Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча навчальна програма

Робоча навчальна програма
Сторінка1/7
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра прикладної інформатики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.Полухін

"_____"_______________2011р.

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Тестування комплексів інформаційних технологій проектування"

(за кредитно-модульною системою)

Галузь знань: 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Напрям підготовки: 6.

Креди́тно-мо́дульна систе́ма (КМС) організації навчального процессу - це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць - залікових кредитів.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
050101 "Комп’ютерні науки"

Курс – 3 Семестр – 6


Лекції – 54 Екзамен – 6 семестр

Лабораторні заняття – 36

Самостійна робота – 90

Усього (годин/кредитів ECTS) – 180/5


Курсова робота – 6 семестр

Індекс _________________


СМЯ НАУ РНП 09.01.01-01-2011
Робоча навчальна програма дисципліни "Тестування комплексів інформаційних технологій проектування" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-4-6.050101-2/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.050101 "Комп’ютерні науки", навчальної програми цієї дисципліни, індекс , затвердженої ректором , "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробив

доцент кафедри

прикладної інформатики_____________________________ О.Болдаков

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" (спеціальність 7/8.05010102 "Інформаційні технології проектування") – кафедри прикладної інформатики, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.
Завідувач кафедри ___________________________________ В.Гамаюн

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету комп’ютерних наук, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.


Голова НМРК ________________________________________Л.Іванова

УЗГОДЖЕНО

Декан ФКН

_______________ М.Сидоров

"____"____________2011 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник
ЗМІСТ


ВСТУП 5

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 5

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 5

1.2.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Мета викладання навчальної дисципліни 5

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 5

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни 5

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 6

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 7

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 8

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 8

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 9

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 9

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 11

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 12

2.2.3.1. Курсова робота.

Курсова робота (Курсовий проект) - вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
12

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ. 13

3.1. Список рекомендованих джерел. 13

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання. 13

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 14

4.1 Основні терміни, поняття, означення. 14

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь 16

5. ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ. 22


  1   2   3   4   5   6   7  • РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Тестування комплексів інформаційних технологій
  • СМЯ НАУ РНП 09.01.01-01-2011 Робоча навчальна програма дисципліни "Тестування комплексів інформаційних технологій
  • Контрольний примірник ЗМІСТ ВСТУП 5 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  • Курсова робота