Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження голови райдержадміністрації від 23. 06. 2011р. №325-р перелі к відомостей, що становлять службову інформацію, І яким надається гриф «Для службового користування»

Скачати 167.06 Kb.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 23. 06. 2011р. №325-р перелі к відомостей, що становлять службову інформацію, І яким надається гриф «Для службового користування»
Скачати 167.06 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір167.06 Kb.
ТипРозпорядження
  1   2

Затверджено

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від

23.06.

2011р.

№ 325-р


П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію,

і яким надається гриф «Для службового користування»
1. Економіка, промисловість, транспорт та енергетика
1.1. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.

1.2. Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).

1.3. Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Бала́нсовий прибу́ток - це сума фінансових результатів від усіх видів діяльності підприємства за звітний період, що складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи продукцію підсобних, допоміжних та обслуговуючих виробництв і господарств, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті та інших позареалізаційних операцій. Балансовий прибуток - це загальна сума прибутку від усіх видів діяльності Більшу частину прибутку підприємство отримує від основної виробничої діяльності. Прибуток від допоміжної діяльності - це частина прибутку, утворена внаслідок виконання для інших підприємств непромислових робіт і послуг (будівельних, транспортних тощо), реалізації продукції підсобного сільського господарства, надання платних послуг населенню. Прибуток від позареалізаційної діяльності - це різниця (сальдо) між штрафами, пенею, неустойками, одержаними і сплаченими, доход від операцій з тарою, орендна плата від падання в оренду приміщень тощо. Засновницький прибуток Засновницький прибуток - це доход, який отримує засновник акціонерного підприємства (товариства) при відкритій підписці на акції.
Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

1.4. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.


2. Житлово-комунальне господарство
2.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

2.2. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони в містах із населенням понад 100 тисяч осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Держа́вна таємни́ця - інформація у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці держави і яка спеціально охороняється державою.

2.3. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

2.4. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.5. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.6. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення в районах і містах із населенням до 100 тисяч осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

2.7. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.
3. Будівництво, архітектура, земельні відносини
3.1. Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:

- 1:50000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної;

- 1: 100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Балтійська система висот Балтійська система висот (БСВ) - прийнята в СРСР у 1977 році система абсолютних висот, відлік яких ведеться від нуля кронштадтського футштока. Від цієї позначки відрахувані висоти опорних геодезичних пунктів, які позначені на місцевості різними геодезичними знаками та нанесені на карти.

3.2. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 – 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних господарського та оборонного значення.

Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

3.3. Плани міст масштабу 1:10000 – 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3.4. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50000 – 1:200000, карти ділянок рік масштабів 1:25000, 1:50000.

3.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК – 2000 і СК – 42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

3.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.

Геодези́чний пункт (рос. геодезический пункт, англ. geodetic station, survey station, ground control point; нім. geodätische punkt) - точка земної поверхні, положення якої визначено щодо певної вихідної точки геодезичними вимірюваннями, положення яких визначено у загальній для них системі геодезичних координат і висот, прийнятої для України.

3.7. Картографодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2.

Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.

3.8. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою (за наявності координат геодезичних пунктів в державних системах координат УСК- 2000 та СК-42, системі координат СК-63 чи іншій місцевій системі координат).

3.9. Інформація в паперовій формі про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні району, міста обласного значення (базовий рівень).

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Міста обласного значення, міста обласного підпорядкування - міста, які є економічними і культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб (указ 1958 р).

  1   2


Скачати 167.06 Kb.

  • П Е Р Е Л І К відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування»
  • 2. Житлово-комунальне господарство
  • 3. Будівництво, архітектура, земельні відносини 3.1. Плани міст та інших населених пунктів