Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча навчальна програма для студентів напрям

Робоча навчальна програма для студентів напрям
Сторінка1/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
_________г е о л о г і ч н и й _________

Факультет / інститут


__кафедра мінералогії, геохімії та петрографії

Назва кафедри
Укладач(і): доктор геологічних наук, доцент Нестеровський В.А.
Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.


вчене звання, прізвище та ініціали

_______М І Н Е Р А Л О Г І Я________

назва дисципліни
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів напрям ___6.040 103 – геологія, спеціальність – гідрогеологія, геофізика

шифр і назва спеціальності


Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

Шнюков С.Є. ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультетуВижва С.А. ____________


КИЇВ – 2007
Робоча навчальна програма з дисципліни «Мінералогія».

Назва навчальної дисципліни

Укладач доктор геологічних наук, доцент Нестеровський Віктор Антоновичнауковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор(и): доктор геологічних наук, доцент Нестеровський Віктор Антонович

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
Викладач(і): _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту


ПЕРЕДМОВА


Курс мінералогії для студентів геологічного факультету з напрямку 6.040103 – геологія, спеціальності – гідрогеологія і геофізика, покликаний грунтовно ознайомити студентів з основами мінералогії – науки про мінерали, їхній хімічний склад, будову, властивості, генезис і розподіл у природі.
Хімі́чна фо́рмула - скорочене позначення складу молекул речовини за допомогою хімічних символів. Синонім - молекулярна формула.

Основна мета курсу – навчити студентів знати та вміти пізнавати природну суть мінералів, без якої неможливо нині ефективно розвивати ні саму науку, ні мінералогічну культуру, ні мінерально-сировинний комплекс, ні, скажімо, таку сакраментальну тему як походження життя на Землі.

Мінералогія – базова нормативна дисципліна. Викладається в 1-му семестрі на 2-му курсі при підготовці фахівців бакалаврів з геології. Загальний обсяг навчального часу – 180 годин, у тому числі 54 години – лекції, 36 годин – лабораторні заняття, 90 годин – самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни завершується іспитом, за умови успішного складання якого студенту присвоюється 5 кредитів ECTS.

Мінерал, як основний об`єкт вивчення курсу, розглядається з таких позицій: 1. Це – кристал, фізичне тіло, побудоване закономірно розташованими у просторі атомами і тому характеризується відповідними властивостями.
  Фізи́чне ті́ло або просто тіло - предмет вивчення фізики. Тіло - це певна сутність, яку можна розглядати як єдине ціле й характеризувати певними фізичними величинами. Наприклад, у класичній механіці тіло характеризується масою, положенням у просторі, розмірами й орієнтацією, на нього діють сили, воно може мати швидкість чи прискорення.


 2. Це – хімічна сполука, гігантська молекула, продукт природних хімічних реакцій.
  Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.
  Хімі́чна сполу́ка - речовина, молекули якої складаються з атомів двох або більше різних хімічних елементів, сполучених між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Сполука має певний хімічний склад і їй можна приписати точну хімічну формулу.


 3. Це – кристалічний організм, який має свою анатомію і наділений відповідними функціями.

 4. Це – джерело генетичної інформації, закодованої в його формі, будові, конституції та властивостях.

 5. Це – об`єкт практичного використання, у тому числі камінь, що випромінює естетичну насолоду.

 6. Це – джерело забруднення довкілля.

Виходячи з цього, студент для досягнення основної мети повинен отримати такі знання:

 • освоїти основні закони геометричної кристалографії;
  Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
  Нуклеотидна або генетична послідовність - послідовність букв, що представляють первинну структуру реального або гіпотетичного ланцюжка нуклеїнової кислоти (зазвичай ДНК), що може нести генетичну інформацію.
  Конституція Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.


 • освоїти основні закони та закономірності з кристалохімії мінералів (хімічний зв`язок та розміри атомів (іонів) у мінералах, хімічний склад мінералів, вчення про ізоморфізм, кристалохімічні формули мінералів);
  Хімічний склад, також Склад речовини - термін хімії - частка вмісту окремих хімічних елементів у речовині, матеріалі, сплаві, породі тощо.


 • знати основні чинники, що впливають на морфологію та анатомію мінералів (морфологія мінералів – результат взаємодії зовнішніх факторів і конституції мінералів; габітус і обрис кристалів; рельєф на гранях кристалів; скелетні кристали; елементи анатомії мінералів; закони анатомії кристалів; закономірні зростки мінералів; морфологія мінеральних агрегатів);

 • вивчити фізичну природу основних властивостей мінералів (густина, твердість, крихкість, спайність, окремість, гнучкість; електричні і магнітні властивості; оптичні, термічні та радіоактивні властивості);

 • освоїти основні положення генетичної мінералогії – учення про закони утворення, перетворення та руйнації мінеральних індивідів та агрегатів, яке охоплює такі явища: зародження, ріст, перетворення мінералів, способи їх утворення, геологічні процеси мінералоутворення;

 • грунтовно засвоїти кристалохімічні формули, сингонію, структурний мотив та ососбливості морфології, фізичних властивостей, генезису найбільш поширених породоутворювальних, рудних і акцесорних мінералів (орієнтовно 200 назв), а також основні родовища, наукове та практичне (позитивне та негативне) значення.
  Акце́сорні мінера́ли (lat - accessorius), рос. акцессорные минералы, англ. accessory minerals, нім. akzessorische Minerale, Akzessorien) - мінерали, які містяться в магматичних або метаморфічних гірських породах у малих кількостях (звичайно менше 1 % об'єму породи) і не впливають на визначення породи.
  Структурний мотив - тривимірний структурний елемент неразгалужених полімерних біологічних макромолекул, таких як білки або РНК, що повторюється з незначними змінами у великому числі різних молекул. Головний метод виявлення істотних структурних мотивів - вирівнювання структур.
  Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.


Студент повинен вміти:

 • читати сучасні кристалохімічні формули мінералів, перевіряти їх правильність;

 • інтерпретувати кристалічні структури мінералів на рівні структурного мотиву;
  Кристалі́чна структу́ра - структура матеріалів, яка характеризується неповторним (унікальним) розташуванням атомів в кристалі.


 • охарактеризувати основні особливості морфології та анатомії мінералів – їхні прості форми, габітус, обрис, зональну будову, спотворені форми, закономірні та випадкові зростки;

 • діагностувати мінерали за фізичними властивостями, у тому числі вміти досконало діагностувати орієнтовно 200 найбільш поширених породоутворювальних, рудних та акцесорних мінералів;

 • орієнтуватися в онтогенії та походженні мінералів за морфологічними ознаками.

Програма розрахована на студентів, які не вивчали кристалографію, але грунтовно засвоїли університетський обсяг знань з загальної геології, фізики та хімії. Мінералогічні знання необхідні для засвоєння споріднених дисциплін – геохімії, петрографії, літології, петрофізики, гідрогеології, інженерної геології та вчення про родовища корисних копалин, певним чином між собою пов`язаних.
Інжене́рна геоло́гія (рос. инженерная геология, англ. engineering geology; нім. Ingenieurgeologie f) - галузь геології, що вивчає геологічні умови і динаміку верхніх горизонтів земної кори стосовно інженерного будівництва та господарської діяльності людини.
Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.
У мінералі синтезуються індивідуальні якості атомів – об`єктів геохімії. Природні асоціації мінералів утворюють гірські породи – об`єкти петрографії і руди – об`їкти вчення про корисні копалини.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.

Мінералогічні закони знайшли своє відображення у біології і медицині, що сприяло утворенню нового напрямку – біомінералогії. Об`єкти останньої – скам`янілі рештки рослин і тварин – є фактично мінералами. Мінералогію неможливо уявити без взаємозв`язків з фізикою та хімією. Об`єднання зусиль трьох фундаментальних наук – фізики, хімії, мінералогії – відкриває перспективу створення комплексинх природничих законів, тобто законів, які діють у природі.
Контроль знань з дисципліни “Мінералогія”

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.


Змістовий модуль 1


Основні поняття про кристали, геометрична кристалографія,

конституція, морфологія і властивості мінералів у природі
  1   2   3 • ПЕРЕДМОВА
 • Змістовий модуль 1