперових або машинних носiях i повиннi мати такi обов'язковi реквiзити:

- назву документа (форми);

- дату i мiсце складання;

- назву пiдприємства, вiд iменi якого складено документ;

- змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї;

- посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї i правильнiсть її оформлення;

- особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у здiйсненнi господарської операцiї (в т.ч. факсимiльний пiдпис).

4.3. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються також у валютi розрахункiв та платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо.


4.4. Данi аналiтичних рахункiв повиннi бути тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця.

4.5. Регiстри бухгалтерського облiку повиннi мати назву, перiод реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi.

4.6. Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.

4.7. У разi складання та зберiгання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку на машинних носiях iнформацiї пiдприємство на вимогу контролюючих або судових органiв та своїх контрагентiв зобов'язане за свiй рахунок зробити копiї таких документiв на паперовому носiї.

4.8. Для додання юридичної чинностi i доказовостi документам на машинних носiях варто керуватися ДСТ 6.10.4-84 "Унiфiкованi системи документацiї. Додання юридичної чинностi документам на машинному носiї i роздрукiвцi, створеним засобами обчислювальної технiки. Основнi положення, згiдно з яким органiзацiя - автор документа на машинному носiї створює реєстр кодiв осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарських операцiй i правильнiсть їхнього оформлення. Пiдпис особи, що склала документ на машинному носiї, виконується у виглядi паролю чи iншим способом авторизацiї, що дає можливiсть однозначно iдентифiкувати осiб, що дозволили i здiйснюють господарську операцiю.

4.9. Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку.

4.10. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та пiдписали цi документи.
5. Iнвентаризацiя
5.1. Проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до ст. 10 Закону про бухоблiк та iнших нормативних документiв, зокрема Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 р. N 69.

5.2. Склад постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї встановлюється Наказом керiвника.

5.3. Проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань щороку перед складанням рiчної фiнансової звiтностi станом на 01 грудня року, за який складається фiнансова звiтнiсть.

5.4. Iнвентаризацiю основних засобiв здiйснювати 1 раз на 2 роки.

5.5. Проводити раптову iнвентаризацiю каси не рiдше одного разу на рiк.

5.6. У всiх iнших випадках об'єкти i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником чи власниками пiдприємства на пiдставi чинного законодавства.
6. Оцiнка
6.1. Створити оцiночну комiсiю для проведення приймання, списання, оцiнки активiв i зобов'язань. Склад оцiночної комiсiї встановлюється у додатках до цього Положення.

6.2. Залучати у разi необхiдностi для проведення оцiнки окремих об'єктiв активiв спецiалiзованi оцiночнi фiрми.
7. Податковий облiк
7.1. Вести податковий облiк та подавати податкову звiтнiсть згiдно iз законодавством України.

7.2. Накопичення даних про податковi витрати i доходи для цiлей обчислення оподатковуваного прибутку здiйснюється у бухгалтерськiй програмi на пiдставi первинних облiкових документiв, що фiксують здiйснення господарських операцiй, вiдповiдно до положень Податкового Кодексу України (iз змiнами та доповненнями).
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

8. Управлiнський облiк
8.1. Система i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй розробляються фiнансовим менеджером та можуть змiнюватися в оперативному режимi у залежностi вiд потреб користувачiв цiєї звiтностi.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

9. Бухгалтерський облiк
9.1. Вести бухгалтерський облiк на Пiдприємствi згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV (далi - Закон про бухоблiк), та затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО).

9.2. Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням наступних принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:

- автономнiсть;

- обачнiсть (обережнiсть);

- повне висвiтлення (вiдображення);

- послiдовнiсть;

- безперервнiсть;

- нарахування i вiдповiднiсть доходiв i витрат;

- превалювання (перевага) сутностi над формою;

- iсторична (фактична) собiвартiсть;

- єдиний грошовий вимiрник;

- перiодичнiсть.

9.3. Облiкову полiтику застосовувати таким чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю узгоджувались з вимогами Закону про бухоблiк та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати перед усiм тi пiдходи та методи для ведення бухоблiку i надання iнформацiї в фiнансових звiтах, якi передбаченi П(С)БО i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства.

9.4.Згiдно з П(С)БО 1 ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (крiм Звiту про рух грошових коштiв) проводити згiдно принципу нарахування так, щоб результати операцiй та iнших подiй вiдображались в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi, коли вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство отримує чи сплачує кошти.

9.5.Доходи в Звiтi про прибутки та збитки вiдображати в тому перiодi, коли вони були заробленi, а витрати - на основi вiдповiдностi цим доходам, що забезпечить визначення фiнансового результату звiтного перiоду спiвставленням доходiв звiтного перiоду з витратами, здiйсненими для отримання цих доходiв.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.


9.6. При складаннi фiнансових звiтiв визначити величину суттєвостi статтi в розмiрi 1 тис. грн.

9.7. Використовувати на Пiдприємствi автоматизовану форму ведення облiку iз застосуванням бухгалтерської програми "1С:Бухгалтерiя".

10. Основнi засоби
10.1. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкувати за такими групами:

1. Основнi засоби

1.1. Земельнi дiлянки.

1.2. Капiтальнi витрати на полiпшення земель.

1.3. Будинки, споруди та передавальнi пристрої.

1.4. Машини та обладнання.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.


1.5. Транспортнi засоби.

1.6. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi).

1.7. Тварини.

1.8. Багаторiчнi насадження.

1.9. Iншi основнi засоби.

2. Iншi необоротнi матерiальнi активи

2.1. Бiблiотечнi фонди.

2.2. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА).

2.3. Тимчасовi (нетитульнi) споруди.

2.4. Природнi ресурси.

2.5. Iнвентарна тара.

2.6. Предмети прокату.

2.7. Iншi необоротнi матерiальнi активи.

3. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї

10.2. До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть яких перевищує 1000 гривень.

10.3. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносити матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 1000 гривень.

10.4. Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.


10.5. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.

10.6. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється податковим методом. З 01.04.2011р. прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта згiдно з вимогами Податкового кодексу.

10.7. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховувати i з метою амортизацiї прийняти рiвною нулю.

10.8. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.

10.9. Пiдприємство не переоцiнює об'єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу

10.10. Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) основних засобiв чи введення їх в експлуатацiю безпосередньо не зазначається мета використання основного засобу (виробниче чи невиробниче використання), вважати, що основний засiб призначається для виробничого використання.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.


10.12. У протилежному разi, якщо основний засiб призначається для невиробничого використання, про це обов'язково повинно бути зазначено у первинних документах, якими оформлюється придбання, виготовлення чи введення в експлуатацiю таких невиробничих основних засобiв.11. Нематерiальнi активи
11.1 Облiк нематерiальних активiв вести по кожному об'єкту нематерiальних активiв.

11.2 Нематерiальнi активи класифiкувати за такими групами:

1. Права користування майном

2. Права на знаки для товарiв i послуг

3. Права на об'єкти промислової власностi

4. Авторськi та сумiжнi з ними права

5. Iншi нематерiальнi активи

11.3 Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображати в балансi, якщо iснує iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена.

11.4 Нематерiальний актив, отриманий в результатi розробки, слiд вiдображати в балансi за умов, якщо пiдприємство має:

- намiр, технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, у якому вiн придатний для реалiзацiї або використання;

- можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд реалiзацiї або використання нематерiального активу;

- iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематерiального активу.

11.5 Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає вказаним критерiям визнання, то витрати, пов'язанi з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звiтного перiоду, протягом якого вони були здiйсненi,без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.


11.6 Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi:

- витрати на дослiдження;

- витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв;

- витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку;

- витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення пiдприємства або його частини;

- витрати на пiдвищення дiлової репутацiї пiдприємства, вартiсть видань i витрати на створення торгових марок (товарних знакiв).

11.7 Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

11.8 Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), але не бiльше 20 рокiв. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу.

11.9 При визначеннi строку корисного використання об'єкта нематерiальних активiв слiд ураховувати:

- строки корисного використання подiбних активiв;

- моральний знос, що передбачається;
Мора́льний знос - це знос основних засобів внаслідок створення нових, прогресивніших і економічно ефективніших машин та устаткування. Поява досконаліших видів устаткування з підвищеною продуктивністю робить економічно доцільною заміну діючих основних засобів іще до їхнього фізичного зносу.


- правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв його використання та iншi фактори.

11.10 Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.

11.11 Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизацiї пiдприємства вiдображають збiльшенням суми витрат пiдприємства i накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв.

11.12 Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу.

11.13 Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його амортизацiї переглядаються в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкуються змiни строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.

11.13Амортизацiя нематерiального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизацiї i строку використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiн.
12. Запаси
12.1 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавати їх найменування.

12.2 Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.

12.3 Первiсну вартiсть запасiв, придбаних за плату визначати по собiвартостi запасiв згiдно П(С)БО 9.

12.4 Первiсну вартiсть запасiв, виготовлених власними силами пiдприємства, визначати згiдно з П(С)БО 16.

12.5 Запаси вiдображати в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi.

12.6 При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювати по методу ФIФО.
Енерге́тика - сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії.


12.7 Запаси, якi не приносять пiдприємству економiчних вигод в майбутньому, визнавати нелiквiдними i списувати в бухоблiку, а при складаннi фiнансової звiтностi не вiдображати в балансi, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку 07.

12.8 Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу iз нарахуванням зносу в розмiрi 100% при передачi їх в експлуатацiю) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної лiквiдацiї, списання з балансу). Малоцiннi i швидкозношуванi предмети вартiстю до 100 грн. за одиницю при передачi їх в експлуатацiю за балансом не враховуються (окрiм приладiв облiку та спецодягу).
Спеціальний одяг - спеціально розроблений одяг (костюм, комбінезон, халат, спідня білизна, фартухи, рукавиці тощо), покликаний захищати робітника від шкідливих впливів зовнішнього середовища і забезпечувати необхідні для роботи характеристики, такі як наприклад для лікарів - зручність, гігієнічність, антистатичність, легкість в дезінфекції.


12.9 Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

12.10 Сума транспортно-заготiвельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку __ "Транспортно-заготiвельнi витрати" щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) за звiтний мiсяць, у порядку, передбаченому П(С)БО 9.
13. Дебiторська заборгованiсть
13.1. Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. В балансi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, визнавати по чистiй вартостi, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.

13.2. Величина сумнiвних боргiв визначається, шляхом застосування коефiцiєнту сумнiвностi.

13.3. Визначена на основi коефiцiєнту сумнiвностi дебiторської заборгованостi величина сумнiвних боргiв на дату балансу становить залишок резерву сумнiвних боргiв на ту саму дату.

13.4. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату.

13.5 Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється пiдприємством, виходячи з фактичної суми безнадiйної дебiторської заборгованостi за попереднi звiтнi перiоди

13.6. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.

13.7. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв.

13.8. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.

13.9.Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображається на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi.

13.10. Довгострокова дебiторська заборгованiсть, на яку нараховуються проценти, вiдображається в балансi за їхньою теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд виду заборгованостi та умов її погашення.
Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.

14. Зобов'язання
14.1. Зобов'язання (обов'язок чи вiдповiдальнiсть дiяти певним чином) визнавати лише тодi, коли актив отриманий, або коли пiдприємство має безвiдмовну угоду придбати актив.

14.2. Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.

14.3. Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

- Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Дата реєстрації випуску
  • Тип цінного папера
  • Кількість акцій (штук)
  • 12. Опис бізнесу
  • Організаційна структура емітента, дочірні підприємства
  • Будь-які пропозиції щодо реорганізації
  • Опис обраної облікової політики
  • Податкового Кодексу України