Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма навчальної дисципліни " Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка " перепідготовки фахівця з вищою освітою

Робоча програма навчальної дисципліни " Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка " перепідготовки фахівця з вищою освітою
Сторінка1/2
Дата конвертації21.05.2017
Розмір88.2 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


Кафедра комп’ютерних наук
ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор Центру післядипломної освіти

__________________ А. В.

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
Євдокимов( підпис) (прізвище, ініціали)

“____” ______________ 2011 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка ”


перепідготовки фахівця з вищою освітою

освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТ

Напрям підготовки: 6.040302 “Інформатика”

Форма навчання: денна
ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_________ за вибором ВНЗ________________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)

Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні

(семі-нарські)

Лабораторні

Всього

тому числі

ІРС під керівн. викладача

Інд. завдання. вид / обсяг

Самостійне опрацювання матеріалу

2

108

54

20

34

-

54

-

-

54

д/залРозробник: __ст. викладач, к.т.н. Хатунцев А.Ю.________________________________


(вказати авторів, їх наукові ступені та посади)
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 7 від 08 лютого 2011р.

Суми – 2011 р.МЕТА

Курс „Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка” предназначен для формування навиків роботи та програмування графіки в сучасних операційних системах та ознайомлення з типовим набором функцій систем комп’ютерної графіки.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Графіка Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

  1. Знати принципи графічного представлення інформації, основні устрії графічного представлення інформації, основні графічні елементи (примітиви).

  2. Вміти вибирати програмні засоби візуалізації графічної інформації.

  3. Мати уявлення про основні характеристики різноманитних графічних редакторів, вміти працювати з векторною та растровою графікою.


Перелік основних забезпечуючих дисциплін:
1. Аналітична геометрія.

2. Вища алгебра.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Абстра́ктна або ви́ща а́лгебра - галузь математики, зосереджена на вивченні властивостей аксіоматично впроваджених алгебраїчних структур. В сучасній науковій літературі називається просто алгебра. Ознака «абстрактна» підкреслює, що об'єктами вивчання є абстрактні структури, такі як групи, кільця, поля і модулі, на відміну від алгебраїчних виразів, що вивчаються в елементарній «шкільній» алгебрі.


3. ЕОМ і програмування.


  1   2  • ЗАТВЕРДЖУЮ
  • РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  • Форма навчання: денна
  • Розробник: __ст. викладач, к.т.н. Хатунцев А.Ю.________________________________