Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча інструкція телефоніста міжміського телефонного зв'язку (1 клас)

Скачати 37.82 Kb.

Робоча інструкція телефоніста міжміського телефонного зв'язку (1 клас)
Скачати 37.82 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір37.82 Kb.

_________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ТЕЛЕФОНІСТА МІЖМІСЬКОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ
(1 клас)

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________(керівник установи, організації, інша посадова особа,

______________________________уповноважена затверджувати

______________________________робочу інструкцію)
_________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.
I. Загальні положення

1. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку належить до професійної групи "Технічні службовці".

2. Призначення на посаду телефоніста міжміського телефонного зв'язку та звільнення з неї здійснюється наказом __________________________ за поданням ____________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку підпорядковується безпосередньо _________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку:

1. Виконує всі роботи телефоніста міжміського телефонного зв'язку 3 і 2 класів.

2. Обслуговує особливо завантажені напрямки зонового та магістрального зв'язку.

3. Обслуговує напрямки зв'язку при проведенні соціально-політичних, культурних та спортивних заходів.

4. З'єднує пріоритетних абонентів для міжміських та міжнародних телефонних розмов.

5. Працює на робочих місцях, які включають не менше 3 напрямків зв'язку.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

6. Може працювати на всіх робочих місцях телефоністів комутаторної дільниці і переговорного пункту.

7. Обслуговує кабінний комутатор, в який включено понад 10 кабін.

8. Може здійснювати виробничий контроль за роботою телефоністів на всіх ділянках комутаторної дільниці.

9. Виконує обов'язки бригадира в разі його відсутності.

10. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і вкінці робочого дня (зміни).

11. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

12. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем.

13. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

14. _____________________________________________________________


______________________________________________________________________.

III. Права

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________


______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Майнова́ шко́да - зменшення майнової сфери особи (учасника правовідносин, потерпілого) внаслідок пошкодження чи знищення її майна або внаслідок порушень її особистих немайнових прав.

4. _______________________________________________________________


______________________________________________________________________.

V. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку повинен знати:

1. Міжміські та міжнародні телефонні правила; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком.

2. Тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

3. Чинні накази, інструкції та розпорядження, які стосуються експлуатації міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

4. Порядок роботи на комутаторах усіх типів.

5. Правила та зміст роботи на всіх робочих місцях комутаторної дільниці та переговорного пункту.

6. Порядок проведення відкритого та закритого виробничого контролю.

7. Виробничі функції бригадира.

8. Розділи Закону України "Про захист прав споживачів" стосовно надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.

9. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

10. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

12. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.
VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Електричний струм Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Професійно-технічна освіта.

Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією телефоніста 2 класу не менше 1 року.

- _______________________________________________________________
______________________________________________________________________.


Керівник
структурного підрозділу:

____________ ____________________


(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу

____________ ____________________


(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.


З інструкцією ознайомлений:


____________ ____________________


(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.


Скачати 37.82 Kb.

  • I. Загальні положення
  • II. Завдання та обовязки
  • V. Телефоніст міжміського телефонного звязку повинен знати
  • Закону України "Про захист прав споживачів
  • VI. Кваліфікаційні вимоги
  • Професійно-технічна освіта