Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішення вченої ради Державного вищого навчального закладу

Скачати 44.46 Kb.

Рішення вченої ради Державного вищого навчального закладу
Скачати 44.46 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір44.46 Kb.
ТипРішення

РІШЕННЯ

Вченої ради Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

«Про результати державної атестації здобувачів вищої освіти»


м. Дніпро 15 листопада 2016 р.
З метою удосконалення політики якості підготовки фахівців за всіма освітніми рівнями вищої освіти та організації навчального процесу в 2016/2017 н. р.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
, керуючись чинним Законом України «Про вищу освіту», завданнями, визначених в Стратегії та Програмі розвитку «НГУ» до 2025 р.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
, чинного законодавства, рішень Вченої ради, ректорату та Серпневої наради Вчена рада розглянула питання про результати державної атестації здобувачів вищої освіти у 2015 – 2016 навчальному році.
Державна атестація - для осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.
Вче́на ра́да - колегіальний орган у вищих навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.

Заслухавши та обговоривши доповідь голови методичної комісії з державної атестації випускників професора В.І. Прокопенка:


1. Вчена рада к о н с т а т у є :

Державна атестація є ефективним засобом діагностики якості вищої освіти та рівня сформованості професійних компетентностей випускників. У 2015 -2016 навчальному році атестацію було здійснено згідно з чинним законодавством. Відповідно до Стандарту СВО НГУ НМЗ-05 виконання студентами кваліфікаційних робіт було забезпечено організаційно-методичними матеріалами та рекомендаціями за напрямами та спеціальностями підготовки.


2. Вчена рада в і д з н а ч а є :

2.1. Тематика значної кількість дипломних проектів та магістерських робіт спрямована на вирішення актуальних завдань розвитку промисловості й економіки міста Дніпра та області.

2.2. Результати державної атестації випускників 2016 року п о з и т и в н і:

- випуск бакалаврів склав 2275 осіб. Частка оцінок «відмінно» та «добре» на державних екзаменах -77,4%. Видано дипломів про вищу базову освіту «з відзнакою» на рівні минулого року;

- випуск спеціалістів склав 917 осіб. Оцінки «відмінно» та «добре» одержали 88,4% кваліфікаційних робіт;

- випуск магістрів склав 686 осіб (зменшення на 13%). Оцінки «відмінно» та «добре» одержали 91,1% кваліфікаційних робіт (на 3,2% менше порівняно з 2015 роком);

- спеціалістам і магістрам видано 306 дипломів «з відзнакою» (19,1% проти 18,6% у минулому році);

- продовжили навчання в аспірантурі 29 магістрів та спеціалістів, у тому числі за контрактом 12 осіб;

- у підрозділах НГУ працевлаштовано 3 випускника 2016 року.

3.Вчена рада в і д з н а ч а є такі недоліки:

3.1. Випускові кафедри університету недостатньо звертають увагу на: • самостійну роботу здобувачів вищої освіти із фаховою літературою та практичних навичок її використання при підготовці кваліфікаційних робіт (кафедри автомобілів та автомобільного господарства, обліку та аудиту, геоінформаційних систем, гірничих машин та інжинірингу, управління на транспорті);
  Гірничі машини Гірни́чі маши́ни (рос.горные машины, англ. mining machines, нім. Bergbaumaschinen, Berggeräte) - машини, призначені для виконання операцій по відбиванню, навантаженню, доставці, транспортуванню гірничої маси, для проведення гірничих виробок, зведення та демонтажу кріплення, закладання виробленого простору тощо.
  Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).


 • ефективність дистанційного надання консультацій і контактів викладачів зі студентами в режимі on-line;

 • існуючі та пошук нових контактів з підприємствами, науково-дослідними та проектними установами з метою поширення тематики дипломних робіт, організації переддипломної практики та комплексного кваліфікаційного завдання (кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, економічної кібернетики та інформаційних технологій, економічного аналізу та фінансів, управління на транспорті).
  Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
  Економі́чна кіберне́тика - науковий напрям, що розробляє й використовує ідеї та методи кібернетики до економічних систем. У розширеному і не зовсім точному значенні часто під економічною кібернетикою розуміють галузь науки, що виникла на стику математики і кібернетики з економікою й охоплює такі напрями: математичне програмування, дослідження операцій, економіко-математичне моделювання, економетрію і математичну економіку. ЕК розглядає економіку а також її структурні і функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання й управління, що реалізовуються рухом і перетворенням інформації.


 • впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, у тому числі в напряму запобігання та виявлення академічного плагіату в дипломних роботах випускників, що є важливою частиною державної атестації здобувачів вищої освіти.
  Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.


3.2. У деяких кваліфікаційних роботах студентів, що спеціалізуються в галузі технологічних процесів гірничодобувного виробництва, недостатньо розкрито взаємодію процесів, їх структурні та функціональні особливості (кафедри відкритих гірничих робіт, автоматизації та комп’ютерних систем, техніки розвідки родовищ корисних копалин, будівництва, геотехніки та геомеханіки, маркшейдерії).
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.


4. Вчена рада п о с т а н о в л я є:

Вважати, що в цілому випускові кафедри Державного ВНЗ «НГУ» проводять державну атестацію якісно, на високому рівні, виконуючи у повному обсязі чинне законодавство щодо підготовки фахівців вищої освіти.

Для усунення виявлених недоліків необхідно:

4.1. Завідуючим випускових кафедр: • поновити кафедральні сайти навчально-методичними роботами, а також вказівками та рекомендаціями щодо опрацювання кваліфікаційних робіт. (Термін - березень 2017 р. Доповісти на раді факультетів).

 • впровадити дистанційне надання консультацій студентам в режимі on-line. (Термін - лютий 2017 р. Доповісти на раді факультетів);

 • запровадити роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти щодо ефективності використання ними спеціальної літератури при самостійній роботі, підготовці дипломних (магістерських) робіт. (Термін - протягом 2016/2017 н.р. Доповісти на раді факультетів);

 • забезпечити поширення участі студентів-дипломників у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та публікації за тематикою дипломних проектів і робіт.
  Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
  (Термін - лютий 2017 р. Доповісти на раді факультетів);

 • оприлюднювати на сайтах кафедр та у репозітарії Державного ВНЗ «НГУ» тематику та реферати захищених магістерських робіт, забезпечити перевірку випускних робіт здобувачів вищої освіти на відсутність плагіату (Термін виконання – постійно).

4.2. Деканам факультетів:

 • провести засідання вченої ради факультету, на якому обговорити це рішення з метою прийняття заходів щодо виконання відзначених в рішенні пропозицій. (Термін - грудень 2016 р.);

 • організувати моніторинг якості кваліфікаційних робіт і процесів реалізації державної атестації випускників та обговорення її результатів на засіданнях кафедр (Термін – березень - червень 2017 р.);

 • з метою удосконалення роботи екзаменаційних комісій конкретизувати кваліфікаційні ознаки та форми презентації дипломних робіт під час захисту з урахуванням вимог освітніх програм (Термін - протягом 2016/2017 н.р.
  Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
  Доповісти на раді факультетів
  );

4.3. Провести методичний семінар з питань змісту, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт випускників усіх рівнів вищої освіти за участі керівників дипломних робіт, завідувачів випускових кафедр університету та голів ДЕК. (Заступник першого проректора О.М. Кузьменку, голова методичної комісії з державної атестації В.І.Прокопенко. Термін - протягом 2016/2017 н.р).
Контроль за виконанням даного Рішення Вченої ради покласти на першого проректора О.О. Азюковського.

Проект рішення вносить комісія у складі:

Іванов О.Б. - голова,

Члени комісії:Швець В.Я.

Кузьменко О.М.,


Скачати 44.46 Kb.