Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення про необхідність створення пз І закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації

Скачати 155.6 Kb.

Рішення про необхідність створення пз І закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації
Скачати 155.6 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації19.03.2017
Розмір155.6 Kb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6

ЛЕКЦІЯ-4. Життєвий цикл програмного забезпечення


 1. Життєвий цикл програмного забезпечення


Життєвий цикл ПЗ (ЖЦПЗ) – це безперервний процес, який починається з моменту прийняття рішення про необхідність створення ПЗ і закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Життє́вий цикл програ́много забезпе́чення - сукупність окремих етапів робіт, що проводяться у заданому порядку протягом періоду часу, який починається з вирішення питання про розроблення програмного забезпечення і закінчується припиненням використання програмного забезпечення.

Основним нормативним документом, який регламентує ЖЦ, є міжнародний стандарт ISO/IEC 12207.

Но́рма (лат. norma - дослівно «косинець», у переносному значенні - «правило») - регулятивне правило, яке вказує межі свого застосування; відповідає чомусь типовому або звичайному.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Він визначає його структуру, містить процеси, дії і задачі, які повинні бути виконані під час створення ПЗ. Структура ЖЦ за стандартом ISO/IEC 12207 базується на трьох групах процесів: • основні процеси (придбання, постачання, розробка, експлуатація, супровід);
  Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.


 • допоміжні процеси (документування, управління конфігурацією, забезпечення якості, перевірка, атестація);

 • організаційні процеси (управління проектами, створення інфраструктури проекту, визначення, оцінка і покращення самого життєвого циклу, навчання).

Розробка включає в себе всі роботи по створенню ПЗ і його компонентів відповідно до заданих вимог, включаючи оформлення проектної і експлуатаційної документації, підготовку матеріалів, необхідних для перевірки працездатності і якості програмних продуктів, матеріалів, необхідної для організації навчання персоналу і т.д.
Верифіка́ція (пізньолат. verificatia - підтвердження; лат. verus - істинний, facio - роблю) - доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним. Термін використовується в залежності від того, як обґрунтовується істина: базується вона на приведенні одного доказу або аргументу - чи вона повинна підтверджуватися можливістю багаторазового відтворювання, тобто перевірятися практикою.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Експлуатаці́йна документа́ція - вид конструкторських документів, які окремо або у сукупності з іншими документами визначають правила експлуатації виробу і (або) відображають відомості котрі, засвідчують гарантовані виробником значення основних параметрів і характеристик (властивостей) виробу, гарантії і дані по його експлуатації протягом встановленого терміну служби.
Розробка ПЗ включає в себе, як правило, аналіз, проектування і реалізацію (програмування).

Експлуатація включає в себе роботи по впровадженню компонентів ПЗ в експлуатацію, в тому числі конфігурацію бази даних, і робочих місць користувачів, забезпечення експлуатаційною документацією, проведення навчання персоналу, і безпосередньо експлуатацію, модифікацію ПЗ, підготовку пропозицій до вдосконалення, розвитку і модернізації системи.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


Управління проектом пов’язане з питаннями планування і організації робіт, створення колективів розробників і контролю за термінами і якістю виконуваних робіт.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Пла́нер (фр. planeur, від лат. planum - площина) - безмоторний літальний апарат, важчий за повітря.


Технічне і організаційне забезпечення проекту включає вибір методів і інструментальних засобів для реалізації проекту, визначення методів опису проміжних станів розробки, розробку методів і засобів випробувань ПЗ, навчання персоналу.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Забезпечення якості проекту пов’язане з проблемами перевірки і тестування ПЗ. Перевірка – це процес визначення того, чи відповідає поточний стан розробки, досягнутий на даному етапі, вимогам цього етапу.

Управління конфігурацією є одним з допоміжних процесів, який підтримує основні процеси життєвого циклу ПЗ, передусім процеси, розробки і супроводу ПЗ. При створенні проектів складних інформаційних систем, які складаються з багатьох компонентів, кожен з яких може мати версії, виникає проблема обліку їх зв’язків, створення уніфікованої структури і забезпечення розвитку всієї системи.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Управління конфігурацією дозволяє організувати, систематично враховувати і контролювати внесення змін в ПЗ на всіх стадіях життєвого циклу.

Кожний процес характеризується певними задачами і методами їх вирішення, початковими даними, отриманими на попередньому етапі, і результатами. Результатами аналізу, зокрема, є функціональні моделі, інформаційні моделі і відповідні їм діаграми.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Інформаці́йна моде́ль - система сигналів, що свідчать про динаміку об'єкта управління, умови зовнішнього середовища та стан самої системи управління. Інформаційною моделлю можуть слугувати наочні зображення (фото, кіно, відео), знаки (текст, знакове табло), графічні моделі (графік, креслення, блок-схема) і комбіновані зображення (мнемосхема, карта).
 1. Моделі ЖЦ


Модель ЖЦ – структура, яка визначає послідовність виконання та взаємозв’язку процесів, дій та задач на протязі виконання проекту. Модель ЖЦ залежить від специфіки програмного продукту, а також від специфіки умов, в яких даний продукт створюється та функціонує.
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

Існує два основних типи моделей ЖЦ:


 • прогнозовані моделі ЖЦ – в основі цих моделей лежить чітке планування усіх стадій процесу розробки ПЗ.

 • адаптивні моделі ЖЦ (так звані гнучкі технології) – їх особливістю є сприйняття та адаптація процесів розробки під потреби замовника на ринку.
  Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
  Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
  Адапта́ція (пристосування) в біології - анатомічна структура, фізіологічне явище або реакція в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в ході еволюції таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму.

На даний час найпоширенішими серед прогнозованих моделей є: • Каскадна модель;

 • V-подібна модель;

 • Інкрементна модель;

 • Спіральна модель;

 • Модель швидкої розробки;

 • Модель еволюційного прототипування.
  Прототип (від грец. грец. πρῶτος - перший і τύπος - відбиток, відбиток) - прообраз, зразок, оригінал.

Найвідомішими адаптивними моделями ЖЦ є: • Scrum;

 • XP (Extreme Programming);

 • Adaptive Software development (ASD);

 • Dynamic System Development Model (DSDM);

 • Feature Driven Development (FDD)

Адаптивні моделі ЖЦ включають не тільки опис структури фаз, та їх пояснення, але і рекомендації, підходи їх ефективного використання.

Каталог: uploads
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
  1   2   3   4   5   6


Скачати 155.6 Kb.

 • Управління проектом
 • Технічне і організаційне забезпечення проекту
 • Управління конфігурацією
 • Моделі ЖЦ Модель ЖЦ
 • Існує два основних типи моделей ЖЦ: п рогнозовані моделі