Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРобоча програма навчальної дисципліни використання електронних архівів соціальних даних для студентів

Скачати 91.08 Kb.

Робоча програма навчальної дисципліни використання електронних архівів соціальних даних для студентів
Скачати 91.08 Kb.
Дата конвертації28.03.2019
Розмір91.08 Kb.
ТипРобоча програма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології

Кафедра методології та методів соціологічних досліджень


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчальної роботи

______________________

«____»____________20__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Використання електронних архівів соціальних даних


для студентів

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки


спеціальність 054 «Соціологія»
освітній рівень бакалавр
освітня програма «Соціологія»
спеціалізація «Прикладні соціологічні дослідження»

вид дисципліни дисципліни вільного вибору студента

Форма навчання денна

Навчальний рік 2018/2019

Семестр 7

Кількість кредитів ЕСТS 4

Мова викладання, навчання

та оцінювання українська

Форма заключного контролю залік
Викладачі: Горбачик А.П.

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

КИЇВ – 2018

Розробник(и):

Горбачик А.П, к.ф.-м.н., доцент, декан факультету соціології

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри методології та методів соціологічних досліджень

__________________ (Сидоров М.В.-С.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

Схвалено науково - методичною комісією факультету соціології

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Голова Вченої ради


«_____» _________________ 20___ року


1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з можливістю використання в дослідницькій та аналітичній роботі електронних архівів соціальних даних, включаючи архіви результатів соціологічних досліджень (кількісних та якісних); дані статистичних агенцій; глобальні (міжнародні) індекси та побудовані на них рейтинги країн, міст, регіонів; дані вітчизняних та міжнародних неурядових дослідницьких організацій тощо. Метою є також навчити студентів здійснювати пошук даних в електронних архівах; ознайомити студентів із особливостям підготовки до аналізу отриманих з архівів даних, із специфікою та методами вторинного аналізу даних; дати базові знання із планування управління даними в емпіричних соціологічних проектах та підготовки даних власного дослідження до розміщення в електронних архівах соціальних даних.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності) 1: студенти мають бути знайомі з базовими методами аналізу даних (кількісних та якісних) а також із методологічними підходами та основними методами емпіричного соціологічного дослідження.
3. Анотація навчальної дисципліни:

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенцій, необхідних для використання в дослідницькій та аналітичній роботі вмісту електронних архівів соціальних даних, включаючи архіви результатів соціологічних досліджень (кількісних та якісних); дані статистичних агенцій; глобальні (міжнародні) індекси та побудовані на них рейтинги країн, міст, регіонів; дані вітчизняних та міжнародних неурядових дослідницьких організацій тощо. Приділяється увага питанням пошуку даних в електронних архівах, особливостям підготовки до аналізу отриманих з архівів даних, специфіці та методам вторинного аналізу даних. Також розглядаються питання управління даними в емпіричних соціологічних проектах та підготовки даних власного дослідження до розміщення в електронних архівах соціальних даних.


4. Завдання (навчальні цілі):

Основними завданнями вивчення дисципліни є • Ознайомити з сучасними можливостями використання для власного дослідження даних, розміщених в електронних архівах різного типу

 • Навчити пошуку в Інтернет необхідних для власного дослідження даних

 • Навчити поєднувати та готувати для аналізу відібрані з різних електронних джерел дані

 • Представити основні особливості вторинного аналізу даних

 • Представити основи планування управління даними у емпіричних соціологічних проектах

Це спрямовано на формування наступних компетентностей: • Вміння використовувати сучасні технології проведення досліджень, збору та аналізу соціальних даних (фк19)

 • Вміння створювати нові та узагальнювати існуючі підходи збору та аналізу соціальних даних (фк21)5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Сучасні можливості використання для власного дослідження даних, розміщених в електронних архівах різного типу.

Лекція, семінарські заняття, самостійна робота

Тест,

письмова робота15

1.2

Основи планування управління даними у емпіричних соціологічних проектах

Лекція, семінарські заняття, самостійна робота

Тест

20

1.3

Особливості вторинного аналізу даних

Лекція, семінарські заняття, самостійна робота

Тест,

практичне завдання15

2.1

Здійснювати пошук в Інтернет необхідних для власного дослідження даних

Лекція, семінарські заняття, самостійна робота

Тест,

практичне завдання30

2.2

Поєднувати та готувати до аналізу відібрані з різних електронних джерел дані

Лекція, семінарські заняття, самостійна робота

Тест,

практичне завдання20


6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Демонструвати вміння підготовки якісного інструментарію опитувальних методів, застосування методик перевірки інструментарію на валідність та надійність (прн26)

+

+

+

+

+


7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

 1. Модульна контрольна робота (за темами 1-3), робота є обов’язковою – до 10 балів

 2. Самостійна робота (після теми 4), робота є обов’язковою – до 15 балів

 3. Виступ на практичному занятті – до 5 балів

Якщо сума балів, набраних в результаті всіх форм семестрового оцінювання, перевищує 80, то оцінка за семестрове оцінювання прирівнюється до 80 балів.
- підсумкове оцінювання – залік, до 20 балів
- умови допуску до підсумкового оцінювання:

Всі обов’язкові форми семестрового оцінювання мають бути складені з оцінкою, що є не меншою ніж 60% від максимальної оцінки для відповідної форми оцінювання. Сумарна оцінка за всіма формами семестрового оцінювання має бути не менше ніж 48 балів, що складає 60% від максимальної оцінки (80 балів) за всіма формами семестрового оцінювання. Студенти, що набрали сумарно менше ніж 48 балів за всіма формами семестрового оцінювання, можуть бути допущені (за зверненням студента, згодою викладача та дозволом деканату) до складання завдань тих практичних занять, за якими вони не мають оцінки виступу.


7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку оцінювання).

 1. Модульна контрольна робота – проводиться після опрацювання теми 3

 2. Самостійна робота – виконується після опрацювання теми 4 та має бути представлена на кафедру за 1 тиждень до початку сесії.


7.3 Шкала відповідності оцінок

Задовільно / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59


8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять


Тема

Кількість годин

Лекційні

Практичні

Самостійна робота

Змістовий модуль 1. Управління даними в соціальному дослідженні.

1. Архіви даних соціологічних досліджень в Інтернет.

4

4

14

2. Депонування результатів соціологічного дослідження в електронному архіві.

4

4

14

3. Міжнародні (глобальні) індекси як джерело інформації для соціологічних досліджень.

4

4

14

Змістовий модуль 2. Особливості аналізу даних з різних електронних джерел.

4. Особливості вторинного аналізу даних з архівів та інших джерел в Інтернет.

4

6

18

5. Великі дані (big data): джерела генерації (створення), сфера застосування, методичні та методологічні проблеми використання.

4

6

16

Всього

20

24

76


Загальний обсяг 120 год.2, в тому числі:

Лекцій – 20 год.

Семінари – 24 год.

Практичні заняття - 0 год.

Лабораторні заняття - 0 год.

Тренінги - 0 год.

Консультації - 0 год.

Самостійна робота - 76 год.


9. Рекомендовані джерела3:

Основна

 1. Горбачик А.П. Архіві соціальних даних: цілі існування, форми роботи, проблеми створення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2000. - №3. - С. 130-144.

 2. Головаха Є.І. Концептуальні та організаційно-методичні основи створення “Українського соціологічного архіву та банку даних соціальних досліджень” // Соціологя: теорія, методи, маркетинг. - 2000. - № 1. - С. 138–151.

 3. Горбачик О.А. Електронні банки соціологічних даних // Український соціум.- 2009.- №2(29).- С. 14-21.

 4. Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). (2012). Guide to Social Science Data Preparation and Archiving: Best Practice Throughout the Data Life Cycle (5th ed.). Ann Arbor, MI.

 5. Vartanian T.P. Secondary data analysis (Pocket guides to social work research methods).- Oxford University Press, 2011

 6. Smith E. Using Secondary Data in Educational and Social Research. - Open University Press, 2008

 7. Kiecolt K., Nathan L. Secondary Analysis of Survey Data. - Sage, 1985


Додаткова

10. Додаткові ресурси (за наявності):

 1. Consortium of European Social Science Data Archives https://www.cessda.eu

 2. Inter-university Consortium for Political and Social Research www.icpsr.umich.edu

 3. European Social Survey www.europeansocialsurvey.org

 4. European Values Study https://europeanvaluesstudy.eu/

 5. World Values Survey http://www.worldvaluessurvey.org

 6. International Social Survey Programme http://w.issp.org
1 альтернативний варіант :

Успішне опанування курсу _____________________________________________________

Знання теоретичних основ _______________________________________________________


2 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.

3 В тому числі Інтернет ресурсиСкачати 91.08 Kb.

 • РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 • КИЇВ – 2018