Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозділ 2 дослідження системи планування експортних операцій дахк

Скачати 350.77 Kb.

Розділ 2 дослідження системи планування експортних операцій дахк
Скачати 350.77 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.05.2017
Розмір350.77 Kb.
  1   2   3

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ДАХК «АРТЕМ»2.1. Організаційна структура та господарська характеристика ДАХК «Артем»

Державна акцiонерна холдингова компанiя «Артем» (далі - ДАХК «АРТЕМ») заснована Мiнiстерством Машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства «Київське виробниче об’єднання iменi Артема» у Державну акцiонерну холдингову компанiю «Артем» вiдповiдно до Законiв України «Про приватизацiю державного майна», «Про господарськi товариства» та Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.

Адресa: Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10

Компанiя створена шляхом об «єднання у її статутному капіталі майна Державного пiдприємства «Київське виробниче об`єднання iменi Артема», яке не закрiплене на правi повного господарчого вiдання за пiдприємствами, що входять до його складу, i контрольних пакетiв акцiй акцiонерних товариств (АТ):ПрАТ «Проектно-виробнича фiрма «Макрос» (04050 м.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Київ, вул. Мельникова, 2/10);ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв» (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10);ПрАТ «Завод «Артемполiмер» (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10);ПАТ «Завод «Артеммаш» (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10);ПАТ «Iнструментальний завод» (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10)ПрАТ «Авiацiйно-транспортне пiдприємство «Артем-Авiа» (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) та інші Згідно до Статуту.

Статутний фонд (капітал) компанії розподілений на 250 253 397 простих іменних акцій. Прибуток компанії формується за рахунок надходжень від здійснення господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати відсотків за кредитами банків та за облігаціями, а також податків, зборів і інших обов’язкових платежів до бюджетів. Чистий прибуток, одержаний після розрахунків, залишається в повному розпорядженні компанії і використовується відповідно до рішення вищого органу компанії.

Управління компанією здійснюють: Засновник в особі Міністерства промислової політики України, який виконує повноваження загальних зборів акціонерів, - вищий орган компанії;

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Міністе́рство промисло́вої полі́тики Украї́ни (Мінпромполітики) - колишнє міністерство України. Реорганізовано 23 березня 2014 року шляхом приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Наглядова (спостережна) рада; Правління; Ревізійна комісія. Спостережна рада є органом компанії, що з метою захисту інтересів держави здійснює контроль за діяльністю правління компанії.
Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.
Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
Правління є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Ревізійна комісія є органом компанії, який контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу.

Згідно статуту ДАХК «Артем» метою діяльності компанії є: забезпечення ефективного функціонування та розвитку єдиного науково-технічного і виробничого комплексу з розробки, виробництва та впровадження сучасних зразків вітчизняної авіаційної техніки; створення та серійне виробництво нових зразків обладнання та іншої продукції для потреб безпеки держави, товарів народного споживання, технологічного обладнання для агропромислового комплексу, медичної техніки тощо;

Літальний апарат (ЛА) - пристрій для польотів в атмосфері або космічному просторі.
Серійне виробництво - тип організації виробництва, що характеризується одночасним виготовленням на підприємстві широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу, і широкою спеціалізацією робочих місць.
Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.
Спожи́вчі това́ри - це товари, які купуються для особистого (сімейного) споживання, для задоволення власних потреб. Залежно від споживацьких звичок ці товари підрозділяють на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту.
підвищення ефективності виробництва та одержання прибутку, підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку.

Основна продукція, яку виробляє підприємство: • авіаційні керовані ракети;
  Раке́та (італ. rocchetta - «маленьке веретено», нім. rakete) - літальний апарат, що рухається в просторі за рахунок дії реактивного руху, що виникає внаслідок відкидання частини власної маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовища.


 • протитанкові керовані ракети;

 • комплекси автоматичної перевірки і підготовки до використання усіх видів авіаційних керованих засобів ураження;

 • агрегати, прилади та обладнання для усіх типів авіаційних літальних апаратів;
  Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.


 • підйомно-транспортні та реабілітаційні засоби для інвалідів;

 • інвалідна техніка;

 • зварювальна техніка.

Основними ринками збуту Компанії є підприємства України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Аналіз показників господарської діяльності підприємства, які нададуть загальну інформацію щодо фінансового стану підприємства наведено у таблиці 2.1.Таблиця 2.1

Показники господарської діяльності підприємства ДАХК «АРТЕМ»

за 2013-2015 роки (млн. грн.)

Найменування показника

Значення по роках

Динаміка 2013-2015 рр.

Відносне відхилення, % 2013-2015 рр.
2013 рік

2014 рік

2015 рікСередньоспискова чисельність персоналу, осіб.

1630

1620

1600

-30

-1,8

Продуктивність праці на одного робітника, млн. грн

487,6

629,5

813

325,4

48,3

Середньорічна вартість виробничих фондів, млн. грн/1 прац.

10509,1

9871,6

22913,35

12404,25

118

Фондовіддача

7,56

10,3

5,67

-1,89

-25

Фондоозброєність

64,5

60,9

143,2

78,7

122

Дохід (виручка) від реалізації продукції, млн. грн

96687,6

123788,4

157996,4

61308,8

63,4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, млн. грн

79483,4

101971,7

130074,9

50591,5

63,6

Собівартість реалізованої продукції, млн. грн

56725,5

75512,8

95629,1

38903,6

68,6

Валовий прибуток, млн..грн.

22757,9

26458,9

34445,8

11687,9

51,4

Чистий прибуток, млн. грн.

2861,3

759,7

864,3

-1997

-69,8

Як бачимо з даних, наведених у таблиці 2.1, чисельність працівників відносно незначна станом на кінець 2015 роком на підприємстві працювало 1600 чоловік, що на 30 чоловік менше порівняно з 2013 роком.

Слід відмітити, що на підприємстві спостерігається позитивна тенденція зростання продуктивності праці, яка зросла протягом трьох років на 325,4 млн.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
грн./1 працівника, однак зменшився показник фондовіддачі, що пов’язано зі значним збільшенням вартості основних фондів.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Спостерігається значне підвищення показника фондоозброєності, що говорить про забезпеченість працівників підприємства необхідними основними засобами, однак, також показник говорить нам і про збільшення вартості основних засобів, що припадають на одного працівника.

Зазначимо про значне зменшення показників маневреності робочого капіталу на 8,77 та рентабельності основних засобів на 23,4% внаслідок збільшення суми всіх запасів та зменшення суми чистого прибутку і збільшення середньорічної вартості основних фондів.

Однак, незважаючи на значне зменшення певних показників господарської діяльності підприємства, можна зробити висновок, що його діяльність є прибутковою, хоча й показник чистого прибутку станом на кінець 2015 року значно зменшився порівняно з 2013 роком.

Для того, щоб проаналізувати ефективність та прибутковість підприємства, провести системну оцінку результативності господарської діяльності за кілька періодів, виявити фактори, які позитивно та негативно впливають на неї, а також визначити загальний рівень фінансового стану підприємства, необхідно здійснити фінансово-економічний аналіз діяльності ДАХК «АРТЕМ».

Оскільки основою функціонування підприємства є досягнення та збереження фінансової стабільності, адже стабільний фінансовий стан підприємства завжди позитивно впливає на здійснення його господарської діяльності, то доцільним буде, перш за все, здійснити аналіз фінансової стійкості підприємства за показниками, наведеними в табл. 2.2.Таблиця 2.2

Аналіз показників фінансової стійкості ДАХК «АРТЕМ»

Найменування показника

Формула розрахунку

Нор-матив

2013

рік


2014

рік


2015

рік


Динаміка

Коефіцієнт

автономіїр. 380ф1/р. 640ф1

0,5,і

зрост.


0,5

0,74

0,74

Збільшення

Коефіцієнт

маневреності власних коштівр. 380ф1 р. 480 –р. 080ф1/ р. 380ф1 р. 480ф1


0,2


0,007

0,26

0,35

Збільшення

К.фінансової стабільності

р. 380ф1/р. 480ф1 р. 620ф1

1 і зрост.

0,99

2,85

2,78

Збільшення

К.фінансового ризику

р. 480ф1 р. 620ф1/р. 380ф1

1 і зменш

1,01

0,35

0,35

Зменшення

К.забезпечення

власними оборотними

коштами


р. 380ф1-р. 080ф1/р. 260ф1 р. 270ф1

[0,6;

0,8]


Якщо К<1-імов.

банкр.


-0,15

0,42

0,99

Збільшення

К.співвідношення позик. і влас. коштів

ст. 640ф1 – ст. 380ф1/ст..380ф1

1, змен ш.

1,01

0,35

0,35

Зменшення

Проаналізувавши показники фінансової стійкості підприємства, слід зазначити, що динаміка розрахованих показників свідчить про збільшення рівня фінансової стійкості та платоспроможності підприємства у розрахунковий період. При цьому значно збільшився рівень незалежності від зовнішніх джерел фінансування, що свідчить про достатню забезпеченість підприємства власними коштами. Також коефіцієнт фінансової стабільності досяг бажаного рівня (більше 1) і у 2014 році становив 2,85, проте у розрахунковому році дещо знизився і знаходився на позначці 2,78.

Для аналізу фінансової стійкості велике значення має розрахунок показників забезпеченості підприємства засобами джерел формування оборотних активів. До таких показників належать: коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами та коефіцієнт маневреності власних коштів.

Слід зазначити про значне покращення цих показників протягом трьох та досягнення позитивних результатів, які перевищують нормативи. Це свідчить, перш за все, про певний перерозподіл активів у бік зростання частки оборотного капіталу, а також про збільшення власних джерел формування оборотних коштів та досягнення гнучкості їх використання, що є наслідком ефективного фінансового менеджменту підприємства.

Фіна́нсовий ме́неджмент - система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.
Обіговий капіта́л (current capital) - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.

Враховуючи рівні розрахованих показників та їх динаміку, доцільно зробити висновок про збільшення частки власного капіталу та, відповідно, зменшення частки позикових коштів, зменшення фінансового ризику підприємства, зміцнення фінансової стійкості Компанії та підтвердження її платоспроможності у довгостроковому періоді.

Існує великий перелік показників рентабельності, однак, до основних, які використовуються у ході аналізу фінансового стану підприємства належать показники, розрахунки яких наведені в табл. 2.3.

Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
Ана́ліз фіна́нсового ста́ну - комплекс дій щодо вивчення й аналізу результатів фінансово-господарської діяльності організацій, підприємств, фірм з метою визначення ступеня ефективності використання основних фондів і оборотних коштів для реалізації програм (статутних завдань) організацій, установ, виявлення можливих недоліків, порушень, невикористаних резервів підвищення результативності діяльності.Таблиця 2.3

Аналіз показників рентабельності ДАХК «АРТЕМ», %

Найменуванння показника

Формула розрахунку

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Динаміка

Рентабельність сукупних активів

р. 170ф2/р. 280ф1

6,2

2,6

3,2

Зменшення

Рентабельність власного капіталу

р. 220ф2/р. 380ф1

11,9

2,35

2,45

Зменшення

Валова рентабельність продаж

р. 050 ф. 2 / р. 035 ф. 2

28,6

25,9

26,5

Зменшення

Операційна рентабельність продаж

р. 100 ф. 2 / р. 035 ф. 2

5,2

1,7

1,3

Зменшення

Чиста рентабельність продаж

р. 220ф2/р. 035ф2

3,5

0,75

0,67

Зменшення

Рентабельність фінансової діяльності

(р. 110 р. 120 р. 130ф2)/(р. 140 р. 150 р. 160) ф2

4,47

7,4

81,8

Збільшення

Рентабельність всіх операцій за валовим прибутком

р. 050ф2/ (р. 035 р. 110 р. 120 р. 130 р. 200) ф2

28,6

26

26

Зменшення

Аналіз показників рентабельності показав, що в період 2013-2015 років спостерігається погіршення практично всіх основних показників рентабельності підприємства, за винятком рентабельності фінансової діяльності, що свідчить про зниження ефективності його діяльності й викликано, в основному, скороченням фінансових результатів.

Збільшення показника рентабельності фінансової діяльності підприємства, значення якого збільшилось на 77,33%, пояснюється залученням інвестиційних коштів та погашенням довгострокової заборгованості перед кредиторами. Підприємство має низький рівень рентабельності сукупних активів, що обумовлено зниженням прибутку та зростанням суми дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

Зниження рентабельності власного капіталу викликано як скороченням розміру чистого прибутку, що є негативним фактором, так і зростанням суми власного капіталу, що веде до посилення фінансової автономії підприємства, однак використовується неефективно. Рівень даного показника свідчить про низьку інвестиційну привабливість підприємства.

Вкрай низьке значення має показник чистої рентабельності у 2013 році, що склало 3,5% та його значне зниження в розрахунковому році на 2,87% викликане неефективністю ведення операційної та інвестиційної діяльності.

Розрахувавши показники фінансово-економічного стану ДАХК «АРТЕМ» за період 2013-2015 років, доцільно зробити такі висновки. В цілому, діяльність компанії є задовільною, підприємство стабільно одержує прибуток. Однак, зобов’язання перед кредиторами та витрати на купівлю обладнання і проведення рекламної кампанії вплинули на зниження рентабельності капіталу підприємства.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Також низькою є абсолютна ліквідність підприємства, що свідчить про вкрай низьку частку короткострокових зобов’язань, яку підприємство здатне погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості.
Ліквідність - можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості (з мінімальними витратами). Гроші (монети та паперова готівка) є найбільш ліквідними активами. Банківські депозити за вимогою є високоліквідними активами, оскільки можуть бути переведені в готівку за вимогою клієнта.
Також на критичному рівні знаходиться показник чистої рентабельності продажів, що говорить про неефективне ведення операційної та інвестиційної діяльності ДАХК «АРТЕМ».

Отже, порівнюючи фінансово-економічний розвиток ДАХК «АРТЕМ» протягом 2013-2015 років, слід відзначити тенденцію до його покращення. Збільшилась частка власних коштів у відношенні до позикових, значно підвищилась рентабельність фінансової діяльності, за рахунок збільшення обсягів продажу підвищився показник фондовіддачі, відновилась платоспроможність підприємства.

  1   2   3


Скачати 350.77 Kb.