Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРічна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
Сторінка9/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.


Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років?
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
(так/ні)
так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи
X

Не задовольняли умови договору з особою
X

Особу змінено на вимогу:акціонерів
X

суду
X

Інше (запишіть)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління
1.
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи


2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів


5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку


7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)


12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду


КОДИ

Дата

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬ"

за ЄДРПОУ

31762819

Територія

Донецька область, Ворошиловський р-н

за КОАТУУ

1410136300

Організаційно-правова форма господарювання

Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Орган державного управлінняза КОДУ

07794

Вид економічної діяльності

Інші види оптової торгівлі

за КВЕД

51.90.0

Середня кількість працівників: 3

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 83001, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург,11

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

на 31.12.2011 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:


залишкова вартість

030

59,3

55,8

первісна вартість

031

99,6

101,6

знос

032

( 40,3 )

( 45,8 )

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

4029,3

4029,3

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

4088,6

4085,1

II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100

0

0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

57,4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

109,2

57,8

первісна вартість

161

109,2

57,8

резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

504,1

503,9

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

17,8

19,9

у тому числі в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

6,7

4,9

Усього за розділом II

260

637,8

643,9

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,3

0,1

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

4726,7

4729,1
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

3860

3760

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

216,1

163,4

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

4076,1

3923,4

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

110,2

61,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:


з бюджетом

550

2,7

10,6

зі страхування

570

0

0

з оплати праці*

580

3,3

0,4

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

531,7

730,8

Усього за розділом IV

620

647,9

803

V. Доходи майбутніх періодів

630

2,7

2,7

Баланс

640

4726,7

4729,1

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

0

Примітки: Звiтнiчть складена вiдповiдно П(С)БО України.

в грн.

Основнi засоби

Номенклатура Первiсна вартiсть Амортизацiя Залишкова вартiсть

Основнi фонди: 91977,99 36498,91 55479,08

Автомат АЕ 2066 112,5 106,79 5,71

Гiрка 1450 1376,7 73,3

Двернi блоки 3490,99 3470,39 20,6

Дверi металевi 475 451,04 23,96

Дверi металевi жел. 625 593,42 31,58

Дерев'яна перегородка 2055 2032,97 22,03

IБН 532,5 519,12 13,38

Комп'ютер "Самсунг" 4738,33 4523,54 214,79

Копiювальний апарат 1395 1395 0

Крiсло керiвника 700 664,61 35,39

Модем 1295295 0

Модем 2295295 0

Монiтор 17 "Philips 170S7FB, TFT 8 ms чорний" 1007,5 1007,5 0

Пiдвальне примiщення 55000 7949,5 47050,5

Ремонт основних засобiв 3046,93 1199,67 1847,26

Ремонт основних засобiв 6093,9 2399,38 3694,52

Системний блок ПК Sintal Bestia PC G6 Pentium Dual 1910 1910 0

Стiл офiсний 730,33 717,42 12,91

Стiл керiвника 970 920,96 49,04

Стiл кутовий офiсний 2333,33 97,22 2236,11

Телефакc "Panasonic" 716,67 716,67 0

Телефон "GE 9120" 128,34 127,84 0,5

Телефон "Panasonic KX-TS 1070" 491,67 489,59 2,08

Телефон 6920 215 209,62 5,38

Туалетний комплект (поличка) 458,33 435,15 23,18

Тумбочка до столу 380 360,81 19,19

Холодильник 244 2231,67 2139,07 92,6

Ел. лiчильник 1-но ф. СО-197, 10-40А 100 94,93 5,07

МНМА 7460,62 7460,62 0

Air / ion AEG LBF 7138 574,17 574,17 0

Panasonic KX-TCD305 RUS 459,75 459,75 0

Жалюзi 2 м 252,9 252,9 0

ИБП АРС Back-500 RS 266,5 266,5 0

Конвектор настiнний ATLANTIC F17-4 Euro 2000W 481,02 481,02 0

Лазерний принтер Canon 550550 0

Лазерний принтер Canon 572,5 572,5 0

Набiр офiсний настiльний 8 предметiв 443,79 443,79 0

Надставка 274274 0

Пiдставка пiд комп'ютер 166,67 166,67 0

Стiл 265265 0

Стiлець на дузi VA NS Сiльвiя 102,662 102,662 0

Стiлець на дузi VA NS Сiльвiя 102,662 102,662 0

Стiлець на дузi VA NS Сiльвiя 102,662 102,662 0

Стiлець на дузi VA NS Сiльвiя 102,662 102,662 0

Стiлець на дузi VA NS Сiльвiя 102,662 102,662 0

Стiлець Поло 50/АМФ 5 А-1 342,5 342,5 0

Телефон Panasonic КХ-TS2565 207,5 207,5 0

Телефон D EST Panasonic 124,17 124,17 0

Тумба дворiвнева 337337 0

Тумба пiд ксерокс 339339 0

Тумба приставна 416,67 416,67 0

шафа 1375375 0

шафа 2375375 0

Електричний чайник 124,17 124,17 0

НМА 2160 1710 450

1С: Бухгалтерiя 2160 1710 450

РАЗОМ 101598,61 45669,53 55929,08
Фiнансовi iнвестицiї

Акцiї ВАТ "Костянтинiвський стек.з-д" 1 419186,5

Акцiї ВАТ "Слов'янський керам.комбiнат" 2 590250

Частина в ТОВ "Компанiя з упр.автiвамi" Донецьк "1 3009861,8

Частина в ТОВ "СНС-ЛТД" 2 10000

РАЗОМ 4029298,3
Товари

Балка 2БДР 12-6А III в-1 01078 4 8333,3325 33333,33

Плита ПК 60.15-8 00916 6 1731,63 10389,78

Пiдвiконна дошка ПО13.35.45-Т 01189 25 61,452 1536,3

Пiдвiконна дошка ПО16.35.45-Т-Д 01190 52 75,6 3931,2

Пiдвiконна дошка ПО19.35.45-Т 01191 54 82,06092593 4431,29

Пiдвiконна дошка ПО22.35.45-Т 01192 36 103,95 3742,2

РАЗОМ 57364,1
Дебiторська заборгованiсть за товари

ЛИНКРУСТ СК ООО 54393,78

СНС-ЛТД ООО 1580

Шахта Засядько 1811,75

ИТОГО 57785,53
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом

Прибутковий податок (переплата) 112,81
Iнша дебiторська заборгованiсть

Розрахунки за виданими авансами 201313,34

Блiц-Iнформ 218,91

Бюро технiчної iнвентаризацiї 18,8

ВДЦП ПрАТ 139

Донецькi електричнi мережi 789,89

Iнвест-Селiдов ЖБ ТОВ 534,75

Кредi Агрiколь Банк 10

Мiкадо Груп ТОВ 168393,6

Навiгатор 2003 4812,98

НЕП Фiрма ПП 120

Новомосковський з-д ЗБВ ВАТ 4,1

Новомосковський з-д ЗБВ ТД ТОВ 1657,35

Торезький з-д "ЖБШК" ВАТ 24513,96

ФДГУ Агентство з харчування банкрутства 100

Розрахунки за претензiями 2599,61

Шахта Челюскiнцiв 2599,61

Фiн.
Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.
займ 300000


Торезький з-д "ЖБШК" ВАТ 300000

РАЗОМ 503912,95
Iнщi оборотнi активи

Податковi зобов'язання 4914,64
Власний капiтал

Байкал ТОВ 5000

Донецкiнаудiт ТОВ 50000

Жуков В.П. 5000

Нестеренко I.I. (Амелiна Д.I.) 3700000

РАЗОМ 3760000
Кредиторська заборгованiсть

Кредиторка за товари: 61235,5

КУА "Донецьк" 55000

МАК-ВЕСТ ПП 75,5

Вексель простий ТОВ Пiрамiда 6160
Зобовязання перед бюджетом

Податок на воду 12,79

ПДВ 2440,98

Податок на прибуток 8080,64

РАЗОМ 10534,41
Розрахунки з оплати працi

депонированная з/п 430,3
Iншi зобовязання

Аванси отриманi 29487,77

Доронiн В. А. 472,08

Золотонiськiй бекон 500

Макiївкокс ПрАТ 0,29

Шахта Засядька 28515,4

Розрахунки з iншими кредиторами 567658,79

Устименко I.С. 24896,4

Алтерна ТОВ 128000

Велтон Телеком 154,65

Мiське кабельне телебачення ТРК 159

Донецькмiськтепломережа 3904,61

Iндустрiя ЦБ 400000

Нестеренко I.I.
Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.
10000


Регiстрац.центр "Stock-Service" ТОВ 20

Служба єдиного замовника 341,41

Український мобiльний зв "язок 38,33

Укртелеком 144,39

Розрахунки з учасниками 100000

Корпорацiя IСД 100000

Розрахунки з пiдзвiтними особами 209,9

Устименко М.I. 209,9

Податковий кредит 33491,9

Бюро технiчної iнвентаризацiї 3,14

Донецькi електричнi мережi 131,65

Iнвест-Селiдов ЖБ ТОВ 89,13

Кредi Агрiколь Банк 1,67

Мiкадо Груп ТОВ 28065,6

Навiгатор 2003 802,16

НЕП Фiрма ПП 20

Новомосковський з-д ЗБВ ТД ТОВ 276,22

Торезький з-д "ЖБШК" ВАТ 4085,66

ФДГУ Агентство з харчування
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10