Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРічна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
Сторінка6/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
кредитора (позикодавця) у разi порушення певних умов, пов'язаних з фiнансовим станом позичальника), умови якої порушенi, вважається довгостроковим, якщо:

- позикодавець до затвердження фiнансової звiтностi погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслiдок порушення;
Кредито́р - громадянин або юридична особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника.
По́зика - передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.


- не очiкується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.

14.4. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду зобов'язання.

14.5. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

14.6. Забезпечення (резерви) на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв, на додаткове пенсiйне забезпечення, на виконання гарантiйних зобов'язань, на реструктуризацiю, на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами не створювати.
15. Iншi активи та зобов'язання
15.1. До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдносити ранiше сплачену орендну плату, суми за пiдписку перiодичних видань, ранiше сплаченi рекламнi послуги та суми страхових платежiв, вартiсть торгових патентiв, вартiсть строкових лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв, а також всi iншi витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду.

15.2. До складу "Доходiв майбутнiх перiодiв" включати суми доходiв, нарахованих на протязi поточного чи попереднiх звiтних перiодiв, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах.

15.3. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта про наданi послуги (виконанi роботи).

15.4. Товари, переданi на комiсiю, не вважати реалiзованими при передачi комiсiонеру, тому цi операцiї не вважати доходами.

15.5. Класифiкацiю затрат на виробництво проводити згiдно з П(С)БО 16. Витрати не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є витратами звiтного перiоду. Класифiкацiю адмiнiстративних витрат i витрат на збут здiйснювати згiдно з П(С)БО 16.

15.6. По кожному контрагенту вести облiк у розрiзi договорiв (рахункiв).
Контрагент (лат. contrahens - торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.


15.7. Оцiнку активiв або зобов'язань в операцiях з пов'язаними сторонами Пiдприємство проводить по методу балансової вартостi.
Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.


15.8. У фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання не вiдображувати. Тимчасовi рiзницi з податку на прибуток вiдображувати тiльки в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.

15.9. Нарахування податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображувати у тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть.

15.10. Подавати фiнансову звiтнiсть за формами i в термiни, передбаченi П(С)БО та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. N 419.

15.11. Використовувати на Пiдприємствi форми i системи оплати працi вiдповiдно до умов, передбачених вiдповiдними положеннями та колективним договором пiдприємства.

15.12. Використовувати на Пiдприємствi передбаченi дiючими законодавчими актами граничнi норми добових на службовi вiдрядження, граничну величину розрахункiв готiвкою, термiни подачi звiту про використання коштiв, тощо.
Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


15.13. Встановити тривалiсть операцiйного циклу - до пiдписання актiв виконаних робiт, але не бiльше одного календарного року.
16. Заключнi положення
16.1. Загальний контроль за виконанням вимог Положення залишаю за собою.

16.2. Безпосереднiй контроль за виконанням вимог Положення покладається на головного бухгалтера Пiдприємства.

16.3. У випадку змiни норм чинного законодавства щодо питань, якi передбаченi Положенням, перевагу мають норми законодавства. У такому разi у Положення повиннi бути внесенi вiдповiднi змiни.

16.4. Внесення змiн до даного Положення у зв'язку iз змiною законодавства чи вступом у дiю нових П(С)БО здiйснюється шляхом викладення Положення у новiй редакцiї та затвердження Наказом по Пiдприємству.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства

"Iндустрiаль"

Донецьк - 2012
Аудиторський висновок подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, який складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi,аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Англійське слово англ. paragraph належить до т.зв. фальшивих друзів перекладача і має значення абзац, а не параграф.
Пара́граф (від грец. παράγραφος ’написане поряд‛) - частина тексту всередині розділу книги, статті або документа, що містить закінчене положення або правило і має самостійне значення. Звичайно позначається знаком § із порядковим номером, наприклад, § 2 або скороченням пп.

2. Аудиторський висновок мiстить:
2.1. Адресат.Аудиторський звiт призначається для учасникiв та Приватне акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬ" (надалi - ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ"), фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.2. Основнi вiдомостi про емiтента :

Повне найменування Приватного акцiонерного товариства "IНДУСТРIАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ 31762819

Мiсцезнаходження 83001, Україна, м. Донецьк, вул.. Рози Люксембург,11

Державна

реєстрацiя 14.11.2001р.

Основнi види

дiяльностi 51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi

52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих переважно продовольчим асортиментом

52.12.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" станом на 31.12.2011 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:

- форма № 1м "Баланс" станом на 31.12.2011 р.,

- форма № 2м "Звiт про фiнансовi результати" за 2011 р.,

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
У медицині розлад письма у формі неправильного написання окремих слів або літер чи заміни одних літер іншими має назву параграфія і походить від того ж самого грецького грец. παράγραφος ’написане поряд‛.


Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?
Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.
рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).


Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.


У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.


Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi.

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.

На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та Облiкової полiтики ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" (Наказ №1 вiд 01.01.2011 р.). Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi для цiлей, передбачених законодавством України, складається у форматi, затвердженому нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" за станом на кiнець останнього дня звiтного року.

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ,стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту".
2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
2.6. Модифiкована думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".

Нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.

Аудитори застерiгають, що пiд час перевiрки встановленi факти, якi змушують аудиторiв зробити припущення щодо можливостi припинення дiяльностi суб'єкта що аудирується. Одним з прикладiв цих фактiв є збитковiсть Товариства, та вiдсутнiсть планiв на 2012 р. щодо розвитку Товариства, та приведення дiяльностi у прибуткове русло.

Все це дає пiдставу сумнiватись у здатностi суб'єкта господарювання - ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Аудитори провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту України. Цi стандарти зобов'язують аудиторiв планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйсненних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора.

Концептуальна основа фiнансової звiтностi, яка використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України, та законодавство України.

Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО.

Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку.

Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при формуваннi балансу станом на 31.12.2011р. Товариством не було здiйснено коригування вхiдних залишкiв на 01.01.2011р.
2.6.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся (за винятком деяких обставин, статутний фонд товариства сформований за рахунок акцiй неiснуючих пiдприємств, аудитори не були присутнi пiд час проведення iнвентаризацiї та через склад облiкових даних не можуть за допомогою iнших процедур пiдтвердити наявнiсть активiв та зобов'язань Товариства, є вiдхилення пiд час складання фiнансової звiтностi.

Однак фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та в цiлому вiдповiдно до вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку однак мiстить iстотнi суперечностi.

Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi є суттєвими i в цiлому спотворюють фiнансовий стан Товариства.
2.6.2. Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань
Аудиторами проаналiзовано правильнiсть визнання та методи оцiнки активiв у бухгалтерському облiку Товариства станом на 31.12.2011р. Аудитори, в цiлому, визнають правильнiсть класифiкацiї i оцiнки активiв в бухгалтерському облiку Товариства, з урахуванням деяких зауважень, а саме:

- Товариством не дотриманнi вимоги Наказу Мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.1994р. (зi змiнами та доповненнями) щодо повного обсягу проведення рiчної iнвентаризацiї основних засобiв, дебiторської заборгованостi та запасiв;

- фiнансовi iнвестицiї Товариство не вiдображає за теперiшньою вартiстю що є не дотриманням вимогам П(с)БО 14;

- в складi iншої поточної дебiторської заборгованостi враховується сумнiвна заборгованiсть, ВАТ Торезський завод ЗБШК - 300 тис. грн., вона складається з фiнансової допомоги на зворотнiй основi, яка надана 31.08.2008р.

- аудитори не були присутнi при проведенi iнвентаризацiї, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала датi призначення аудиторами Товариства, та в результатi чого останнi не можуть в повнiй мiрi пiдтвердити наявнiсть активiв Товариства;

- аудитори не можуть пiдтвердити в повнiй мiрi дебiторську та кредиторську заборгованiсть, оскiльки пiдприємством не отриманi на 100% акти звiрок з його контрагентами;

Аудитори вiдзначають, що цi вiдхилення впливають на правильнiсть складання фiнансової звiтностi Товариства.

Аудиторами зiбрана достатня кiлькiсть доказiв для висловлення власної думки стосовно фiнансової звiтностi ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ".

Станом на 31.12.2011 року у балансi Товариства вiдображенi накопиченi прибутки у сумi 163 тис. грн.

У процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi не дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО № 2 "Баланс" та П(С)БО № 3 "Звiт про фiнансовi результати".

Вважаємо, що вiдображення отриманого збитку, який склав 53 тис. грн., вiдповiдає вимогам П(С)БО № 3 "Звiт про фiнансовi результати".
На думку аудитора, товариство не в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку при складаннi фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011р.

За даними бухгалтерського облiку статутний фонд станом на 31.12.2011 року становить 3760 тис. грн., що вiдповiдає Статуту ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ", який затверджено загальними зборами учасникiв (протокол №1 вiд 18.02.2011 року). Несплаченої частки статутного капiталу немає.

Протягом звiтного перiоду статутний капiтал було зменшено на 100 тис. грн..

Вiдповiдно до Довiдки наданої ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ", станом на 05.12.2011 учасником, частки якого перевищує 5% статутного капiталу ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ", є

Амелiна Д.I., володiє 98,404% статутного капiталу ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ".

Протягом 2011 року змiни учасникiв ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" згiдно офiцiйних даних не вiдбувались. Однак згiдно документiв, що засвiдчують змiну статуту, зазначенi вище змiни мали мiсцi у 2011 роцi.

Усi процедури по формуванню та сплатi статутного фонду виконанi з дотриманням чинного законодавства України.
2.6.3 Умовно позитивна думка
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.

На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi та фiнансовiй звiтностi ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" за 2011 рiк, складенiй Товариством.

Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" за винятком вiдхилень зазначених у пояснювальному параграфi в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2011р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2011р. по 31.12.2011р., згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України.
2.7. Iнша допомiжна iнформацiя
2.7.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень р. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 4 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв:

На початок року 4726,7 - 650,6 = 4076,1 тис. грн.

На кiнець року 4729,1- 805,7 = 3923,4 тис. грн.

На початок та на кiнець звiтного перiоду сума чистих активiв ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" перевищує Статутний капiтал, що вiдповiдає статтi 155 п. 5 Цивiльного кодексу України.
2.7.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.


На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв'язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
2.7.3. Виконання значних правочинiвТовариство у 2011 не мало виконання значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства.
2.7.4. Стосовно наявностi значних правочинiв:
Статутом ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ", не визначенi критерiїв значних правочинiв в межах, встановлених чинним законодавством України.

Згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства" значним правочином є правочин (крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), учинений Товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить понад 10% вiдсоткiв вартостi активiв на початок перiоду, в якому вiдбувається правочин.

Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, повинно прийматись Наглядовою радою Товариства.

У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, повинно приймається Загальними зборами акцiонерiв Товариства за поданням Наглядової ради Товариства.
Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.


У звiтному перiодi згiдно даних облiку вiдбулись наступнi правочини:

АП шахта им. А.Ф. Засядько дог№121 от 19.01.08 сумма в договоре не указывается, оборот за 2011г. 1964,7 тыс.грн.

ООО "Мегаполис" дог№0501 от 05.01.11 сумма в договоре 500 тыс.грн, оборот за 2011г. 8,3 тыс.грн.

ООО "Донинтеркомсервис" дог№0601 от 06.01.11 сумма в договоре 1 млн.грн, оборот за 2011г. 92,5 тыс.грн.

ООО "ЖБ Инвест-Селидов" дог№1103 от 11.03.11 сумма в договоре не указывается, оборот за 2011г. 431,4 тыс.грн.

ЗАО "Макеевкокс" дог№169 от 14.03.11 сумма в договоре не указывается, оборот за 2011г. 1831 тыс.грн.

ПрАТ "Бахмутский аграрный союз" дог№0268 от 13.08.09 сумма в договоре 2 млн.грн., оборот за 2011г. 391,3 тыс.грн.

ПП "ВКФ "Инсайт" дог№2203 от 22.03.11 сумма в договоре 500 тыс.грн, оборот за 2011г. 202,1 тыс.грн.

ООО Фирма "ПИРАМИДА" дог№27/п-11 от 23.03.11 сумма в договоре не указана, оборот за 2011г. 1647,6 тыс.грн.

СП "Элита плюс" дог№120411 от 12.04.11 сумма в договоре 500 тыс.грн., оборот за 2011г. 6,8 тыс.грн.

ООО "Донбасстехэлектро" дог№0111 от 01.11.11 сумма в договоре 1 млн.грн., оборот за 2011г. 16,2 тыс.грн.

ТОВ "Промуниверсалбуд" дог№0512 от 05.12.11 сумма в договоре 500 тыс.грн., оборот за 2011г. 15,9 тыс.грн

Санкцiонованiсть вказаних правочинiв не вiдповiдає вимогам дiючого законодавства. Жодним протоколом наглядової ради виказаннi рiшення не приймались.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство не дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв.
2.7.5. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" створене у 14.11.2001р.

Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами.

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства".

Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря. Також не було створено орган внутрiшнього аудиту.

На товариствi не має конкретного вiддiлу який займається наступними питаннями:

- Органiзацiя роботи органiв управлiння Товариства вiдповiдно до Цивiльного кодексу, Господарського кодексу, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" та iнших нормативних актiв.

- . Забезпечення дотримання органами та посадовими особами Товариства правил та процедур корпоративного управлiння, якими гарантується реалiзацiя прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, та органiзацiя взаємодiї мiж Наглядовою радою, Генеральним директором Товариства та його акцiонерами.

- Сприяння пiдвищенню взаємодiї Товариства з його акцiонерами та iншими учасниками ринку цiнних паперiв.

- Пiдвищення iнформацiйної прозоростi Товариства в iнтересах акцiонерiв Товариства i потенцiйних iнвесторiв шляхом своєчасного розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство у вiдповiдностi до вимог законодавства щодо розкриття iнформацiї i добровiльно встановлених Товариством зобов'язань.

- Органiзацiя системи облiку прав власностi на акцiї Товариства.

- Взаємодiя з органами державної влади України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, зберiгачами, депозитарiями, реєстратором, Фондом державного майна України, учасниками Нацiональної депозитарної системи України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, професiйними асоцiацiями, громадськими органiзацiями з питань корпоративного управлiння, регулювання майнових вiдносин та обiгу цiнних паперiв Товариства.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Порядок формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства:

- Загальнi збори акцiонерiв,

- Наглядова рада

- Одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор,

- Ревiзiйна комiсiя.

Порядок формування органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства визначався Статутом ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ".

Функцiонування органiв корпоративного управлiння:

- статус та повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства порядок їх скликання, проведення та прийняття рiшень - визначаються Статутом ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ";

- у товариствi не створена наглядова рада, компетенцiя, права та обов'язки якої визначенi Статутом Товариства.

- у товариствi утворений одноосiбний Виконавчий орган - Голова правлiння, порядок прийняття рiшень яким встановлений статутом Товариства.

Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились оскiльки ревiзiйна комiсiя не створювалась. По результатам року, рiчна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства також не проводилась.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:

1) не вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,

2) не достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту.

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:

- загальнi збори акцiонерiв,

- одноосiбний Виконавчий орган.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння не вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.

Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння.

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня.

Протягом звiтного року одноосiбний виконавчий орган ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" - Голова правлiння здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався зовнiшнiми контролюючими органами.

Протягом звiтного року ревiзiйна комiсiя не займалась перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2011 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї, для перевiрки аудиторам не надавався, оскiльки ревiзiйна комiсiя не створювалась.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок:

1) прийнята, але не функцiонує система корпоративного управлiння у товариствi, також вона не в повному обсязi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", з урахуванням обставин, якi викладено вище.

2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" не повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 2011 року
За даними Товариства, iнформацiї про дiї, якi вiдбулись протягом 2011 року не було, однак в результатi перевiрки встановлено, що вiдбулось зменшення статутного фонду, вiдбулись змiни у складi акцiонерiв, що само по собi є особливою iнформацiєю, та повинно бути оприлюднено.
2.7.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.

Товариством не надана довiдка про наявнiсть суттєвих операцiй з пов'язаними сторонами та про вiдомi, iснуючi, пiдозрюванi, очiкуванi або вiдсутностi випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могли спричинити негативний вплив на пiдприємство.

Згiдно даних Товариства суттєвих операцiй з пов'язаними особами протягом 2011 року не було.

Довiдку, що протягом 2011 року вiдомостi про випадки шахрайства у розумiннi р. 190 Кримiнального кодексу України зi сторони спiвробiтникiв Товариство не надало.

Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрки, в результатi чого отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

У своїй поточнiй дiяльностi ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ", не функцiонує.

Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" не визначає жоден орган Товариства.

Аудитор не отримав доказiв стосовно випадкiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ "IНДУСТРIАЛЬ" внаслiдок шахрайства.
2.8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Макаудитсервiс"
Код за ЕДРПОУ 21994619

Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи 83055, м. Донецьк, пр..
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Текст аудиторського висновку
  • Наглядової ради