Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма навчальної дисципліни «медична інформатика» для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації україни

Скачати 356.42 Kb.

Робоча програма навчальної дисципліни «медична інформатика» для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації україни
Скачати 356.42 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2017
Розмір356.42 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила ГАЛИЦЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


“Затверджую”


________________________________

проректор з навчальної роботи

проф. М.Р.Гжегоцький


Факультет ФПДО

Назва кафедри – медична інформатика

Назва дисципліни – медична інформатика

“____”_______________р.

Впровадження інформаційних технологій в повсякденну практику охорони здоров'я веде за собою корінні зміни в організації праці багатьох медиків. Кожен етап розвитку системи охорони здоров'я та медицини пов'язаний з появою нових інтегрованих областей знань, які несуть в собі загальнонаукові основи: медична кібернетика, економіка, охорона здоров'я, менеджмент і маркетинг тощо.Робоча ПРОГРАМА

Навчальної ДИСЦИПЛІНИ «медична інформатика»

для студентів ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДів III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

Спеціальності 7.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
110101 “лікувальна справа”

7.110104 “педіатрія”

7.110105 “медико-профілактична справа”

7.110106 “стоматологія”


Кількість навчальних годин:

Лекції - 10 годин;

Практичні заняття - 50 години;

Самостійні заняття - 45 години.

------------------------------------------

Разом - 105 годин
Засідання методичної комісії «31 серпня 2012р.» протокол № 1-08/12
Завідувача кафедри

медичної інформатики

доц., к.т.н. Бойко О.В.


Засідання методичної комісії «___»________ 2012р. протокол №
Голова методичної комісії

_____________________декан ФПДО ЛДМУ

доц., к.м.н. Січкоріз О.Є.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з медичної інформатики для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей “лікувальна справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа” та “стоматологія” напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.2003 №239, і навчальним планом підготовки фахівців за напрямом “Медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України, розробленим на засадах Європейської кредитно-модульної системи (ECTS), затвердженим наказом МОЗ України від 19.10.

Креди́тно-мо́дульна систе́ма (КМС) організації навчального процессу - це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць - залікових кредитів.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
2009 №749 та від 07.12.2009 №929. Програма розроблена з урахуванням рекомендацій міжнародного проекту, який виконувався під егідою Роттердамського (Нідерланди) і Стенфордського (США) університетів.

Кінцеві цілі з навчальної дисципліни медична інформатика для вищевказаних спеціальностей однакові, тому для них складена єдина навчальна програма.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни медична інформатика здійснюється на ІІ курсі.

Розвиток комп’ютерних технологій, їх впровадження в медицину і охорону здоров’я вимагає від медичних працівників здійснення аналізу захворюваності, ведення медичної документації, обробку медичної та соціальної інформації з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології. Відповідно до вимог Болонського процесу організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою .

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Болонський процес Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.Програма дисципліни структурована на модулі ECTS, до складу яких входять змістові модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту). Курс медичної інформатики поділено на два модулі:

Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Обробка та аналіз медико-біологічних даних.

Змістові модулі:  1. Вступ до медичної інформатики. Дані та інформація.

  2. Медичні дані. Методологія обробки та аналізу інформації.

Модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в медицині.

Змістові модулі:  1. Медичні знання та прийняття рішень.

  2. Системи, направлені на пацієнтів, та інституційні інформаційні системи в охороні здоров’я.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні заняття і самостійна (індивідуальна) робота студентів.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів медичної інформатики.

Практичні заняття за методикою їх організації – практично-орієнтовані. Вони передбачають:

1. Опанування методами комп’ютерної обробки медико-біологічної інформації.

2. Складання алгоритмів вирішення медико-біологічних задач.

3. Застосування новітніх інформаційних технологій для отримання, обробки і візуалізації медико-біологічних даних.

4. Демонстрування навичок роботи з медико-біологічними даними та медико-біологічною інформацією.

Все це має на меті ознайомити студентів із основами сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, тенденціями щодо їхнього розвитку, навчити принципам побудови інформаційних моделей, обробки медичних зображень в професійній діяльності тощо.

Підсумковий контроль засвоєння модулів (ЕСТS ) здійснюється по їх завершенню.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів.Структурований план підготовки з дисципліни “Медична інформатика”

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Вид контролю

Всього годин / кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц.

Практ. занять.
105

10

50

45
Кредитів ЕСТS

3,5

Заліковий кредит: Модуль 1
(2 змістових модуля)

45 год. - 1,5 кр.

4

20

21

Підсумковий тестовий контроль. Контроль практичних навичок .

Заліковий кредит: Модуль 2
(2 змістових модуля)

60 год. - 2 кр.

6

30

24

Всього
10

50

45
Тижневе навантаження

3 год. - 0,1 кр.
Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. Аудиторне навантаження – 57,1%, СРС – 42,9%
  1   2   3


Скачати 356.42 Kb.

  • Разом - 105 годин