Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення №1386/2013/eu європейського парламенту та ради від 20 листопада 2013 р

Рішення №1386/2013/eu європейського парламенту та ради від 20 листопада 2013 р
Сторінка1/6
Дата конвертації10.06.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6

28.12.2013 р. Офіційний вісник Європейського Союзу L 354/171

РІШЕННЯ


Рішення № 1386/2013/EU ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

від 20 листопада 2013 р.
Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.


про Загальну програму дій Союзу з охорони навколишнього середовища до 2020 року

«Жити добре в рамках обмеженості ресурсів нашої планети»

(Текст правомірний для ЄЕА)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу, зокрема його статтю 192(3),

Беручи до уваги пропозицію Європейської Комісії,

Після передачі проекту законодавчого акту до національних парламентів,

Беручи до уваги висновок Європейського економічно-соціального комітету1,

Беручи до уваги висновок Комітету регіонів2,

Діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури3,

Ураховуючи, що:

(1) Союз поставив перед собою ціль стати до 2020 року інтелектуальною, сталою та всеохоплюючою економікою за допомогою комплексу політичних заходів і дій, спрямованих на перетворення його на низьковуглецеву та ресурсоефективну економіку4.

Законодавчий процес - це процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій - самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій.
Комітет регіонів (фр.Committee of the Regions (CoR)) - консультативний орган Європейського Союзу, що висловлює думку місцевих і регіональних органів влади.

(2) Цілий ряд програм дій у галузі навколишнього середовища з 1973 року створив основу для дій Союзу в цій галузі.

(3) Шоста програма дій Співтовариства з охорони навколишнього середовища5 (далі – «Шоста ПДОНС») завершилася у липні 2012 року, але реалізація багатьох заходів і дій, розпочатих за цією програмою, триває.

(4) Під час підсумкової оцінки Шостої ПДОНС було зроблено висновок про те, що програма забезпечила переваги для навколишнього середовища і визначила всеосяжний стратегічний напрямок екологічної політики. Попри ці досягнення, все ще мають місце несталі тенденції у чотирьох пріоритетних сферах, визначених у Шостій ПДОНС: це зміна клімату; природа і біологічне різноманіття; навколишнє середовище, здоров’я та якість життя; природні ресурси та відходи.

Змі́на клі́мату - суттєва та тривала зміна у статистичному розподілі погодних умов протягом тривалих проміжків часу: від десятиліть до мільйонів років. Це може бути зміна в середніх погодних умовах, або у розподілі погоди навколо середніх умов (наприклад, часті або рідкі екстремальні погодні явища).
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

(5) Підсумкова оцінка Шостої ПДОНС висвітлила деякі недоліки. Тому досягнення цілей, поставлених у Сьомій програмі дій у галузі навколишнього середовища (далі – «Сьома ПДОНС»), вимагає повної відданості держав-членів ЄС і відповідних установ Союзу, а також готовності взяти на себе відповідальність за забезпечення передбачених програмою переваг.

(6) Згідно зі звітом Європейського агентства з навколишнього середовища «Європейське навколишнє середовище – стан і перспектива – 2010 рік» (далі – «SOER 2010»), ряд істотних екологічних проблем залишається досі, і якщо нічого не зробити для їх розв’язання, наслідки будуть вельми серйозними.

(7) Глобальні системні тенденції та виклики, пов’язані з динамікою народонаселення, урбанізацією, захворюваннями та пандеміями, прискоренням технологічних змін і несталим економічним зростанням, посилюють складність протидії екологічним проблемам і досягнення довготривалого сталого розвитку.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Забезпечення довготривалого процвітання Союзу потребує вжиття подальших дій з метою вирішення цих проблем.

(8) Дуже важливо встановити пріоритетні цілі Союзу на 2020 рік згідно з чітким довгостроковим баченням на 2050 рік. Це також створило б стабільне середовище для сталих інвестицій та зростання. Сьома ПДОНС повинна ґрунтуватися на політичних ініціативах, висунутих у стратегії «Європа-2020»6, зокрема на Пакеті ініціатив Союзу в галузі збереження клімату та енергетики7, Повідомленні Комісії про дорожню карту переходу до низьковуглецевої економіки у 2050 році8, Стратегії ЄС щодо біологічного різноманіття на період до 2020 року9, Дорожній карті переходу до ресурсоефективної Європи 10, Флагманській ініціативі «Інноваційний Союз»11 та Стратегії Європейського Союзу щодо сталого розвитку.

(9) Сьома ПДОНС повинна допомогти виконати завдання у сфері навколишнього середовища та зміни клімату, які Союз уже погодив, та визначити прогалини у політиці, де можуть знадобитися додаткові завдання.

(10) Союз погодився: досягти до 2020 року зменшення викидів парникових газів (ПГ) на 20% (на 30%, якщо інші розвинені країни зобов’яжуться забезпечити порівнянне зменшення викидів і якщо країни, що розвиваються, зроблять належний внесок згідно зі своїми обов’язками та відповідною спроможністю);

Глоба́льне потеплі́ння (англ. Global warming) - прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах.
Парнико́вий газ (англ. Greenhouse gas) - газ, що поглинає теплове випромінювання поверхні Землі і хмар (інфрачервона радіація) і відбиває його назад до Землі. До основних парникових газів в атмосфері Землі відносяться пари води (H2O), вуглекислий газ (CO2), закис азоту (N2O), метан (CH4), озон (O3), гексафторид сірки (SF6), гідрофторвуглець (ГФУ) і перфторвуглероди (ПФУ).
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
забезпечити, щоб до 2020 року 20% споживання енергії покривалося відновлюваними джерелами; досягти скорочення споживання первинної енергії на 20% порівняно з прогнозними показниками шляхом підвищення енергоефективності12.
Перви́нна ене́ргія (англ. Primary energy) - Енергія, зосереджена у природних ресурсах (наприклад, вугілля, сира нафта, сонячне світло, уран), яку не піддавали ніяким штучним змінам чи перетворенням.

(11) Союз погодився до 2020 року припинити втрату біорізноманіття та погіршення екосистемних послуг у Союзі й відновити їх у якомога більших масштабах, нарощуючи при цьому внесок Союзу до запобігання глобальній втраті біорізноманіття13.

(12) Союз підтримує цілі припинення найпізніше до 2030 року втрати глобального лісового покрову та скорочення валового вирубування тропічних лісів до 2020 року щонайменше на 50% порівняно з 2008 роком14.

(13) Союз погодився досягти до 2015 року належного стану всіх своїх водних ресурсів, зокрема питної води (рік, озер і ґрунтових вод), проміжних вод (гирл/дельт) і прибережних вод на відстані однієї морської милі від берегу15.

Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.

(14) Союз погодився досягти до 2020 року належного екологічного стану всіх своїх морських вод16.

(15) Союз погодився досягти таких рівнів якості повітря, які б не спричиняли значного негативного впливу та ризиків для здоров’я людини й стану навколишнього середовища17.

(16) Союз погодився досягти до 2020 року такого стану, за якого хімічні речовини вироблятимуться та використовуватимуться у способи, що призводять до максимального зменшення значних негативних наслідків для здоров’я людини та стану навколишнього середовища18.

Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.

(17) Союз погодився охороняти навколишнє середовище і здоров’я населення шляхом запобігання або зменшення негативного впливу створення і видалення відходів, а також шляхом зменшення загального впливу використання ресурсів та підвищення ефективності такого використання, для чого застосовуватиметься наступна ієрархія управління відходами: запобігання, підготовка до повторного використання, утилізація, інша переробка та видалення19.

(18) Союз погодився стимулювати перехід до «зеленої» економіки та прагнути до абсолютного відділення економічного зростання від погіршення стану навколишнього середовища20.

Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.

(19) Союз погодився у контексті сталого розвитку прагнути побудувати такий світ, де не буде деградації земель21.

(20) Відповідно до статті 191(2) Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), політика Союзу щодо навколишнього середовища спрямована на забезпечення високого рівня захисту, враховуючи різноманітність ситуації у різних регіонах Союзу, і основана на принципі запобігання, а також на наступних принципах: слід уживати превентивних заходів; шкода, завдана навколишньому середовищу, повинна в першочерговому порядку усуватися у джерела; витрати повинен покривати забруднювач.

(21) Заходи з досягнення пріоритетних цілей Сьомої ПДОНС повинні здійснюватися на різних рівнях влади згідно з принципом субсидіарності.

(22) Прозора взаємодія з неурядовими суб’єктами важлива для забезпечення успішної реалізації Сьомої ПДОНС і досягнення поставлених у ній пріоритетних цілей.

(23) Утрата біорізноманіття і деградація екосистем у Союзі мають не тільки значні наслідки для навколишнього середовища і добробуту людей, а й спричиняють вплив на майбутні покоління і дорого коштують суспільству в цілому, особливо господарюючим суб’єктам у тих секторах, які безпосередньо залежать від екосистемних послуг.

(24) У Союзі існують значні можливості для зменшення викидів ПГ і підвищення ефективності використання енергії та ресурсів. Це полегшить тиск на навколишнє середовище, забезпечить підвищення конкурентоспроможності та створить нові джерела зростання і зайнятості завдяки економії витрат через підвищення ефективності, запровадження інновацій у виробництво та вдосконалення управління ресурсами впродовж усього їхнього життєвого циклу. Для того, щоб реалізувати цей потенціал, у більш повній політиці Союзу з питань зміни клімату необхідно визнати, що всі сектори економіки повинні зробити внесок у розв’язання проблеми зміни клімату.

Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.

(25) Екологічні проблеми та впливи продовжують спричиняти значні ризики для здоров’я та добробуту населення, тоді як заходи з покращення стану довкілля можуть бути корисними.

(26) Повна і одноманітна імплементація законодавчої бази щодо навколишнього середовища на всьому просторі Союзу є раціональною інвестицією в стан навколишнього середовища і здоров’я населення, а також в економіку.

(27) Екологічна політика Союзу має, як і раніше, ґрунтуватися на потужній базі знань і забезпечувати, щоб доказову базу, що лежить в основі прийняття політичних рішень, зокрема у випадках, де застосовується принцип запобігання, можна було краще розуміти на всіх рівнях.

(28) Цілі щодо навколишнього середовища і клімату слід підтримувати належними інвестиціями, причому кошти необхідно витрачати ефективніше, згідно з цими цілями. Слід заохочувати використання державно-приватних партнерств.

(29) Екологічна інтеграція в усіх відповідних сферах політики необхідна для зменшення навантаження на навколишнє середовище, яке виникає в результаті політики та діяльності інших секторів, а також для виконання завдань, пов'язаних із навколишнім середовищем і кліматом.

(30) Союз щільно населений, і понад 70% його громадян живуть у міських та приміських поселеннях і стикаються з особливими екологічними та кліматичними проблемами.

(31) Багато екологічних викликів мають глобальний характер і повністю можуть усуватися тільки за допомогою всеосяжного глобального підходу, тоді як у інших екологічних викликів є сильний регіональний вимір. Це вимагає співробітництва з країнами-партнерами, включаючи сусідні країни та заморські країни й території.

(32) Сьома ПДОНС повинна підтримувати запровадження, усередині Союзу та на міжнародному рівні, підсумків Конференції ООН 2012 р. із сталого розвитку (Ріо 20) і зобов’язань, узятих на ній, які спрямовані на перетворення світової економіки на всеохоплюючу та «зелену» в контексті сталого розвитку та подолання бідності.

Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.

(33) Відповідний комплекс інструментів політики дозволив би підприємствам і споживачам покращити розуміння ними впливу їхньої діяльності на навколишнє середовище та регулювати цей вплив. Такі інструменти включають економічні стимули, ринкові засоби, інформаційні вимоги, а також добровільні засоби та заходи, що доповнюватимуть законодавчу базу та дозволять залучати зацікавлені сторони на різних рівнях.

Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.

(34) Усі заходи, дії та завдання, визначені у Сьомій ПДОНС, слід виконувати згідно з принципами інтелектуального регулювання22 та, де доречно, з урахуванням результатів комплексної оцінки впливу.

(35) Хід досягнення цілей Сьомої ПДОНС слід контролювати, аналізувати і оцінювати на основі погоджених показників.

(36) Відповідно до статті 192(3) ДФЄС пріоритетні цілі стосовно політики Союзу в галузі навколишнього середовища повинні бути встановлені у загальній програмі дій.

(37) Для пріоритетних цілей, поставлених у цьому Рішенні, у Сьомій ПДОНС, наведеній у Додатку, визначено ряд заходів та дій на предмет досягнення цих цілей.

(38) Оскільки задача цього Рішення, а саме створення Загальної програми дій Союзу в галузі навколишнього середовища, де визначені пріоритетні цілі, не може бути належним чином вирішена державами-членами Союзу окремо, а краще буде вирішена на рівні Союзу в цілому, враховуючи масштаб і наслідки цієї програми, то Союз може вживати заходів, згідно з принципом субсидіарності, встановленим у статті 5 Договору про Європейський Союз. Згідно з принципом пропорційності, встановленим у цій статті, це Рішення не виходить за межі того, що необхідно для вирішення цієї задачі,

УХВАЛИЛИ ЦІ РІШЕННЯ:Стаття 1

Цим приймається Загальна програма дій Союзу в галузі навколишнього середовища на період до 31 грудня 2020 року (далі – «Сьома програма дій в галузі навколишнього середовища» або «Сьома ПДОНС»), наведена у Додатку.


Стаття 2

1. Сьома програма дій у галузі навколишнього середовища має наступні пріоритетні цілі:

(a) захищати, зберігати та збільшувати природний капітал Союзу;

Приро́дний капіта́л (англ. Natural capital) - економічна категорія, що позначає мінеральні, рослинні і тваринні складові біосфери, які розглядаються як засоби виробництва кисню, фільтрації води, захисту від ерозії та інших складових екосистеми.

(б) перетворити Союз на ресурсоефективну, «зелену» та конкурентоспроможну низьковуглецеву економіку;

(в) оберігати громадян Союзу від пов'язаних із навколишнім середовищем навантажень і ризиків для здоров’я та добробуту;

(ґ) максимально збільшити вигоди від екологічного законодавства Союзу шляхом покращення його дотримання;

(г) поліпшити базу знань і доказів для політики Союзу в галузі навколишнього середовища;

Ба́за зна́нь, БЗ (англ. Knowledge base, KB) - це особливого роду база даних, розроблена для управління знаннями (метаданими), тобто збором, зберіганням, пошуком і видачею знань. Розділ штучного інтелекту, що вивчає бази даних і методи роботи із знаннями, називається інженерією знань[джерело не вказане 1251 день].

(д) забезпечити інвестиції для реалізації екологічної та кліматичної політики й усунути зовнішні екологічні наслідки економічної діяльності;

(е) покращити екологічну інтеграцію та послідовність екологічної політики;

(є) посилити сталість міст Союзу;

(ж) підвищити ефективність розв’язання Союзом екологічних і кліматичних проблем міжнародного характеру.

2. Сьома ПДОНС основана на принципі запобігання, а також на принципах превентивності заходів, усунення забруднення у джерела і покриття витрат забруднювачем.

3. Сьома ПДОНС сприяє досягненню високого рівня охорони навколишнього середовища і підвищенню якості життя та добробуту громадян.

4. Усі заходи, дії та завдання, визначені у Сьомій ПДОНС, пропонуються і виконуються згідно з принципами інтелектуального регулювання та, де доречно, з урахуванням результатів комплексної оцінки впливу.Стаття 3

1. Відповідні установи Союзу та держави-члени відповідають за вжиття належних заходів із метою досягнення пріоритетних цілей, визначених у Сьомій ПДОНС. Заходи вживаються з належним урахуванням принципів надання повноважень, субсидіарності та пропорційності згідно зі статтею 5 Договору про Європейський Союз.

2. Державні органи усіх рівнів у впровадженні Сьомої ПДОНС працюють із підприємствами та соціальними партнерами, громадянським суспільством і окремими громадянами у впровадженні.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.


Стаття 4

1. Комісія забезпечує моніторинг впровадження відповідних елементів Сьомої ПДОНС у контексті процесу регулярного моніторингу стратегії «Європа-2020». Цей процес здійснюється на основі показників Європейського агентства з навколишнього середовища щодо стану навколишнього середовища, а також показників, застосовуваних для моніторингу ходу досягнення цілей чинного законодавства щодо навколишнього середовища і клімату й виконання відповідних завдань, як-от завдання щодо клімату і енергетики, завдання щодо біорізноманіття й цілі з ресурсоефективності.

2. Комісія також проводить оцінку Сьомої ПДОНС. Оцінка базується, серед іншого, на звіті Європейського агентства з навколишнього середовища про стан навколишнього середовища й на консультаціях із зацікавленими сторонами. Комісія у встановленому порядку до закінчення Сьомої ПДОНС подає звіт за результатами цієї оцінки до Європейського Парламенту і до Ради.

3. У світлі вищезгаданої оцінки та інших відповідних подій у сфері політики Комісія своєчасно представляє, якщо доречно, пропозицію щодо Восьмої ПДОНС, щоб уникнути часового розриву між Сьомою ПДОНС і Восьмою ПДОНС.Стаття 5

Це Рішення набирає чинності на двадцятий день після його публікації в «Офіційному віснику Європейського Союзу».


Укладено у Страсбурзі 20 листопада 2013 р.За Європейський Парламент:

Голова M. ШУЛЬЦ
За Раду:

Голова В. ЛЕСКЕВІЧЮС
ДОДАТОК
СЬОМА ПРОГРАМА ДІЙ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДО 2020 РОКУ –

«ЖИТИ ДОБРЕ В РАМКАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ НАШОЇ ПЛАНЕТИ»

1. Нижчевикладене бачення на 2050 рік покликано сприяти спрямуванню дій на період до 2020 року і на наступні роки:

У 2050 році ми живемо добре, але в умовах екологічних меж планети. Наше процвітання і здорове навколишнє середовище обумовлені інноваційною, циркулярною економікою, де ніщо не марнується і де забезпечується раціональне управління природними ресурсами, а біорізноманіття захищається, ціниться та відновлюється у способи, які посилюють стійкість нашого суспільства. Наше низьковуглецеве зростання вже давно відокремлене від використання ресурсів, що задає темп розвитку безпечного і сталого глобального суспільства.

Глоба́льне суспі́льство (англ. global society) - суспільство, яке охоплює усю земну кулю (від англ. globe - земна куля, global - світовий, той, що стосується земної кулі) і громадянами якого є всі жителі планети Земля.

ПРОГРАМА ДІЙ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

2. За останні 40 років прийнято широкий спектр законодавчих актів щодо навколишнього середовища, які у сукупності стали найбільш повними сучасними стандартами у світі. Це допомогло усунути деякі з найбільш серйозних екологічних проблем громадян і підприємств у Союзі.

3. Викиди забруднюючих речовин у повітря, воду та ґрунт за останні десятиріччя значно зменшилися, як і викиди ПГ за останні роки. Модернізовано законодавство Союзу щодо хімічних речовин, і обмежено вміст багатьох токсичних або небезпечних речовин, як-от свинець, кадмій та ртуть, у продукції, присутніх в більшості домогосподарств.

Забру́днення вод - насичення вод, водотоків і водойм речовинами в таких кількостях або сполученнях, які погіршують якість води та зумовлюють несприятливі наслідки.
Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
Рівень якості води у Союзі – один із найвищих у світі.
Якість води - поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей води водного об'єкта, яке зумовлює її придатність для певних видів використання. Якість води належить до найважливіших характеристик водних ресурсів, що визначають можливість їх раціонального використання та охорони від забруднення та виснаження.
Понад 18% суші Союзу та 4% його морів визначені як природно-заповідні території.

4. Політика Союзу щодо навколишнього середовища стимулює інновації та інвестиції у екологічні товари й послуги, створюючи робочі місця та можливості для експорту23. Чергові розширення Союзу поширили високі стандарти захисту навколишнього середовища на значну частину європейського континенту, а зусилля Союзу сприяли посиленню міжнародної прихильності щодо боротьби зі зміною клімату та втратою біорізноманіття, а також успішним глобальним зусиллям із вилучення з обігу озоноруйнівних речовин та етильованого палива.

Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) - комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

5. Досягнуто значного прогресу в інтеграції екологічних цілей в інші напрями політики та діяльності Союзу. У реформованій Спільній сільськогосподарській політиці (ССП) прямі виплати з 2003 року прив’язані до вимог про те, що фермери повинні утримувати землі в належному сільськогосподарському і екологічному стані й додержуватися відповідного законодавства про охорону навколишнього середовища. Боротьба зі зміною клімату стала невід’ємною частиною енергетичної політики, і спостерігаються значні успіхи в інтеграції факторів ресурсоефективності, зміни клімату та енергоефективності в політику інших ключових секторів, як-от транспорт і будівництво.

6. Разом з тим, багато тенденцій змін стану навколишнього середовища у Союзі залишаються причиною для занепокоєння, не в останню чергу через ефективне виконання чинного екологічного законодавства Союзу. Лише 17% видів і природних середовищ проживання, оцінених за Директивою про природні середовища проживання24, мають сприятливий природоохоронний статус, а деградація і втрата природного капіталу ставить під загрозу зусилля з досягнення цілей Союзу щодо біорізноманіття та зміни клімату. Такий стан видів і природних середовищ проживання, а також деградація і втрата природного капіталу спричиняють значні супутні витрати, які ще не оцінені належним чином у нашій економічній або соціальній системі.

Соціа́льна систе́ма - центральне поняття соціологічної теорії систем. Сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт.
30% території Союзу вкрай подрібнено, що впливає на можливість зв’язування і стан екосистем та їхню здатність надавати послуги, а також на життєздатність природних середовищ проживання видів. Хоча у Союзі досягнуто прогрес у відокремленні зростання від викидів ПГ, використання ресурсів та впливу на навколишнє середовище, ресурси досі використовуються переважно у несталий та неефективний спосіб, а управління відходами досі не здійснюється належним чином. Як результат, підприємства Союзу відмовляються від значних можливостей, надаваних ресурсоефективністю, щодо конкурентоспроможності, скорочення витрат, підвищення продуктивності та надійності постачань. Рівні якості води та забрудненості повітря у багатьох регіонах Європи досі низькі, а громадяни Союзу продовжують зазнавати впливу небезпечних речовин, який може погіршити стан їхнього здоров’я та добробут. Нераціональне землекористування призводить до споживання родючих ґрунтів, і деградація ґрунтів триває, що впливає на глобальну продовольчу безпеку і досягнення цілей щодо біорізноманіття.

7. Екологічні та кліматичні зміни в Союзі дедалі більше спричиняються подіями, які відбуваються на глобальному рівні, зокрема щодо демографії, тенденцій виробництва і торгівлі та прискореного технічного прогресу.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Такі події можуть створювати значні можливості для економічного зростання і суспільного добробуту, але спричиняють виклики та невизначеність для економіки й суспільства Союзу, призводячи до погіршення стану довкілля в усьому світі25.

8. Поряд із збитковими системами виробництва і споживання, що наразі існують у світовій економіці, підвищення глобального попиту на товари та послуги й виснаження ресурсів збільшують вартість основних сировинних матеріалів, мінералів і енергії, призводять до посилення забрудненості та збільшення кількості відходів, зростання обсягів викидів ПГ у світі та прискорення деградації ґрунтів, втрати лісів та біорізноманіття. Майже дві третини екосистем світу занепадають26, і є докази того, що планетарні границі біорізноманіття, зміни клімату та азотного циклу вже порушені27.

Азо́тний цикл (колообіг азоту) - геобіохімічний цикл, що описує процес замкнутих взаємопов'язаних шляхів, якими азот циркулює через екосистеми та в земній біосфері.
До 2030 року глобальний дефіцит води може сягнути 40%, якщо не забезпечити значний прогрес у підвищенні ефективності використання ресурсів. Є також ризик того, що зміна клімату ще більше загострить такі проблеми та призведе до значного підвищення витрат28. У 2011 році стихійні лиха, частково обумовлені зміною клімату, призвели до глобальних економічних збитків на суму понад 300 млрд. євро. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) попередила, що продовження деградації та руйнування природного капіталу може викликати безповоротні зміни, які можуть поставити під загрозу здобутки двох століть підвищення рівня життя та спричинити значні витрати29.
Організація економічного співробітництва Організація економічного співробітництва - (ОЕС) англ. Economic Cooperation Organization - (ECO) – міжурядова організація, членами якої є сім азійських та три євразійські країни. Організація виступає в ролі платформи для обговорення шляхів покращення розвитку торгівлі та інвестиційних можливостей країн членів.

9. Вирішення деяких із цих складних питань вимагає залучення всього потенціалу існуючих екологічних технологій та забезпечення безперервної розробки і засвоєння промисловістю найкращих наявних методів роботи та інновацій, а також ширшого застосування ринкових інструментів. Також потрібно швидке просування у перспективних галузях науки й техніки. Це має бути забезпечено шляхом активізації досліджень і створення умов, сприятливих для інвестицій у приватні дослідження. Водночас існує потреба у кращому розумінні потенційних ризиків для навколишнього середовища і здоров’я людини, пов’язаних із новими технологіями, а також в оцінюванні таких технологій та більш ефективному управлінні ними. Це є передумовою для суспільного визнання нових технологій, а також для реалізації спроможності Союзу щодо виявлення потенційних ризиків, пов'язаних із технічним прогресом, і реагування на них у ефективний та своєчасний спосіб.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Масштабні технічні інновації повинні супроводжуватися діалогами з громадськістю та процесами широкої участі.

10. Щоб добре жити у майбутньому, зараз слід терміново вжити узгоджених дій для зміцнення екологічної сталості та максимального збільшення вигід, що їх екологічна політика може принести економіці та суспільству, дотримуючись при цьому екологічних меж планети. Сьома ПДОНС відображає відданість Союзу справі перетворення на всеохоплюючу «зелену» економіку, що забезпечує зростання і розвиток, гарантує здоров’я і добробут людини, створює гідні робочі місця, зменшує нерівність, забезпечує інвестування у біорізноманіття і зберігає його, включно з екосистемними послугами, котрі вона надає (природним капіталом), задля реалізації притаманної їй цінності та забезпечення свого значущого внеску в добробут людей та економічне процвітання.

11. Перетворення на всеохоплюючу «зелену» економіку вимагає інтеграції питань охорони навколишнього середовища в інші сфери політики, як-от енергетика, транспорт, сільське господарство, рибне господарство, торгівля, економіка та промисловість, дослідження та інновації, зайнятість, розвиток, закордонні справи, безпека, освіта і підготовка кадрів, соціальне забезпечення і туризм, із метою створення погодженого, об’єднаного підходу.

Ри́бне господа́рство - галузь господарства, до якої належить добування, переробка, відтворення і збільшення запасів риби та інших водних організмів у природних і штучних водоймах. Дає цінні харчові, кормові, лікарські й технічні продукти.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Дії у рамках Союзу також мають доповнюватися розширенням дій на глобальному рівні та співробітництва з сусідніми країнами на предмет реагування на спільні виклики.

12. Союз запустив цей трансформаційний процес за допомогою довгострокових комплексних стратегій припинення втрати біорізноманіття30, підвищення ресурсоефективності31 й прискорення переходу до безпечної та сталої низьковуглецевої економіки32. Комісія інтегрувала екологічні питання і цілі в останні ініціативи, висунуті в інших ключових сферах політики, зокрема у енергетиці33 та транспорті34, і спрямувала зусилля на поліпшення забезпечення екологічних вигід шляхом реформування політики Союзу щодо сільського господарства і розвитку сільської місцевості, рибальства і згуртованості, основуючись на досягненнях, здобутих на даний момент. У цьому відношенні перехресне дотримання норм особливо важливо у сприянні сталості сільського господарства шляхом заохочення захисту вразливих екосистем, як-от водоймища, ґрунти та природних середовищ проживання видів.

13. Союз узяв на себе велику кількість зобов’язань, що мають юридичну силу, за багатосторонніми угодами в галузі навколишнього середовища, зокрема зобов’язань, погоджених на Конференції ООН із сталого розвитку (Ріо 20)35. У підсумковому документі конференції визнано, що всеохоплююча і «зелена» економіка є важливим інструментом забезпечення сталого розвитку та викорінення бідності. У ньому встановлені рамки для дій, що охоплюють усі три виміри сталого розвитку (екологічний, соціальний та економічний), багато з яких відображені у пріоритетних цілях Сьомої ПДОНС. На Конференції Ріо 20 було також домовлено розробити цілі сталого розвитку, що узгоджуються з розробленим ООН порядком денним розвитку на період після 2015 року та інтегровані у нього, з метою зміцнення інституційної основи та вироблення стратегії фінансування сталого розвитку.

Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.
На Конференції Ріо 20 також була прийнята глобальна десятирічна Рамкова програма дій щодо раціонального споживання та виробництва. Союз та його держави-члени тепер повинні забезпечити виконання цих зобов’язань у рамках Союзу та заохочувати їх виконання у світовому масштабі.

14. Сьома ПДОНС доповнює ці зусилля шляхом визначення пріоритетних цілей Союзу, що повинні бути досягнуті за період до 2020 року. Сьома ПДОНС підтримує впровадження і заохочує дії на всіх рівнях і сприяє інвестиції у сфері навколишнього середовища і клімату, також на період після 2020 року.

15. У багатьох випадках дії для досягнення пріоритетних цілей будуть потрібні переважно на національному, регіональному чи місцевому рівні, згідно з принципом субсидіарності. В інших випадках знадобляться додаткові заходи на рівні Союзу та міжнародному рівні. Громадськість також повинна грати активну роль і належним чином інформуватися про політику щодо навколишнього середовища. Оскільки ця політика є у Союзі сферою спільної компетенції, то одна з задач Сьомої ПДОНС полягає у забезпеченні колективної причетності до спільних цілей та задач і створенні одноманітних умов для діяльності підприємств і державних органів. Чіткі цілі та задачі також надають політикам та іншим зацікавленим сторонам, серед яких – регіони та міста, підприємства і соціальні партнери, окремі громадяни, почуття напрямку і прогнозовані рамки для дій.

16. Комплексне та узгоджене розроблення політики в галузі навколишнього середовища і клімату може допомогти забезпечити, щоб економіка і суспільство Союзу були добре підготовлені до вищезгаданих викликів. Такі дії вимагатимуть зосередження на трьох тематичних цілях:

(a) захищати, зберігати та збільшувати природний капітал Союзу;

(б) перетворити Союз на ресурсоефективну, «зелену» та конкурентоспроможну низьковуглецеву економіку;

(в) оберігати громадян Союзу від пов'язаних із навколишнім середовищем навантажень і ризиків для здоров’я та добробуту.

Ці три тематичні цілі є взаємопов’язаними, і робота з їхнього досягнення має йти паралельно. Заходи, що вживатимуться за однією ціллю, у багатьох випадках допомагатимуть досягненню решти цілей. Наприклад, підвищення ресурсоефективності ослабить навантаження на природний капітал, тоді як зміцнення стійкості бази природного капіталу Союзу забезпечить вигоди для здоров’я і добробуту людей. Дії з пом’якшення наслідків зміни клімату і адаптації до них посилять стійкість економіки та суспільства Союзу, стимулюючи при цьому інноваційну діяльність і захищаючи природні ресурси Союзу.

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.

ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ

  1   2   3   4   5   6  • (Текст правомірний для ЄЕА) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  • Європейської Комісії
  • Комітету регіонів
  • Державні органи
  • Організація економічного співробітництва