Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження голови обласної державної адміністрації

Скачати 140.5 Kb.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
Скачати 140.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір140.5 Kb.
  1   2

Додаток 6

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

 1. 330 (у редакції розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації

10.08.

Херсонська обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Херсонської області.

2016 №602 )

ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ

в.о. заступника голови обласної державної адміністрації з питань інвестиційної, туристично-курортної діяльності, аграрного і промислового комплексу, екології

та природних ресурсів, моніторингу і комплексної оцінки соціально-

економічного розвитку області Рищука Євгена Миколайовича

 1. Відповідає за реалізацію в області державної та регіональної політики в галузях аграрного та промислового комплексу, інвестиційної діяльності, туризму та курортів, екології та природних ресурсів, а також за здійснення моніторингу та комплексної оцінки соціально-економічного розвитку області.

  Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

  Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

  Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо. 2. Організовує розробку та виконання програм розвитку і функціонування аграрного та промислового комплексу області, соціального розвитку села, туризму і курортів; забезпечує впровадження сучасних наукових технологій виробництва, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції.

 3. У межах повноважень вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо залучення інвестиційних проектів для розвитку інфраструктури області. Сприяє формуванню іміджу і привабливості території області, впровадженню нових інвестиційних технологій та світового досвіду.

 4. Координує роботу заступників голови обласної державної адміністрації, керівників її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань проведення моніторингу та комплексної оцінки соціально-економічного розвитку області.

  Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.

  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя. 5. Забезпечує розроблення перспективних планів і прогнозів соціально- економічного розвитку області в частині, що стосується агропромислового комплексу та соціального розвитку села, промисловості, пропозицій до програм приватизації державного та комунального майна на території області в аграрному та промисловому комплексі, удосконалення структури управління ним.

  Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.

  Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом. 6. Координує роботу щодо матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільгосптоваровиробників, упровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передових технологій, укладення угод на забезпечення сировиною підприємств переробної промисловості.

 7. Забезпечує і контролює реалізацію місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами аграрної, земельної реформи, перебудову виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення.

  Земельна реформа - комплекс правових, економічних, технічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення удосконалення земельних відносин, перехід до нового земельного ладу, що відповідає характеру регульованої соціально-орієнтованої ринкової економіки країни.

  Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.

  Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.

  Виробни́чі відно́сини - суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі матеріального і нематеріального виробництва. Це відносини, які виникають у суспільстві з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ.

  Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

  Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

  Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення». 8. Забезпечує виконання державного та регіонального замовлення на сільськогосподарську продукцію, сприяє формуванню на території області прозорої та конкурентної ринкової інфраструктури щодо матеріально- технічного забезпечення та ринків збуту продукції аграрного та промислового комплексу.

  Ри́нкова інфраструкту́ра - це різні установи, підприємства, організації, що обслуговують різноманітні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування. Це - біржі, банки, фінансово-кредитні посередники, комерційні фонди, страхові агенції, служби зайнятості, торговельні та інші організації, кожна з яких діє у своїй сфері. 9. Сприяє організації і розвитку селянських (фермерських) господарств, малого бізнесу в системі агропромислового комплексу.

 10. Забезпечує реалізацію в області заходів щодо:

 • розвитку селекційно-племінної роботи, ведення насінництва, захисту рослин від хвороб і шкідників;

 • розвитку зрошуваного землеробства, збереження меліоративних систем;

 • здійснення контролю за якістю сільськогосподарської продукції;

 • оновлення парку сільськогосподарської техніки та розширення мережі сервісного обслуговування сільгосптоваровиробників;

  Меліорати́вна систе́ма - технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об'єкти, як меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них, взаємодію яких забезпечує управління водним, тепловим, повітряним і поживним режимом ґрунтів на меліорованих землях.

  За́хист росли́н (або контроль шкідників) - це комплекс заходів, які спрямовані на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби, бур'яни.

  Сільськогосподарська техніка, сільгосптехніка - широкий спектр технічних засобів, призначених для підвищення продуктивності праці в сільському господарстві шляхом механізації і автоматизації окремих операцій або технологічних процесів. • збереження і відтворення рибних ресурсів;

 • залучення науково-дослідних закладів у сільськогосподарське виробництво;

 • передачі до комунальної власності закладів соціально-культурного призначення на селі, розвитку та функціонування сільського комунального господарства.

  Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії. 1. Готує пропозиції для подання обласній раді і здійснює заходи щодо реалізації її рішень з приватизації земель та їх вилучення для державних потреб, сприяє вирішенню земельних спорів у випадках, передбачених законодавством.

 2. Забезпечує розробку та реалізацію програми функціонування переробних підприємств усіх форм власності.

  Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

  Вносить та реалізує узгоджені пропозиції^ реструктуризації, реформування підприємств переробної галузі.


 3. Відповідає за встановлення та зміну меж населених пунктів, вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

 4. Організовує роботу та здійснює необхідні заходи щодо ліквідації епідемій, епізоотій, інших надзвичайних екологічних ситуацій, забезпечує інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян.

  Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

  Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

  Екологі́чна катастро́фа - надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і людей. 5. Координує в області діяльність місцевих землевпорядних органів.

 6. Здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

  Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).Організовує здійснення державного контролю на підприємствах, в установах та організаціях системи аграрного та промислового комплексу за:

з • виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням збитків, заподіяних державі;

  Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління. • станом фінансової дисципліни, обліку та звітності;

 • збереженням і раціональним використанням державного майна;

 • використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

  Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.

  Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

  Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні. • додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;

  Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги. • додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів.

 1. Забезпечує реалізацію заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасної виплати її в аграрному та промисловому комплексі, курортно-туристичній сфері.

 2. Готує відповідно до чинного законодавства акти щодо визначення режиму використання територій рекреаційних зон.

 3. Сприяє організації і розвитку малого та середнього бізнесу в галузі промисловості.

  Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

  Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками. 4. Розробляє для подання обласній раді та забезпечує виконання регіональних екологічних програм, готує звіти про їх реалізацію; вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм.

 5. Розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, збереження рослинного і тваринного світу.

  Землекористування - поняття, яке має декілька значень і використовується, як іменник та дієслово. 6. Вживає заходів по відшкодуванню шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля, громадянами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

 7. Вносить відповідним органам місцевого самоврядування пропозиції щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

  Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

  Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.

  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. 8. Інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а'також про заходи, що вживаються для його поліпшення.

 9. Вносить в установленому законом порядку пропозиції про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил.

 10. Забезпечує розроблення та здійснює контроль за дотриманням правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зонами санітарної охорони джерел водопостачання, обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Надає обласній раді у випадках, передбачених законом, пропозиції щодо розподілу коштів, які надходять до фонду охорони навколишнього природного середовища за скиди та викиди забруднюючих речовин і розміщення відходів.

Довкілля Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети. 1. Забезпечує виконання повноважень обласної державної адміністрації у сфері екології та використання природних ресурсів, видобування
  1   2


Скачати 140.5 Kb.