Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРішенням засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю

Скачати 342.56 Kb.

Рішенням засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю
Скачати 342.56 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2017
Розмір342.56 Kb.
ТипРішення
  1   2   3


Зразок

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням засновників (учасників)

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСКРА»
Протокол установчих зборів засновників (учасників)

1 від «___» __________ 20__ р.

Устано́вчі збо́ри - виборні тимчасові збори представників народу, покликані виробити або змінити конституцію держави і, таким чином, на правовій основі оформити новий державний і суспільний устрій.
СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІСКРА»


м. __________ - 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСКРА», надалі – Товариство, створене за рішенням засновників (учасників) Товариства (Протокол установчих зборів засновників (учасників) № 1 від «___» __________ 20__ р.).

Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства.
1. Загальні положення


 1. Товариство створене на підставі Цивільного кодексу України № 435-ГУ від 16 січня 2003 року, Господарського кодексу України № 436-ІУ від 16 січня 2003 року, Закону України «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів України.
  Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
  Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
  Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.


 2. Товариство має круглу печатку з власним найменуванням. Товариство може мати штампи та бланки, що містять найменування Товариства, власну емблему, зареєстрований у встановленому порядку знак для товарів та послуг, а також інші засоби індивідуалізації. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування та іншу атрибутику юридичної особи. Комерційне (фірмове) найменування Товариства може бути зареєстроване у порядку, встановленому чинним законодавством України.
  Засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу (скорочено «засоби індивідуалізації» або «ЗІ») - група об'єктів інтелектуальної власності, зокрема: знаки для товарів та послуг або торговельні марки, зазначення походження товару, комерційні найменування та промислові зразки, що використовуються для того, щоб відрізнити один товар або учасника господарського обігу від іншого.
  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


 3. Товариство створено (засновано) на невизначений строк.

 4. В своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми актами (в тому числі правилами, регламентами, положеннями) Товариства, а також рішеннями його органів, прийнятих у відповідності до їх компетенції у встановленому порядку.

1.5. В питаннях діяльності Товариства, що прямо не врегульовані положеннями цього Статуту, Товариство керується чинним законодавством України.
2. Найменування та місцезнаходження Товариства
2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1.Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСКРА»;

2.1.2.Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРА»;

2.2. Скорочене найменування Товариства: 1. Українською мовою: ТОВ «ІСКРА»;

 2. Російською мовою: ООО «ИСКРА»;

2.3.Місцезнаходження та адреса Товариства: Україна, індекс __________, місто __________, вулиця __________, будинок № __________.
3. Учасники (засновники) Товариства
3.1.Учасниками Товариства є:
____________________

Якщо учасником є юридична особа зазначити місцезнаходження

Якщо учасником є фізична особа зазначити місце проживання

Код ________________

3.2.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
До складу учасників Товариства за рішенням Загальних зборів учасників можуть бути прийняті інші фізичні та юридичні особи.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
При цьому визначається порядок та розмір внесення новими учасниками внесків до статутного (складеного) капіталу Товариства.
4. Мета діяльності Товариства
4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку в процесі діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг, а також при здійсненні іншої, не забороненої чинним законодавством України діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної.
5. Предмет діяльності Товариства
5.1.Предметом діяльності Товариства є:

-діяльність автомобільного вантажного транспорту;

-надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом загального користування, залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом у міжнародному сполученні;

Морськи́й тра́нспорт - вид водного транспорту. До морського транспорту відноситься будь-яке судно, здатне пересуватися водною поверхнею (морів, океанів і прилеглих акваторій), а також просто перебувати на плаву і виконувати при цьому певні функції, пов'язані з перевезенням, зберіганням, обробкою різних вантажів; перевезенням та обслуговуванням пасажирів.

-надання транспортних послуг з перевезення вантажів та пасажирів по Україні автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;

Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Повітряний транспорт Пові́тряний тра́нспорт - вид транспорту, де як транспортний засіб для перевезення пасажирів, пошти і вантажів використовуються транспортні засоби або важчі за повітря (повітряні судна авіації - літаки, вертольоти, гелікоптери та ін.).

-надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях вантажів по Україні та за її межами;

-надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.


! ! !

Види діяльності визначаються та встановлюються засновниками самостійно відповідно до Національного класифікатора України –Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) (NACE, Rev. 1.
Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
1-2002) ДК 009:2005, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375.
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що існував з 2002 по 2011 роки.

5.2. Окремі види діяльності, перелік яких встановлений чинним законодавством України, Товариство може здійснювати лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Право Товариства здійснювати діяльність, для заняття якою необхідне одержання спеціального дозволу (ліцензії), виникає з моменту одержання такої ліцензії або у зазначений в ній строк і припиняється з закінченням строку її дії, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

  1   2   3


Скачати 342.56 Kb.

 • СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСКРА» м. __________ - 20__ р.
 • 1. Загальні положення Товариство створене на підставі Цивільного кодексу
 • Закону України
 • 2. Найменування та місцезнаходження Товариства
 • 3. Учасники (засновники) Товариства
 • 4. Мета діяльності Товариства
 • 5. Предмет діяльності Товариства
 • Види діяльності визначаються та встановлюються засновниками самостійно відповідно до Національного класифікатора України –Класифікація видів економічної діяльності
 • Держспоживстандарту України