Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРічна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
Сторінка7/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Театральний, 7 оф.
Теа́тр (від фр. théâtre < грец. θέατρον - «місце видовища») - вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами, а також установа, що здійснює сценічні вистави певним колективом артистів і приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави.
515

83001, м. Донецьк, пр.. 25-ти рiччя РСЧА, 6 "б"/147

Номер, дата видачi

свiдоцтва про державну реєстрацiюНомер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi

1988, видане рiшенням АПУ

вiд 23.02.2001 г.
Аудиторська палата України (далі - АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.
№ 99 строком дiї до 23.12.2015р.


Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення

до Реєстру аудиторiв, якi можуть

проводити аудиторськi перевiрки

фiнансових установ, що надають послуги

на ринку цiнних паперiв

Номер, дата видачi сертифiката аудитора Замай Олег Олегович СЕРТИФIКАТ АУДИТОРА Серiя А № 006208 виданий рiшенням аудиторської палати вiд 19.01.2007 року, дiйсний до 19.01.2017 року.

Телефон/факс (062) 334-38-83

Електронна адреса zamay@makaudit.com.ua

Сайт аудиторської компанiї www.makaudit.com.ua

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № б/н вiд "26" березня 2012 р.

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 26.03.2012 р. -23.04.2012 р.

Директор ТОВ "Макаудитсервiс"

сертифiкат серiї А № 006208Замай О.О.
Аудиторський висновок (звiт) складено "23" квiтня 2012 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Становище (словен. Stanovišče) - мале поселення в общині Кобарід, Регіон Горішка, Словенія. Висота над рівнем моря: 560.2 м.
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання


ПрАТ "Iндустрiаль" створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку та наступного його розподiлу мiж акцiонерами у вiдповiдностi та на умовах визначенних чинним законодавством.
Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


Основний вид продукцiї - залiзобетоннi вироби, а саме плити перекриття, плити багатопустотнi, плити щiльовi, блоки фундаментнi, балки, колонни, рiгелi,кiльця та iн., що використовуються для будiвництва промислових та побутово-житлових примiщень, а також iнженерних мереж.
Перекриття́ - горизонтальна внутрішня захисна конструкція, що розділяє по висоті суміжні приміщення в будинку.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
За 2011р. пiдприємством було реалiзовано 11986 одиниць продукцiї на сумму 5015065,10 грн.. в т.ч. ПДВ.


Товариство також займається iншою дiяльнiстю, а саме - надання в аренду частини офiсного примiщення, що дає додатковий рiчний дохiд 15160,00 грн в т.ч. ПДВ.

Обсяг доходiв у зимовий перiод нижче. Це пов'язано iз сезоннiстю будiвельних робiт.

Основними постачальниками пiдприємства у 2011р. є: ВАТ ДЗ КПД-3 (83071, м.Донецьк, вул.Стратонавтов,264а), ТОВ ПКФ "ЖБ-Стандарт" (пр.Павших Комунарiв, 102-Б, м.Донецьк, 83023), ТОВ ЖБ "Iнвест Селiдов" (85400, м.Селiдово, вул.Миру, 4/а), ПП "Мак вест" (86124, м.Макiївка, вул. Українська, д2, кв.57), ТОВ "Фiрма "Пiрамiда" (Днiпропетровська обл., м.Днiпродзержинськ, вул.Дорожна,64) та iн. Iмпорт вiдсутнiй.

Ринок збуту продукцiїї - внутрiшнiй, єкспорт вiдсутнiй. Основними клiєнтами пiдприємства у 2011р. є : ПрАТ "Макiївкокс", ПАТ "Ш-та iм. О.Ф. Засядька".

ПрАТ Iндустрiаль не є монополiстом на ринку залiзобетонних виробiв. Ринок з/б виробiв є конкурентним i цiни на продукцiю вiдповiдають конкурентним, однак це не дає можливостi для отримання достатнього прибутку через високi закупiвельнi цiни на продукцiю та її транспортування.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Основнi придбання:

- будинки та споруди - 55 тис.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
грн.;


- iншi необоротнi матерiальнi активи - 10 тис.грн..

Списання:

- транспортнi засоби - 15 тис.грн.;

- машини та обладнання - 11 тис.грн.;

- iншi основнi засоби - 5 тис.грн.

Продаж:

-машини та обладнання - 4 тис.грн.

Протягом 2011року значних придбань, списань або продажу основних засобiв не було.

Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
Дебеторська заборгованiсть спмсана з причини закiнчення термiну позовної давностi:
2007р.:

Ксенол ТОВ -12666,00
2010р.:

Алчевський меткомбiнат-418, 44

АТП11434-4570, 00

Байкал ТОВ-6498, 68

Червоноармiйський машзавод-51459, 65

Магльована ПП-4398, 02

Ш-та Вiнницька-74806, 80

ш-та Коротченко-118000, 00

ш-та Куйбишевська-21442, 80

ш-та Челюскiнцiв-87513, 61

ш-та Пiвденнодонбаська-8694, 99

Новомосковський з-д ЗБВ ВАТ-1328, 42
2011р:

ЕВМIнформ ВАТ-53000, 00

УМТС ДП ДХК Шахтарськантрацит-16427, 23

ш-та Мiусинська-16691, 02

КУА Донецьк-10500, 00

Торезький завод ЖБШК ВАТ-121000, 00
станом на 31 грудня 2011 року.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення


Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою м.
Стриманість або утримання (грец. егкратеіа, англ. self-control, abstinence, chastity) - моральна якість та чеснота, вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над пристрастями й іншими недобрими поривами.
Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
Донецьк, вул.Рози Люксембург, 11.


Станом на 31.12.2011р. основних засобiв числиться:

- будинки та споруди - 64,1 тис.грн.;

- машини та устаткування - 13,2 тис.грн.;

- iнструменти, прилади, iнвентар - 6,3 тис.грн.;

- iншi основнi засоби - 8,4 тис.грн.;

- малоцiннi необоротнi активи - 7,5 тис.грн.;

- нематерiальнi активи - 2,2 тис.грн.

Товариство не використовує активи, якi б впливали на екологiчну ситуацiю.

Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується.
Бiльш детально:
Придбання основних фондiв, а саме:

2007р:

Телефон - 124,17грн

Конвектор-481,02 грн

Обогреватель-209,25 грн.

2008р.:

Пiдвальне примiщення (офiс) - 55 000,00 грн.

1С Бухгалтерия-2160,00 грн.

Обогреватель -574,17грн.

принтер -572,50грн.

Надставка - 274,00грн.

Стол - 265,00грн

Тумба - 337,00 грн

Тумба -339,00 грн

Шкаф- 375,00грн

Шкаф - 375,00грн

Єл.чайник-124,17 грн.

2009-2010 приобретений ОС не бiло;

2011р:

Подставка под компьютер - 166,67грн

Тумба - 416,67грн

Стул - 342,50грн

Стол - 2333,33 грн

Модернизация компьютера (оперативная память) - 238,33 грн.
Продаж:

2007-2008 не бiло

2009р.:

Компьютер-2772,00грн.

Принтер-845,00 грн

2010р - не бiло

2011р.:

телефон - 1457,50
Списання:
2007-2008рр- не було

2009р.:

Котельний агрегат iз причепом - 14000,00грн

Причеп КА1040 - 996,66 грн

Бункер-596,24грн

Генератор-457,03грн

Ксерокс-441,67грн

Прес гiдравлiчний-4000,00грн.

Маслостанция-184,80грн

пилорамма152,34грн

Станок-1828,15грн

Станок-1999,29грн

Тележка-152,33

2010р.:

ИБП-349,50грн

Компьютер-2351,67грн

принтер-975,50грн

Телефон-345грн

Факс-500,00грн

Терминал-124,17грн

Телефон-240,00грн

телефон124,17грн

ремонт оборудования -445,96грн

Жесткий диск-520,00грн

Телефон-1,25грн

Обогреватель-209,25грн

Причиною списання основних фондiв є - моральний на фiзичний знос.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Товариство не займається виявленням проблем якi впливають на дiяльнiсть.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2011 роцi ПрАТ "Iндустрiаль" не сплачувало штрафнi санкцiї та порушень законодавства не мало.
Неусто́йка - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Єдиним джерелом фiнансування є власнi оборотнi активи.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв станом на 31.12.2011 року немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiю подальшої дiяльностi емiтент не розробляв i не затверджував.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Пiдприємство дослiдженнями та розробками не займається.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ на протязi 2011 року пiдприємтсво не мало.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н
13.
Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

58,6

55,4

0

0

58,6

55,4

будівлі та споруди

55,7

52,6

0

0

55,7

52,6

машини та обладнання

1,3

0,3

0

0

1,3

0,3

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

1,6

2,5

0

0

1,6

2,5

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

58,6

55,4

0

0

58,6

55,4

Опис

Витрати на поточний та капiтальний ремонт основних засобiв у 2011р. склали 560,00 грн. Обмежень на використання основних засобiв немає. Ступiнь зношеностi основних засобiв на посаток перiоду становить 40,5%, а на кiнець перiоду 45,1%. Бiльш детальнiша iнформацiя щодо основних засобiв наведена у роздiлi 10 цього Звiту "Опис бiзнесу" у забзацi який стосується осовних засобiв.

Ступiн сношеностi по грцпах

Будiвлв та споруди - на початок року - 38,4%, на кiнець року - 43,8%

машини та обладнання - на початок року - 1,0% на кiнець року - 0,25%

iншi - на початок року - 1,1% на кiнець року - 2,1%
Ступiнь використання всiх основних засобiв складає 100%, оскiльки вони у повнiй мiрi використовуються у господарстькiй дiяльностi.

Надiйшло у 2011 роцi:

Подставка под компьютер - 166,67грн

Тумба - 416,67грн

Стул - 342,50грн

Стол - 2333,33 грн

Модернизация компьютера (оперативная память) - 238,33 грн.

Вибуло у 2011 роцi:

телефон - 1457,50
Основные фонды по группам:

Будинки i споруди 64 140,83:

Подвальное помещение 55 000,00

Ремонт основных средств 3 046,93

Ремонт основных средств 6 093,90

Машини та обладнання 13 209,18:

Компьютер "Самсунг" 4 738,33

Копировальный аппарат 1 395,00

Модем 1 295,00

Модем 2 295,00

Монитор 17"Philips 170S7FB, TFT 8 ms черный" 1 007,50

Системный блок ПК Sintal Bestia PC G6 Pentium Dual 1 910,00

Телефакc "Panasonic" 716,67

Телефон "GE 9120" 128,34

Телефон "Panasonic KX-TS 1070" 491,67

Холодильник 2 231,67

Iнструменти, прилади, iнвентар 6 260,83:

Автомат АЕ 2066 112,50

Горка 1 450,00

Кресло руководителя 700,00

Стол руководителя 970,00

Стол угловой офисный 2 333,33

Телефон 6920 215,00

Тумбочка к столу 380,00

Эл. счетчик 1-но ф. СО-197, 10-40А 100,00

Iншi основнi засоби 8 367,15:

Дверные блоки

3 490,99

Дверь металлическая

475,00

Дверь металлическая жел.

625,00

Деревянная перегородка

2 055,00

ИБН

532,50

Стол офисный

730,33

Туалетный комплект (полочка) -

458,33

Разом розгорнуте-

91 977,99
Малоцiннi та необоротнi матерiальнi активи 7460,62

Air/ion AEG LBF 7138 574,17

Panasonic KX-TCD305 459,75

Жалюзи 2 м 252,90

ИБП АРС Back-500 RS 266,50

Конвектор настенный ATLANTIC F17-4 Euro 2000W 481,02

Лазерный принтер Canon 550,00

Лазерный принтер Canon 572,50

Набор офисный настольный 8 предметов 443,79

Надставка 274,00

Подставка под компьютер 166,67

Стол 265

Стул на дуге VA NS Сильвия 5шт на сумму 513,31

Стул Поло 50/АМФ 5 А-1 342,50

Телефон Panasonic КХ-TS2565 207,50

Телефон D EST Panasonic 124,17

Тумба двухуровневая 337,00

Тумба под ксерокс 339,00

Тумба приставная 416,67

шкаф 1 375,00

шкаф 2 375,00

Электрический чайник 124,17
Нематериiальнi активи 1СБухгралтерiя 2160,00До 01.04.2011г. метод амортизации ОС -налоговiй, с 01.04.2011г. прямолинейнiй, срок експлуатации-согласно группам в налоговом кодексе

Амортизация МНМА -100% в момент ввода в експлуатацию

Нематериальнiй актив - всегда прямолинейнiй.

Ремонт основнiх фондов - єто ремонт полуподвального помещения, когда еще мi его арендовали.13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

3 923,4

4 076,1

Статутний капітал (тис.грн.)

3 760

3 860

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

3 760

3 860

Опис

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.

На початок року 4726,7 - 650,6 = 4076,1 тис. грн.

На кiнець року 4729,1- 805,7 = 3923,4 тис. грн.


Висновок

Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Iндустрiаль", розрахованих вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених Протоколом засiдання ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485 перевищує розмiр статутного капiталу, що задовольняє вимогам ст.155 ГКУ "Статутний капiтал акцiонерного товариства"


13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами

X

6,2

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

6,2

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

10,6

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

100

X

X

Інші зобов'язання

X

686,2

X

X

Усього зобов'язань

X

803

X

X

Опис

Iншi зобов'язання складаються з:

заборгованостi за виданими авансами - 29.5 тис. грн.;

заборгованостi з iншими кредиторами - 127,7 тис. грн.;

розрахункiв з учасниками 100 тис. грн.;

кредиторської заборгованiстi за товари, роботи, послуги 61,2 тис. грн.;

поточної заборгованостi з оплати працi - 0,4 тис. грн.

та iншої - 32,9 тис. грн.

податковий кредит - 33,6 тис. грн.

за розрахунками з iнших операцiй - 300,0 тис. грн.

iнщi - 0,9 тис. грн.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Аудиторською палатою України
 • Інформація про основні види продукції
 • Інформація про основні засоби
 • Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
 • Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка
 • Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
 • Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
 • Опис політики емітента щодо досліджень
 • Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз
 • 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю )
 • 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
 • 13.3. Інформація про зобовязання емітента