Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням Координаційної Ради оп «Український мережевий інформаційний центр»

Скачати 159.98 Kb.

Рішенням Координаційної Ради оп «Український мережевий інформаційний центр»
Скачати 159.98 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір159.98 Kb.
ТипРішення
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Координаційної Ради
ОП «Український мережевий інформаційний центр »

від «_____» _____________ 2013 р.

Голова Координаційної Ради
____________________

«___» ________________ 2013 рПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію

Реєстраторів доменних імен в домені .

Акредитація (лат. accredo, «довіряти») - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи органу з оцінки відповідності. Акредитація - сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) постійного представника держави, глави дипломатичного представництва у певній державі чи міжнародній організації.
УКР

(Редакція 1.0)
Київ

2013 р.

Зміст


Додаток 1 9

Додаток 2 11

Додаток 3 13

Додаток 4 14


 1. Загальні положення

  1. Дане Положення визначає

Дане Положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен в домені .
Реєстра́тор - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
УКР (далі - Положення), адміністрування якого здійснює Об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» (далі – Адміністратор), визначає:

   1. Вимоги претендента для здійснення функцій Реєстратора доменних імен в домені .
    Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
    Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
    УКР (далі – Претендент).
    Претендент - спортивне реаліті-шоу виробництва NBC. Перший епізод серіалу вийшов в ефір 7 березня 2005 року. Всього було знято 5 сезонів, а також сеціальний випуск до першого сезону The Contender Rematch: Mora vs.


   2. Правила подання і розгляду заяви на акредитацію.

   3. Терміни і визначення, що використовуються у даному Положенні, визначені в Правилах реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР (далі - Правила) та в Угоді про акредитацію (далі – Угода).

  1. Цілі акредитації.

   1. Розвиток конкурентоспроможного ринку реєстрацій доменних імен.

   2. Розвиток системи реєстрації, забезпечення стабільності і безпеки українського сегменту мережі Інтернет.
    Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
    Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
    Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.
    Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
    Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


   3. Забезпечення довіри користувачів до діяльності, пов’язаної з реєстрацією доменних імен.
    Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.


   4. Забезпечення рівного доступу користувачів до послуг реєстрації доменних імен.

   5. Підвищення якості послуг, пов’язаних з реєстрацією доменних імен.

  2. Принципи акредитації.

   1. Акредитація здійснюється відносно організацій, що добровільно виявили бажання надавати послуги реєстрації доменних імен, що подали в установленому порядку письмову заяву про це і що добровільно побажали слідувати встановленим умовам проходження акредитації.

   2. Недопущення дискримінаційних рішень при акредитації забезпечується вживанням єдиних критеріїв акредитації, встановлених даним Положенням.
    Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
    Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
    Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
    Дискримінація (лат. discriminatio «розрізнення») - будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп.


   3. Рівний доступ до умов акредитації забезпечується відкритим та прозорим інформуванням організацій, що претендують на акредитацію, про правила і умови акредитації.

 1. Загальні вимоги для акредитації

  1. Умови для Претендента

Претендувати на акредитацію в якості Реєстратора доменних імен в домені .УКР, може Претендент, який:

   1. Зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності згідно законодавства України.
    Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
    Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


   2. Правильно оформив та подав для акредитації всі необхідні документи згідно цього Положення.

   3. Виконує всі необхідні вимоги по обробці персональних даних, встановлені чинним законодавством України.

   4. Здійснив оплату послуг з проведення акредитації.

   5. Має технологічний комплекс - автоматизовану систему реєстрацій і управління доменними іменами в домені .УКР та успішно пройшов технічне тестування на сумісність свого програмного забезпечення з програмним забезпеченням Оператора реєстру та уклав з ним договір.
    Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
    Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
    Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
    Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
    Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


  1. Зобов’язання Претендента

Для виконання функцій Реєстратора доменних імен Претендент зобов’язаний:

   1. Забезпечити безумовне виконання Правил впродовж всього терміну своєї діяльності у якості реєстратора.

   2. Забезпечити наявність необхідних технічних, організаційних і кваліфікаційних ресурсів для виконання вимог, вказаних в Угоді впродовж всього терміну дії акредитації.

   3. Забезпечити на своєму веб-сайті підтримку актуальної інформації:

    • контактні телефони, адреси e-mail, графік роботи;

    • публічний договір з Реєстрантом;

    • посилання на Правила та Технічний регламент домену .
     Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
     Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
     Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
     УКР;

    • умови політики конфіденційності;
     Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.


    • умови здійснення трансферу;

    • умови дострокового видалення домену;

    • умови політики видалення доменів, термін реєстрації яких вичерпано;

    • посилання на порядок вирішення спорів.

   1. Забезпечити наявність документів, що регламентують дії Претендента в якості Реєстратора доменних імен.

 1. Порядок проведення акредитації

  1. Дії Претендента для отримання акредитації

   1. Для отримання акредитації Претендент направляє Адміністратору заяву у письмовому виді, згідно встановленої в додатку №1 до даного Положення форми «Заява про акредитацію», а також комплект документів, що містить інформацію, необхідну і достатню для оцінки його готовності до акредитації. Після прийняття заяви до розгляду Претендент отримує та сплачує рахунок на оплату послуг з проведення акредитації. Заява складається у двох екземплярах

   2. Після перевірки наданих Претендентом документів Адміністратор виносить рішення про успішне проведення документарної перевірки та інформує про це Претендента, після чого Претендент повинен впродовж 15 (п’ятнадцяти) днів укласти договір з Оператором реєстру і отримати від нього дані для проходження технічного тестування.

   3. Після успішного проходження Претендентом технічного тестування Оператор реєстру впродовж одного робочого дня інформує про це Адміністратора, Претендент повинен укласти Угоду акредитації с Адміністратором та отримує статус Реєстратора .

   4. Після укладення Угоди акредитацій з Адміністратором Претендент повинен звернутися до Оператора реєстру для отримання даних для доступу до робочих екземплярів баз даних.

  2. Документи, що додаються до заяви.

   1. Анкета згідно форми, встановленої в додатку №2 до даного Положення «Анкета Претендента».

   2. Копії засновницьких документів, завірені уповноваженою особою і печаткою Претендента.

   3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, датований не раніше чим за 30 (тридцять) календарних днів до дати подачі заяви.
    Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;


   4. Завірена копія свідоцтва Претендента про реєстрацію платника податку на додану вартість.
    Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
    Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
    Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.


   5. Засвідчений уповноваженою особою і печаткою Претендента комплект документів для користувачів, які регламентують дії Претендента в якості Реєстратора доменних імен, у тому числі форми типових договорів, документи, а також опис наступних процедур:

    • укладення договору про надання послуг реєстрації доменних імен;
     Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.


    • реєстрації доменного імені;

    • продовження терміну реєстрації доменного імені;

    • делегування доменного імені;

    • зміни відомостей про доменне ім’я;

    • зміни відомостей про Реєстранта доменного імені;

    • передачі права управління доменним ім'ям;

    • передачі підтримки відомостей про доменне ім’я іншому Реєстраторові (трансфер);

    • вирішення спорів про доменні імена

   1. Оригінали документів (наказ, розпорядження директора тощо), завірених печаткою Претендента, підтверджуючих повноваження відповідальних осіб.
    Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
    Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.


   2. Опис наданих Претендентом документів, завірений уповноваженою особою і печаткою Претендента.

   3. Документи, вказані в пункті 3.2 даного Положення надаються Претендентом до Адміністратора у паперовому вигляді та на електронних (компакт диски або флеш-карти) носіях.

  1. Розгляд заяви.

   1. Претендент направляє документи, вказані в пунктах 3.1, 3.2 даного Положення на поштову адресу Адміністратора, вказану на його офіційному сайті http://www.
    Флеш-па́м'ять - це тип довготривалої комп'ютерної пам'яті, вміст якої можна видалити чи перепрограмувати електричним методом.
    Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
    Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
    uanic.net.

   2. Претендент несе відповідальність за достовірність наданих відомостей про себе відповідно до даного Положення.
    Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.


   3. Адміністратор приймає заяви Претендентів і веде їх облік в журналі реєстрацій з вказівкою вхідного номера і дати отримання заяви. Другий екземпляр заяви з відміткою про прийняття повертається Претендентові.

   4. Адміністратор протягом 3 (трьох) робочих днів здійснює попередню перевірку наданої Претендентом заяви на її відповідність формальним ознакам.

   5. Адміністратор має право відхилювати заяву Претендента до його розгляду по суті в наступних випадках:

 1. склад або форма наданих Претендентом документів не відповідає вимогам, встановленим пунктами 3.1, 3.2 даного Положення;

 2. будь-який з документів, які мають бути подані у відповідності с п. 3.2, відсутній на електроном носії.

   1. В разі відповідності заяви формальним ознакам, Адміністратор направляє Претендентові рахунок на оплату послуг з проведення акредитації.

У випадку не проходження Претендентом документарної перевірки або технічного тестування, здійснена Претендентом оплата послуг з проведення акредитації не підлягає поверненню.

При будь-якому результаті проходження акредитації, Претендент зобовʼязаний в строк не більше 3 (трьох) робочих днів після отримання відповідного рішення Адміністратора підписати Акт про виконання робіт.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Якщо впродовж цього терміну Акт з боку Претендента не буде підписаний, роботи вважаються прийнятими.   1. Претендент зобов’язаний здійснити оплату послуг з проведення акредитації впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати виставлення рахунку Адміністратором.

   2. В разі невиконання Претендентом обов’язків щодо оплати послуг з проведення акредитації, Адміністратор має право відхилити заяву Претендента.

   3. Адміністратор розглядає заяву Претендента протягом до 30 (тридцяти) календарних днів з дати виконання Претендентом зобов’язань щодо оплати послуг з проведення акредитації.

   4. Адміністратор має право запитати додаткові відомості по документах, вказаних у додатку 2 даного Положення, якщо подані відомості не дозволяють по суті за предметом питання дійти до висновку щодо можливості прийняття позитивного рішення, а Претендент зобов’язаний їх надати в строк, встановлений Адміністратором.
    Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
    При цьому термін розгляду заяви збільшується на термін надання Претендентом додаткових відомостей. В цьому випадку Адміністратор зобов’язаний надати обґрунтування відносно запиту додаткової інформації.

   5. У випадку проходження документарної перевірки Претендент звертається до Оператора реєстру з метою проходження технічного тестування.

   6. За підсумками розгляду заяви Претендента - результатів документарної перевірки та результатів технічного тестування - Адміністратор приймає рішення про акредитацію або про відмову в акредитації і повідомляє про це Претендента протягом 3 (трьох) робочих днів з дати ухвалення рішення по адресах електронної пошти, а також письмово за поштовою адресою, вказаних в анкеті Претендента.

   7. У разі ухвалення рішення про акредитацію Адміністратор укладає з Претендентом Угоду про акредитацію. Претендент зобов’язаний укласти Угоду про акредитацію з Адміністратором впродовж 20 (двадцяти) календарних днів з дати ухвалення рішення про акредитацію.

   8. Угода про акредитацію підтверджує право Претендента надавати послуги реєстрації доменних імен в домені верхнього рівня .
    Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
    Доме́н верхнього рівня - домен найвищого рівня у ієрархічній доменній системі імен. Для всіх інших доменів є останньою частиною доменного імені. Наприклад, для домену www.example.com доменом верхнього рівня є домен .com.
    УКР впродовж терміну дії Угоди.

   9. Термін акредитації, умови і порядок її продовження визначаються Угодою про акредитацію.

   10. Рішення про акредитацію або відмову в акредитації Адміністратор оприлюднює на власному веб-сайті.

  1. Умови щодо відмови в акредитації

   1. Адміністратор має право винести рішення про відмову в акредитації, якщо:

 1. В ході перевірки були виявлені невідповідності і спотворення відомостей, вказаних в пунктах 3.1 та/або 3.2.

 2. Якщо Претендент не відповідає вимогам акредитації, встановленим в статті 2 даного Положення.

 3. Претендент не надав додаткові відомості згідно вимог цього Положення у встановлений термін.

 4. Претендент не пройшов та/або відмовився від проходження технічного тестування. Кількість разів проходження технічного тестування не обмежується.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


 5. Претендент не здійснив оплати послуг з проведення акредитації.

 6. Претендент відмовляється від укладення договору с Оператором реєстру впродовж більш ніж 15 (п’ятнадцяти) днів або відмовляється від укладення Угоди з Адміністратором в термін більш 20 (двадцяти) календарних днів з дати ухвалення рішення про акредитацію.

   1. В разі відхилення заяви або ухвалення рішення про відмову в акредитації Адміністратор зобов’язаний повернути Претендентові отримані від нього документи і електронні носії шляхом відправки за поштовою адресою Претендента, вказаною в анкеті.

   2. В разі відхилення заяви або ухвалення рішення про відмову в акредитації плата за послуги акредитації Претенденту не повертається.

  1. Адміністратор здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та гарантує, що надані йому Претендентом документи і відомості використовуватимуться виключно в цілях проведення процедури акредитації та подальшої діяльності щодо здійснення реєстрацій, не розголошуватимуться й не передаватимуться третім сторонам.
   Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  1   2


Скачати 159.98 Kb.

 • ПОЛОЖЕННЯ
 • Загальні положення Дане Положення визначає Дане Положення про акредитацію Реєстраторів
 • Загальні вимоги для акредитації
 • Технічний
 • Порядок проведення акредитації
 • Оригінали