Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозділ Фізико-хімічні властивості вуглеводнів

Скачати 94.5 Kb.

Розділ Фізико-хімічні властивості вуглеводнів
Скачати 94.5 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 18.05.2017
Розмір 94.5 Kb.
Тип Протокол
  1   2


Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УХВАЛЕНО

вченою радою

ННІ «Інститут геології»

Протокол № 9 від 06.04.2015 р.

Директор інституту

професор Михайлов В.А

П Р О Г Р А М А


вступного іспиту в аспірантуру

зі спеціальності

04.00.17 – геологія нафти і газу

Склали: Карпенко О.М., Огар В.В.

Зав. кафедри проф. Карпенко О.М.


м. Київ


2015

Розділ 1. Фізико-хімічні властивості вуглеводнів

Елементний та ізотопний склад нафти і газу. Хімічний склад і фізичні властивості природного газу.

Хімічний склад, також Склад речовини - термін хімії - частка вмісту окремих хімічних елементів у речовині, матеріалі, сплаві, породі тощо.
Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.
Хімічний склад, фізичні властивості та класифікація нафти. Газоконденсатні суміші та умови їх утворення. Гідратоутворення. Пластові води.Розділ 2. Походження нафти і природного газу

Органічна та неорганічна гіпотези походження вуглеводнів. Докази органічного походження вуглеводнів. Походження, умови накопичення і стадії перетворення органічної речовини в земній корі.

Класифіка́ція нафт - у світі існують різні хімічні, генетичні, промислові та товарні класифікації нафт, які знайшли своє відображення у відповідних нормативних документах. В основу технологічної класифікації нафт покладено вміст сірки в нафтах і світлих нафтопродуктах, вихід фракцій, що википають при температурах до 350°С, потенційний вміст та індекс в'язкості базових мастил і вміст парафіну.
Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.
Органічна речовина і шляхи її перетворення у вуглеводні.

Формації і фації, сприятливі для процесів нафтогазоутворення. Поняття про нафтогазоматеринські світи і регіонально нафтогазоносні комплекси. Періодичність процесів нафтогазоутворення. Передумови гіпотез неорганічного походження нафти і газу. Значення теоретичних положень про походження нафти і газу для вибору напрямків пошуково-розвідувальних робіт.

Розділ 3. Міграція нафти і газу в земній корі

Загальні поняття про міграцію нафти і газу. Фактори міграції. Стан вуглеводнів при міграції. Напрями і шляхи міграції. Первинна міграція розсіяних вуглеводнів з материнських порід, її механізм і масштаби. Вторинна міграція вуглеводнів. Класифікація міграційних процесів. Роль гравітації, гідравлічних умов, ущільнення, температури, капілярних сил при переміщенні вуглеводнів у процесах первинної і вторинної міграції. Дискусійні питання міграції вуглеводнів.Розділ 4. Природні резервуари нафти і газу

Природні резервуари, скупчення і пастки вуглеводнів. Колекторські властивості гірських порід: пористість, проникність, нафтогазонасиченість.

Власти́вості гірськи́х порі́д - фізичні властивості гірських порід, фізико-технічні властивості гірських порід, технологічні властивості гірських порід, твердість, акустичні властивості гірської породи, пористість, густина, пластичність, крихкість, міцність гірських порід, тривкість, змочуваність, хімічна активність гірських порід, акустична жорсткість гірських порід, водовбирання, а також: геотехнічні властивості гірських порід, гірничотехнічні властивості гірських порід, магнітні властивості гірських порід, електричні властивості гірських порід, газонасиченість гірських порід, анізотропія, гігроскопічність, контактна міцність гірської породи, тріщинуватість гірських порід, окремість гірських порід, розмокання, Форма мінеральних зерен, Фільтраційні властивості гірських порід
Породи-колектори нафти, газу і води. Принципи класифікації колекторів за ємністю, складом та іншими параметрами. Мінливість колекторських властивостей порід з глибиною. Породи-покришки (флюїдоупори), їх склад, властивості і класифікація. Природні резервуари нафти газу, їх основні типи (пластові, масивні, лінзовидні) і класифікація. Скупчення нафти і газу в земній корі. Поняття про локальні і регіональні скупчення. Поклади нафти і газу, їх елементи, класифікація і характеристика типів. Родовища нафти і газу. Класифікації родовищ нафти і газу.


Розділ 5. Формування і руйнування скупчень

нафти і газу

Акумуляція і консервація вуглеводнів у пластах різних типів. Основні механізми формування покладів і родовищ нафти і газу. Типи покладів нафти і газу. Структурний, літологічний, стратиграфічний, рифогенний і змішаний класи покладів. Час формування покладів і родовищ, методи його визначення. Руйнування і перерозподіл скупчень вуглеводнів. Причини руйнування скупчень вуглеводнів.


Розділ 6. Нафтогазогеологічне районування

Завдання і принципи нафтогазогеологічного районування територій. Основні одиниці нафтогазогеологічного районування: зона нафтогазонакопичення, нафтогазоносна область, нафтогазоносна провінція. Класифікація і основні типи нафтогазоносних провінцій. Нафтогазогеологічне районування території України.

Нафтогазогеологічне районування - виділення в межах земної кори нафтогазоносних територій і їх поділ на відокремлені різномасштабні фрагменти (об'єкти), які характеризуються певними рисами геологічної будови і нафтогазоносності.
Нафтогазоносна провінція (НГП), (англ. oil and gas bearing province, нім. erdöl-und erdgasführende Provinz f) - одиниця нафтогазогеологічного районування першого рангу регіонального рівня. Представлена сукупністю суміжних нафтогазоносних областей на значній за розмірами та осадовим заповненням відокремленій в геоструктурному плані території.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Основні нафтогазоносних регіони України та зарубіжних країн.
Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.


Розділ 7. Прогнозування нафтогазоносності надр

Основні аспекти прогнозування нафтогазоносності надр. Формування та закономірності поширення нафти і газу – наукова основа прогнозу нафтогазоносності. Регіональний, зональний та локальний прогнози нафтогазоносності. Критерії нафтогазоносності надр: структурно-тектонічні, стратиграфічні, літолого-фаціальні, геохімічні. Природні нафтогазопрояви, як пошукова ознака родовищ нафти і газу. Класифікація і основні типи нафтогазопроявів, їх характеристика.


Розділ 8. Методи досліджень при нафтогазопошукових роботах

Геологічні дослідження при пошуках та розвідці нафтових і газових родовищ. Опорні, параметричні, структурні, пошукові і розвідувальні свердловини та їх призначення. Польові геофізичні методи досліджень та особливості геологічної інтерпретації їх результатів. Об’ємна сейсморозвідка та її можливості. Геохімічні методи досліджень. Гідрогеологічні та гідрогеохімічні дослідження. Геотермічні методи досліджень. Дистанційні методи.  1   2


Скачати 94.5 Kb.

2021