Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРічна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
Сторінка8/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

09.03.2011

09.03.2011

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації


з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

1

0

2

2010

1

0

3

2011

4

3


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так

Ні

Реєстраційна комісія

X
Акціонери

X
Реєстратор
X

Депозитарій
X

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так

Ні

Реорганізація
X

Внесення змін до статуту товариства

X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
X

Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування
X

Аудиторський
X

З питань призначень і винагород
X

Інвестиційний
X

Інше (запишіть)

У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік
X

Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)

X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію?
Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.
(так/ні)
ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

ні

ні

ні

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

ні

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)


ні

ні

так


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?
Суперечність - відношення двох суджень, кожне з яких є запереченням іншого. У логіці - це хиба, пов'язана з порушенням закону протиріччя, і означає, що в деякому судженні припускається два взаємно протилежних та несумісних твердження про один предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні.
Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.
(так/ні)
ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган (правління)
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію
X

Положення про акції акціонерного товариства
X

Положення про порядок розподілу прибутку
X

Інше (запишіть)

документи вiдсутнi


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

так


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку?
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
(так/ні)
ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі
X

Менше ніж раз на рік
X

Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік
X


Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада
X

Правління або директор

X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
X

Не задовольняли умови договору з аудитором
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X

Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія
X

Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X

Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
Фіна́нсовий ме́неджмент - система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.
(так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій
X

Випуск депозитарних розписок
X

Випуск облігацій
X

Кредити банків
X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X

Інше (запишіть)

X


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10