Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення комісіїї рішення комісії від 20 грудня 2007 року

Рішення комісіїї рішення комісії від 20 грудня 2007 року
Сторінка1/13
Дата конвертації07.06.2017
Розмір2.48 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

19.3.2008 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 77/

II
(Акти прийняті відповідно до Договору про ЄС/Договору про Євроатом, публікація яких не є обов’язковою)


рішення
комісіїї

РІШЕННЯ КОМІСІЇ
від 20 грудня 2007 року
стосовно технічної специфікації експлуатаційної сумісності пов’язаної «інфраструктурною» підсистемою транс’європейської високошвидкісної залізничної системи
(повідомлено під реєстраційним номером C(2007) 6440)
(Текст пов’язаний із ЄЕП)
(2008/217/ЄС)КОМІСІЯ ЄВРПОЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства,
Беручи до уваги Директиву № 96/48/ЄС від 23 липня 1996 р.

Директива (англ. Directive) - тип законодавчого акта Європейського Союзу.

Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

Ради щодо сумісності транс’європейської високошвидкісної залізничної системи (1), та зокрема частину (1) його статті 6,
Оскільки:
(1) Відповідно до частини (c) статті 2 та Додатку II Директиви № 96/48/ЄС, транс’європейська високошвидкісна залізнична система поділяється на структурну та функціональну підсистеми, включаючи інфраструктурну підсистему.
(2) Рішення Комісії № 2002/732/ЄС (2) встановило першу технічну специфікацію сумісності (TSI) стосовно транс’європейської високошвидкісної залізничної інфраструктурної підсистеми.
(3) Необхідно переглянути цю першу (версію) TSI у контексті технічного прогресу та досвіду отриманих з її застосування.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Інфраструкту́ра (від лат. infra - «нижче», «під» та лат. structura - «будівля», «розташування») - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства.

Науко́во-техні́чна револю́ція - якісний стрибок у структурі і динаміці розвитку продуктивних сил, корінна перебудова технічних основ матеріального виробництва на основі перетворення науки в провідний чинник виробництва, в результаті якого відбувається трансформація індустріального суспільства у постіндустріальне.


(4) AEIF (фр.: Європейська асоціація сумісності залізниць), як спільний представницький орган, отримала мандат на перегляд та оновлення першої (версії) TSI.

Представни́цький о́рган місце́вого самоврядува́ння - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Тому, Рішення № 2002/732/ЄС має бути замінене цим Рішенням.

(5) Проект оновленої TSI розглядався Комітетом створеним Директивою № 96/48/ЄС

(6) Ця TSI має застосовуватися до будь-якої нової або вдосконаленої та оновленої інфраструктури, за певних умов.
(7) Ця TSI без шкоди положенням інших відповідних TSI, які можуть застосовуватися до інфраструктурних підсистем.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.


(8) Перша TSI стосовно «інфраструктурної» підсистеми, набула чинності у 2002 р. З огляду на існуючі договірні зобов’язання, нова інфраструктурна підсистема або складові сумісності, або їхнє оновлення або вдосконалення мають підпадати під оцінку сумності відповідно до положень першої (версії) TSI. Надалі, перша (версія) TSI має залишатися такою, що може застосовуватися для цілей замін пов’язаних із технічним обслуговуванням компонентів підсистеми та складових сумісності схвалених першою (версією) TSI,.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

Тому, результати Рішення № 2002/732/ЄС мають залишатися в силі по відношенню до проведення проектів схвалених відповідно до TSI, що додається до цього Рішення, а також до проектів по нових лініях або оновленню або вдосконаленню існуючих ліній, які знаходяться на пізній стадії розвитку є предметом контракту, що знаходиться в ході виконання на час повідомлення стосовно даного Рішення.

Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.

Для того, щоб визначити різницю між масштабами застосування першої (версії) TSI та нової (версії) TSI, що додається до даного Рішення, держави-члени мають повідомити, не пізніше ніж через шість місяців після дати, з якої дане Рішення починає застосовуватися, список підсистем та складових сумісності, до яки досі застосовується перша (версія) TSI.

Контра́кт - багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.

Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення.

(9) Під-вузли «не баластованого шляху» «інфраструктурної» підсистеми визначено як «нове рішення» для цілей цього TSI. Проте, можливість визначення «не баластованого шляху», як «досвідченого рішення» має враховуватися на майбутнє.


(10) Це TSI не вводить використання спеціальних технологій або технічних рішень, окрім випадків коли надзвичайно необхідно для сумісності транс’європейської високошвидкісної залізничної системи.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Техні́чне рі́шення - структурна частина результату технічної творчості, яка визначає принципові, схематичні, теоретичні рішення, що стосуються виробу як технічної системи і безпосередньо пов'язана з конструкцією, технологією, принципом роботи чи матеріалом.


(11) Це TSI дозволяє,протягом обмеженого періоду часу, включати складові сумісності до підсистем без їхньої сертифікації, якщо дотримуватимуться певні вимоги.
(12) У даній поточній версії це TSI не опікується повною мірою усіма важливими вимогами. Відповідно до статті 17 Директиви № 96/48/ЄС технічні аспекти, котрі охоплені визначаються як «відкриті позиції» у Додатку H цієї TSI. Відповідно до частини (3,) статті 16 Директиви № 96/48/ЄС держави-члени повідомляють Комісії та іншим державам-членам список їхніх національних технічних правил пов’язаних із «відкритими позиціями» та процедур, що використовуватимуться для оцінки їхньої відповідності.
(13) Стосовно особливих випадків описаних у Главі 7 цієї TSI, держави-члени повідомляють Комісії та іншим державам-членам процедури оцінки відповідності, що використовуватимуться.
(14) Залізничний рух наразі діє згідно з існуючими національними, двосторонніми, багатосторонніми або міжнародними угодами.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Важливо, щоб такі угоди не перешкоджали сучасному та майбутньому прогресу на шляху о сумісності. З цього боку, необхідно, щоб Комісія вивчила такі угоди з метою визначення того, чи TS,I представлена у цьому Рішенні, потребує відповідного оновлення.
(15) Це TSI засновується на найкращих наявних експертних знаннях, що існують на час підготовки відповідного проекту.

Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.

Для продовження заохочення інновацій та для врахування необхідного досвіду, TSI, що додається, підлягає практичному переглядові.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


(16) Це TSI дозволяє інноваційні рішення.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Якщо такі пропонуються, виробник або замовник зазначають відхилення від відповідної секції TSI. Європейська залізнична агенція підбиватиме підсумок відповідні функціональні та інтерфейсні специфікації рішення та розвиватиме методи оцінки.
(17) Положення цього Рішення відповідають висновкові Комітету встановленого статтею 21 Директиви Ради № 96/48/ЄС,

УХВАЛИЛА ЦЕ РІШЕНЯ:Стаття 1

Технічна специфікація сумісності (‘TSI’) пов’язана з «інфраструктурною» підсистемою транс’європейської високошвидкісної залізниці із цим ухвалюється Комісією.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Шви́дкісна залізни́ця - спеціально обладнана система пасажирського швидкісного залізничного сполучення. Інша назва - Високошвидкісний наземний транспорт (ВШНТ).

TSI є таким, як зазначено у Додатку до цього Рішення.Стаття 2

Це TSI застосовується до усіх нових, вдосконалених або оновлених інфраструктур транс’європейської високошвидкісної залізничної системи, як це визначено у Додатку I до Директиви № 96/48/ЄС.Стаття 3

(1) Щодо тих питань, що класифікуються як «відкриту пункти» встановлені у Додатку H TSI, умовами, яких треба дотримуватися, для перевірки сумісності відповідно до частини (2) статті 16 Директиви № 96/48/ЄС є ті, що відповідні технічні правила, що використовуються у державах-членах, які дозволяють введення в експлуатацію підсистем, що охоплюються цим Рішенням.

Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».

(2) Кожна держава-член повідомляє іншим державам-членам та комісії протягом шести місяців з дати повідомлення цього Рішення:

(a) список відповідних технічних правил, загаданих у частині 1;

(b) процедури оцінки відповідності та процедури перевірки, що мають застосовуватися у зв’язку із застосуванням цих правил;

(c) органи, які вона призначає для виконання такої оцінки відповідності та процедур перевірки.Стаття 4

(1) З огляду на такі питання, класифіковані як «особливі випадки» визначені у Главі 7 цієї TSI процедури оцінки відповідності є тими, що застосовуються у державах-членах.

(2) Кожна держава-член повідомляє іншим державам-з-членам та Комісії протягом шести місяців з дати повідомлення цього Рішення:

(a) оцінка відповідності та процедури перевірки, що мають застосовуватися з огляду на застосування таких правил;

(b) органи, котрі вона призначає для виконання такої оцінки та процедур перевірки.
Стаття 5

TSI дозволяє наявність перехідного періоду, під час якого може проводитися оцінка відповідності та сертифікація складових сумісності, як частина підсистеми. Протягом цього часу держави-члени повідомляють комісії про те, які складові сумісності оцінено у такий спосіб для того, щоб проводити щільний моніторинг ринку складових сумісності та вживати кроків для сприяння йому.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.Стаття 6

Із цим Рішення № 2002/732/ЄС замінено. Проте, його положення продовжують застосовуватися по відношенню до проектів по технічному обслуговуванню схвалених відповідно до TSI, що додається до цього Рішення, та до проектів по новій лінії та відновленню або вдосконаленню існуючої лінії , які знаходяться на поглибленій стадії розвитку або є предметом контракту, що знаходиться в ході виконання на дату повідомлення даного Рішення.

Список підсистем та складових сумісності, до яких продовжують застосовуватися положення Рішення № 2002/732/ЄС, повідомляються Комісії не пізніше, ніж через шість місяців після дати, коли дане Рішення набуває чинності.

Стаття 7

Держави-члени повідомляють Комісії про нижчезазначені типи угод протягом шести місяців з дати набуття чинності TSI, що додається:

(a) національні, двосторонні або багатосторонні угоди між державами-членами та залізничним(и)

підприємством(-ами) або тим(-и), що управляють інфраструктурою, що укладені чи то на постійній, чи то на тимчасовій основі, і вимагаються через дуже специфічний або локальний характер запланованих залізничних послуг;

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.


(b) двосторонні або багатосторонні угоди між залізним(-и) підприємством(ами), таким(-и), що управляють інфраструктурою або державою(-ами)-членаом(-ами), які забезпечують значний рівень локальної або регіональної сумісності;
(c) міжнародні угоди між однією або кількома державами-членами,, з одного боку, та принаймні однією третьою країною, з іншого, або між залізним(-и) підприємством(ами), таким(-и), що управляють інфраструктурою або державою(-ами)-членаом(-ами), з одного боку, та принаймні одним залізничним підприємством або таким, що управляє інфраструктурою або третьою країною, які забезпечують значний рівень локальної або регіональної сумісності, з іншого.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.


Стаття 8
Це Рішення застосовується з 1 липня 2008 р.
Стаття 9
Це Рішення адресовано державам-членам.
Вчинено у Брюсселі, 20 грудня 2007 р.
За Комісію

Jacques BARROT

Заступник Голови
ДОДАТОК

ДИРЕКТИВА№ 96/48/ЄС — СУМІСІНСТЬ ТРАНС-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СИСТЕМИ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ СУМІСНОСТІ
Підсистема «Інфраструктура»
1. ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1 Технічні рамки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 Географічні рамки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 Зміст цієї TSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 10

2 ВИЗАНЧЕННЯ ІНФОРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ /МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10

2.1. Визначення інфраструктурної сфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Функції та аспекти сфери у рамках сфери застосування цієї TSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.1 Для ведення поїзду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.2 Для підтримки поїзду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.3 Для забезпечення вільного та безпечного проходження поїзду у заданому об’ємі .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.4 Для забезпечення посадки та висадки пасажирів з поїздів, що зупинилися на станції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.5 Для забезпечення безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.6 Для захисту навколишнього середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

12

2.2.7 Для технічного обслуговування поїзду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13  • РІШЕННЯ КОМІСІЇ від 20 грудня 2007 року стосовно технічної специфікації
  • (Текст пов’язаний із ЄЕП)
  • ДИРЕКТИВА№ 96/48/ЄС — СУМІСІНСТЬ ТРАНС-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ СУМІСНОСТІ Підсистема «Інфраструктура» 1. ВСТУП
  • ВИЗАНЧЕННЯ ІНФОРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ /МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ
  • Функції та аспекти сфери у рамках сфери застосування цієї TSI