Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення районної ради 2012 року № порядо к проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області Розділ І. Загальні положення

Скачати 195.73 Kb.

Рішення районної ради 2012 року № порядо к проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області Розділ І. Загальні положення
Скачати 195.73 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір195.73 Kb.
ТипРішення
1   2

Розділ ІV. Конкурсна комісія
4.1. Конкурс на право оренди об’єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена органом, уповноваженим управляти майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області (далі – орган, уповноважений управляти майно).

4.2. Комісія може бути утворена, як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів, що належить до повноважень з управління одного й того органу, уповноваженого управляти майном.

4.3. Конкурсна комісія (далі – комісія) утворюється в кількості від п’яти до семи осіб. Склад комісії затверджується рішенням організатора конкурсу.

До складу комісії входять представники орендодавця, органу, уповноваженого управляти майном, та депутати Миколаївської районної ради (в кількості 2 осіб), а в разі розгляду питань захисту навколишнього природного середовища, дотримання умов належного утримання об’єкта соціально-культурного призначення – також органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Кандидатури депутатів Миколаївської районної ради до складу конкурсної комісії надаються Миколаївською районною радою один раз на відповідне скликання (за винятком дострокового припинення повноважень).

4.4. Основними завданнями та функціями комісії є:

- визначення умов та строку проведення конкурсу;

- розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу та підготовка і подання орендодавцю списку учасників, допущених до участі в конкурсі;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- складення протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

4.5. Під час своєї роботи комісія має право звертатися за консультаціями до фахівців структурних підрозділів Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївської районної ради, до сільської та селищної ради за місцем розташування об’єкта оренди, центрального та місцевого органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

4.6. Комісія розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про її створення.

4.7. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників організатора конкурсу. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях та організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

4.8. Засідання комісії є закритими. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени комісії та відповідальні працівники організатора конкурсу, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення інформації:

- про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу.

- про режим роботи та склад конкурсної комісії.

4.9. Засідання комісії є правоможними за умови участі в ньому:

- не менш як трьох осіб – за чисельності комісії п’ять осіб;

- не менш як чотирьох осіб – за чисельності комісії шість осіб;

- не менш як п’яти осіб – за чисельності комісії сім осіб.
Розділ V. Процедура проведення конкурсу
5.1. Конкур проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

5.2. Учасники, які не з'явилися та не направили на конкурс своїх  представників, вважаються такими, що вибули з конкурсу.

5.3. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (у разі наявності такої). Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

5.4. Подані учасниками конкурсу документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:

- неподання заяв про участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

- знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

5.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою. За наявності кількох пропозицій від таких осіб, договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.

5.6. Протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

5.7. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

5.8. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конверти з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені (додаток 5). Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

5.9. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

5.10. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

5.11. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

5.12. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

5.13. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються:

- відомості про учасників;

- стартова орендна плата;

- пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються);

- результати конкурсу.

Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

5.14. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

5.15. Діяльність комісії припиняється у разі:

- відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те, що конкурс не відбувся;

- укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання відповідного державного майна в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору;

- проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

5.16. Орендодавець протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

5.17. У разі коли переможцем конкурсу є суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого пунктом 4.10 розділу 4 Методики.

5.18. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 5.15 розділу V цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 5.18 розділу V цього Порядку.

5.19. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 5.16 розділу V цього Порядку, орендодавець скасовує свій наказ про визначення переможця.

5.20. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 5.6 розділу V цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.

5.21. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

- орган, уповноважений управляти майном відмовив у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу;- об'єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 5.5 розділу V цього Порядку.
1   2


Скачати 195.73 Kb.

  • Розділ V . Процедура проведення конкурсу