Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобити обґрунтований вибір обладнання для реалізації теплообмінних процесів та знати методики І формули їх параметричних розрахунків

Скачати 260.63 Kb.

Робити обґрунтований вибір обладнання для реалізації теплообмінних процесів та знати методики І формули їх параметричних розрахунків
Скачати 260.63 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір260.63 Kb.
ТипЗадача
  1   2

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Інженерно-хімічного факультету

Протокол № 1 від 25 січня 2016 р.
Голова вченої ради _______ Є. М. Панов
М.П.

ПРОГРАМА
комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації

«Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв»


Програму рекомендовано кафедрою

машин та апаратів хімічних і

нафтопереробних виробництв

Протокол № 7 від 20 січня 2016 р.
Завідувач кафедри __________ Я. М. Корнієнко

Київ – 2016


ВСТУП

Мета програми фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв" - визначити у вступників здатності з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі», яка вивчалася ними до випробувань за напрямом підготовки «Машинобудування» і виноситься на вступне фахове випробування:

- робити обґрунтований вибір обладнання для реалізації теплообмінних процесів та знати методики і формули їх параметричних розрахунків;

- робити обґрунтований вибір обладнання для реалізації механічних процесів та знати методики і формули їх параметричних розрахунків;

- робити обґрунтований вибір обладнання для реалізації гідромеханічних процесів та знати методики і формули їх параметричних розрахунків.

Задача програми фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв" - визначити у вступників сформовану систему знань і умінь з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі»: • представляти теорію основних процесів, принципи побудови машин та апаратів, які використовуються для проведення цих процесів;

 • проводити аналіз закономірностей проходження основних процесів;

 • представляти узагальнені методики і формули розрахунків апаратів та машин, що відбуваються в них на основі фундаментальних, законів фізики, хімії (фізичної та органічної), термодинаміки, економіки та інших наук.
  Фізичний закон - наукове узагальнення, що ґрунтується на емпіричному спостереженні за поведінкою природних тіл, яке вважається універсальниим і незмінним фактом фізичного світу.


Програма фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста має наступну структуру:

 • Вступ;

 • Основний виклад;

 • Прикінцеві положення;

 • Список літератури;

 • Перелік розробників програми.

Програма фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв» вміщує навчальний матеріал з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі» за трьома розділами (теплові, механічні і гідромеханічні процеси), якіпредставлені у екзаменаційних білетах. Для фахового вступного випробування на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста передбачено 30 екзаменаційних білетів. Екзаменаційний білет складається з 3-х теоретичних питань за кожним з трьох розділів (теплові, механічні і гідромеханічні процеси) дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі».

Методика проведення фахового випробування.Члени конкурсної комісії з фахового випробування інформують вступників про порядок проведення і оформлення робіт з фахового випробування, видають вступникам екзаменаційні білети за варіантами і спеціально роздруковані листи для оформлення робіт, які потрібно підписати, зробити в них письмові відповіді на питання екзаменаційного білету і поставити наприкінці листа дату і особистий підпис вступника.

Тривалість фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв" - не більше 3-х академічних годин (135 хв.) без перерви. На організаційну частину фахового випробування (пояснення по проведенню, оформленню і критеріям оцінювання випробування, видача білетів і листів для оформлення роботи) відводиться 20 хвилин від всього часу на фахового випробування, на відповіді на кожне з трьох рівновагових питань екзаменаційного білету вступнику дається по 35 хвилин і на заключну частину (збір білетів і письмових робіт у випускників членами конкурсної комісії) - 10 хвилин.
По закінченні часу, відведеного на складання фахового випробування, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями студента.

Підведення підсумку фахового випробування здійснюється шляхом занесення балів в екзаменаційну відомість. З результатами іспиту студент ознайомлюється.

Результати письмового фахового випробування можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

В дисципліні «Процеси, апарати і машини галузі» вивчається теорія основних процесів, принципи побудови та методи розрахунків машин та апаратів, які використовуються для проведення цих процесів. Аналіз закономірностей проходження основних процесів та розробка узагальнених методів розрахунків апаратів та машин проводиться на основі фундаментальних, законів фізики, хімії (фізичної та органічної), термодинаміки, економіки та інших наук.

Дисципліна будується на знаходженні аналогії зовні різнорідних процесів та апаратів незалежно від галузі хімічної промисловості, в якій вони використовуються. В ньому вивчаються закономірності переходу від лабораторних процесів та апаратів до промислових.

Це інженерна дисципліна, яка є важливим розділом теоретичних основ хімічної технології. В той же час це складова частина комплексу дисциплін, які висвітлюють різні аспекти хімічної технології як науки, і її закономірності можуть бути використані під час розробки найбільш ефективних з техніко-економічної точки зору процесів любих хімічних машин та апаратів.

Хімічна технологія Хімі́чна техноло́гія (рос. химическая технология, англ. chemical engineering, нім. chemische Technologie f) - прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів (предметів споживання та засобів виробництва), що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.
Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Розділи і повний перелік навчального матеріалу з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі», які виносяться на фахове випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 8(7).05050315 «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв» наведено нижче.

1Гідромеханічні процеси

Роль гідромеханічних процесів в хімічній та нафтохімічнійтехнологіях. Класифікація, характеристика неоднорідних систем. Базові гідромеханічні процеси.1.1 Основи гідродинаміки

Основні характеристики потоку. Режими течії. Пояснити рівняння нерозривності.Вивести рівняння руху та рівняння Нав'є-Стокса. Ньютонівські та неньютонівські рідини. Пояснити утворення пограничного шару. Аналіз рівнянь Нав'є-Стокса методами теорії подібності. Узагальнені (критеріальні) рівняння гідродинаміки. Основи гідродинаміки двофазних потоків. Фізико-хімічні засади механіки дисперсних систем.1.2 Розділення неоднорідних систем

Навести класифікацію неоднорідних систем за агрегатним станом дисперсійного середовища та дисперсної фази.

Дисперсі́йне середо́вище (рос. дисперсионная среда, англ. dispersion medium; нім. Dispersionsmedium n) - середовище, в якому розміщені частинки подрібненої речовини.
Диспе́рсна систе́ма (рос. дисперсная система, англ. dispersive system, нім. Dispersionssystem n) - гетерогенна система з двох або більше фаз з сильно розвиненою поверхнею розділу між ними. Фізично неоднорідна система, що складається з дисперсійного середовища та дисперсної фази.
Неньютонівська рідина Рідина неньютонівська (англ. non-Newtonian [complex] fluid; рос. жидкость неньютоновская; нім. nicht-Newtonsche Flüssigkeit f) - модель рідини, що являє собою суцільне рідке тіло, для якого дотичні напруження внутрішнього тертя τ , спричиненого відносним проковзуванням (зсувом) шарів рідини описуються нелінійною залежністю від градієнта швидкості у напрямі, перпендикулярному до напрямку проковзування. На відміну від ньютонівських рідин, коли динамічний коефіцієнт в'язкості є константою при заданій температурі і тиску, особливість неньютонівських рідин полягає у залежності параметра в'язкості від градієнту швидкості.
Рівня́ння ру́ху - рівняння або система рівнянь, яке задає закон еволюції механічної системи з часом.
Агрегатний стан Агрегáтний стан - термодинамічний стан речовини, сильно відмінний за своїми фізичними властивостями від інших станів цієї ж речовини. Переходи між агрегатними станами однієї і тої ж речовини супроводжуються стрибкоподібними змінами вільної енергії, ентропії, густини і інших фізичних властивостей.


  1   2


Скачати 260.63 Kb.

 • ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
 • 1Гідромеханічні процеси
 • 1.1 Основи гідродинаміки