Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення №32/1 " 28 " грудня 2012 р м. Кремінна Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного

Рішення №32/1 " 28 " грудня 2012 р м. Кремінна Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного
Сторінка1/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.79 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4


УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 32/1
“ 28 ” грудня 2012 р.

м. Кремінна


Про затвердження Програми

соціально-економічного та культурного

розвитку міста Кремінна на 2013 рік

Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», основних показників економічного і соціального розвитку міста, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити «Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2013 рік» згідно з додатком.

  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


 1. Вважати головним завданням виконавчого комітету міської ради підвищення рівня життя громадян на основі конкурентоспроможності господарського комплексу, стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку трудового потенціалу та соціального захисту населення.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючі комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів; соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту; житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку.

  Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

  Трудовий потенціал - це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна дієздатність суспільства, його ресурси праці.

  Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.Кремінський міський голова В.І.Гриценко


Додаток

до рішення сесії

міської ради

від __ _______ 2012р. № ____

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА КРЕМІННА

НА 2013 РІК

м.Кремінна

2012р.Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………………..…3

РОЗДІЛ І. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

У 2012 РОЦІ………….…………………………………………………….

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

4РОЗДІЛ ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ………………………… ……………. ……..6РОЗДІЛ ІІІ. ЦІЛІ ТА ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРЕМІННА………...…………..7РОЗДІЛ ІV. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ

ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ……………………………………….………..8

РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

5.1. Розвиток ринкової інфраструктури…………………………………………...9

5.2. Регуляторна політика та розвиток підприємництва ………………………..9

5.3. Управління об’єктами комунальної власності ………………...……………10

5.4. Інвестиційна діяльність…………………………...…………………………..

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Ри́нкова інфраструкту́ра - це різні установи, підприємства, організації, що обслуговують різноманітні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування. Це - біржі, банки, фінансово-кредитні посередники, комерційні фонди, страхові агенції, служби зайнятості, торговельні та інші організації, кожна з яких діє у своїй сфері.

Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

12

5.5. Житлово-комунальне господарство……………………...…………..............14

5.6. Транспорт, зв’язок та інформаційні технології…………………………..

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

…16

РОЗДІЛ VІ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

6.1. Ринок праці, зайнятість населення .................................................................

За́йнятість - це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).

18

6.2. Грошові доходи та заробітна плата ………………….……………………...

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

19

6.3. Соціальний захист найбільш вразливих верств населення ..........................20

6.4. Захист та підтримка дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського

піклування ..........................................................................................................21

6.5. Охорона здоров’я…………………………………………………….………. 22

6.6. Освіта………………………………………………………………………… .22

6.7. Культура……………………………………………………………...………. 23

6.8. Фізична культура і спорт…………………………………………………… 24РОЗДІЛ VІІ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

7.1. Охорона навколишнього природного середовища……………………….

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

25

7.2. Техногенна безпека………………………………………………..............

Техногéнна безпéка у праві - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

.26

7.3. Охорона праці….…………………………………………………………… 27ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ………………………………………… 28

Вступ

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Кремінна розроблена на виконання Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 № 1602, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

№ 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, та з урахуванням „Єдиної стратегії соціально-економічного розвитку Кремінського району на 2007-2013рр.

Кре́мінський район́ район України у західній частині Луганської області. Адміністративний центр - місто Кремінна. Населення становить 41 574 особи (на 1 серпня 2013). Площа району 1627 км². Утворено 1940 року.

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку 2012 року, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на економіку міста у Програмі визначено цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку у 2013 році.

Метою Програми є: • підвищення рівня життя громадян на основі конкурентноспроможності господарського комплексу;

 • стимулювання іноваційно-інвестиційної діяльності;

 • створення сприятливих умов для ведення бізнесу;

 • розвитку трудового потенціалу;

 • соціального захисту населення.

Програма розроблена на основі пропозицій громадян, підприємств комунальної власності, громадських організацій, з використанням статистичних даних про розвиток міста за попередні роки та прогнозних тенденцій на 2012 рік.

Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок державного та міського бюджету, власних коштів підприємств, інвесторів.

Заходи з реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади м.

Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Кремінна підлягають коригуванню в залежності від об’єму фінансування.
РОЗДІЛ І. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙІ З ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2012 РОЦІ

Харчова промисловість.


ТОВ «Татиус» - виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів.

Конди́терські ви́роби (солодощі, ласощі) - висококалорійні та легкі у засвоюванні харчові продукти із великим вмістом цукру, чи фруктози, що вживаються завдяки приємному смаку та запаху. Основними продуктами для приготування солодощів служать тісто, молокопродукти, цукор, мед або фруктоза, желатин, сухофрукти та різноманітні ароматизатори.

За 9 місяців 2012 року підприємством вироблено пряників 24 тонни, хліба та хлібобулочних виробів 18 тонн, що більше ніж у січні – вересні 2011 року на 0,5 % та на 1,1% відповідно.

Хлібобу́лочні ви́роби - харчові продукти, які випікаються з борошна, дріжджів, солі, води та додаткової сировини для хлібобулочних виробів.

Ведеться пошук нових торговельних організацій для реалізації пряника. Підприємством планується закупити штампувальну машину у кондитерський цех взамін застарілого обладнання.ТОВ «Пінта-Кремінський пивоварений завод» - виробництво та реалізація продукції (пива) за січень – серпень 2012 року в порівнянні з минулим роком збільшено на 28% . Підприємство працює стабільно, середньомісячна заробітна плата складає 1230 грн

На підприємстві проходять роботи з оновлення та реконструкції виробничого обладнання. Розглядається питання розширення виробничих потужностей та випуску нового виду продукції. В подальшому планується проектування та будівництво солодовенного цеху. Очікувані результати від реалізації даного проекту – це створення додаткових робочіх місць та зниження собівартості продукції.ПП «Акватранс» - у 2012 році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виробництво та продаж води питної фасованої збільшено на 60,3 % . Підприємство здійснює здобич води із артезіанської свердловини м.

Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.

Артезіанська свердловина - бурова свердловина, яку пробурено для експлуатації підземних вод, причому вода якої піднімається від водоносного горизонту під природним тиском.

Кремінна та її продаж у містах Рубіжнє, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Слав’янськ. На підприємстві працює 35 чоловік, середньомісячна заробітна плата за сучень-серпень 2012 року становить 1400 грн.

ТОВ ВКП “Аква-Еліт” перейменовано з ТОВ ВКП «Манг» з червня 2012 року, підприємство займається виробництвом мінеральних газованих вод та безалкогольних напоїв.

Безалкогольні напої - напої, які не містять алкоголю. Зазвичай, безалкогольні напої, складаються з води, підсолоджувача та ароматизатора. Як підсолоджувачі виступають цукор, глюкозно-фруктозний сироп або інші підсолоджувачі (у випадку дієтичних напоїв).

За звітний період вироблено води натуральні мінеральні газовані 72,5 тис.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

дал., води, що на 62,6 тис. дал. води більше ніж в аналогічному періоді 2011 року, води газовані інші 55,4 тис. дал. Протягом січня-серпня місяца 2012 року підприємством реалізовано продукції 174,9 тис.грн. У цьому році на підприємстві закінчено монтаж завезеного обладнання нового цеху, закінчено ремонт старої частини цеху та офісу. Виготовлена нова етикетка для продукції «Аква-Элит»» з використанням туристичного бренду Кремінського району. Реалізація інвестиційного проекту модернізації та технічного переоснащення промислового виробництва.

Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.ПП «Продгрупсервис»- займається виробництвом молочної продукції .

Молоко́ (лат. lac, lactis; грец. Gala) - секрет молочних залоз, що виробляється під час лактації у ссавців жіночої статі та призначений для грудного годування дітей. Молоко є емульсією крапель жиру у воді.

Підприємством за січень - вересень 2012 року виробництво продукції зменшилось на 21 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середньооблікова чисельність працівників склала 19 осіб, середньомісячна заробітна плата за січень- серпень поточного року становить 1400 грн.

На підприємстві планується збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок укладання договору з Сєверодонецьким «АЗОТОМ» на поставку молока.
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини.

ДП Кремінське лісомисливське господарство: - виробництво деревини за січень - вересень 2012 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року підприємством вироблено деревини, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм. на суму 2,1 тис. м. куб., що на 1,9% менш ніж у минулому році, піддони дерев’яні на суму 7,6 тис. грн., що на 22,2 тис. шт. менш ніж у минулому році, реалізовано продукції на суму 4017,7 тис. грн, що на 37,7 % менше до рівня реалізації минулого року.

На підприємстві проводиться реорганізація промислового виробництва. На теперішній час залишилось виробництво тріски технологічної та піддонів.

У 2013 році підприємство планує збільшити випуск полі-матеріалів, піддонів, щепи та освоїти нові види продукції, а саме вагонку, дошка для підлоги та блок-хаусї.Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів.

ВП «Атлант» - в січні - вересні 2012 року підприємством зменшено надання послуг з кування, штампування, карбування та фасонування на суму 800,3 тис. грн., що на 451,2 тис. грн. менше ніж у минулому році, реалізовано продукції на суму 1820,1 тис. грн, що на 35,6% більше до суми реалізованої продукції в аналогічному періоду минулого року.

Штат підприємства - 22 чоловіка, середньомісячна заробітна плата за сучень- серпень 2012 року - 1730 грн.
Інші галузі промисловості.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).УП ТОВ “Віко-Україна” - виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі в січні - вересні 2012 року у порівнянні з минулим роком збільшено на 11,3 %. Вироблено продукції на загальну суму 20222,7 тис. грн., реалізовано продукції на суму 25497,2 тис. грн. Середньооблікова чисельність працівників - 115 чоловік, середньомісячна заробітна плата за січень-серпень 2012 року - 1900 грн.

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

До машинобудівному комплексу відноситься два підприємства: ВАТ завод «Ритм» і ВАТ завод «Хімавтоматика».


ПАТ «Кремінський завод “Хімавтоматика” – згідно ухвали Господарського суду Луганської області від 19.03.2012р. по справі № 20б/5014/331/2012 відносно даного підприємства порушено справу про банкрутство за ініціюванням Управління Пенсійного фонду України в Кремінському районі ( у зв’язку з розірванням договору на розсрочення платежів, заборгованість по страховим внескам в Пенсійний фонд України станом на 01.09.2012р.

Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.

Пенсійний фонд України Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного убезпечення, проводить збір, накопичення та облік убезпечувальних внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат. Згідно із законодавством такі виплати йдуть з коштів Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України здійснює контроль за цільовим використанням коштів, які йдуть на виплати. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального убезпечення та контролює заплановані впровадження.

зросла та стала—
487,3 тис. грн.) Станом на 01.09.2012р. підприємство має борг із заробітної плати у сумі 785,9 тис. грн., заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску становить 556,2 тис.

Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

грн., заборгованість до бюджету — 909,7 тис. грн.

ПАТ “Кремінський завод “Ритм” - виробництво теплообмінних установок, виробів з металу. За січень-серпень 2012 року підприємством вироблено теплообмінних установок на суму 2721,8 тис. грн., що на 1901,4 тис. грн. більш ніж у минулому році та виробів із металу 28 тонн, що на 7 тонн менше ніж у минулому році, реалізовано продукції на суму 3031,2 тис. грн, що більше у 2,2 рази ніж у 2011 році. Кількість працюючих на підприємстві - 33 чоловіка, середньомісячна заробітна плата за січень-серпень 2012 року — 1590 грн.

Підприємством реалізуються заходи, щодо випуску на ринок нових видів продукції, так протягом 2011 року підприємством освоєно виробництво нового виду продукції – каталізатори для теплоелектростанцій. Вартість однієї установки складає – 80 тис. грн. У 2012 році планується випустити 5 штук даної продукції. Підприємство освоює ринок з виробництва вікон та дверей, ведеться пошук нових партнерів постачання сировини. З метою розширення ринку збуту продукції підприємство постійно приймає участь у тендерних торгах.

У цьому році були реалізовані інвестиційні проекти: • інвестиційний проект - підприємство ТОВ “Карбосинтез”, направлений на створення комплексу по переробці залишків нафтопереробних виробництв у межах міста;

 • інвестиційний проект - підприємство ТОВ “Східноукраїнська екологічна компанія”, направлений на створення технологічного комплексу по переробці біоорганічних і вуглеводних відходів з отриманням альтернативного синтетичного рідкого палива за межами міста за межами міста.

Виконання доходної частини бюджету загального фонду до встановленого

плану по податковим та неподатковим надходженням становить107,4 %, а саме: за 9 місяців 2012 року до міського бюджету з загального фонду надійшло 5719009,84 грн. при уточненому рiчному плані 5325482,87 грн. У 2011 рокі за відповідний період при уточненому річному плані

За 9 місяців 2011 року було отримано доходу в сумі 4559552,14 грн., Проти

минулого 2011 року доходна частина бюджету збільшилась на 25,4 %, або на 1159457,70 грн.

Проти минулого року зросли надходження:


 • податку з доходів фізичних осіб на 797383,45 грн., або на 29,2 %;

 • державного мита менше на – 112351,33 грн., або на 74,4%;

 • плати за землю більше на 75505 грн., або на 6%

 • фіксованого сільськогосподарського податку зменшився на 1980,41 грн., або на 31,2 %;

 • збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та

 • користування земельними ділянками лісового фонду збільшилось на 181295,30 грн.

  Лісові́ ресу́рси - деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

  Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

  , або на 123 %.


РОЗДІЛ ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Забезпечення стійкого розвитку економіки і соціальної сфери є ключовим завданням в реалізації інтересів у всіх сферах діяльності міста.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Головними проблемами розвитку економіки та соціальної сфери міста Кремінна, як і в минулі роки залишається: • наявність збиткових підприємств;

 • недостатнє завантаження виробничих потужностей, значний знос основних фондів та енергоємне устаткування у промисловому комплексі;

 • заборгованість по заробітній платі ;

 • збільшення боргів до пенсійного фонду;

 • високий рівень дотаційності місцевих бюджетів;

  Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

  Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування. • складний фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства;

  Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. • фізична зношеність та технологічна застарілість основних фондів підприємств житлово-комунального господарства;

 • складна демографічна ситуація: значне перебільшення смертності над народжуваністю;

 • недостатня забезпеченість кваліфікованими кадрами закладів охорони здоров’я, освіти та культури у сільській місцевості.

РОЗДІЛ ІІІ. ЦІЛІ ТА ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРЕМІННА
Для забезпечення органами місцевого самоврядування міста послідовного сталого економічного розвитку з метою підвищення рівня життя населення важливе значення має реалізація основних пріоритетних напрямків і завдань в економічній та соціальній сферах, до яких у 2013 році належать:

У напрямі забезпечення економічного зростання, створення умов для підвищення зайнятості та збільшення доходів населення:

 • сприяти проведенню модернізації виробництва, впровадженню прогресивних технологічних процесів, збільшенню обсягів випуску інноваційної продукції;

  Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

  Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання. • сприяти підвищенню ефективності виробництва за рахунок впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій;

 • сприяти впровадженню інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на випуск конкурентоспроможної продукції, надаючи перевагу тим, які мають визначальне соціально-економічне значення для міста;

 • сприяти зростанню частки заробітної плати в структурі грошових доходів населення;

  Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. • забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання.

У напрямі поліпшення інфраструктури життєдіяльності населення міста (житлове господарство, соціальні об’єкти, транспорт і зв’язок):

 • сприяння розвитку та фінансовому оздоровленню підприємств житлово-комунального господарства, підвищенню якості наданих послуг;

 • вирішення проблеми водозабезпечення населення міста;

 • підтримка формування оптимальної мережі соціальних об’єктів з метою приведення у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей міста.


У напрямі збільшення обсягу та підвищення якості соціальних послуг:

 • підвищення якість соціальних послуг, які надаються населенню;

  Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. • розвиток мережі недержавних надавачів послуг;

 • удосконалення якості соціального забезпечення громадян з обмеженими фізичними можливостями;

 • сприяння залученню недержавних коштів у соціальну сферу.


РОЗДІЛ IV. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
До пріоритетних напрямків розвитку економіки та соціальної сфери міста належить:

 • активізація роботи з поповнення обліку платників податків, шляхом їхньої інвентаризації та звірки з даними органів землевпорядкування, з метою розширення бази оподаткування;

 • отримання інвестицій та підвищення продуктивності праці;

  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

  Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції. • створення умов для ефективного залучення інвестицій до існуючих у місті підприємств, зокрема, до курортно-оздоровчої та спортивно-туристичної сфери;

 • поширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць та залучення непрацюючого населення до оплачувальних громадських робіт;

 • забезпечення поетапного наближення мінімальних державних гарантій до прожиткового мінімуму;

  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

  Прожитко́вий мі́німум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. • взаємодія зі всіма фінансовими установами з метою розробки доступних схем кредитування підприємств;

  Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України. • сприяння поширенню фінансових можливостей з метою організації і розвитку малого та середнього бізнесу;

  Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками. • створення інфраструктури для підтримки і мотивації населення до організації і розвитку малого і середнього бізнесу за умови подальшого підвищення рівня підприємницької культури;

 • встановлення партнерських відносин з фіскальними та дозвільними службами ;

 • підвищення якості соціальних послуг, які надаються населенню державними установами;

 • забезпечення першочерговості фінансування соціальної сфери і залучення до неї недержавних засобів.


РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНА СФЕРА
  1   2   3   4