Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення районної ради 2012 року № порядо к проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області Розділ І. Загальні положення

Скачати 195.73 Kb.

Рішення районної ради 2012 року № порядо к проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області Розділ І. Загальні положення
Скачати 195.73 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір195.73 Kb.
ТипРішення
  1   2

Затверджено

рішення районної ради

«__» _________ 2012 року № __


П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області
Розділ І. Загальні положення
1.1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шостої статті 9 та статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з урахуванням Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906, з метою врегулювання та деталізації відносин, пов’язаних з передачею майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області в оренду.

Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.
Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

1.2. Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області (далі – комунальне майно).

1.3. Цей Порядок поширюється на об’єкти оренди, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:оренда – засноване на договорі строкове платне користування комунальним майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області (комунальне майно) – майно, що належить на правах власності територіальним громадам сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області;

підприємство/балансоутримувач – підприємство, установа, організація, заклад спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області, за яким на праві господарського відання чи оперативного управління закріплене комунальне майно;

об’єкти оренди – цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухоме майно та окреме індивідуально визначене майно підприємств, комунальне майно, що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій, закладів іншої форми власності; а також комунальне майно, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.


цілісний майновий комплекс підприємства (його структурний підрозділ) – господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання;

нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

окреме індивідуально визначене майно – інвентарний об’єкт або група інвентарних об’єктів, у тому числі малі архітектурні форми, інше окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, необоротні матеріальні активи;
Матеріальні активи (Tangible Assets) - Активи, які можна побачити або доторкнутися до них, мають матеріальну форму. До довготермінових матеріальних активів часто відносять нерухоме майно та основні виробничі засоби.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Мала архітектурна форма (МАФ), мала архітектура - об'єкти обладнання та благоустрою території, які задовольняють утилітарні та естетичні потреби людини.


орган, уповноважений управляти майном, – Миколаївська районна державна адміністрація;

орган, уповноважений управляти відповідним майном, - структурний підрозділ Миколаївської районної державної адміністрації, на який розпорядженням голови райдержадміністрації покладено повноваження щодо реалізації регіональної політики у сфері управління комунальним майном, у тому числі з питань оренди комунального майна.

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведених в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.


Розділ ІІ. Оголошення конкурсу
2.1. Конкурс оголошується за ініціативою органу, уповноваженому управляти майном, органу, уповноваженому управляти відповідним майном, відповідного орендодавця, або за наявності заяв про оренду (додаток 3) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб, за умови відсутності заяв від особи, яка відповідно до законодавства має право отримання відповідного майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Конкурс оголошується:

органом, уповноваженим управляти майном, у разі оренди цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 кв. м на одне підприємство, комунального майна, що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій, закладів іншої форми власності, та комунального майна, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) (далі – організатор конкурсу);

Площа - фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

органом, уповноваженим управляти відповідним майном, у разі оренди нерухомого майна, орендодавцем якого виступає підприємство (далі – організатор конкурсу);

відповідним орендодавцем у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (далі – організатор конкурсу).

2.2. У разі надходження одної заяви про оренду певного об’єкта (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини всього об’єкта, орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об’єкта.

2.3. Перед оголошенням конкурсу орендодавець звертається до Миколаївської районної ради для отримання пропозицій щодо бажаних напрямів використання об’єкта оренди відповідно до потреб населення району. Дане питання розглядається постійною комісією районної ради, до повноважень якої належить питання власності.

2.4. У разі коли орган, уповноважений управляти майном, протягом установленого законодавством строку не надав висновків (пропозицій) щодо умов оренди, орендодавець у триденний строк після опублікування оголошення про конкурс рекомендованим листом повідомляє такому органу про умови конкурсу.

2.5. Оголошення про конкурс на право оренди комунального майна публікується в районній газеті «Маяк» та, у разі доцільності, за рішенням орендодавця в інших виданнях. Оголошення про конкурс також оприлюднюється на веб-сайтах орендодавців (за наявності веб-сайтів).

Оголошення публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

- інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна у заставі, податковій заставі, в оренді);

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

- умови конкурсу;

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

- перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі;

- інша інформація (за необхідності).

2.6. Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляються організатором конкурсу про проведення конкурсу і необхідність подання заяви на участь у конкурсі та пакета документів відповідно до вимог конкурсу.

Розділ ІІІ. Умови конкурсу
3.1. Умовами конкурсу є:

розмір орендної плати;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог експлуатації об'єкта;

компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, її рецензування та на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації;

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

строк оренди;

сплата завдатку у розмірі місячної орендної плати протягом п’яти банківських днів з дати укладання договору оренди;

своєчасна і у повному обсязі сплата орендної плати;

забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримання орендованого майна у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки;

Фізичний знос будинку (знецінення) - втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, обумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей його елементів.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

страхування орендованого майна протягом місяця після укладання договору оренди не менше, ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку на користь балансоутримувача у порядку, визначеному законодавством. Постійне поновлення договору страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим;

укладання договору оренди відповідно до Типового договору оренди відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області (додаток 1, 2).

Іншими умовами конкурсу залежно від специфіки об'єкта оренди можуть бути:

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб району;

- збереження/створення нових робочих місць;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

- інші умови, з урахуванням пропозицій постійної комісії районної ради, до компетенції якої належить питання власності, та органу, уповноваженого управляти майном.

3.2. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є забезпечення виконання всіх умов конкурсу та найбільший розмір орендної плати.

Стартовий розмір орендної плати при проведенні конкурсу на право оренди комунального майна розраховується згідно з Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району, затвердженою рішенням районної ради від 30 грудня 2011 року № 2 (далі – Методика).

У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати, як стартова, для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій (за умови, що вона не буде меншою, ніж стартовий розмір орендної плати визначений на підставі Методики).

3.3. Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

1) заяву на участь у конкурсі (додаток 4);

2) проект договору оренди, завізований учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), що відповідає Типовому договору оренди відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області (додаток 1, 2);

3) відомості про учасника конкурсу:

а) для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видану відповідним компетентним органом не пізніш як за місяць до дати подання заяви на участь у конкурсі;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

- завірені в установленому порядку копії: довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; довідки про реєстрацію особи як платника податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності такого);

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за попередній рік (не надається у разі подання заяви на участь у конкурсі юридичною особою, яка здійснила державну реєстрацію у поточному році);

- довідку від учасника про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, та/або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видану відповідним органом не пізніш як за місяць до дати подання заяви на участь у конкурсі;

- завірені в установленому порядку копії: довідки про взяття на облік платника податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності такого); декларації про доходи за попередній рік (не надається у разі подання заяви на участь у конкурсі фізичною особою-підприємцем, яка здійснила державну реєстрацію у поточному році) або звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; ідентифікаційного коду особи.

3.4. Умови конкурсу не можуть бути змінені після публікації оголошення про проведення конкурсу.

3.5. Об’єкт оренди не може бути знятий з конкурсу після публікації у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, крім випадків (за рішенням організатора конкурсу), коли:

- встановлено факт знищення об’єкта оренди;

- на об’єкт оренди після публікації в друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу законодавством встановлено заборону на його передачу в оренду;

- орган, уповноважений управляти майном, прийняв рішення про зняття об’єкта оренди з конкурсу.

  1   2


Скачати 195.73 Kb.

  • Розділ І. Загальні положення 1.1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад
  • Конституції України , Цивільного кодексу
  • Закону України
  • Розділ ІІ. Оголошення конкурсу
  • Розділ ІІІ. Умови конкурсу