Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням Координаційної Ради Об’єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр"

Скачати 59.66 Kb.

Рішенням Координаційної Ради Об’єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр"
Скачати 59.66 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір59.66 Kb.
ТипРішення


ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Координаційної Ради


Об’єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр"

від "___" _____________ 2013 року,

протокол №_________
Голова Координаційної Ради

_____________________ П.П.Яцук


"___" ________________ 2013 року

Положення про Комісію з досудового

вирішення доменних спорів
1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, схваленої рішенням Координаційної ради Об’єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр" (далі – Координаційної ради) від 16.08.2013 (протокол №____), Тимчасових Правил реєстрації та користування доменними іменами органами державної влади в домені .УКР (в межах першого етапу пріоритетної реєстрації в домені .УКР) (далі – Правила реєстрації та користування доменними іменами), схвалених рішенням Координаційної ради від ___.___.2013 (протокол №____), рішення Координаційної ради від ___.___.2013 (протокол №____), з дотриманням положень документів ІCANN (RFC#1591, ІCP-1), з урахуванням рекомендацій і вимог GAC ІCANN, CENTR, WІPO, а також міжнародного досвіду найкращих світових практик з питань адміністрування доменів верхнього рівня.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Доме́н верхнього рівня - домен найвищого рівня у ієрархічній доменній системі імен. Для всіх інших доменів є останньою частиною доменного імені. Наприклад, для домену www.example.com доменом верхнього рівня є домен .com.

1.2. Це Положення визначає завдання, функції та порядок формування складу Комісії з досудового вирішення доменних спорів, порядок організаційно-технічного забезпечення її діяльності.

1.3. У цьому Положенні використовуються терміни та їх визначення у значеннях, встановлених Законом України "Про телекомунікації", Тимчасовими Правилами реєстрації та користування доменними іменами, а також наступні терміни та їх визначення:

арбітр Центру – фізична особа, резидент України, призначена Комісією до складу арбітрів Центру;

Тимчасо́ві пра́вила рос. «Временные правила» - низка указів російського уряду виданих 3 (15) травня 1882 року стосовно євреїв, незабаром після того, як єврейські погроми, що розпочалися в Єлисаветграді 15 квітня 1881 року, охопили сім губерній.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

відповідач – Реєстрант доменного імені щодо якого подано заяву;

висновок за результатами досудового вирішення доменного спору (висновок) – висновок, підготовлений арбітром (арбітрами) Центру за результатами досудового вирішення ним (ними) доменного спору, що підлягає затвердженню Комісією відповідно до Порядку розв’язання доменних спорів;

доменний спір – будь-який спір, який виникає в процесі реєстрації, адміністрування, технічного супроводу та використання доменних імен;

заява щодо досудового вирішення доменного спору (заява) – заява, подана заявником в Комісію з метою досудового вирішення доменного спору;

заявник – особа, яка подала заяву;

Координаційна рада – вищий статутний колегіальний орган управління Адміністратором домену .УКР;

Реєстр рішень Комісії з досудового вирішення доменних спорів (Реєстр рішень Комісії ) – електронний реєстр, розміщений на веб-сайті Комісії, що містить рішення Комісії, прийняті нею за результатами досудового вирішення доменних спорів;

сторони доменного спору (сторони) – заявник та відповідач;

Унітарне підприємство "Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет" (Центр) – юридична особа, резидент України, що створюється Комісією за пропозицією Адміністратора домену .

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
УКР та за погодженням Координаційної ради, що забезпечує досудове вирішення доменних спорів відповідно до Порядку розв’язання доменних спорів;

член Комісії (комісар) – фізична особа, резидент України, призначена Координаційною радою до складу Комісії.

1.4. Комісія з досудового вирішення доменних спорів (Комісія) є колегіальним органом, створеним Координаційною радою за пропозицією Адміністратора домену .УКР, для досудового вирішення доменних спорів.

1.5. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями (документами), прийнятими (затвердженими) Координаційною радою, а також цим Положенням.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Колегіальність - принцип управління, при якому керівництво здійснюється не однією особою, а колегією, групою осіб, що володіють рівними правами при вирішенні питань. У широкому сенсі - форма прийняття рішень, в якій враховується колективна думка, використовується метод громадського обговорення.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

2. Повноваження Комісії

2.1. Комісія забезпечує досудове вирішення доменних спорів, для чого:

1) організовує прийом заяв щодо досудового вирішення доменних спорів та інших документів, розглядає висновки та приймає рішення про їх затвердження (не затвердження) відповідно до Порядку розв’язання доменних спорів;

2) організовує направлення сторонам та заінтересованим Реєстраторам рішень про затвердження висновків відповідно до Порядку розв’язання доменних спорів;

3) організовує інформаційну та видавничу діяльність з питань досудового вирішення доменних спорів;

Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

4) затверджує:

Регламент роботи Центру;

Положення про арбітрів Унітарного підприємства "Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет";

5) здійснює функцію з управління Центром (є Органом управління):

приймає рішення про затвердження Статуту Центру, змін та доповнень до нього;

призначає та звільняє директора Центру;

погоджує облікову політику Центру;

приймає рішення про припинення Центру;

виконує інші функції відповідно до Статуту Центру.

6) організовує ведення Реєстру рішень Комісії;

7) вносить пропозиції, спрямовані на вдосконалення нормативно-правового та методологічного забезпечення процедури досудового вирішення доменних спорів, удосконалення діяльності Комісії, Центру;

8) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

3. Склад Комісії

3.1. Комісія складається з членів Комісії (комісарів) в кількості не менше 7 (семи) осіб за їх згодою. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються рішенням Координаційної ради.

3.2. Член Комісії (комісар) повинен бути громадянином України, який:

1) постійно проживає в Україні;

2) має повну вищу освіту (зокрема, юридичну та в сфері охорони інтелектуальної власності);

3) відноситься до найбільш кваліфікованих фахівців, які мають досвід роботи в органах державної влади, всеукраїнських громадських організаціях (об’єднаннях), підприємствах, установах, організаціях у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, інтелектуальної власності, асоціаціях операторів/провайдерів Інтернет та телекомунікацій;

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

4) має не менш як п’ятирічний досвід практичної роботи:

з альтернативного вирішення спорів; або

у сфері охорони інтелектуальної власності (зокрема, експертом з питань, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності);

5) повинен знати: законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності; нормативні документи, що регулюють питання досудового вирішення доменних спорів; засоби зв’язку, обчислювальну та організаційну техніку; основи професійної етики.

Професійна етика - це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків.

6) затверджений рішенням Координаційної ради до складу Комісії.

3.3. Член Комісії (комісар) призначається Координаційною радою на строк 3 роки за мотивованим поданням голови Координаційної ради.

3.4. Комісія складається з членів Комісії (комісарів). Комісію очолює її голова, який має одного заступника.

3.5. Голова Комісії:

забезпечує керівництво діяльністю Комісії;

приймає рішення про скликання колегій Комісії та головує на їх засіданнях;

приймає рішення про скликання пленумів Комісії та головує на їх засіданнях;

забезпечує контроль за виконанням затверджених Комісією висновків за результатами досудового вирішення доменних спорів тощо.

3.6. Заступник голови Комісії виконує обов’язки голови Комісії в разі його тимчасової відсутності.
4. Організаційна форма роботи Комісії

4.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання пленуму та колегій Комісії. Під час засідань колегій та пленуму Комісії ведеться протокол, який підписується всіма присутніми членами Комісії.

4.2. Засідання пленумів Комісії скликаються за рішенням голови Комісії для вирішення питань з удосконалення нормативно-правового та методологічного забезпечення процедури досудового вирішення доменних спорів, удосконалення діяльності Комісії, Центру.

4.3. Засідання Комісії вважається правомочним у разі якщо на ньому присутні не менше 4 членів Комісії (комісарів). Комісія приймає рішення колегіально.

4.4. Засідання колегій Комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на тиждень для розгляду та затвердження висновків відповідно до Порядку розв’язання доменних спорів.

4.5. Висновки, затверджені Комісією, які набрали чинності, є обов’язковими для всіх суб’єктів відносин з адміністрування, реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР.


5. Організаційно-технічнезабезпечення діяльності Комісії

5.1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Центром.

5.2. Комісія має бланк, форма якого затверджується рішенням Координаційної ради.

5.3. Комісія має печатку зі своїм найменуванням.

Директор ОП "Український

мережевий інформаційний центр" Ю.В.Гончарук

Скачати 59.66 Kb.

  • Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів 1. Загальні положення
  • Координаційної ради
  • Правила реєстрації та користування доменними іменами
  • Тимчасовими Правилами
  • 4. Організаційна форма роботи Комісії
  • 5. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії