Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча навчальна програма

Скачати 86.54 Kb.

Робоча навчальна програма
Скачати 86.54 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір86.54 Kb.
ТипПротокол


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет соціології
Кафедра галузевої соціології

Укладач: доц. Петренко-Лисак А.О.


СОЦІОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЙ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАдля студентів спеціальності 8.03010101 “Соціологія”
Затверджено:

на засіданні кафедри

Протокол № 14

від "13" травня 2013 р.Зав. кафедри

_____________ Ю.І. ЯковенкоДекан факультету соціології

______________А.П. ГорбачикКиїв – 2013

Робоча навчальна програма з дисципліни “Соціологія Інтернет комунікацій”Укладач: к. соц. н., доц. Петренко-Лисак А.О.

Лектор: кандидат соціологічних наук, доцент Петренко-Лисак А.О.

Кандидат соціологічних наук - науковий ступінь у галузі соціологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
Погоджено
Заступник декана факультету соціології з навчальної роботи
________________Т.М. Кузьменко
“____” __________________ 20__ р.

Погоджено
Голова науково-методичної комісії факультету соціології
________________ Н.М. Цимбалюк
“____” __________________ 20__ р.


Вступ
дисципліна «Соціологія Інтернет комунікацій» є навчальною дисципліною за вибором навчального закладу для спеціальності «Соціологія», що читається студентам, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», читається в І семестрі в обсязі 2-х кредитів, у загальному обсязі 72 години, з них аудиторних занять: 17 годин лекцій, 17 годин семінарських занять і 38 годин самостійної роботи.

Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


Метою навчальної дисципліни «Соціологія Інтернет комунікацій» є формування системних знань щодо специфіки та особливостей Інтернет та мобільних комунікацій як сучасних видів інформаційної взаємодії.

Завданнями навчальної дисципліни «Соціологія Інтернет комунікацій» є:

 • означити соціальні детермінанти та домінанти Інтернет та мобільних комунікацій,

 • з’ясувати відмінності Інтернет комунікативних систем за їхнім цільовим призначенням, вмотивованість суб’єктів користуватися відповідними комунікативними одиницями, способи організації Інтернет та мобільної комунікації, типи Інтернет комунікацій, відповідні комунікативні технології тощо.

 • сформувати навички соціального аналізу інформаційного середовища, що сформувалося й формується в сучасному суспільстві,

 • вивчення форм соціокультурної взаємодії між людьми при обміні інформацією на основі використання електронних технологій і сучасних інформаційно-комунікативних пристроїв.

  Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.
Предмет навчальної дисципліни «Соціологія Інтернет комунікацій» включає соціологічні аспекти Інтернет комунікацій та мобільних комунікацій як сучасних видів інформаційної взаємодії, в тому числі між людиною і технічними посередниками процесів сучасної комунікації..
Вимоги до знань і умінь.

Студент повинен знати:

 • основні теоретико-методологічні засади соціологічного дослідження сучасних типів комунікацій, а саме Інтернет комунікацій та мобільних комунікацій,

 • світову практику досліджень Інтернет та мобільних комунікацій,

 • теоретичні моделі і концепції електронних комунікацій, розроблені в різноманітних соціальних дисциплінах (економіці, соціології, маркетингу, психології тощо);

  Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес. • про емпіричні дослідження та реальні соціальні процеси в цій сфері в Україні і світі;

Студент повинен вміти:

  • формувати дослідницькі задачі в межах проблематики сучасних комунікацій,

  • застосувати надбання дослідників сучасних комунікацій в межах власних дослідницьких практик.

  • розробляти та реалізовувати програму емпіричного дослідження з даної теми;

  • використовувати емпіричні дані в доведеннях теоретичних положень.

   Соціа́льний проце́с (рос.социальный процесс, англ. social process) - серія явищ чи взаємодій, які відбуваються в організації, структурі груп і змінюють стосунки між людьми чи між складовими елементами спільноти.

   Емпіричні дослідження Емпіричні дослідження - спостереження і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей.

   Науко́вий ме́тод (або Ме́тоди науко́вого дослі́дження) - сукупність методів встановлення параметрів, структури, інших характеристик досліджуваних об'єктів.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Засвоєння навчальної дисципліни «Соціологія Інтернет комунікацій» передбачає наявність у студентів загальних уявлень щодо комунікації, її як об’єкту та предмету соціологічної уваги, відповідного проблемного поля. В силу даної обставини, дана дисципліна базується на такій дисципліні, як «Соціологія комунікацій». Крім того, для адекватного розуміння матеріалу, що надаватиметься в рамках курсу «Соціологія Інтернет комунікацій», студенту варто мати певні знання в галузі соціальної психології та знань, отриманих студентами в рамках вивчення курсів «Соціологія масових комунікацій», також корисними будуть знання з таких дисциплін, як: «Соціологія культури», «Соціологія громадської думки», «Сучасні соціологічні теорії» та «Соціологія засобів масової інформації».

Соціа́льна психоло́гія - розділ, галузь психології, яка займається вивченням закономірностей діяльності людини в умовах взаємодії в соціальних групах. Основні проблеми соціальної психології: закономірності спілкування та взаємодії людей, діяльність великих (нації, класи) і малих соціальних груп, соціалізація особистості та розвиток соціальних установок.
Система контролю знань та умови складання заліку.

Навчальна дисципліна “Соціологія Інтернет комунікацій” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів. Результати оцінюються за 100-бальною шкалою.Форми поточного та модульного контролю:

Семінарські заняття проводяться у формі дискусії.

Мо́дульний контро́ль - це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.

Під час кожного семінарського заняття студентами виконується аудиторне завдання (сумарне число завдань складає частку модульного контролю (модульний контроль 1), в якій студент демонструє ступінь оволодіння тематичним матеріалом з відповідної теми навчальної дисципліни.

Забезпечення високого рівня знань з навчальної дисципліни “Соціологія Інтернет комунікацій” передбачає організацію самостійної роботи студентів, в процесі якої студент вчиться визначати теоретичні та методологічні засади, головні поняття та похідні категорії, з’ясовувати базові положення теорій та концепцій інформаційного суспільства. Формою самостійної роботи студента, що являє собою складову модульного контролю (модульний контроль 2), є виконання науково-дослідного завдання (НДЗ).

Співвідношення складових типів робіт та відповідних балів

у змістових модулях та форми поточного контролю

Складова
К-ть

протягом модулю (мін.-макс.)

Балів за одиницю (макс.)

Змістовий модуль 1

30

Тематичний виступ на семінарському занятті

1-5

6

Участь в семінарському занятті; суттєве доповнення до виступів доповідачів

1-5

5

Завдання (модульний контроль 1)

1-5

4

Змістовий модуль 2

30

Тематичний виступ на семінарському занятті

1-4

6

Участь в семінарському занятті; суттєве доповнення до виступів доповідачів

1-4

5

Завдання (модульний контроль 1)

1-4

4

Презентація НДЗ (модульний контроль 2). Колоквіум

1

20

Підсумковий контроль - залік

1

20

Загальний бал:

100

Навчальна дисципліна розрахована на один навчальний семестр. Форма контролю – залік.

За результатами роботи в семестрі студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується за результатами накопичення балів вище зазначених видів робіт.

При цьому кількість накопичених балів відповідає оцінці (за 100-бальнною та національною шкалами):

1-34 – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни (оцінка незадовільно – «2»)

35-59 – незадовільно з можливістю повторного складання (оцінка незадовільно – «2»)

60-64 – задовільно (достатньо) (оцінка задовільно – «3»)

65-74 – задовільно (оцінка задовільно – «3»)

75-84 – добре (оцінка добре – «4»)

85-89 – добре (дуже добре) (оцінка добре – «4»)90-100 – відмінно (оцінка відмінно – «5»)

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

теми

Тема


Лекції

(год.)

Семінарські заняття (год.)

Самостійна робота студентів (год.)

Змістовий модуль 1. Інтернет та кібервіртуальний простір

1

Інформаційне суспільство: основні теоретичні концепції

2

2

2

2

Історія Інтернету

2

2

2

3

Кібервіртуальний простір як особливе соціальне, психологічне і культурне середовище

2

2

2

4

Соціальні аспекти поведінки індивіда в кібервіртуальному просторі

1

2

2

5

Взаємодії індивідів в кібервіртуальному просторі

1

2

2
Модульна контрольна робота 1

2
10

Змістовий модуль 2. Інтернет та мобільна телефонія

6

Мобільна телефонія як сучасний комунікативний простір

2

2

2

7

Мобільний телефон як предмет соціологічних досліджень

1

1

2

8

Інтернет та мобільна телефонія як засоби масової інформації та комунікації

2

2

2

9

Інтернет та мобільна телефонія як дослідницькі інструменти

2

2

2
Модульна контрольна робота 2 (НДЗ)10

Загалом:

17

17

38Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій – 17 год.


Семінарів – 17 год.

Самостійна робота студентів – 38 год.

Скачати 86.54 Kb.

 • РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
 • НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 • Загальний обсяг 72 год., в тому числі