Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням Правління зат "Страхова компанія " Українська страхова група"

Скачати 198.24 Kb.

Рішенням Правління зат "Страхова компанія " Українська страхова група"
Скачати 198.24 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.04.2017
Розмір198.24 Kb.
ТипРішення
  1   2


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Правління

ЗАТ “Страхова компанія


Українська страхова група”

від “__”_________ 200_р. № ___


Голова Правління

_______________П.О. НельгаКОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС

ЗМІСТ


Зміст

2

Звернення Голови Правління

3

Введення

4

1. Наша місія

5

2. Наше бачення

5

3. Наші цінності
3.1. Результативність і прибутковість бізнесу

3.2. Стійкий розвиток та гармонійне зростання5

5


3.3. Клієнти

5

3.4. Акціонери

5

3.5. Ефективна команда

5

3.6. Висока репутація та надійність

6

3.7. Лідерство на ринку

6

3.8. Довіра

6

4. Норми та правила поведінки співробітників

6

4.1. Принципи Компанії у відношенні персонала

6

4.2. Етичні стандарти поведінки

6

4.3. Відносини з Клієнтами

7

4.4. Запобігання конфлікту інтересів

8

4.5. Трудова діяльність поза Компанією

8

4.6. Подарунки

8

4.7. Участь співробітників у політичній, релігійній і суспільній діяльності

9

4.8. Інформаційна відвертість та дотримання конфеденційності інформації

9

4.9. Чесне ведення справ

9

5. Соціальна відповідальність Компанії

10

6. Дотримання Кодексу

10-11

Висновок

12

Додаток

13ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

Шановні пані та панове!

Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.

Дорогі клієнти, друзі та партнери!

Сьогодні ЗАТ «СК «Українська страхова група» - відомий та багатьом знайомий бренд. Ми пишаємося тим, що нашу репутацію формують не рекламні заходи, а позитивна оцінка з боку клієнтів і ми впевнено можемо відзначити посилення наших позицій на страховому ринку України.

Колективу Компанії вдалося досягти високих фінансових результатів та підкорити нові вершини бізнесу, завдяки активному вивченню світового досвіду, впровадженню новітніх технологій страхування, розвиваючи постійну турботу про розвиток творчого потенціалу фахівців та забезпечуючи високий рівень обслуговування.

Свідченням цього насамперед є розширення кола наших клієнтів, зростання рівня довіри до Компанії, бездоганна ділова репутація колективу.

Сьогодні ЗАТ «СК «Українська страхова група» займає провідні позиції серед страхових компаній України та неодмінно збереже їх у майбутньому.

Ділова́ репута́ція - сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
У своїй діяльності ЗАТ «СК «Українська страхова група» керується високими стандартами, нормами і принципами світової бізнес-еліти, які прийняті в міжнародному співтоваристві.

ЗАТ «СК «Українська страхова група» пишається своєю репутацією, чесним ставленням до клієнтів, партнерів і співробітників. У становленні, розвитку та зміцненні позицій страхової компанії в бізнес-середовищі важливу роль відіграють професіоналізм керівництва і співробітників, принципи корпоративної поведінки, політики та етики, яких ЗАТ «СК «Українська страхова група» дотримувається впродовж всього шляху свого розвитку. Ми переконані, що дотримання цих принципів є запорукою успішного розвитку ЗАТ «СК «Українська страхова група» в майбутньому.

ЗАТ «СК «Українська страхова група» - компанія, що працює в умовах економіки, що розвивається. Твердо дотримуючись принципів соціальної відповідальності, ЗАТ «СК «Українська страхова група» прагне стати прикладом для інших компаній.

Соціа́льна відповіда́льність - термін, що має двояке значення. З однієї сторони, це дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціальних норм. З іншої (у випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок) соціальна відповідальність особи полягає в тому, що вона зобов'язується нести доповнюючий обов'язок особистого чи майнового характеру (Р. Хачатуров, Р. Ягутян)
Ми переконані, що саме дотримання принципів та норм корпоративної поведінки гарантує цивілізований напрямок розвитку страхової галузі, зокрема, економіки країни в цілому.

З повагою,

Голова Правління

ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група»

Павло Нельга

ВВЕДЕННЯ
Кодекс корпоративного управління (далі – Кодекс) містить правила і норми поведінки, які є обов'язковими до виконання співробітниками ЗАТ «Страхова Компанія «Українська страхова група» (далі – Компанія).

Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації
Правила і норми поведінки засновані на прийнятих Компанією цінностях і відповідають місії і баченню Компанії.

Кодекс корпоративного управління Компанії є одним з найважливіших інструментів реалізації мети Компанії. Суспільство приймає на себе добровільне зобов'язання слідувати в своїй діяльності, викладеним в Кодексі принципам і правилам корпоративного управління.

Метою ухвалення Кодексу є вдосконалення і систематизація принципів і правил корпоративного управління, які використовуються в повсякденній діяльності Компанії і сприяють успішному розвитку Компанії, що виражається, перш за все, в збільшенні прибутку Компаніїї і зростанні, дотриманні законних інтересів всіх акціонерів, формуванні позитивного іміджу Компанії.

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.

Положення Кодексу відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог законодавства, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління і етичних норм.

Положення Кодексу розповсюджуються на всіх співробітників Компанії незалежно від посади, виду діяльності та розташування підрозділу.

Працюючи в Компанії, кожен співробітник приймає на себе відповідальність за дотримання положень Кодексу.

У разі виявлення суперечностей між законодавством і положеннями Кодексу співробітник може звернутися до Голови Правління Компанії, безпосереднього керівника або юридичного відділу.

Компанія чекає, що всі співробітники керуватимуться в своїй роботі стандартами професійної етики, нормами законодавства України, а також внутрішніми регламентуючими документами.

Професійна етика - це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
1. НАША МІСІЯ
Полягає у забезпеченні кожного громадянина повними, якісними, доступними та першокласними послугами у сфері страхування, виправдовуючи та перевершуючи їх очікування та залишаючись при цьому стійким лідером по всій України.
2. НАШЕ БАЧЕННЯ
Ми – Компанія яка:

- веде бізнес у всіх ключових страхових напрямках;

- забезпечує стійке збільшення своєї вартості та капіталу акціонерів;

- веде високорентабельний ефективний бізнес, прагне до вищої якості у всьому, що ми робимо;

- визнана на страховому ринку України;

- сприяюча розвитку економіки України та ринку страхових послуг;

Страхування Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).

- має бездоганну репутацію та у всьому дотримується норм ділової етики;
3. НАШІ ЦІННОСТІ

3.1. Результативність і прибутковість бізнесу.

3.1.1. Основні показники результативності нашої роботи – це прибуток і збільшення капіталу Компанії;

3.1.2. Шлях забезпечення прибутку та зростання капіталу – це розвиток бізнесу Компанії.

3.2. Стійкий розвиток та гармонійне зростання.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

3.2.1. Розвиток для нас – це активне зростання в пріоритетних для Компанії видах послуг на страховому ринку при збереженні стійкості і гармонійності Компанії в цілому.

3.2.2. Успішність роботи досягається поєднанням передових підходів у всіх сферах діяльності: новітні технології, маркетингова стратегія, цінова політика, і.т.інше.

3.3. Клієнти - це основа успіху нашої Компанії.

3.3.1. Захист наших Клієнтів – це основна умова розвитку Компанії;

3.3.2. Компанія надає повний комплекс страхових послуг і враховує потреби кожного Клієнта;

Страхові послуги - це кінцевий результат діяльності страхової компанії, щодо задоволення потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових та особистих інтересів .

3.3.3. Ми гарантуємо високу якість обслуговування, відповідну міжнародним стандартам;

3.3.4. Ми забезпечуємо консультаційну підтримку кожного Клієнта;

3.3.5 При роботі з Клієнтом ми завжди знаходимо взаємовигідне рішення.

3.4. Акціонери.

3.4.1. Акціонери визначають вектор розвитку Компанії;

3.4.2. Компанія відповідальна перед власниками за забезпечення зростання Компанії, її прибутковості і дотримання міжнародних стандартів корпоративного управління;

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

3.4.3. Власники створюють всі необхідні умови для динамічного розвитку Компанії.

3.5. Ефективна команда.

3.5.1. Цілі Компанії досягаються об'єднанням зусиль високопрофесійної команди фахівців і менеджерів;

3.5.2. Кожен співробітник робить внесок в роботу команди і несе відповідальність за її результат;

3.5.3. Менеджмент організовує взаємодію між всіма співробітниками на основі загальних цінностей, забезпечує інтеграцію всіх підрозділів Компанії;
3.5.4. Стиль спілкування в середині Компанії – співпраця і об'єктивність;

3.5.5. Ми підтримуємо баланс між особистими інтересами співробітників і інтересами Компанії: винагороджуємо професійний і особовий розвиток, піклуємося про здоров'я і благополуччя співробітників і членів їх сімей;

3.5.6. Команда є відкритою – ми забезпечуємо новим структурам і співробітникам, що що починають працювати в її складі, рівні можливості для самореалізації в рамках стратегії розвитку Компанії.

3.6. Висока репутація і надійність.

3.6.1. Надійність – це основа нашої репутації, яка привертає і утримує наших Клієнтів;

3.6.2. Ми цінуємо свою репутацію, укріплюємо її, забезпечуючи виконання всіх зобов'язань у відносинах з Клієнтами, співробітниками, партнерами, акціонерами;

3.6.3 Ділова репутація Компанії забезпечує надійність, стабільність, успіх;

3.6.4 Захист, ефективність управління і стійкість Компанії – орієнтири для її Клієнтів.

3.7. Творчий підхід до бізнесу – це стратегія лідерства на ринку:

- лідерство складається з високої якості обслуговування, передових технологій і продуктів;

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

- лідерство досягається за рахунок інноваційного підходу до ведення бізнесу. Наша головна перевага – уміння створювати досконалий страховий продукт для будь-якого інвестиційного, банківського, страхового приватного бізнесу, а також для підвищення добробуту Клієнтів;

- умова збереження лідерства – наша здібність до змін, гнучке реагування на виклики зовнішнього середовища;

- компанія розвиває сучасні, перспективні і затребувані напрями страхування;

- для Компанії важливе лідерство і в національному, і в світовому бізнес-середовищі.

3.8. Довіра.

3.8.1. Довіра – опора страхового бізнесу:

3.8.2. Довіра для нас є умовою ефективної взаємодії Компанії зі всіма Клієнтами;

3.8.3. Довіра наших Клієнтів – це основа існування і розвитку бізнесу;

3.8.4. Довіра наших співробітників – гарантія успішної командної роботи і реалізації професійного потенціалу співробітників;

3.8.5. Довіра наших партнерів – фундамент успішного досягнення сумісних цілей;

3.8.6. Довіра наших акціонерів – упевненість в завтрашньому дні.

  1   2


Скачати 198.24 Kb.