Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення №118 1 сесії скликання від 22. 12. 2016 року програм а безпечне село Тартацької сільської ради на 2017 рік

Рішення №118 1 сесії скликання від 22. 12. 2016 року програм а безпечне село Тартацької сільської ради на 2017 рік
Дата конвертації28.05.2017
Розмір54.9 Kb.
ТипРішення

Д О Д А Т О К № 6

До рішення № 118 11 сесії 7 скликання

від 22.12.2016 року

П Р О Г Р А М А

Безпечне село »Тартацької сільської ради на 2017 рік

1.Передумови

Сучасне село Тартак – це різнорідна інфраструктура яка безперервно та стрімко розвивається. Зільшується населення села. Як наслідок це призводить до високої інтенсивності дорожнього руху, що вимагає оперативного спостереження та контролю в режимі реального часу. Також в зв’язку з загрозливою ситуацією на сході, мешканці села ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками, що супроводжують життєдіяльність в сучасних умовах. Це означає, що питання безпеки людини та села в цілому є актуальним як ніколи.

Створення Програми «Безпечне село а» обумовлено потребою впровадження комплексу організаційних заходів для посилення безпеки населення села , захисту стратегічних об’єктів та об’єктів безпеки дорожнього руху.

Дорожній рух Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
Безпека дорожнього руху Безпе́ка доро́жнього ру́ху - це комплекс та система правил, заходів і засобів, що забезпечують умови безпечного дорожнього руху, які спрямовані на захист і збереження життя і здоров'я активним та пасивним учасникам дорожнього руху, а також, захист і збереження довкілля та майна.
Забезпечення безпеки громадян та захисту села вважається одним з головних завдань Тартацької сільської ради.

2.Мета програми.

Влада та правоохоронні органи села посилено працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Постійно проводяться заходи, спрямовані на створення комфортного і безпечного села. Особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у селі масових заходів

На сьогоднішній день у селі існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться: - автодорожні шляхи, в’їзди в село, вулиці села - центральна частина села, приватні будинки, торгові точки ,місця скупчення людей, місця підвищеної небезпеки для громадян, інші стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти села (навчальні, медичні та дитячі заклади, комунальні та житлові об’єкти, також адміністративні будівлі всіх форм власності, інші громадські будівлі тощо.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

На даний час на території села взагалі відсутні камери відеоспостереження

Встановлення системи відеоспостереження зможе покращити криміногенну ситуацію села. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці. Слід зазначити, що одним з важливих напрямків забезпечення безпеки громадян також є їх захист на автотранспортних шляхах села. Система управління транспортними потоками в селі є недосконалою, має місце неналежне забезпечення безпеки дорожнього руху.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Наразі надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуації на дорогах села для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу за потребою.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Таким чином, існуюча ситуація вимагає створення систем безпеки нового покоління, які будуть працювати безперервно та надійно, у цілодобовому режимі:

- буде вестись спостереження за всіма подіями, що відбуваються в селі;

- служитимуть для запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайно інформуватимуть відповідні служби для оперативного їх усунення;

- здійснюватимуть контроль роботи сільської інфраструктури.3. Основні складові системи «Безпечне село »

- Відеоспостереження за громадськими місцями та важливими об’єктами села – забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення громадського порядку в місцях масового скупчення людей, забезпечує захист важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів села, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень;

Грома́дський поря́док - урегульована правовими та іншими соціальними нормами система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров'я, повагу честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі.

- Встановлення пристроїв з додатковими функціональними можливостями, які сприяють забезпеченню безпеки – датчики сповіщення, системи розпізнавання облич та номерних знаків автотранспорту, кнопки виклику міліції, системи зв’язку ;

- Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху – моніторинг ситуації на автошляхах села, фіксація номерних знаків автомобілів порушників та викрадених авто;

- Єдина локальна сільська мережа системи «Безпечне село », яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу правоохоронним органам до зазначеної системи;

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

- Система оповіщення – для інформування жителів села про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Систе́ма опові́щення - комплекс організаційно-технічніх заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільної оборони до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.4. Аналіз законодавчої бази

Впровадження систем безпеки, запобігання надзвичайним ситуаціям, здійснення контролю за подіями регламентується державним законодавством та нормативними документами Тратацької сільської ради:

- Закон України “Про основи національної безпеки України”. Даним нормативно-правовим актом визначаються основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р.

Національний інтерес, інтереси (англ. national interest, нім. Staatsräson, фр. raison d'état) - система цілей і завдань зовнішньої політики держави. Згідно з ученням школи політичного реалізму, національні інтереси є причиною міжнародних відносин як таких.
Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
№51-р «Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року». Даним розпорядженням визначаються шляхи і способи розв’язання проблеми забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки;
Грома́дська безп́ека - це стан захищеності громадянського суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та здоров'я людей, для їх спокою та майнових прав, для нормальної діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, для цілісності й збереження матеріальних цінностей

-Закон України «Про дорожній рух». Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху; та іншими нормативно-правовими актам

5.Основні завдання програми

1.Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян села;

2. Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів села, шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;

3.Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль влади, правоохоронних органів та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам громадян, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та сталого життєзабезпечення села;

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

4. Створення за погодженням з бізнесом єдиної локальної сільської мережі системи «Безпечне село », в яку будуть об’єднані всі сільські камери зовнішнього відеоспостереження та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;

5.Надання доступу виконавчому комітету Тартацької сільської ради села та працівникам правоохоронних органів до інформації з усіх камер відеоспостереження системи «Безпечне село » за умови дотримання всіх вимог чинного законодавства про захист персональних даних;

6.Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації;

Уча́сник доро́жнього ру́ху - особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин.

7. П рофілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень.

Попере́дження злочи́нності - це система заходів, що вживаються державними органами, громадськими організаціями, представниками влади та іншими особами, спрямованих на протидію процесам детермінації злочинності, що мають на меті ресоціалізацію потенційних злочинців, запобігання вчиненню нових злочинів.6.Заходи Програми та фінансове забезпечення

№ п/п

Заходи

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансуваня

Термін виконання

Виконавці


1

Закупити та обладнати пристрої відео спостереження (відеокамери)

сільський бюджет

2000 грн

I1 квартал 2017 року

Виконавчий комітет

Секретар сільської ради : О.С.Павлишена  • 3. Основні складові системи «Безпечне село »
  • 4. Аналіз законодавчої бази
  • Кабінету Міністрів України
  • 5.Основні завдання програми
  • 6.Заходи Програми та фінансове забезпечення
  • Закупити та обладнати пристрої відео спостереження (відеокамери) сільський бюджет 2 4 000
  • Секретар сільської ради : О.С.Павлишена