Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення сесії міської ради від 22. 07. 2009 №828/50 правила забудови міста каховки зміст Загальні положення. Організація планування І забудови території

Рішення сесії міської ради від 22. 07. 2009 №828/50 правила забудови міста каховки зміст Загальні положення. Організація планування І забудови території
Сторінка1/3
Дата конвертації06.04.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипРішення
  1   2   3


ЗАТВЕРЖЕНО

рішення сесії міської ради

від_22.07.2009 №___828/50__


ПРАВИЛА

ЗАБУДОВИ МІСТА КАХОВКИ
Зміст


 1. Загальні положення.

 2. Організація планування і забудови території.

 3. Моніторинг забудови та іншого використання територій.

 4. Врахування державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій.

 5. Порядок вирішення питань забудови територій.

 6. Основні вимоги щодо розміщення малих архітектурних форм.
  Мала архітектурна форма (МАФ), мала архітектура - об'єкти обладнання та благоустрою території, які задовольняють утилітарні та естетичні потреби людини.


 7. Вимоги до забудови та благоустрою територій.

 8. Основні вимоги щодо будівництва садибних житлових будинків.
  Будинок Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.


 9. Проектна документація на будівництво об’єктів містобудування.

 10. Порядок підготовки та надання вихідних даних для проектування об’єкту.

 11. Порядок проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань.

 12. Порядок реконструкції будинків, вбудовано-прибудованих приміщень, горищ та мансард.

 13. Дозвіл на виконання будівельних робіт.

 14. Прийняття об’єктів в експлуатацію.

15. Відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері містобудування.
Будіве́льні робо́ти - роботи, що виконуються на будівельному майданчику (об'єкті) при зведенні будівель і споруд.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

16. Зонування території та вимоги до використання зон.

17. Терміни та визначення.

18. Додатки до правил забудови.1. Загальні положення
1.1. Правила забудови міста Каховки (далі - Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про основи містобудування”, „Про планування і забудову територій”, „Про архітектурну діяльність”, „Про пожежну безпеку”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про екологічну експертизу”, „Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за порушення у сфері містобудування”, „Про охорону культурної спадщини”, Земельного кодексу України, Типових регіональних правил забудови, інших нормативно-правових актів, державних норм і правил.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).

Правила - це нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих умов і обмежень забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування, спрямований на забезпечення сталого розвитку міста з врахуванням змін, передбачених законодавством України.

Правила є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території міста Каховки органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Каховки при здійсненні ними містобудівної діяльності.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

1.2. Головною метою запровадження Правил є забезпечення ефективної реалізації Генерального плану м. Каховки, раціонального використання території, створення повноцінного та безпечного для здоров'я середовища, вирішення архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові міста, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування законних державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

1.3. Основними завданнями Правил є встановлення:

- порядку планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок;

- основних вимог та обмежень щодо забудови та іншого використання територій;

- порядку отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки об'єктів містобудування, вихідних даних на їх проектування;

- порядку розроблення, погодження, експертизи і затвердження проектної документації;

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

- основних вимог щодо виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

- проектування та будівництва приватних житлових будинків садибного типу, лінійних споруд;

- реконструкції та капітального ремонту об'єктів, перепланування жилих квартир та нежилих приміщень;

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

- розміщення тимчасових споруд для обслуговування населення;

- розміщення тимчасових споруд для об'єктів зовнішньої реклами;

- вирішення інших питань містобудівної діяльності відповідно до законодавства.

1.4. Забудова міста Каховки здійснюється згідно з регіональними та цими Правилами на основі генерального плану розвитку міста та іншої затвердженої містобудівної документації, програм соціально – економічного розвитку міста, проектів забудови та реконструкції кварталів, функціональних зон, проектної документації для будівництва окремих будівель і споруд.

Зовнішня реклама - реклама, розміщена на вулицях (щити, перетяжки тощо), на фасаді будівлі фірми-рекламодавця (вітрина тощо), а також на транспорті. Один з найефективніших рекламних носіїв. При порівняно низьких витратах рекламний продукт піднімає свій рейтинг до дуже високого рівня, охоплюючи свою аудиторію багато разів за короткий проміжок часу.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Містобудівна́ документа́ція - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій.

1.5. Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій, з урахуванням яких визначається цільове призначення земель.

1.6. Розробляється містобудівна документація проектними організаціями, колективами спеціалістів, які мають ліцензію на виконання відповідних проектних робіт та керуються Законами України „Про планування і забудову територій”, „Про архітектурну діяльність”, іншими законами та нормативно-правовими актами України, ДБН Б.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
1-3-97 „Склад, порядок розробки, узгодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів”.

1.7. Основним містобудівним документом є генеральний план розвитку міста, затверджений рішенням Каховської міської ради від 09.12.1998 р. № 55/7 на підставі узгоджень та висновків, виконаних в установленому законом порядку. Затверджений генеральний план міста є основою для вирішення питань раціонального використання територій, регулювання розселення, розміщення всіх видів будівництва, розробки проектів конкретних об'єктів, визначення функціонального використання територій та меж міста.

1.8. Будівництво на території міста Каховки житлових будинків, громадських будівель і виробничих об’єктів, благоустрій їх територій провадяться згідно з регіональними та цими Правилами на основі містобудівної та проектної документації з дотриманням державних будівельних норм, протипожежних, санітарних, екологічних, інших норм.

Держа́вні будіве́льні но́рми (ДБН; рос. СНиП) - нормативно-правові акти, затверджені центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.2. Організація планування і забудови територій
2.1. Планування територій на місцевому рівні забезпечується міською радою, її виконавчими органами відповідно до їх повноважень, визначених Конституцією та законами України, і полягає у розробленні та затвердженні генерального плану населеного пункту, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.
Генера́льний план насе́леного пу́нкту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Розроблення, погодження та експертиза містобудівної документації провадяться згідно з встановленими державними стандартами, нормами та правилами в порядку, визначеному законодавством.

2.2. Містобудівна документація розробляється та затверджується рішенням міської ради з визначенням строку її дії та переліку раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, а також тих рішень, до яких необхідно внести відповідні зміни.

2.3. Зміни до містобудівної документації вносяться рішенням міської ради, яка затвердила містобудівну документацію, після погодження відділом містобудування та архітектури.

2.4. Генеральним планом міста Каховки визначені:

- потреби в територіях для забудови та іншого використання;

- потреба у зміні межі міста, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій ;

- межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій;

- планувальна структура та просторова композиція забудови міста;

- загальний стан довкілля м. Каховки, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;

- території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

- інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.

2.6. Відповідно до генерального плану м. Каховки міська рада та її виконавчі органи в межах повноважень, визначених законом:

- готують обґрунтовані пропозиції щодо встановлення та зміни меж міста Каховки;

- готують вихідні дані для розроблення планів земельно-господарського устрою території м.

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.
Каховки та іншої землевпорядної документації;

- вирішують питання щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів містобудування та упорядкування територій;

- вирішують питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користування земельних ділянок;

- організують розроблення та затвердження Правил забудови міста, детальних планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та проектів;

- організують проведення грошової оцінки земель;

- розробляють і затверджують місцеві містобудівні програми та програми соціально-економічного розвитку міста Каховки;

- організують роботу з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля та визначають шляхи і засоби зменшення цього впливу;

Черво́ні лі́нії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

- узгоджують питання забудови та іншого використання територій, в яких заінтересовані територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць;

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

- встановлюють на відповідних територіях режим використання земель, передбачених для містобудівних потреб;

Землекористування - поняття, яке має декілька значень і використовується, як іменник та дієслово.

- вирішують інші питання.

2.7. Відповідно до генерального плану міста Каховки, планів червоних ліній, детального плану територій міська рада в межах повноважень, визначених законом, встановлює на відповідних територіях єдині містобудівні умови та обмеження забудови і використання земельних ділянок.

2.8. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів містобудування, встановлені законодавством та затвердженою містобудівною документацією.


3. Моніторинг забудови та іншого використання територій
3.1. Моніторинг забудови та іншого використання територій забезпечується виконавчим комітетом міської ради в межах повноважень, визначених законом, та здійснюється відділом містобудування та архітектури. Дані моніторингу використовуються для створення геоінформаційних систем, заносяться до містобудівних кадастрів міста і враховуються під час здійснення планування та забудови територій.
Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

3.2. Ведення містобудівного кадастру здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 25 березня 1993 року № 224 „Про містобудівний кадастр населених пунктів” та державних будівельних норм ДБН Б.1.1-1-93 „Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів”.


4. Врахування державних, громадських та приватних інтересів

під час планування та забудови територій
4.1. Врахування державних інтересів під час планування і забудови територій м. Каховки полягає у визначенні потреби в територіях, необхідних для розташування та утримання об’єктів загальнодержавного значення, вирішення інших завдань реалізації державної політики щодо використання територій.

4.2. Врахування державних інтересів здійснюється шляхом виконання відповідних вимог до розроблення генерального плану міста Каховки та іншої містобудівної документації, проведення їх експертизи, здійснення державного контролю за плануванням, забудовою, іншим використанням територій та окремих земельних ділянок у порядку, встановленому законодавством.

Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.

4.3. Порядок врахування громадських та приватних інтересів при плануванні і забудові територій визначено в розділі IV Закону України „Про планування і забудову територій” шляхом проведення громадських обговорень.

4.4. Громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені в установленому законодавством порядку проект місцевих правил забудови та проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, а саме:

- схеми планування територій окремих частин міста;

- генеральний план міста;

- детальні плани територій;

- проекти забудови територій;

- містобудівні обґрунтування розміщення об’єктів містобудування.

4.5. Організацію проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови забезпечує міська рада та її виконавчі органи відповідно до вимог Закону України „Про планування і забудову територій”.

4.6. У разі потреби за результатами громадського обговорення вносяться необхідні зміни до документації та проводиться її повторна державна експертиза, витрати за яку оплачуються замовником.

4.7. Затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід’ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови.


5. Порядок вирішення питань забудови території
5.1. Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням та відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, встановлених згідно з вимогами Закону України „Про планування і забудову територій”.

5.2. Замовник або уповноважена ним особа звертається до виконавчого комітету міської ради із заявою (клопотанням) щодо намірів забудови земельної ділянки, в якій зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови. До заяви (клопотання) можуть бути додані передпроектні роботи.

5.3. Відділ містобудування та архітектури визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки правилам забудови або генеральному плану м. Каховки:

5.3.1. У разі, якщо зазначені в заяві (клопотанні) наміри належать до переважних чи допустимих видів забудови відповідної території, виконавчий комітет міської ради у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) надає заявнику містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, встановлені Правилами забудови міста Каховки.

5.3.2. У разі, якщо наміри забудови земельної ділянки не відповідають вимогам містобудівної документації та видам використання території, встановленим правилами забудови міста або державними нормами, відділ містобудування та архітектури протягом місяця з дня реєстрації заяви (клопотання) надає заявнику висновок щодо цієї невідповідності та рекомендації стосовно можливої зміни намірів забудови земельної ділянки.

5.3.3. Строк розроблення і погодження містобудівного обґрунтування, що містить містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, визначається договором з проектною організацією і не може перевищувати трьох місяців.

5.3.4. У разі, якщо виконавчий комітет міської ради має намір забудови з власної ініціативи або з урахуванням пропозицій щодо намірів забудови вільних від забудови територій, внесених фізичними чи юридичними особами, він вправі доручити відповідному органу земельних ресурсів і органу містобудування та архітектури внести пропозиції щодо добору земельних ділянок відповідно до земельного законодавства.

5.4. Добір земельних ділянок здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, регіональних або місцевих правил забудови.

5.5. Містобудівне обґрунтування погоджується з відповідними органами містобудування та архітектури, земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, природоохоронним та санітарно-епідеміологічним органом.

Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Свої висновки зазначені органи надають протягом місяця з дня подання на їх розгляд містобудівного обґрунтування незалежно один від одного.

5.6. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, викладені в містобудівному обґрунтуванні, після його погодження та врахування результатів громадського обговорення в порядку, встановленому Законом, затверджуються рішенням міської ради одночасно із затвердженням містобудівного обґрунтування.

5.7. Замовник, який має наміри забудови, що не відповідають містобудівним умовам і обмеженням, встановленим для земельної ділянки, що перебуває у його власності або користуванні, може звернутися до виконавчого комітету міської ради з додатковими пропозиціями та обґрунтуваннями цих намірів:

5.7.1. Виконавчий комітет міської ради у п'ятиденний строк з дня реєстрації такого звернення направляє його разом з матеріалами обґрунтувань на розгляд відділу містобудування та архітектури, який за участю відділу земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів у двотижневий строк готує і подає до виконавчого комітету міської ради висновок, який містить пропозиції щодо доцільності (недоцільності) внесення змін до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, місцевих правил забудови, містобудівної документації.

Охоро́на культу́рної спа́дщини - комплекс заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини.
У разі розгляду пропозицій щодо будівництва екологічно небезпечних об’єктів, комплексів будинків і споруд різного призначення виконавчим комітетом міської ради може бути продовжено строк підготовки такого висновку, але не більше ніж на два тижні.

5.7.2. На підставі зазначених у висновку пропозицій виконавчий комітет міської ради приймає рішення про відмову у внесенні змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови або про надання згоди на розроблення містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта із застосуванням процедури проведення громадського обговорення.

5.8. За результатами громадського обговорення містобудівного обґрунтування, на підставі пропозицій стосовно внесення змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, виконавчий комітет міської ради приймає відповідне рішення.

5.9. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, отримані відповідно до закону та затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради, є підставою для отримання інших вихідних даних (технічних умов, завдання на проектування) для проектування об'єкту (об'єктів) забудови земельної ділянки та здійснення цього проектування.

5.10. Розміщення рекламних конструкцій на території міста здійснюється в порядку, встановленому законодавством відповідно до Закону України „Про рекламу” та постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

  1   2   3 • 1. Загальні положення 1.1. Правила забудови міста Каховки (далі - Правила) розроблені відповідно до Конституції України , Законів України
 • Земельного кодексу України
 • 2. Організація планування і забудови територій
 • Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки
 • 3. Моніторинг забудови та іншого використання територій
 • 4. Врахування державних, громадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій
 • . Порядок вирішення питань забудови території