Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма навчальної дисципліни інформатика І комп’ютерна техніка Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Скачати 140.64 Kb.

Робоча програма навчальної дисципліни інформатика І комп’ютерна техніка Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
Скачати 140.64 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.03.2017
Розмір140.64 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2

Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Циклова комісія з комп’ютерних наук


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інформатика і комп’ютерна техніка
Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Спеціальності5.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
03050401
«Економіка підприємства»

5.03050702 «Комерційна діяльність»

5.03050701 «Маркетингова діяльність»

5.03050802 «Оціночна діяльність»

5.03050801 «Фінанси і кредит»
Коледж економіки, права та інформаційних технологій, Циклова комісія з комп’ютерних наук

РОЗРОБНИК

І.О. Чернозубкін, кандидат технічних наук, доцент
 Університет «КРОК», 2015 рік

 Чернозубкін І.О.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
, 2015 рік


Київ – 2015 рік  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

ознайомлення студентів з актуальними питаннями використання засобів інформатики та комп’ютерної техніки у виробничому середовищі;

формування у студентів розуміння основ комп'ютеризації офісної діяльності, сучасного інформаційного забезпечення економічної сфери, системи знань та вмінь, зорієнтованих на проведенні інформаційної та інформаційно-аналітичної роботи у виробничому середовищі з використанням прикладного програмного забезпечення;

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

формування теоретичних знань та практичних навичок професійної роботи, що необхідні для використання інформаційних технологій та систем в економічній сфері (основні роботи із забезпечення життєвого циклу документу; пошук, обробка, надання, передавання інформації; використання основних сервісів мережі Інтернет, в тому числі соціальних мереж).

Служба соціальних мереж (англ. social networking service) - веб-сайт або інша служба у Веб, яка дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати список користувачів, з якими вони мають зв'язок та переглядати власний список зв'язків і списки інших користувачів.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.Завдання:

підготувати студентів до професійного використання персональних комп’ютерів у майбутній діяльності, а також вивчення теоретичних основ і принципів функціонування комп’ютерних прикладних програм щодо роботи з текстом, електронними таблицями, електронними презентаціями, базами даних;

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

надати теоретичні знання про загальну структуру персонального комп’ютера, основні групи комп’ютерних програм (операційні системи, службові програми, прикладні програми), склад, структуру та принципи взаємодії комп’ютерних програм в сучасних офісних пакетах;

вивчити застосування обчислювальної техніки в професійної діяльності;

навчити користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань;

надати практичні навички щодо основних методів і способів роботи із об’єктами сучасних операційних систем (робота із файлами і папками), роботи з текстом засобами текстових редакторів (процесорів), обробки даних засобами табличних редакторів (процесорів), розробки слайдів комп’ютерних презентацій;

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

вивчити методи та інструментальні засоби комп'ютерних технологій подання, обробки, пошуку, зберігання, передавання та захисту інформації.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

загальні принципи побудови обчислювальної системи;

базовий склад та організацію взаємодії апаратних засобів персональних комп'ютерів, сучасні тенденції та тренди в галузі апаратного забезпечення офісної діяльності, у тому числі в економічній сфері;

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

структуру та призначення програмного забезпечення;

принципи роботи у середовищі сучасних операційних систем;

принципи роботи, методики ефективного використання апаратних засобів та програмного забезпечення для роботи з електронними документами, в тому числі в глобальному інформаційному середовищі;

основні механізми обміну даними, базові поняття комп'ютерних мереж;

принципи роботи з основними сервісами мережі Інтернет;

загальні поняття та принципи ефективного пошуку інформації;

вміти:

використовувати різноманітні периферійні пристрої, прийоми та способи ефективного використання апаратних засобів інформаційних систем для вирішення практичних задач;

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

працювати у середовищі сучасних операційних систем для персональних комп’ютерів та мобільних комп’ютерних засобів;

створювати, модифікувати, зберігати, систематизувати електронні та WEB – документи з використанням прикладного програмного забезпечення;

використовувати сучасні механізми обміну даними в локальних і глобальних (Інтернет) комп’ютерних мережах;

захищати персональну інформацію від комп'ютерних вірусів та несанкціонованого доступу;

здійснювати пошук інформації у мережі Інтернет із застосуванням ефективних методів і способів.


  1. Програма навчальної дисципліни

Вступ

Мета і завдання дисципліни. Характеристика дисципліни та порядок її вивчення. Зв'язок з іншими дисциплінами програми підготовки молодшого спеціаліста.

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

Поняття інформації та інформаційних процесів, економічної та фінансової інформації.

Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.

Соціально-економічні та науково-технічні наслідки застосування персональних комп’ютерів, інформаційних систем і технологій в світі та Україні.Розділ 1 Основні поняття інформатики та комп`ютерної техніки. Апаратне і програмне забезпечення персонального комп’ютера


Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Практикум з прикладного програмування" Призначення дисципліни Здобувачі вищої освіти рівня "
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Хімія» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни сучасні інформаційні технології 030504 Економіка підприємства 030507 Маркетинг
knmzd -> Вищий навчальний заклад
knmzd -> Вищий навчальний заклад
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «основи охорони праці» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Українська мова» Київ – 2012 передмова комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни інформатика та інформаційні системи напрям підготовки 030204 «Міжнародна інформація»
rpnd -> Технології розподілених систем та паралельних обчислень
  1   2


Скачати 140.64 Kb.

  • Інформатика і комп’ютерна техніка
  • «Економіка підприємства» 5.03050702 «Комерційна діяльність» 5.03050701 «Маркетингова діяльність» 5.03050802
  • Київ – 2015 рік Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
  • Вступ
  • Розділ 1 Основні поняття інформатики та комп`ютерної техніки. Апаратне і програмне забезпечення персонального комп’ютера