Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма навчальної дісципліни управління якістю та взаємозамінність

Скачати 262.91 Kb.

Робоча програма навчальної дісципліни управління якістю та взаємозамінність
Скачати 262.91 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір262.91 Kb.
ТипРобоча програма

Форма № Н-3.04

Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА)

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра

Основи проектування машин


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ОПМ


(С.Г. Карнаух)


“______”___________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ


Управління якістю та взаємозамінність

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки

6.050101 "Комп'ютерні науки"
(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація

"Інформаційні технології проектування"
(назва спеціалізації)

факультет

інтегрованих технологій і обладнання (ФІТО)
(назва інституту, факультету, відділення)

Денна форми навчання


2015 2016 рік


Робоча програма Управління якістю та взаємозамінність для студентів за напрямом підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" , спеціалізацією "Інформаційні технології проектування" денної форми навчання «23» червня 2015 року – 14 с.Розробники:

Кулік Т.О., старший викладач, к.т.н.
(посада, наукова ступень та вчене звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Основи проектування машин

Протокол

№ 10 від 23 червня 2015 року

Завідувач кафедри основ проектування машин(С.Г. Карнаух)

(підпис)
(прізвище та ініціали)

«23» червня 2015 року

© Кулік Т.О. 2015 рік© ДДМА 2015 рік
1 Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

За вибором

0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

(шифр і назва)

Напрям підготовки

6.050101 "Комп'ютерні науки"

(шифр і назва)

Модулів - 1

Спеціальність (професійне спрямування) "Інформаційні технології проектування"

Рік підготовки:

4-ий

Триместр:

10-ий

Лекції:

15 год

Практичні, семінарські:

15 год

Лабораторні:

0 год

Самостійна робота:

60 год

Індивідуальні завдання:

0 год

Вид контролю:

залік
Змістовних модулів - 2

Індивідуально-дослідне завдання __________

(назва)


Загальна кількість годин – 90 год

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо - кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2/4 (30/60)
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета викладання дисциплін є з, одного боку, вивчення методів прийомного контролю якості продукції, методів оцінки i прогнозування якості технічних систем, методів регулювання виробничих процесів i управління якістю продукції, правничого забезпечення управління якістю продукції, основ сертифікації та економічного аналізу браку та якості виробів, а, з іншого боку - придбання навичок користування стандартами і на їхній основі визначення допусків і посадок на проектовані машини відповідно з їхніми конструктивно - технологічними особливостями з позначенням їх в креслениках згідно стандартів.
Завдання вивчення дисципліни «управління якістю та взаємозамінність» є:

 одержання студентами знань з наукових i прикладних основ оцінки, прогнозування управління якістю виробничої продукції на підприємствах України, в нових умовах господарювання, з застосуванням вимірювально - обчислювальних комплексів в системах управління якістю;

 набуття практичних навичок оцінки i прогнозування якості промислової продукції, в ефективній організації системи управлення якістю на підприємстві і її автоматизації з застосуванням засобів обчислювальної техніки, в т.ч. з урахуванням витрат на забезпечення якості.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :


 • методи оцінки i дослідження заданої точності вихідних параметрів виробів в процесі виробництва;

 • методи прийомного контролю якості продукції i статистичного регулювання виробничих процесів;

 • показники, методи оцінки, прогнозування i управління якістю функціонування технічних складних систем;

 • сучасні уяви про менеджмент якості як частину загального менеджменту;

 • основи сертифікації та аудит якості продукції;

 • загальні принципи планування i організації системи управління якістю в нових умовах господарювання, правниче забезпечення;

- основи практичного застосування зaco6iв обчислювальної техніки в системі забезпечення якості продукції.

- сутність вимог до точності, систему формалізації вимог, що застосовується в нормативно-технічній документації на вироби;

- методологічні основи і конкретні методи формування, обґрунтування точності на основі математичного моделювання з урахуванням фізико-технічних зв'язків точності з показниками якості;

- систему забезпечення взаємозамінності в комплексній постановці на життєвих циклах виробу;

- основи стандартизації, зокрема, тієї, що відноситься до вимог точності, методів і засобів вимірювань, а також до систем забезпечення якості і сертифікації.

вміти : студент повинний звикати до обов'язкового використання стандартів, що мають відношення до розв'язуваної задачі, до необхідності проектування виробів з високим рівнем уніфікації його частин, з високим рівнем надійності і довговічності.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Управління якістю та взаємозамінність
Вступ.

Введення в курс «Управління якістю та взаємозамінність». Предмет вивчення курсу. Взаємозв‘язок понять якість та взаємозамінність.


Тема 1. Якість. Еволюція механізмів керування якістю. Показники якості. Сім японських інструментів якості

Фактори, що обумовлюють якість продукції. Вітчизняні системи управління якістю продукції. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції. Оцінка якості продукції. Системи показників якості. Методи оцінки технічного рівня і якості продукції. Сім простих статистичних методів контролю якості.

Методи контролю якості: контрольний листок, гістограма, діаграма розкиду, метод стратифікації (розшаровування даних), діаграма Парето, причиново-наслідкова діаграма (діаграма Ісікави), контрольні карти

Література: [2, с.6-7, 52-74]


Тема 2. Стандартизація. Категорії стандартів. Стандарти ISO 9000

Визначення стандартизації. Види стандартів. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості. Міжнародні стандарти ISO серії 9000, 10000,14000 та 8А 8000. Українська система стандартів.

Технічні вимоги до продукції за допомогою технічних умов. Сертифікація. Знаки відповідності.

Література: [2, с. 79-113]


Тема 3. Єдина система допусків та посадок (ЄСДП). Допуски і посадки гладких циліндричних та плоских з’єднань

Класифікація і взаємозамінність гладких циліндричних і плоских з'єднань. Єдина система допусків і посадок (ЄСДП) і зв'язок її з міжнародною системою (ІСО). Побудова ЄСДП. Одиниця допуску, число одиниць допуску, квалітети, інтервали діаметрів. Основні відхилення, використовувані для утворення різних полів допусків. Посадки. Утворення посадок у системі отвору й у системі вала. Схеми розташування полів допусків і посадок. Умовна позначка полів допусків і посадок на кресленнях. Області застосування систем утворення посадок. Вибір і обґрунтування квалітетів точності при проектуванні. Методи вибору посадок у з'єднаннях машин.

Література: [1, с.4-22, 204-228]
Тема 4. Допуски і посадки типових з‘єднань

Основні експлуатаційні вимоги до шпонкового і шліцьового з'єднань. Допуски і посадки шпонкових з'єднань із призматичними шпонками. Способи центрування шліцьових з'єднань. Допуски і посадки шліцьових з'єднань із прямобічним профілем. Позначення допусків і посадок шліцьових з'єднань на кресленнях. Метрична різьба, профіль різьби, крок різьби, середній діаметр різьби. Діаметральна компенсація погрішностей кроку і половини кута профілю. Приведений середній діаметр різьби.

Вимоги, пропоновані до зубчастих коліс і передач. Норми точності і види сполучень циліндричних зубчастих коліс і передач. Норми бічного зазору. Ступені точності і контрольовані показники точності зубчастих коліс і передач. Вибір ступеня точності і виду сполучень у залежності від експлуатаційних вимог до циліндричної зубчастої передачі. Особливості позначення ступенів точності і виду сполучень на кресленнях.

Література: [1, с.275-290, 302-323, 334-340]


Тема 5. Шорсткість поверхні

Визначення шорсткості поверхні. Кількісні параметри шорсткості. Якісні параметри шорсткості. Висотні параметри. Шагові параметри. Опорний параметр. Напрям мікронерівностей.

Особливості позначення шорсткості на кресленнях.

Література: [1, с.185-203]


Тема 6. Допуски форми та розташування

Класифікація відхилень геометричних параметрів деталей. Система нормування відхилень форми. База. Види баз. Система нормування відхилень розташування. Сумарні відхилення форми та розташування. Залежні допуски. Позначення допусків форми та розташування, а також баз на кресленнях. Допуски форми та розташування, що не указані на кресленні. Призначення допусків форми та розташування.Література: [1, с.171-184]

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин за денною формою навчання

Усього
Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

СРС

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Управління якістю та взаємозамінність

1. Вступ. Якість. Еволюція механізмів керування якістю. Показники якості. Сім японських інструментів якості
2
5

4

2. Стандартизація. Категорії стандартів. Стандарти ISO 9000
1
5

5

3. ЄСДП. Допуски і посадки гладких циліндричних та плоских з’єднань
2

4

5

5

4. Допуски і посадки типових з‘єднань
4

4

5

5

5. Шорсткість поверхні
2

2

5

5

6. Допуски форми та розташування
4

4

5

5

Модульна контрольна робота 1

2
1
1

Разом за змістовим модулем 1

90

15

15

30

30

Усього годин

90

15

15

30

306. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Оцінка надійності технологічних систем за параметрами якості виготовлення продукції

2

2

Побудова схем розташування полів допусків. Призначення посадок гладких циліндричних та плоских з’єднань.

2

3

Призначення посадок типових з‘єднань.

4

4

Нормування шорсткість поверхні деталей. Позначення шорсткості на кресленнях

2

5

Призначення допусків форми та розташування. Позначення їх на кресленнях деталей

2

6

Модульна контрольна робота 1

3
Усього

15


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Методи контролю якості:

10

2

Технічні вимоги до продукції за допомогою технічних умов. Сертифікація. Знаки відповідності

10

3

Методи вибору посадок у з'єднаннях машин.

10

4

Ступені точності і контрольовані показники точності зубчастих коліс і передач

10

5

Особливості позначення шорсткості на кресленнях

10

6

Призначення допусків форми та розташування.

10
Усього

60


8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ІНДЗ складова частина самостійної роботи студента, яку він виконує під керівництвом викладача. ІНДЗ має бути підготовлене у формі розрахунково – графічних робот. Звіт і захист виконаного завдання відбувається по графіку згідно з розкладом аудиторних занять.

Індивідуальні завдання наведено в відповідних методичних вказівках.

Розрахунково-графічні роботи виконуються в учнівських зошитах, при чому для зниження витрат часу схеми розташування полів допусків зображуються без додержання масштабу, не потрібно також витримувати формати креслень відповідно до ЕСКД.

Таким чином, при виконанні індивідуальних завдань студент повинен показати, що він освоїв змістовну частину розробки схем полів допусків і розробки робочих креслень.


10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Методи навчання: лекції, бесіди, семінари, практичні заняття, заняття з використанням комп’ютерних програм, тестування.
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль знань студентів відбувається під час проведення практичних, занять, проведення модульного контролю та заліку.
11.1. Поточний контроль знань
11.1.1. Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни «Управління якістю та взаємозамінність» є:

а) систематичність та активність роботи на практичних заняттях з метою перевірки теоретичних знань та практичних навичок;

б) виконання модульних (контрольних) завдань;

в) виконання завдань для самостійного опрацювання;

г) виконання індивідуально - дослідних завдань.
11.1.2. При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях оцінці підлягає: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття; результати виконання експрес-контролю, розв’язання практичних завдань.
11.1.3. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль проводитись у формі відповідей на теоретичні питання та розв'язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт.
11.1.4. При контролі виконання обов’язкової самостійної роботи оцінці підлягають: самостійне опрацювання окремих питань; проведення розрахунків; підготовка термінологічних словників за кожною темою дисципліни; написання рефератів; виконання індивідуально-дослідних завдань.
11.1.5 . Оцінювання рівня набутих практичних навичок студентів здійснюється у сто бальній системі за результатами виконання та захисту індивідуальних практичних завдань – курсової роботи.
11.2. Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку

11.2.1. Оцінювання знань студентів з дисципліни «Управління якості та взаємозамінність» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (заліку).

11.2.2. Підсумковий контроль знань студентів (залік) проводиться у формі письмового опросу.

11.2.3. На залік виносяться вузлові питання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач.

11.2.4. Завдання для заліку містить тести з теоретичними питаннями, та дві практичні задачі.

11.2.5. Результати заліку оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. В разі, коли відповіді за всі завдання студента оцінені менше ніж в 55 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами заліку.


Оцінювання відповіді на питання залікового білетаНазва

Кількість балів

max

1

Теоретичне питання1 .

30

2

Задача на тему «Допуски й посадки типових з'єднань».

40

3

Завдання на розуміння позначень посадок, полів допусків і ступенів точності в кресленнях.

30
Загальна оцінка

100

- оцінки «А» (91-100) заслуговує студент, що у повному обсязі відповів на всі питання квитка, логічно й послідовно обґрунтував вирішення всіх задач, супроводжуючи їхніми необхідними схемами й ескізами, продемонстрував при цьому вміння й навички застосовувати виучені в курсі УЯтаВз знання.

- оцінки «В» (81-89) заслуговує студент, що правильно, у повному обсязі й з мінімальними помилками відповів на всі питання квитка, логічно й послідовно обґрунтував вирішення всіх задач, але з деякими незначними неточностями, супроводжуючи їхніми необхідними схемами й ескізами, продемонстрував при цьому вміння й навички застосовувати виучені в процесі вивчення курсу знання.

- оцінки «С» (75-80) заслуговує студент, що правильно й у повному обсязі відповів на всі питання квитка, обґрунтував розв'язання задач, допустивши при цьому незначні помилки. Одночасно супроводжував свої рішення схемами й ескізами.

- оцінки «D» (65-74) заслуговує студент, що в основному правильно й у достатньому обсязі відповів на питання квитка, але не повною мірою й не завжди послідовно й логічно обґрунтував розв'язання задач, допустив помилки при виконанні ескізів і схем розташування полів допусків. З відповідей видно, що застосування виученого в курсі УЯтаВз матеріалу викликає деякі труднощі.

- оцінки «Е» (55-64) заслуговує студент, що у мінімально припустимому обсязі відповів на питання квитка, але не повною мірою й не завжди послідовно й логічно обґрунтував розв'язання задач, допустив помилки при виконанні ескізів і схем розташування полів допусків. З відповідей видно, що застосування виученого в курсі УЯтаВз матеріалу викликає значні труднощі.

- оцінки «FX» (30-54) заслуговує студент, що при відповіді на питання допустив помилки. Вирішені задачі вимагали незначної доробки й обґрунтування більшості рішень. Самі розв'язання не супроводжувалися схемами й ескізами. Застосування на практиці пройденого матеріалу викликало значні труднощі.

- оцінки «F» (0-29) заслуговує студент, що при відповіді на питання допустив принципові помилки. Вирішені задачі вимагали значної доробки, логічна послідовність розв'язання була відсутня.12. Розподіл балів, які отримують студенти


тижня

Тема

Контрольні точки

Кількість балів

лекції

практичні

min

max

1

2

3

4

5

6

Змістовний модуль 1 – Управління якості та взаємозамінність

1

Якість як об'єкт управління в конкурентному просторі.

2
Допуски та посадки гладких з’єднань


3

Взаємозамінність. Основні терміни і визначення. Принципи побудови системи ЄСДП.
РГР №1 – Побудова полів допусків

15

25

4
Система допусків та посадок з’єднань з підшипниками


5

Допуски і посадки гладких циліндрових з'єднань. Види посадок. Побудова полів допусків.

6
Допуски та посадки шпонкових та шліцьових з’єднань


7

Основні положення управління якістю

8
Побудова ескізу валу


9

Методологія оцінювання якості.
РГР№2 – Ескіз валу

15

25

10
Нормування шорсткості

Розв’язання завдань на практичному занятті

0

5
1

2

3

4

5

6

11

Нові інструменти контролю якості

12
Розмірні ланцюги

Розв’язання завдань на практичному занятті

0

5

13

Сучасна концепція управління якістю. Еволюція підходів до управління якістю. Стратегія загального управління якістю

14
Контрольна робота

Контрольна робота

20

40

15

Нормативно-правове забезпечення якості. Стандартизація. Сертифікація

Усього

55

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Таблиця 8Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано81-89

В

добре

75-80

С

65-74

D

задовільно

55-64

Е

30-54

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-29

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Управление качеством и взаимозаменяемость. Конспект лекцій для студентов специальности «Информационные технологи проектирования» / Сост. Т.А. Кулик, - Краматорск: ДГМА, 2013, - 180 с.

 2. Взаємозамінність, метрологія, стандартизація. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей / Укл. А.П. Мартинов, - Краматорськ: ДДМА, 2012, - 180 с.

 3. Управление качеством и взаимозаменяемость. Методические указания к самостоятельной работе студентов всех форм обучения / Сост. Т.А. Кулик, - Краматорск: ДГМА, 2011. - 52 с.

 4. Управление качеством и взаимозаменяемость. К проведению практических занятий со студентами всех форм обучения / Сост. Т.А.Кулик, - Краматорск: ДГМА, 2011. - 12 с.14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

 1. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М.: Машиностроение, 1985 - 306 с.

 2. Смірнов, О.М. Сертифікація і маркування продукції: Навчальний посібник / О.М. Смірнов, В.В. Дементьєв, Т.С. Панфілова, О.А. Олейніков. – Донецьк: ДонДТУ, 2001. – 272 с. — ISBN 966-7745-01-5


ДОПОМІЖНА

 1. Допуски і посадки за системою ISO / В... Фей (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2003. — (Національний стандарт України).

 2. Егоров, В.Г. Метрология, стандартизация, взаимозаменяемость и управление качеством продукции: Учеб. пособие для студ. ВУЗов водного транспорта / Новосибирская гос. академия водного транспорта. — Новосибирск, 2001. — 327 с. — ISBN 5-8119-0087-2.

 3. Боженко, Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посіб.. — Л. : Світ, 2003. — 328с. —ISBN 966-603-200-7.

 4. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. - М.: Высш. шк., 1991 - 304 с.

 5. Экономика предприятий / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Е.М. Купрякова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 - 367 с.


15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


 1. Біблотеке нормативних документів України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://omul.org

 2. Відкритий реєстр якості [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://standard.ru

 3. Книги скачать [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razym.ru

 4. Книги читать онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookonline.ru

Програму розробив:
Ст.. викладач кафедри ОПМ ________________________________ Т.О. Кулік

1 Теоретичне питання з модуля 1 охоплює наступні теми: Основні терміни й визначення взаємозамінності, стандартизації й метрології. Допуски й посадки гладких циліндричних з'єднань. Допуски й посадки типових з'єднань. Взаємозамінність зубчастих передач. Шорсткість і волнистість поверхонь. Допуски форми й розташування. Розмірні ланцюги. Приймальні межі. Стандартизація.

Каталог: metod -> opm -> rab edu programms
metod -> Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури Затвержено
metod -> Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №№19-21, 2009 р
metod -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
metod -> Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні "Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях"
metod -> Технічні пристрої, що використовуються в комп'ютерній графіці
metod -> Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Windows Movie Maker. Створення кліпів
metod -> Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «адмініструваннякомп’ютерних систем та мереж»
rab edu programms -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр


Скачати 262.91 Kb.