Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження голови обласної державної адміністрації 05 грудня 2013 року №657 Про Програму розвитку

Скачати 76.25 Kb.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 05 грудня 2013 року №657 Про Програму розвитку
Скачати 76.25 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації27.05.2017
Розмір76.25 Kb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4


У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


голови обласної державної адміністрації
05 грудня 2013 року № 657

Про Програму розвитку

фізичної культури і спорту

в Рівненській області

на 2014 – 2016 роки

Відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 „Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”, з метою створення умов для реалізації в області державної політики у сфері зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, задоволення потреб у поліпшенні здоров'я, фізичному та духовному розвитку:


1.
Рі́вненська о́бласть (до 1991 року - Ровенська область) - область в Україні. Розташована на північному заході країни. Площа області становить 20,1 тис. км² (3,3 % площі території України). Населення 1 154,2 тис.
Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Схвалити Програму розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на 2014 – 2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету на 2014 рік та наступні роки передбачати у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення:

1) розробити відповідні програми розвитку фізичної культури і спорту та затвердити їх в установленому порядку;

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Міста обласного значення, міста обласного підпорядкування - міста, які є економічними і культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб (указ 1958 р).

2) забезпечити виконання заходів Програми;

3) інформувати про хід виконання Програми щороку до 10 грудня управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

5. Управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати облдержадміністрації щороку до 25 грудня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Губанова О.В.
Голова адміністрації В. Берташ

Додаток


до розпорядження голови

облдержадміністрації05.12.2013657
ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області

на 2014 – 2016 роки
І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури і спорту


Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в області певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в області. Зокрема, активізується олімпійський, паралімпійський, дефлімпійський та неолімпійський, ветеранський спортивний рух; зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; створюються приватні структури для активного відпочинку, спортивні клуби різних форм власності;
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Активний відпочинок (англ. Active leisure) - спосіб проведення вільного часу, різновид хобі, в процесі якого відпочиваючий займається активними видами діяльності, що потребують активної фізичної роботи організму, роботи м'язів, всього тіла.
Спортивне товариство - організація фізкультурно-спортивної спрямованості, завданням якої є сприяння розвитку фізичної культури та спорту.
збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в області не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Фізи́чна реабіліта́ція, фізична терапія (англ. Physical therapy) - це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих.

Лише 10,4 відсотка населення області охоплено регулярною спортивно-масовою діяльністю, що є нижче загальнодержавного показника – 15 відсотків. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку.

Особливе занепокоєння викликає загальне погіршення стану здоров'я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів.

Існуюча система спорту в області також має ряд проблем. Найістотніша з-поміж них – це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд області у державних спортивних заходах. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту.

В області, як і в Україні, не налагоджено ефективних механізмів об'єднання зусиль та ресурсів державних, громадських та приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту.

Основними проблемами у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту є недостатня кількість кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи та низький рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.

У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику роботи передові технології, досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.

Спорти́вна медици́на - прикладна галузь медико-біологічної спортивної науки. що вивчає вплив на організм людини засобів фізичної культури і спорту; розробляє та обґрунтовує раціональну методику фізичних вправ і спортивного тренування з метою всебічного гармонійного розвитку, зміцнення здоров'я і підвищення працездатності людини.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.


II. Мета та основні завдання Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для:

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

забезпечення збільшення рухової активності дітей та молоді, у тому числі із залученням батьків до такого процесу;

збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку, санаторно-курортних та дитячих оздоровчих закладах, закладах відпочинку та на об’єктах туристичної інфраструктури не менше 30 хвилин на день;

забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності і фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;

сприяння розвитку дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту;

забезпечення постійної модернізації матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

організація на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю.

сприяння створенню та належному функціонуванню штатної спортивної команди резервного спорту;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;


створення ефективної системи підготовки для провідних спортсменів області, у тому числі спортсменів-інвалідів – кандидатів та членів національних збірних команд України, кандидатів на участь в літніх та зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх, Дефлімпійських іграх, ІІ літніх та зимових Юнацьких олімпійських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх сліпих, чемпіонатах та кубках світу та Європи, а також забезпечення їх участі у змаганнях всеукраїнського рівня;

підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центрів студентського спорту вищих навчальних закладів та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

проведення на належному організаційному рівні на території області обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів;

формування сучасної системи та забезпечення поступового підвищення кваліфікації кадрів сфери фізичної культури і спорту, у тому числі для спеціалістів спортивної медицини, представників військових формувань та правоохоронних служб, а також спортсменів, що припинили свою діяльність у спорті, з метою їх соціальної адаптації;

Військо́ве формува́ння - створені відповідно до законодавства будь-якої держави сукупності військових об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів та органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями, мають постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащені зброєю та бойовою технікою і призначені для оборони країни, захисту їх суверенітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій.
Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.

проведення щороку семінарів для фахівців сфери фізичної культури і спорту та тренерів, сприяння їх участі у всеукраїнських та міжнародних форумах;

створення системи підготовки та атестації волонтерів для сфери фізичної культури і спорту;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;

забезпечення наукового та медичного супроводу підготовки спортсменів;

забезпечення розвитку спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сучасних спортивних споруд, належного їх обладнання та використання;

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

сприяння залученню інвестицій до реалізації завдань з розвитку фізичної культури і спорту, поширюючи меценатство та спонсорство;

здійснення заходів, спрямованих на формування світогляду, орієнтованого на здоровий спосіб життя, престиж фізичного здоров’я, патріотичне виховання;

Патріоти́чне вихова́ння - планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини та до представників спільної культури або країни.

вирішення соціально-побутових питань, у тому числі житлових, кандидатам на участь в Олімпійських іграх, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, Глобальних іграх, спортсменам, які посіли призові місця на чемпіонатах світу або Європи, та їх тренерам;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту;

сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського рухів, неолімпійських видів спорту та спорту ветеранів;

забезпечення пропаганди і впровадження відповідних принципів та ідеалів олімпійського руху;

Олімпійський рух - громадський рух, що базується на добровільному об'єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту.Олімпійський секс відбувся 345 році до н е

залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.


ІІІ. Напрями виконання Програми
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

1. Розвиток фізичної культури:

1) фізичне виховання у навчальних закладах;

2) фізична культура і масовий спорт за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

3) фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед усіх верств сільського населення;

4) фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

5) фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів.

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту.

3. Розвиток спорту вищих досягнень.

4. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів.

5. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

1) кадрове забезпечення;

Ка́дрове забезпе́чення - комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для подальшого просування по кар'єрній драбині, так і поза її межами для нового найму тимчасових або постійних робітників.

2) матеріально-технічне забезпечення;

3) фінансове забезпечення;

4) наукове забезпечення;

5) медичне забезпечення;

6) інформаційно-пропагандистське забезпечення;

7) міжнародна діяльність.

6. Участь державних та громадських інституцій у реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту.
IV. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти громадян України, інших джерел, не заборонених законодавством України.

Власні ресурси (англ. Own resources) - кошти, що перераховують держави-члени у бюджет Європейського Союзу для фінансування його витрат.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:

поступово збільшити рухову активність дітей та молоді до 7 – 8 годин на тиждень;

залучити до дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1 – 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю до 30 хвилин щодня;

залучити до 20 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного складу національних збірних команд;

збільшити обсяги витрат на навчально-спортивну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах;

зменшувати кількість учнів та студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

збільшити кількість інструкторів-методистів, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з населенням;

удосконалити систему підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

збудувати нові спортивні об’єкти та реконструювати існуючі спортивні споруди в кількості, що надасть змогу створити необхідні умови для ефективної підготовки спортсменів, залучення різних категорій населення до занять фізичною культурою і спортом;

запровадити доступні, якісні та різноманітні форми оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

підвищувати престижність відповідних професій та удосконалювати систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

створити належні умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

впровадження у практику роботи результатів науково-дослідної роботи з фізичного виховання і спорту, спортивної медицини, педагогіки, соціології, біології та інших галузей науки.
VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми
Реалізація заходів та контроль за виконанням Програми покладається на управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Районні державні адміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, структурні підрозділи облдержадміністрації, інші виконавці Програми щороку до 10 грудня подають управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації звіт про хід виконання Програми.


VII. Заходи щодо реалізації Програми

1. Розвиток фізичної культури

Фізичне виховання у навчальних закладах
1. Впроваджувати різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, громадська організація «Спортивна спілка студентської молоді Рівненщини» (за згодою).

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

2014 - 2016 роки
2. Сприяти покращенню організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів для занять фізичною культурою та спортом, у тому числі для збільшення рухової активності дітей та молоді.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, громадська організація «Спортивна спілка студентської молоді Рівненщини» (за згодою).

2014 - 2016 роки
3. Сприяти створенню в навчальних закладах мережі спортивних клубів, центрів студентського спорту вищих навчальних закладів та обласного міжвузівського центру підготовки спортсменів-студентів високої кваліфікації та забезпечити необхідні умови для їх функціонування.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, райдержадміністрації, громадська організація «Спортивна спілка студентської молоді Рівненщини» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.

2014 - 2016 роки

4. Проводити на високому організаційному рівні різноманітні спортивні змагання та заходи серед учнів, студентів, вчителів, у тому числі обласну спартакіаду школярів, обласну спартакіаду серед вищих навчальних


закладів І – ІІ рівнів акредитації, обласну універсіаду серед вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації, Національний турнір шкільних баскетбольних команд «Євро-2015», Всеукраїнські спортивно-масові заходи «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський урок», «Олімпійський тиждень», забезпечувати підготовку та участь збірних команд області у відповідних всеукраїнських спортивних змаганнях та заходах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради (за згодою), відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області (за згодою), громадська організація «Спортивна спілка студентської молоді Рівненщини» (за згодою).

Національний олімпійський комітет України Національний олімпійський комітет України, скорочено НОК України - громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійський іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії.

2014 - 2016 роки

Фізична культура і масовий спорт за місцем проживання

та в місцях масового відпочинку населення

5. Забезпечувати проведення моніторингу рівня охоплення населення області масовим спортом.

Комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради (за згодою), управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, райдержадміністрації.

Щороку
6. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, зокрема обласної спортивної гри «Сімейні перегони», заходів в рамках «Олімпійського дня», «Олімпійського тижня», та брати участь у всеукраїнських заходах, здійснювати пошук нових форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх вікових та


Каталог: documents
documents -> Програма 5 вересня 2014 року, П’ятниця 09: 00-09: 50
documents -> Молодійська сільська рада глибоцького району, Чернівецької області
documents -> 3. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В. П.), Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання
documents -> Ubuntu Linux Для операційних систем родини Linux існує багато програм І систем для налаштування pppoE з'єднань. Ми зупинимось на консольній програмі, яка є в комплекті системи
  1   2   3   4


Скачати 76.25 Kb.