Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма навчальної дисципліни практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних

Скачати 388.55 Kb.

Робоча програма навчальної дисципліни практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних
Скачати 388.55 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.06.2017
Розмір388.55 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра _ соціології та політології______

(назва)
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова науково-методичної комісії

________________________________________________

(назва комісії)
_______________Бурега В.В.____

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»____________20______ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних

( назва навчальної дисципліни)


рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)
галузьзнань______5 Соціальні та поведінкові науки _________________________________

(шифр і назва)


спеціальність 054 Соціологія

(шифр і назва)


спеціалізація Соціологія управління

(шифр і назва)


вид дисципліни професійна підготовка

(загальна підготовка / професійна підготовка)


форма навчання денна

(денна / заочна)

Харків – 2017 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни Соціологія громадської думки

(назвадисципліни)

Розробник:


професор, кандидат соціологічних наук, доцент Бірюкова М.В.
Грома́дська ду́мка, або суспі́льна ду́мка, - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Кандидат соціологічних наук - науковий ступінь у галузі соціологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри


_____соціології та політології

(назва кафедри)


Протокол від «____»________________20___ року № _____

Завідувач кафедри__________________________________Бурега В.В.

Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
________________

(назва кафедри) (підпис) (ініціали та прізвище)

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Назва випускової кафедри кафедра соціології та політології
Завідувач кафедри Бурега В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)«______» __________________ 20___ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання
кафедри – розробника РПНД

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової кафедри(для дисциплін професійної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД розроблена не випусковою кафедрою)


МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу - є необхідність сформувати у студентів відповідні вміння і навички з статистичних методів обробки даних соціологічних досліджень, аналізу документів, а також сформувати навички роботи в програмі SPSS на основі конкретних емпіричних даних.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Компетентності (ПК-2, ПК-7) – здатність оперувати спеціальними галузевими теоріями, ідентифікувати та пропонувати способи розв’язання соціально значущих проблем стосовно функціонування та розвитку сімї, релігії, культури, гендеру, політики, громадської думки, систем соціальної комунікації та динаміки соціальних конфліктів;
Соціальний конфлікт - це найвища стадія розвитку суперечностей у відносинах між людьми, соціальними групами, суспільства в цілому, яка характеризується зіткненням протилежно спрямованих інтересів, цілей, позицій суб'єктів взаємодії.
Соціальна комунікація (англ. social communication) - обмін між людьми або іншими соціальними суб'єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві.
здатність розуміти основні рівні та форми соціального, базові елементи та закони організації соціального простору та використовувати загально-соціологічні знання для практичної дослідницької та соціально-технологічної діяльності.
Результати навчання (РНс-8; РНз-7; РНз-12; РНс-2) - знання різноманітних методів одномірного та двомірного аналізу соціологічних даних та особливостей їх використання в програмі SPSS; вміння обробляти соціологічні дані, інтерпретувати результати, використовуючи програмний пакет SPSS;
Пакет програмного забезпечення (англ. software package - набір програм, призначених для розв'язання задач певного класу. Можуть випускатись як одним розробником, так і різними розробниками.


 • 3нання теоретичних здобутків провідних соціологічних шкіл сучасності, їх категоріального апарату; вміння критично оцінювати наукову цінність окремих соціологічних теорій та реальний внесок тих чи інших соціологів в розвиток соціологічної думки; навички використання сучасних теоретичних моделей для пояснення соціальних явищ та процесів

 • Знати основні поняття теорії ймовірностей, закони розподілу випадкових величин, основні характеристики випадкових величин та методи математичної статистики для обробки емпіричних даних в залежності від мети дослідження;
  Випадкова величина (англ. Random variable) - одне з основних понять теорії ймовірностей.
  Теорія ймовірності - розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з деяким ступенем точності випробування (експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно визначаються умовами випробування.
  Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.
  Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.
  Соціа́льне я́вище (англ. social phenomenon, нім. soziale Erscheinung, рос. социальное явление) - одне із засадничих понять соціології та соціальної філософії, яке означає елемент соціальної реальності, що володіє всією повнотою соціальних властивостей та ознак; це будь-який вияв відносин чи взаємодії людей або навіть окрема подія чи випадок; все те в соціальній дійсності, що проявляє себе, існує, є. Соціальні явища - це явища взаємодії людей, здійснювані в соціальному просторі: безпосередньо в контактній групі або опосередковано, через причетність індивідів до спільнот, через соціальні організації, інститути.
  вміти використовувати методи теорії ймовірностей і математичної статистики для розв'язання імовірнісних та статистичних задач; користуватися математичною літературою для самостійного вивчення теоретичних і практичних завдань; володіти методами побудови імовірнісних та статистичних моделей для задач, пов'язаних з професійною діяльністю

 • Знання характеристик інформації, її одиниць виміру; сучасних досягнень інформатики, архітектури, технічного і програмного забезпечення персональних комп'ютерів; вимог до інформаційної безпеки; вміння впевнено працювати на персональному комп'ютері з програмними засобами загального призначення, з текстовими документами; виконувати розрахунки в середовищі електронних таблиць; створювати графічні ілюстрації); здійснювати обробку інформації за допомогою баз даних; працювати в мережі Інтернет;
  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
  Статисти́чна моде́ль - абстрактна схема відношень між величинами, що характеризують властивості реального процесу, розробка якої здійснюється неформальним шляхом. Статистична модель являє собою процес генерування даних, часто в значно ідеалізованій формі.
  Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
  навички самостійної роботи із зовнішніми носіями інформації для обмінуданими; застосування комп'ютерних технологій для виконання операцій над документами, володіння прийомами антивірусного захисту; навичками використання сучасних інформаційних технологій для вирішення прикладних завдань за фахом.
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


У результаті вивчення дисципліни «Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних» студенти повинні:

Знати:


 • методологію, методи, техніку та технологію проведення та організації соціологічного дослідження за допомогою методу аналізу документів;

можливості програмного пакету SPSS для обробки соціологічних даних.

Вміти:


 • організувати соціологічне дослідження застосовуючи метод аналізу документів,

 • виконати всі процедури проведення дослідження: починаючи з складання програми дослідження, виділення категорій аналізу, збір інформації, обробку і інтерпретацію результатів дослідження.

 • застосовувати базові компоненти програмного пакету SPSS для обробки соціологічних даних;

 • мати навички з складання програми дослідження, робочого плану дослідження, процедури складання класифікатора, збору, обробки отриманої інформації на комп’ютері, за допомогою програм обробки соціологічної інформації.
  Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.


Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Попередні дисципліни:

Наступні дисципліни:

Інформатика

Соціологія маркетингу

Вища математика

Соціологія управління

Теорія ймовірностей
Соціальна статистика
Математичні методи в соціології
Методологія й методи соціологічних досліджень

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрамита видами навчальних занять)
Семестр

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

З них

За видами аудиторних занять (годин)

Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Поточний контроль

Семестровий контроль

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

180/6

80

100

16
64

55

2

  1   2   3


Скачати 388.55 Kb.

 • РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
 • ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
 • ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
 • МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 • ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ