Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням Правління асоціації «український екологічний альянс»

Скачати 68.75 Kb.

Рішенням Правління асоціації «український екологічний альянс»
Скачати 68.75 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір68.75 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО: Рішенням Правління АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС» (Протокол № 5 від «06» березня 2019 року) ПОРЯДОК ТА УМОВИ УЧАСТІ (ЧЛЕНСТВА) В АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС» ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Цей Порядок та умови участі (членства) в АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС» (надалі – «Порядок») розроблено відповідно до вимог Статуту АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС» (надалі – «Асоціація») з метою визначення засад набуття, виконання вимог та припинення членства в Асоціації, а також умов та порядку сплати разових (вступних) і періодичних (членських) внесків в Асоціації. Умови та вимоги цього Порядку є обов’язковими для всіх членів Асоціації та для всіх кандидатів у члени Асоціації. УЧАСТЬ (ЧЛЕНСТВО) В АСОЦІАЦІЇ Участь (членство) в Асоціації поділяється на: почесну, повну та асоційовану. Учасниками Асоціації можуть бути будь-які суб’єкти господарювання резиденти та нерезиденти – юридичні особи приватного та публічного права, у тому числі, але не виключно, господарські товариства, підприємства, компанії, асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, холдинги та інші об’єднання підприємств, всеукраїнські та іноземні громадські організації, які створені та діють в порядку передбаченому чинним законодавством України або іноземним законодавством, структура яких розповсюджена на одну або більше адміністративно-територіальну одиницю України або іноземної держави, та які займають частку в загальному обсязі реалізації ринку у сфері поводження з відходами, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, альтернативної енергетики, енергоефективності та енергозбереження.

Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Адміністрати́вно-територіа́льна одини́ця - частина території країни, що має місцеву адміністрацію - управління. Іноді також може мати синонімом Регіон[джерело?].

Вимоги до набуття статусу та виконання умов почесного членства в Асоціації регулюється Статутом Асоціації. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ Кандидат на вступ до Асоціації має надати на розгляд Правління Асоціації заяву про вступ до Асоціації із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Асоціації, у тому числі, сплачувати внески. Форма заяви затверджується Правлінням Асоціації. До заяви кандидат обов’язково додає належним чином завірені копії наступних документів: актуальний установчий документ кандидата в члени Асоціації; актуальне рішення органу управління кандидата в члени Асоціації, прийняте у порядку, встановленому установчим документом такого кандидата щодо вступу до Асоціації та делегування повноважень уповноваженому представникупредставникам для участі від імені кандидатаучасника в Асоціації,;

Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

копію актуальної виписки із Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; актуальні документи, що підтверджують здійснення кандидатом діяльності у сфері поводження з відходами, надання житлово-комунальних послуг, паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та енергозбереження, альтернативної енергетики (ліцензії, дозволи, рішення органів місцевого самоврядування про перемогу кандидата в члени Асоціації в конкурсі на обслуговування конкретноїконкретних адміністративно-територіальних одиниць тощо).

Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Перелік таких документів визначається відповідно до чинного законодавства України (іноземної держави) станом на день подання кандидатом в члени Асоціації заяви про участь в Асоціації; актуальні документи, що підтверджують наявність введених в експлуатацію потужностей з управління відходами, надання житлово-комунальних послуг, паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та енергозбереження, альтернативної енергетики таабо проектів таких будівництво яких розпочато. Перелік таких документів визначається відповідно до чинного законодавства України (іноземної держави) станом на день подання кандидатом в члени Асоціації заяви про участь в Асоціації; Правління Асоціації, Директор Асоціації мають право запитати у кандидата додаткові документиінформацію щодо відповідності такого кандидата критеріям майбутнього учасника Асоціації. Кандидат може надати разом із документами, передбаченими п. 3.1. та 3.2. цього Порядку письмову рекомендацію одного із членів Асоціації. Пакет документів кандидата на вступ розглядається Правлінням Асоціації на черговому засіданні Правління згідно з графіком засідань за умови наявності кворуму. Правління Асоціації може затверджувати форму заяви та форму надання документів, відомостей і показників, а також підтвердження здійснення відповідної діяльності кандидатом у члени Асоціації або асоційованимповним членом. Заява подається кандидатом або асоційованимповним членом на ім’я Голови Правління Асоціації та розглядається на засіданні Правління Асоціації.

Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.

Відмова Правління Асоціації у прийнятті в члени Асоціації не вимагає обґрунтування. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ УЧАСНИКАМ АСОЦІАЦІЇ СТАТУСУ ІНШОГО ЧЛЕНА АСОЦІАЦІЇ Порядок та умови присвоєння учасникам Асоціації статусу іншого учасника Асоціації визначається Статутом Асоціації. Правління у порядку, передбаченому п. 3.4. Порядку, визначає чи відповідає учасник Асоціації критеріям, визначеним Статутом Асоціації, та приймає рішення про присвоєння статусу іншого учасника Асоціації. Відмова Правління Асоціації у присвоєнні статусу повногопочесного члена не вимагає обґрунтування. ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ Внески є одним із джерел формування майна Асоціації. Члени Асоціації разові (вступні) і періодичні (членські) внески та інші платежі сплачують разовий (вступний) внесок при вступі до Асоціації та, в подальшому, сплачують періодичні (членські) внески. Періодичні (членські) сплачуються щомісячно. Розмір періодичних (членських) внесків встановлюється за рішенням Правління Асоціації залежно від статусу члена Асоціації. Відповідальним за облік внесків членів Асоціації є Директор Асоціації. Директор Асоціації перевіряє факт надходження коштів на розрахунковий рахунок Асоціації і, у разі виявлення будь-яких невідповідностей, невідкладно з’ясовує причини невідповідностей та вживає заходи для їх усунення.

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відстрочка сплати внесків може бути надана члену Асоціації за рішенням Правління Асоціації на підставі поданої заяви на строк не більше 3 (трьох) календарних місяців. За Рішенням Правління участь в Асоціації членів, що мають заборгованість по сплаті внесків за період більше, ніж 3 (три) місяці, може бути призупинена шляхом заборони участі в засіданнях Правління та Загальних зборах учасників. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Правлінням Асоціації. За рішенням Правління Асоціації до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення. Усі питання, не врегульовані Статутом Асоціації, цим Положенням і внутрішніми документами Асоціації, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. ЗАТВЕРДЖЕНО: Рішенням Правління АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС» (Протокол № 5 від «06» березня 2019 року) ДОДАТОК № 1 ДО ПОРЯДКУ ТА УМОВ УЧАСТІ (ЧЛЕНСТВА) В АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС» Цей Додаток розроблено відповідно до Порядку та умов участі (членства) в АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС» (надалі – «Асоціація») і є його невід’ємною частиною. Розмір разового вступного внеску до Асоціації становить – 15 000,00 грн (п’ятнадцять тисяч гривень нуль копійок). Розмір щомісячних членських внесків до Асоціації становить: для почесних учасників Асоціації – 15 000,00 грн (п’ятнадцять тисяч гривень нуль копійок). для повних членів Асоціації – 6 000,00 грн (шість тисяч гривень нуль копійок) грн. для асоційованих членів Асоціації – 3 000,00 грн (три тисячі гривень нуль копійок). Цей Додаток набирає чинності з моменту його затвердження Правлінням Асоціації. За рішенням Правління Асоціації до цього Додатку можуть бути внесені зміни та доповнення.


Скачати 68.75 Kb.

  • Голови Правління