Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма навчальної дисципліни практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних

Скачати 388.55 Kb.

Робоча програма навчальної дисципліни практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних
Скачати 388.55 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації04.06.2017
Розмір388.55 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва видів самостійної роботи

Кількість годин

1

Опрацьовування лекційного матеріалу

20

2

Підготовка до практичних(семінарських)занять

40

3

Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях

-

4

Виконання індивідуальних завдань:

42

5

Інші види самостійної роботи:

38
Разом

140ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
здійснюється підготовка та захист презентації за темами індивідуальних завдань, відповідно до тем курсу.


з/п


Назва індивідуального завдання
та (або) його розділів

Терміни виконання
(на якому тижні)

1


Теми рефератів

Теми рефератів

 1. Когнітивний аналіз опитувального інструментарію.

 2. Огляд пакетів статистичного аналізу.

 3. Основи статистики в комп'ютерних пакетах.

 4. Так-система. Сильні і слабкі сторони логічних пакетів.

 5. Програмування в SPSS.

 6. Математичні методи в маркетингу.

 7. Математичні методи вивчення конфліктних ситуацій.

 8. Контент-аналіз і його реалізація на прикладі.

 9. Дослідження Інтернету. Контент-аналіз, статистика та інтерпретація.

 10. Факторний аналіз у політичних дослідженнях.

 11. Кластеризація ринків.

 12. Кластеризація національної економіки.

 13. Кластеризація ціннісних орієнтацій.

 14. Документообіг в світі безпаперових технологій.

 15. Вітчизняний ринок програм обробки соціологічних даних.

 16. Використання інформаційних систем для соціології: можливості і проблеми.

 17. Консалтингова підтримка діяльності підприємств.

 18. Бази знань та експертні системи.

 19. Проблеми захисту інформації в автоматизованих системах.
  Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
  Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.
  Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.


 20. Інноваційні напрями розвитку інформаційних технологій.

 21. Використання кореляційно-регресійного аналізу для обробки соціологічних даних.

 22. Застосування первинних і вторинних угруповань в аналізі соціологічних даних.

 23. Багатовимірні угруповання в статистиці

 24. Роль графіків в узагальненні та аналізі соціологічних даних.

 25. Графічний метод у вивченні соціальної реальності.

 26. Графічне зображення в узагальненні та аналізі статистичних даних.
  Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
  Аналіз даних Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.


 27. Середні величини в статистиці, їх значення, види.

 28. Застосування структурних середніх величин для аналізу соціальних явищ.

 29. Роль показників варіації в оцінці достовірності даних проведених досліджень.

 30. Використання різних методик розрахунку показників варіації

 31. Вибіркове спостереження, як основний метод проведення статистичного дослідження: його етапи, властивості, переваги та недоліки.

 32. Предмет аналізу даних і витоки формування його методології.

 33. Модель вивчення властивості об'єкту

 34. Типи емпіричних даних

 35. Шкалювання та кодування в процесі вимірювання.

 36. Індекси при зборі та аналізі даних.

 37. Специфічні прийоми вимірювання соціальної установки

 38. Аналіз взаємозв'язку ознак

 39. Заходи зв'язку, засновані на поняттях «статистична залежність» і «детермінації».

 40. Заходи зв'язку засновані на моделі прогнозу

5-6


7-8

9-10
11-12

13-14

14-1515
15-16
16


МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст теми, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти.

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з презентаціями.
Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Лектор оцінює активність студентів впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Під час семінарського заняття обов’язково за кожною темою оцінюються рівень знань студентів за допомогою тестових завдань та письмової самостійної роботи на знання основних понять за темою. На семінарському Семінарські заняття можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії.

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, розробляє особисту тему.

Підготовка презентації – вид самостійної роботи, що виконується студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. Також складає план презентації або ставить питання, на які треба отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, студент розкриває зміст питань та представляє виконану роботу на семінарі. Обсяг презентації – 16-25 слайдів, текст доповіді – 4-6 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері.Основний зміст презентації доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі заліку або шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям.

Контрольні питання з курсу до заліку

 1. Сутність та специфіка метода аналізу документів.

 2. Якісний аналіз документів: сутність та специфіка використання.

 3. Предмет соціологічного дослідження методом аналізу документів.

 4. Види аналізу документів.

 5. Основні процедури етапу підготовки соціологічного дослідження методом контент-аналізу.

 6. Принципи застосування контент-аналізу.

 7. Сутність традиційного аналізу документів.

 8. Види аналіза документів.

 9. Специфіка підбору літератури з обраної теми та проблеми дослідження.

 10. Поняття репрезентативності при використанні метода аналіза документів.

 11. Критерії класифікації одиниць аналізу.

 12. Контент-аналіз як метод збору соціологічної інформації.
  Збір соціологічної інформації - важливий та трудомісткий процес в соціологічному дослідженні. У своїй практиці соціологи використовують різноманітні методи - від найпоширенішого анкетування до складнішого експерименту.


 13. Види документів, які підлягають соціологічному аналізу.

 14. SPSS - загальна характеристика пакета

 15. Історія SPSS

 16. Єдиний архів даних соціологічних досліджень

 17. Користувальницький інтерфейс програми SPSS, меню SPSS

 18. Складання матриці даних в SPSS

 19. Введення і редагування даних в SPSS

 20. Робота з даними: завдання властивостей змінних, зважування спостережень, експорт та імпорт.

 21. Програми обробки соціологічної інформації на компьютері.

 22. Поняття класифікатора контент-аналізу.

 23. Регістрація даних при контент-аналізі.

 24. Поняття надійності і вирогідності соціологічної інформації.

 25. Організація матриці первинних даних

 26. Організація матриці згрупованих даних

 27. Одномірне розподіл для номінальних шкал.

 28. Організація частотної таблиці

 29. Розрахунок різних видів відсотків

 30. Розрахунок показників центру розподілу та варіації

 31. Одномірне розподіл для номінальних шкал.

 32. Графічне зображення

 33. Одномірне розподіл для порядкових шкал.

 34. Використання умовних середніх (індексів)

 35. Організація таблиці розподілу

 36. Одномірне розподіл для кількісних шкал. Розрахунок заходів центральної тенденції

 37. Поняття і показники варіації

 38. Коефіцієнти рангової кореляції. Коефіцієнт Спірмена

 39. Коефіцієнти рангової кореляції. Коефіцієнт Кендалла

 40. Завдання регресійного, дискримінантного, кластерного, факторного, детермінаціонного аналізу

 41. Детермінаціонние аналіз: основні поняття, етапи реалізації процедури, інтерпретація результатів, обмеження

 42. Регресійний аналіз: основні поняття, етапи реалізації процедури, інтерпретація результатів, обмеження

 43. Основні елементи та вимоги до оформлення звіту за результатами соціологічного дослідження2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, есе, командних проектів, презентацій, ведення конспектів лекцій.

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, відповідей на питання поставлені викладачем, оцінці виконання тестових завдань, оцінок під час самостійних робот, оцінювання внеску окремих студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі.

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має на меті виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається по завершенню вивчення змістовного модулю. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою семінарських занять.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на тестові завдання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни.

Перевірка лекційного конспектута словника базових понять– проводиться в рамках практичного заняття, присутність на лекції і ведення конспекту та словника може оцінюватися в балах та враховуватися у кумулятивній оцінці.

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом.Виконання проекту передбачає командну або індивідуальну дослідницьку роботу за вибраною темою, підготовку письмового звіту та проведення презентації за допомогою мультимедійного обладнання в присутності викладачів кафедри.
Ціль проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Індивідуальний проект виконується за персональною темою.

Командний проект – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (3-4 люд.)

Зміст командного проекту полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по одній із соціальних проблем.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента

Перший семестр

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Соціологія як наукаЗмістовий модуль 2

Базові форми соціального життяТ1

Т2

Т3

Т4

сума

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

сума

100

5

10

5

10

30

6

8

8

8

8

8

8

8

8

70

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка
за національною шкалою


90 ... 100

A

відмінно

82 … 89

B

добре

74 … 81

C

64 … 73

D

задовільно

60 … 63

E

35 … 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 … 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліниНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані)


 1. навчальна програма,

 2. робоча навчальна програма

 3. плани семінарських занять

 4. завдання для самостійної роботи

 5. методичні вказівки з написання курсової роботи з курсу

 6. екзаменаційні питання

 7. бібліотечний фонд університету і кафедри

 8. електронні версії навчальної і наукової літератури

 9. сайт кафедри:

http://web.kpi.kharkov.ua/sp/metodichni-materiali/
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова література


п/п


Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок,

каталог інформаційного і матеріального забезпеченняДе
застосовується

1

2

3SPSS Base 12.0, руководство пользователя. ©2004 SPSS Inc.

5Андренков В.Г. Методы сбора социологической информации. – М.: Наука. – 1990.

5Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности. Перевод с англ. и предисловие Ю. П. Адлера. М.: Финансы и статистика. 1982

1-8Бююль Ахим, Петер Цефель SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. М.: ДиаСофт. 2005. – 608 с.

1-8Давыдов А.А. Убывающие числовые последовательности в социологии: факты, объяснения прогнозы. //Социологические исследования. – 2001. – № 7.

1-8Девятко И. Ф. Диагностическая процедура в социологии: Очерк истории и теории. – М.: Наука, 1993–168 с.

1-8Елисеева И. И. Группировка, корреляция, распознавание образов: Стат. методы классификации и измерения связей. – М.: Статистика, 1977. – 143 с.

5Елисеева И. И. Логика прикладного статистического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 192 с.

8Елисеева И. И. Статистические методы измерения связей. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. – 134 с.

1Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1987. – 254 с.

1-8Как провести социологическое исследование. – М.: Политиздат, 1990. – 287 с.

5Качанов Ю.Л. Социологические различия и социологический текст. //Социологические исследования. – 2002. – № 7. – С.45-65.

1Клигер С. А. и др. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. – М.: Наука, 1978. – 112 с.

1Козлова Н.Н. Методология анализа человеческих документов. //Социологические исследования. – 2004. – № 1. – С.45-65.

5Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2007. – 281 с.

5Лаба Л.Я. Способы интеграции качественных и количественных методов. //Социологические исследования. – 2004. – № 2. – С. 45-65.

1-8Макарова Н. В. Статистика в Excel. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 364 с.

1-8Масленников Е.В. Некоторые принципы формирования концептуальной модели предмета в социологическом исследовании. //Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. – 2003. – № 1. – С. 158 – 162.

1-8Математические методы анализа и интерпретация социологических данных. – М.: Наука, 1989. – 175 с.

1-8Наследов А.Д. SPSS 15 профессиональный статистический анализ данных. М.: Питер, 2008. – 416 с.

5Ньюман Л. Неопросные методы исследования (контент-анализ) //Социологические исследования. – 1998. – № 6. – С. 119-129.

8Основы прикладной социологии: Учеб. для вузов. – М.: Фирма «Интерпракс», 1996. – 178 с.

1Панина Н. Технология социологического исследования. Институт социологии НАН Украины. – К., 1998. – 276с.

1-8Паниотто В. И. Качество социологической информации: Методы оценки и процедуры обеспечения. – Киев: Наукова думка, 1986. – 206 с.

5Паниотто В. И. Структура межличностных отношений: Методика и математические методы исследования. – Киев: Наукова думка, 1975. – 127 с.

1Паниотто В. И., Максименко В. С. Количественные методы в социологических исследованиях. – Киев: Наукова думка, 1982. – 272 с.

1Паниотто В.И. Качество социологической информации. – К.К Наукова думка, 1986.

5Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 477 с.

5Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983. – 510 с.

1-8Руденко Р.И. Практикум по социологии. – М.: Юнити. 1999. – 448 с.

1-8Сурмин Ю.П., Туленко Н.В. Методология и методы социологических исследований. – К.: МАУП, 2000.

1-8Толстова Ю. Н. Логика математического анализа социологических данных. – М.: Наука, 1991. – 110 с.

1-8Филиппова Т.В. Интернет как инструмент социологического исследования. //Социологические исследования. – 2001. – № 9. – С.45-65.

5Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід. – К.: МАУП. – 2002. – 248 с.

8Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів.: Кальварія. – 2003. – 544 с.

1Шикун А.И. Социологический практикум. Учебное пособие для студентов вузов. – Минск, 2000. – 234 с.

1-8Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Академкнига: Добросвет, 2003. – 595 с.

5Ядов В.А. Социологическое исследование : методология, программа, методы, – изд. Самар. университета, 1995. – 331 с.

1


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

 1. soc.lib.ru електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

 2. www.socioline.ru – електроннабібліотека (підручники, роботисоціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

 3. www.socio.msk.ru – студентський сайт РосійськоїАкадемії Наук, маєбібліотеку.

 4. www.ecsocman.edu.ru – російськийосвітній портал “Экономика. Социология. Менеджмент”.

 5. www.socis.isras.ru офіційний сайт журналу “Социологические исследования”.
  Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)
  Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.


 6. www.isras.ru – офіційний сайт ІнститутуСоціології РАН.

 7. www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічноїасоціаціїУкраїни (устав САУ, кодекс професійноїетикисоціолога, указ президента про розвитоксоціологічної науки).

 8. www.useps.org– офіційний сайт українського центру економічних та політичнихдослідженьім. Разумкова (представленірезультатидосліджень, діаграми, кількісніпоказники, наводятьсяданіпорівняльнихдосліджень).

 9. www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та маркетинговихдосліджень (Київ), викладенобагатийемпіричнийматеріал (результатисоціологічнихдосліджень, публікації центру, статистичнідані).

 10. www.sociology.kharkov.ua– SociologyHall, сайт соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

 11. http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm – официальный сайт журнала “Социологический журнал” – можно ознакомиться не только с оглавлением. Содержит большое количество электронных версий статей по различным направлениям социологии.

 12. http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ – официальный сайт журнала “Журнал социологии и социальной антропологии (СПб)” – ежеквартальное профессиональное издание факультета социологии СПбГУ. Материалы текущего номера (прилагается аннотация). Полный архив.

 13. http://www.socium.info/library.html – бібліотекасоціологічноїлітератури

 14. http://www.studfiles.ru/all-vuz/879/folder:2208/ - бібліотекасоціологічноїлітератури

 15. www.uceps.com.ua/ukr/all/sociology(Архів соціологічних даних Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м.Київ).

 16. www.ukrstat.gov.ua(СтатистичніматеріалиДержкомстатуУкраїни)

 17. www.sociology.kharkov.ua(Домашнясторінкахарківськихсоціологів)

 18. www.i-soc.com.ua (ДомашнясторінкаІнститутусоціології НАН України)
1   2   3


Скачати 388.55 Kb.