Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення конкретного завдання. Проста система система, що складається з обмеженої кількості елементів і не має розгалуженої структури

Скачати 0.56 Mb.

Рішення конкретного завдання. Проста система система, що складається з обмеженої кількості елементів і не має розгалуженої структури
Скачати 0.56 Mb.
Сторінка 1/4
Дата конвертації 03.04.2017
Розмір 0.56 Mb.
Тип Рішення
  1   2   3   4

1. Поняття інформаційної системи

Інформаційна система - це взаємозв'язана сукупність засобів, методів, які використовуються для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.Проста система – система, що складається з обмеженої кількості елементів і не має розгалуженої структури (відсутні рівні ієрархії).

Складна система – система з розгалуженою структурою і значною кількістю взаємозалежних елементів, що у свою чергу, є простими системами.

Абстрактна система – продукт людського мислення: гіпотези, знання, теореми.

Матеріальна система – сукупність матеріальних об'єктів. Цю сукупність можна поділити на неорганічні (технічні, хімічні й ін.), органічні (біологічні) і змішані (у которые входять елементи як органічної, так і неорганічної природи).

Ерготехнічна система – система «людина-машина», підклас систем, що входить у безліч змішаних систем, що складаються з людини-оператора (групи операторів) – ергодичний елемент – і машини (машин) – технічний елемент.

Соціально-економічні системи – підклас соціальних матеріальних систем, що зв'язаний із соціальними відносинами людей у процесі виробництва. У соціально економічних системах здійснюється процес керування.
Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на


Процес керування – процес, у якому існує об'єкт керування, орган керування і виконавчий орган. Орган керування одержує інформацію про стан об'єкта керування, на підставі якої він виробляє керуючу інформацію. Керуюча інформація надходить на вхід виконавчого органа, що впливає на об'єкт керування.

Система керування – система, що формують об'єкт керування, орган керування, виконавчий орган і зв'язки між ними.

Організаційна системасистема керування, у якій як керований об'єкт виступають люди, колективи людей, а керуючі впливи спрямовані на організацію поводження колективів людей і мають інформаційний характер.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Для цих систем цілком виправдане кібернетичне визначення керування: керування – процес цілеспрямованої переробки інформації.

Формальні інформаційні системи - системи, що спираються на прийняті і фіксовані визначення даних і процедур для збору, збереження, обробки, поширення і використання даних.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


Неформальні інформаційні системи - системи, що покладаються на неявні угоди і встановлені правила поведінки про те, що є інформацією або про те, як вона буде збережена й оброблена.

Комп'ютерна інформаційна система - це формальна інформаційна система, заснована на комп'ютерній технології.

У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:

1. Зародження даних.

2. Накопичення і систематизація.

3. Обробка даних.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

4. Відображення даних.


2. Економічні інформаційні системи

Економічні інформаційні системи – це людино-машинні системи, які збирають, нагромаджують, зберігають, оброблюють і видають за запитом чи замовленням інформацію у вигляді даних і знань, необхідних для керування економічним об’єктом.

Cучасні економічні інформаційні системи створюються для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на час видачі результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, велику кількість зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації.
3.Розвиток економічних інформаційних систем.

50-і роки на ЕОМ в основному вирішувалися окремі економічні завдання, пов'язані з необхідністю переробки великих інформаційних масивів, такі, як нарахування заробітної плати, складання статистичних звітів і т. п., або завдання, які виконують оптимізаційні розрахунки, наприклад, розв”язок транспортної задачі.

У 60-і- ідея комплексної автоматизації управління підприємствами та інтеграції інформаційного забезпечення на основі баз даних.

70-і роки автоматизовані системи управління стали в на базі ЕОМ 3-го покоління, які дозволили створювати обчислювальні системи з розподіленою термінальної мережею.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Транспортна задача (задача Монжа - Канторовича) - задача про оптимальний план перевезення продукту (-тів) із пунктів відправлення до пунктів споживання. Розробка і використання оптимальних схем вантажних потоків дозволяють знизити витрати на перевезення.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.

80-роки позначені впровадженням персональних ЕОМ в практику роботи управлінських працівників, створенням широкого набору автоматизованих робочих місць (АРМів) на базі мов 4-го покоління , що дозволяють за допомогою генераторів запитів, звітів, екранних форм, діалогу швидко розробляти зручні для користувачів додатки.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Для 90-х років характерний розвиток телекомунікаційних засобів, що призвело до створення гнучких локальних і глобальних обчислювальних мереж, що визначили можливість розробки та впровадження корпоративних ЕІС (КЕІС). КЕІС об'єднують можливості систем комплексної автоматизації управління 70-х років і локальної автоматизації 80 - років.4. Класифікація економічних інформаційних систем

За сферою діяльності:

- державні

- територіальні

- галузеві

- об'єднання підприємств або установ

З урахуванням сфери застосування в економіці:

- банківські

- страхові

- державні

- податкові

- підприємницькі

- статистичні

За рівнем автоматизації процесів управління:

- інформаційно-прошукові

- інформаційно-довідкові

- інформаційно-керівні

- СППР


- інтелектуальні

За ступенем централізації обробки інформації:

- централізовані

- децентралізовані

- ІС колективного використання

За ступенем інтеграції:

- багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнем управління

- багаторівневі Іс з інтеграцією за рівнем плунування


5.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Основні типи ІС:

- система обробки транзакції - автоматизована система, що виконує і записує щоденні ділові транзакції необх. для проведення бізнесу

- система роботи знань - наукові системи, що підтримують створення нового знання та гарантують, що нове знання та технічний досвід буде інтегрований у бізнес

- система обробки документообігу - додаток інф. технології, розроблений щоб збільшувати продуктивність праці, підтримання координування і зв'язку типового офісу

- управлінські ІС - системи, що забезпечують менеджерыв звытами, онлайн доступу до історичних звытів і звіту про поточну продуктивність організації

- СППР


- Адмінстратинві СППР - системи, що використовують старші менеджери для прийняття рішень.
Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

6. Принципи побудови і функціонування ЕІС:

-відповідність - ЕІС повинна забезпечувати функціонування об'єкта із заданою ефективністю

-економічність - ек. виграш на об'єкті від використанні ЕІС повинен перевищувати витрати на обробку інформації

-регламентність - обробка більшої частини інф. за розкладом із заданаю періодичністю

-самоконтроль - виявлення та виправлення помилок системою в даних і в процесах іх обробки

-адаптивність - здатність ЕІС змінювати свою структуру і закони поведінки для досягнення оптимального результату при змінних зовн. умовах7 Функції економічних інформаційних систем.

 • Планування – визнч мету функціонування ІС на різні періоди часу

 • Облік – відображення стану об*єкта управління в результаті виконання господарських процесів

 • Контроль – визначення відхилень облікових даних від планових цілей і нормативів

 • Оперативне управління – здійснення регулювання всіх господарських процесів з метою виключення виникаючих відхилень у планових та облікових даних

 • Аналіз - визначення тенденції в роботі ЕС і резервів, які враховуються при плануванні на наступний період часу.


8. Економічна інформація, її види та властивості

Економічна інформація (ЕІ) — це сукупність відомостей про соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій і невиробничій сферах.

Економі́чна інформа́ція (economic information) - інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників, планову й фактичну виробничо-господарську діяльність та причинний взаємозв'язок між керуючим і керованим об'єктами.

Вона кількісно характеризує стан виробничо-господарської та фінансової діяльності об’єкта через систему натуральних і вартісних показників, циркулюючи у виробничій та невиробничій сферах, органах управління. За допомогою економічної інформації можна простежити взаємозв’язки між ланками, напрями його розвитку та прийняття управлінських рішень. Іншими словами, економічна інформація — це дані, що використовуються в управлінні об’єктом.

Д
ля віднесення інформації до змінної чи умовно-сталої вводиться коефіцієнт сталості інформації. Це відношення незмінних показників в заданий період часу до загального числа показників:

Якщо K

необроблена - інформація, що в незмінному вигляді переходить із вхідної у вихідну.

вхідна - інформація, що вводиться до оброблення;

похідна - інформація заново створена;

проміжна - інформація, що надходить для чергового оброблення. Проміжна інформація характеризується тим, що містить результати розрахунків, що використовуються для наступних розрахунків;

вихідна - видається наприкінці оброблення як кінцевий результат. Вихідна інформація утворюється як результат розв’язання задач і використовується для управління об’єктом і прийняття ефективних управлінських рішень.

даних, що характеризує об’єкт, процес, операцію
9 Структура, форми подання та відображення економічної інформації

Структура: Символ-ревізит-показник-масив-інф потік – інф базаСимвол – елементарний сигнал інф-ї, який не має самостійного значення

Реквізит – найпростіша структурна одиниця інформації, яка буває 2-хвидів: р. – основа(кількісна х-ка) та р.- ознака (якісна х-ка)

Показник – інф сук-ть, що складається з реквізиту-основи та р. –ознаки

Масив – сукупність взаємопов*язаних показників

Інф.потік – сукупність масивів

Інф. База – сукупн. Потоків, що характериз. Управлінську роботу, пов*яз ану з виконанням певної функції.
10. Штрихове кодування інформації

Штрихове кодування є одним із типів автоматичної ідентифікації, що використовує метод оптичного зчитування інформації. Воно ґрунтується на принципі двійкової системи числення: інформація запам’ятовується як послідовність 0 і 1.
Двійкова система числення - це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами.
Широким лініям і широким проміжкам привласнюється логічне значення 1, вузьким — 0.
Значення істинності (логічне значення) - в логіці та математиці, значення, що показує відношення висловлювання до істини. Тобто міру істинності висловлювання.
У зв’язку з цим штрихове кодування є способом побудови коду за допомогою чергування широких і вузьких та темних і світлих смуг.

Існують такі види штрихових кодів:UPCуніверсальний товарний код; розроблений у США і застосовується в країнах Америки.

EAN — товарний код; створений у Європі на базі UPC. Відповідає назві Європейської асоціації товарної нумерації, що одержала в даний час статус міжнародної організації (EAN Inter­national).
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.


UCC/EAN — Основне призначення EAN-14 — ідентифікація транспортного упаковування.
11. Моделювання елементів економічної інформації

Моделювання елементів економічної інформації при створенні комп'ютерних інформаційних систем зумовлене тим фактом, що в ІС обробки даних до інформації ставляться дві вимоги: упорядкованість та організованість. Взаємозв'язки між даними можуть бути трьох видів.

1. Зв'язок “один до одного (1:1)”. Він означає, що в кожний момент часу кожному значенню елемента даних А відповідає лише одне значення пов'язаного з ним елемента даних В.

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.

2. Зв'язок “один до багатьох (1:Б)” між елементами даних А і В означає, що будь-якому значенню елемента даних А відповідає більш як одне значення елемента даних В.

3. Зв'язок “багато до багатьох (Б:Б)”, коли множині значень елемента даних А відповідає множина значень елемента В.

Взаємозв'язки між даними мають відображуватися в БД, причому засобом відображення є модель даних, тобто модель визначає правила, згідно з якими структуруються дані. У сучасних комп'ютерних ІС найчастіше застосовуються три типи моделей бази даних: ієрархічні, сіткові та реляційні.

Ієрархічна модель будується на принципі субпідрядності між елементами даних і являє собою деревоподібну структуру, яка складається з вузлів (так званих сегментів) і дуг (гілок). Кожний вузол дерева — це набір логічно взаємопов'язаних елементів даних, які описують конкретні об'єкти предметної області.

Моде́ль да́них (англ. Data model) - абстрактне представлення реального світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо стосуються програми. Це, як правило, визначає специфічну групу об'єктів, їх атрибутивне значення і відношення між ними.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
Дерево в ієрархічній моделі даних упорядковане, тобто існують правила розміщення його вузлів і гілок.

Сіткова модель являє собою орієнтований граф з пойменованими вершинами та дугами.

Орієнтований граф (коротко орграф) - (мульти) граф, ребрам якого присвоєно напрямок. Орієнтовані ребра називаються також дугами, а в деяких джерелах (Оре) і просто ребрами.
Вершини графа — записи, які містять пойменовану сукупність логічно взаємопов'язаних елементів даних. На відміну від ієрархічної в сітковій моделі кожний запис може брати участь у будь-якому наборі і відігравати роль як володаря, так і члена набору. У сітковій моделі підтримуються всі три типи взаємозв'язків між даними: 1:1,1:Б, Б:Б.

Реляційна модель даних подається набором двовимірних плоских таблиць, які складаються із стовпців і рядків. Будь-який первинний документ або лінійний файл можна подати у вигляді плоскої двовимірної таблиці.

Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
У термінології реляційних баз даних така таблиця називається відношенням, кожний її стовпець — атрибутом, а рядок — кортежем. Згідно з традиційною термінологією можна вважати, що стовпці таблиці — це елементи даних, а рядки — записи. Основна перевага — простота і наочність бази даних при проектуванні.
12. Адекватність економічної інформації

Синтаксична адекватність пов'язана зі сприйняттям формально-структурних характеристик відображення абстраговано від змістових та споживчих (корисних) параметрів об'єктів. На синтаксичному рівні враховується тип носія і спосіб подання інформації, швидкість її передачі та обробки, розміри кодів, надійність і точність перетворення цих кодів і т. ін.

Семантична адекватність виражає відповідність образу, знаку та об'єкту, тобто відношення інформації та джерела її виникнення. Виявляється семантична інформація за наявності єдності інформації (об'єкта) і користувача. Семантичний аспект передбачає врахування змісту інформації: на цьому рівні аналізуються ті відомості, які відображає інформація, розглядаються змістові зв’язки між кодами подання інформації. Семантичні міри кількості інформації загалом не можуть бути безпосередньо використані для вимірювання значеннєвого змісту, оскільки стосуються знеособленої інформації, яка не відображає змістового ставлення до об'єкта

Прагматична адекватність відображає відповідність інформації цілям управління, які реалізуються на її основі.
В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
Прагматичні властивості інформації виявляються лише за наявності єдності інформації (об'єкта), користувача і мети управління. А.А.Харкевич пропонує брати за міру цінності інформації кількість інформації, яка необхідна для досягнення поставленої мети. Цей підхід базується на статистичній теорії Шеннона і розглядає кількість інформації як приріст ймовірності досягнення мети. Кількість прагматичної інформації можна знайти за формулою

,

де p0- ймовірність досягнення мети до отримання інформації;

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

p1- ймовірність досягнення мети після отримання інформації.

Прагматична міра інформації означає корисність, цінність для управління. Ця міра величини відносна, і зумовлюється вона особливостями використання даної інформації у тій чи іншій системі.


13. Системи кодування економічної інформації

Системою кодування називають сукупність методів і правил позначення об’єктів заданої множини.

Система кодування характеризується ємністю (кількістю кодів, що відрізняються між собою). Код характеризується довжиною, тобто кількістю використаних розрядів, структурою, що відображає зміст окремих розрядів або груп розрядів в коду.

Розрізняють:

1) Порядкова система кодувань – для кодування однозначних стабільних і простих номенклатур. Переваги: проста побудова кодів, густота запису. Недоліки: не передбачається групування об’єктів за ознаками.

2) Серійна система – для кодування простих номенклатур і передбачає присвоєння серій номерам об’єкта. Переваги: найбільш економічна за кількістю розрядів, містить необхідний резерв вільних номерів для об’єктів. Недоліки: важко встановити оптимальну кількість вільних номерів.

3) Система повторення: використовують позначення з літер та цифр, які характеризують об’єкт, що кодується.

4) Розрядна система – для кодування складних багатозначних номенклатур кожній класифікаційній ознаці відводять певну кількість розрядів, що залежить від кількості об’єктів у групуванні.

5) Комбінована система.

Методи кодування ЕІ:

А) послідовне кодування: код групування створюється на основі коду групування попереднього рівня додаванням до нього ще одного розряду.

Б) паралельне кодування: при фасетній класифікації, коли кожне угрупування системи класифікацій відповідає деякій сукупності означень об’єкта.


14. Життєвий цикл ІС та його структура

Життєвий цикл ПЗ ІС – це період часу, що починається з моменту прийняття рішення про необхідність створення ІС і закінчується в момент повного вилучення з експлуатації.

Стадії ЖЦ:


 1. Початкова – встановлюють область застосування систем і визначають граничні умови; для цього визначають всі зовнішні об’єкти, з якими повинна взаємодіяти система; також визначаються і описуються функціональні можливості системи.

 2. Стадія уточнення – проводять аналіз прикладної області, розробляють архітектурну основу ІС. Вкінці проводять аналіз архівних рішень і способів усунення головних факторів ризику проектів.

 3. Стадія конструювання – розробляють кінцевий вибір, який готовий до передачі користі, визначають працездатність.

 4. Стадія передачі в експлуатацію.

Моделі ЖЦ:

 • Каскадна модель – передбачає послідовне виконання всіх етапів проекту у фіксованому порядку, перехід на наступний етап означає повне завершення робіт на попередньому етапі.

 • Поетапна модель – розробка ІС здійснюється з поверненням до циклів зворотного зв’язку між етапами.

 • Спіральна модель – на кожному витку спіралі виконується створення чергової версії продукту, уточнюються вимоги проекту, визначається його якість і планується робота наступного витка.

  1   2   3   4


Скачати 0.56 Mb.

2021