Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозділ I. Проблемно-орієнтований аналіз стану навчально-виховного комплексу

Скачати 1 Mb.

Розділ I. Проблемно-орієнтований аналіз стану навчально-виховного комплексу
Скачати 1 Mb.
Сторінка 1/5
Дата конвертації 18.05.2017
Розмір 1 Mb.
  1   2   3   4   5

„ Затверджено ” „ Затверджено ”

методичною радою педагогічною радою

від 31.08.10 від 31.08.10

протокол №1 протокол № 1

Зміст

Розділ I. Проблемно-орієнтований аналіз станунавчально-виховного комплексу ……………………………….. ……….

  1. Стан закладу………………………………………………………….

  2. Стан соціуму…………………………………………………………

  3. Статистика і проблеми як досягнутий рівень функціювання……..

  4. Досягнення і проблеми закладу……………………………………..

  5. Завдання закладу……………………………………………………..

Розділ II. Концепція розвитку навчально-виховного

комплексу Школи життєвої компетентності …………………………… 1. Загальна стратегія, місія …………………………………………...

 2. Освітні цілі, напрями, принципи…………………………………

 3. Організація освітнього процесу ………………………………….

 4. Модель Школи життєвої компетентності………………………...

 5. Характеристика, завдання та моделі міні-проектів:

Виховна система НВК ……………………………………………..

Школа становлення громадянина …………………………………

Школа сприяння здоров’ю………………………………………....

Школа родинного виховання ……………………………………...

Школа формування успіху………………………………………....


 1. Модель вихованця, учня комплексу ……………………………...

 2. Модель учителя Школи життєвої компетентності ………………

 3. Модель випускника Школи життєвої компетентності …………..

Розділ III. План реалізації програми………………………………………..
Розділ I. Проблемно-орієнтований аналіз стану навчально-виховного комплексу

 1. Стан закладу

Основне приміщення Павлівського Першого навчально-виховного комплексу I-II ступенів було введено в дію в вересні 1915 року як земську школу. В 60-х роках були добудовані допоміжні приміщення, в 2000 році - сучасна котельня, яку газифіковано в 2005 році.
Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
Допоміжне приміщення, а також Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення).
З 90-х років минулого століття та до 1 січня 2009 року це була Павлівська Перша загальноосвітня школа I-II ступенів. З 1 січня 2009 року на базі школи та дитячого садка було створено навчально-виховний комплекс. На даний час в комплексі навчаються та виховується 48 учнів та 14 дошкільнят. Для них створені належні умови: навчальні кабінети укомплектовані необхідними навчальними засобами на 80%, для дошкілля відділено приміщення з окремим входом, санітарно-гігієнічні умови приміщень добрі.


 1. Стан соціуму

Заклад освіти в с. Павлівка Перша – один і є центром культури в селі. Мала кількість молоді, більш освічена молодь навчається і працює в різних містах України.
Павлі́вка Пе́рша - село в Україні, в Тальнівському районі Черкаської області. У селі мешкає 676 людей.
Місто в Україні - статус адміністративно-територіальної одиниці України, населений пункт зі статусом місто, що розташований на території України і підпорядковується органам місцевої державної влади України.
З 2004 року в селі функціонує і розвивається селянсько-фермерське господарство «Дружба»: збільшилася кількість робочих місць, покращилася демографічна обстановка соціуму. Але в селі багато неблагополучних сімей, 25% вихованців – це діти з цих сімей. В мікрорайоні школи відсутні культурні, спортивні та інші установи, у яких діти мали б задовольнити свої потреби у фізичному та культурному розвитку у позаурочний час.

Для значної частини учнівської молоді властивий стан соціальної інфантильності. Актуальними є проблеми організації соціально значущої діяльності, культури спілкування, соціальної адаптації, морального зубожіння.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.
Культу́ра спілкува́ння - частина культури поведінки людини - сукупність форм щоденної поведінки людини (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки.
Все більшій кількості учнівської молоді стає властива девіантна поведінка.
Девіáнтна поведíнка (відхильна поведінка) - поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм.
Більшість учнів не вміють визначити життєві цілі, пов’язані з майбутньою професією, соціальним просуванням, сім’єю, соціальним становищем у суспільстві.
 1. Статистика і проблеми як досягнутий рівень функціонування

Протягом 2005 – 2010 років колектив Павлівської Першої загальноосвітньої школи I-II ступенів працював над проблемою: «Підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх технологій та моніторингу освітньої діяльності». Основними завданнями було:

 1. Робота над впровадженням в педагогічній діяльності заходів по програмах «Програма розвитку загальної середньої школи», «Діти України», «Робота з обдарованою молоддю», «Сільська школа», «Учитель», «Інформатизація навчальних закладів».
  Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
  Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.


 2. Впровадження інноваційних технологій на уроці і в виховній роботі.
  Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


 3. Створення виховної системи школи.

 4. Поліпшити матеріальну базу школи шляхом активізації зв’язків з громад кістю та базовими підприємствами.

 5. Для покращення позакласної та навчальної роботи приймати участь у різноманітних конкурсах та заходах.

Вся діяльність колективу здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання;

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів комплексу. Забезпечувалися права дітей на дошкільну та загальну освіту.
Юридичний акт - акт-волевиявлення (рішення) суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Загальна освіта - сукупність знань основ наук про природу, суспільство, людину, її мислення, мистецтво, а також відповідних умінь і навичок, необхідних кожній людині незалежно від її професії.

За підсумками попередніх навчальних років учні мають такі навчальні досягнення:

високий рівень – 22%;

достатній і високий рівень – 27%;

достатній і середній рівень – 39%;

середній рівень – 9,6%;

середній і низький рівень – 2,4%.

Якісний показник 47,6%.

Середній бал успішності по школі 5,6.

Учні з проблемних сімей часто пропускають уроки. Хоча в школі протягом багатьох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Щоденно черговий учитель збирає дані про учнів, відсутніх на уроках, а класний керівних з’ясовує причину пропуску.

Непогані результати учні школи показують на районних спортивних змаганнях. Низька результативність та участь учнів в районних предметних олімпіадах, конкурсах, тощо. Відсутність спортивного та актового залу в школі негативно впливають на спортивну культурно-масову роботу.

Виховна діяльність педагогічного колективу підпорядковується положенням виховної системи школи „ Школа життєвої компетентності ”. Виховна система школи ґрунтується на загальнолюдських, вічних моральних цінностях. Такими є поняття:


 1. Земля – спільний дім людства. Земля людей та живої природи.

 2. Вітчизна – єдина для людини Батьківщина, наділена долею, яка передалася від його предків.

 3. Сім’я – первинна структурна одиниця суспільства.

 4. Праця – основа людського буття, вид діяльності, який виділив людину із живого світу.

 5. Знання результат різноманітної, творчої діяльності, могутній засіб розвитку особистості.

 6. Культура духовне багатство, накопичене розвитком людських цивілізацій.
  Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).


 7. Мир – спокій та злагода між людьми, головна умова існування людства.

 8. Людина найвища цінність та результат виховної системи.

 9. Життєва компетентність особистості – здатність учня ефективно розв’язувати проблеми, діяти адекватно, відповідно до власної природи, розвиток комунікативних здібностей.

Сьогодення вимагає від учителів високої професійної, педагогічної та методичної компетентності.

В школі проводилися традиційні свята: Перший дзвінок, День учителя, «Осінній вернісаж», День Збройних сил України, свято Калити, Новий рік, свято 8 Березня, День Перемоги, Останній дзвінок. Значно поліпшилась методика підготовки до шкільних вечорів, збільшилась їх різновидність наприклад: Осінній бал, карооке, різноманітні конкурси та змагання, конкурс «Міс фото».

Практично кожен класовод і класний керівник проводив відкриті виховні заходи по правилах дорожнього руху, заходи по вихованню здорового способу життя, читацькі конкурси, КВК, але недостатньо проводиться родинних свят.

День працівникі́в осві́ти або День учителя - професійне свято працівників освіти України. Відзначається щорічно у першу неділю жовтня.
Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.
Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.

У 2007 році в школі створено Школу сприяння здоров’ю. До її створення спонукало насамперед, високий рівень захворювань серед учнів школи. Результати поглибленого медогляду показали, що 70% учнів школи хворі. Друга причина – це велика кількість дітей із неблагонадійних сімей – на 65 учнів школи – 9 із неблагонадійних. У варіативну частину навчального плану були впроваджені спеціальні предмети, гуртки.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Так, учням 5,8,9 класів введено предмет основи валеології. Програма спрямована на мотивацію здорового способу життя, розрахована на 35 годин у кожному класі (одна тижнева година). У 5 класі розглядаються такі теми, як „Поняття про валеологію,” „Фактори природи, які впливають на здоров’я людини, „Про стосунки школярів, дружбу,” „національну їжу і здоров’я, „Поняття про ліки, їх використання ”, „Поняття про сім’ю, піклування про здоров’я ” і інші теми. Більшість занять проводиться на свіжому повітрі. Практикуються нетрадиційні форми проведення занять (тренінги). Діти дуже люблять такі заняття і із задоволенням їх відвідують.

Недоліком є те, що відсутня наступність у викладенні предмету. Навчальний план школи не дозволяє вводити валеологію у 6-7 класах. Тому учні 6-7 класів працюють у гуртку „Краса і здоров’я. ” На заняттях розглядаються питання особистої гігієни, догляд за тілом.

Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
Велика увага приділяється практичним заняттям - гімнастичні вправи для запобігання порушення постави, для зміцнення м’язів ніг, очей і т.д.
Гімна́стика - фізичні вправи, які спочатку виконувалися для зміцнення здоров'я і тренування (назва походить від вигляду, в якому тренувалися чоловіки древньої Греції: gymnos означає оголений).
В школі щоранку проводиться зарядка. Справа добровільна. Але майже всі учні приходять о 8.40. Ранкову фізичну зарядку проводять старшокласники – члени учнівського парламенту. Також проводиться щоденне вологе прибирання, провітрювання кабінетів, рухливі перерви.

Постійно працюють спортивні секції. На великих перервах діти грають у волейбол, піонербол, футбол, взимку - в теніс, шашки, шахмати.

Починаючи з листопада місяця, з метою попередження респіраторних захворювань, в школі працює фітобар. Перед сніданком діти можуть випити склянку фіто чаю. На уроках обов’язковими є фізкультфхвилинки. Щороку в школі проводиться Місячник здорового способу життя, Акції АнтиСНІД, Анти наркотик, Анти алкоголь, Життя без паління, заходи до Дня Здоров’я (7 квітня) – це і козацькі забави з участю батьків, Ковбойські ігри, конкурси Тато, мама, я – спортивна сім’я.

У планах роботи класних керівників кожного місяця (четверта година спілкування присвячується пропаганді здорового способу життя). Питання здоров’я дітей розглядаються на батьківських зборах.

Є і певні результати. Поменшала кількість пропусків учнями школи через хворобу, під час епідемії грипу. Серед учнів школи не виявлено курців. Навіть діти із неблагонадійних сімей не схильні до правопорушень, не замічені у бродяжництві, немає дітей які б стояли на обліку у відділі у справах неповнолітніх.

Наказом МОН України від 07.12.2010 №1102 школа визнана переможцем II етапу конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння здоров’ю (додаток 4).

Усе – це досягалося, у цілому, злагодженою роботою педагогічного колективу, у якому в минулому навчальному році працювало 15 педагогічних працівників, з яких три сумісники, 7 - вчителі I категорії; 3 - II категорії не мають вищої освіти ─2, але заочно навчаються.

Основними завданнями методичної роботи є сприяння зростанню методичної та фахової майстерності учителя, створення життєдайної системи безперервного навчання для досягнення високих освітніх рівнів, тощо. На жаль засідання методичних об’єднань в основному проводяться формально, тема проблеми школи вже не має тієї гостроти і актуальності, як це було декілька років тому. При викладанні шкільних предметів не використовується програмне забезпечення, не вчителі володіють комп’ютерною технікою.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Суспільний рейтинг начального закладу постійно аналізується. Система роботи вчителів школи вивчається з точки зору учнів та їх батьків.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Систематично проводиться анкетування: «Школа очима батьків», «Учителі очима дітей».

Результати анкетування дозволяють зробити висновок про достатньо високу оцінку вчителів учнями, школи – батьками.

Психологічний клімат в колективі в цілому позитивний, про свідчать регулярні дослідження взаємовідносин між колегами.


 1. Досягнення і проблеми закладу
Діяльність

Що зроблено

Досягнення

Проблеми

Підготовка до школи

Система роботи з

дошкільнятами включає:

- єдине планування;

- спільні батьківські збори;- залучення дошкільнят до шкільного життя.


 1. Знання майбутніх вихованців вчителем початкових класів.

 2. Адаптованість майбутніх першокласників до шкільного життя.

 1. Відсутність мотивації до розвитку своєї дитини деякої категорії батьків.

 2. Неналежний догляд за дітьми з неблагонадійних сімей.

Підвищення якості освітнього процесу

 1. Проводяться моніторингові дослідження, які дають можливість виявити рівень навчальних досягнень учнів, формування навичок здорового способу життя, рейтинг школи, вчителя.

 2. Упроваджуються інноваційні технології.

 3. Вчителі проходять регулярно курсову перепідготовку.

 4. Підвищення теоретичного рівня за обраною проблемою через семінари, тренінги, тощо.

 5. Атестація педпрацівників.
 1. Проведення моніторингових досліджень дозволило колективу своєчасно отримувати інформацію та на підставі її аналізу планувати роботу та розв’язувати проблеми.

 2. Створені умови для особистісного та професійного зростання вчителя.

 1. Немає системи ефективної роботи з обдарованими дітьми.

 2. Освоєння інформаційних технологій.

 3. Епізодичність роботи окремих учителів над підвищення своєї педагогічної майстерності.

Реалізація заходів щодо збереження здоров’я учнів та вчителів

Працює Школа сприяння здоров’ю.

Наказом МОН України від 07.12.2010 №1102 школа визнана переможцем II етапу конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння здоров’ю (додаток 4).


 1. Недостатньо сформовані навички щодо здорового способу життя.

 2. Не всі вчителі школи достатньо володіють здоров’язберігаючими технологіями.

 3. Деякі класні керівники формально ставляться до роботи ШСЗ.

Матеріальна база закладу

 1. Для дитячого садка виділено і відремонтовано приміщення.

 2. Створено спортивну кімнату.

 3. Бібліотеку забезпечено комп’ютером.
 1. Для проведення свят немає сучасної музичної апаратури.

 2. Недостатня кількість спортивного обладнання.

 3. Відсутність в бібліотеці підключення до мережі Інтернет.

  1   2   3   4   5


Скачати 1 Mb.

2021