Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма навчальної дисципліни методика викладання соціологічних дисциплін

Скачати 330.8 Kb.

Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання соціологічних дисциплін
Скачати 330.8 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.06.2017
Розмір330.8 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра _ соціології та політології______

(назва)
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова науково-методичної комісії

________________________________________________

(назва комісії)
_______________Бурега В.В.____

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»____________20______ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методика викладання соціологічних дисциплін

( назва навчальної дисципліни)


рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)
галузьзнань______5 Соціальні та поведінкові науки _________________________________

(шифр і назва)


спеціальність 054 Соціологія

(шифр і назва)


спеціалізація Соціологія управління

(шифр і назва)


вид дисципліни професійна підготовка

(загальна підготовка / професійна підготовка)


форма навчання денна

(денна / заочна)

Харків – 2017 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни Методика викладання соціологічних дисциплін

(назвадисципліни)

Розробник:


професор, кандидат соціологічних наук, доцент Бірюкова М.В.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Кандидат соціологічних наук - науковий ступінь у галузі соціологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри


_____соціології та політології

(назва кафедри)


Протокол від «____»________________20___ року № _____

Завідувач кафедри__________________________________Бурега В.В.

Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
________________

(назва кафедри) (підпис) (ініціали та прізвище)

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Назва випускової кафедри кафедра соціології та політології
Завідувач кафедри Бурега В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

«______» __________________ 20___ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання
кафедри – розробника РПНД

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової кафедри(для дисциплін професійної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД розроблена не випусковою кафедрою)


МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу - є освоєння теоретичних та методичних основ сучасного викладання соціологічних дисциплін
Компетентності (ПК-4, ПК-7) – формування у студента здатності розуміти основні рівні та форми соціального, базові елементи та закони організації соціального простору та використовувати загально-соціологічні знання для практичної дослідницької та соціально-технологічної діяльності.
Результати навчання (РНс-6) - знання предмету, структури, понятійного апарату соціологічної науки, соціальних та інституційних структур суспільства;
Соціоло́гія (від лат. societas - «суспільство» та грец. λογος - «вчення», «знання», «наука») - наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Соціологія постала з епохи Просвітництва як системно-критична наука соціального і зайняла проміжне місце між природничими та гуманітарними науками.
вміння описувати соціальні процеси та явища, їх чинники та складові, спираючись на базові соціологічні поняття
У результаті вивчення дисципліни «Методика викладання соціологічних дисциплін» студенти повинні:

Знати:


 • філософсько-методологічні основи педагогічної науки та її завдання, соціокультурні функції освіти;

 • проблеми і тенденції розвитку педагогічної вищої школи в Україні і за кордоном, зміни в структурі вітчизняного освітньої системи, що зумовлені Болонським процесом;
  Соціа́льний проце́с (рос.социальный процесс, англ. social process) - серія явищ чи взаємодій, які відбуваються в організації, структурі груп і змінюють стосунки між людьми чи між складовими елементами спільноти.
  Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
  Болонський процес Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.


 • складові педагогічної майстерності викладача ВНЗ;

 • організацію, планування і програмування навчального процесу за фахом (напрямку) Соціологія у вищій школі;
  Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


 • особливості студентського віку;

 • критерії та принципи ефективного викладання;

 • цілі викладання соціології;

традиційні та нетрадиційні методи викладання соціології.

Вміти:


 • підготовити і провести лекційне та семінарське заняття з соціологічних дисциплін;
  Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).


 • володіти методами розвитку творчого мислення студентів у процесі навчання.

 • організувати науково-дослідну та самостійну роботу студентів з соціології;

 • вимірювати ефективність викладання соціологічних дисциплін;

 • застосовувати традиційні та нетрадиційні методи викладання соціології;

 • розробляти навчально-методичний комплекс з соціологічних дисциплін;

 • володіти понятійно-категоріальним апаратом педагогічної науки, інструментарієм педагогічного аналізу і проектування;

 • використовувати новітні форми контролю знань студентів, керування їх самостійною роботою з соціологічних дисциплін.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Попередні дисципліни:

Наступні дисципліни:

Загальна соціологічна соціологія
Педагогика

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрамита видами навчальних занять)
Семестр

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

З них

За видами аудиторних занять (годин)

Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Поточний контроль

Семестровий контроль

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

120/4

32

88

16
16

26

2

  1   2   3


Скачати 330.8 Kb.

 • РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методика викладання соціологічних дисциплін ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
 • ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
 • МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 • ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ