Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Скачати 263.27 Kb.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Скачати 263.27 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір263.27 Kb.
ТипРозпорядження
    Навігація по даній сторінці:
  • Зміни


ПРОЕКТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

________________________ № ______Зміни

до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі


1. У розділі І:  1. у пункті 1.2:

у абзаці другому слово „та” замінити словами „та/або”;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

„збільшення істотної участі – набуття додаткової істотної участі особою, що вже має істотну участь у фінансовій установі;”;

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

„кінцевий власник істотної участі – фізична особа, юридична особа, серед власників якої немає (не буде) інших власників істотної участі у фінансовій установі щодо якої отримується погодження набуття або збільшення істотної участі, публічна компанія;”.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

„набуття істотної участі – пряме та/або опосередковане набуття однією особою самостійно чи спільно з іншими особами в будь-який спосіб 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або отримання незалежно від формального володіння можливості значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;”;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

„публічна компанія – іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі. Фондова біржа визнається кваліфікованою, якщо вона створена за законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключено (допущено) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Порядку;

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.

Ри́нкова капіталіза́ція (англ. market capitalization) акціонерної компанії - це поточна вартість всіх її акцій. Обчислюється дана величина як множення ціни одної акції на кількість випущених акцій.

”;

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – п’ятнадцятим;

  1. пункт 1.4 викласти в такій редакції:

„1.4. Погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі отримувати не потрібно:

1) якщо власник істотної участі, який прямо або опосередковано володіє чи контролює 10, 25 або 50 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, має намір додатково набути акції (частки) цієї установи, але таке набуття не призведе до прямого чи опосередкованого володіння чи контролю ним (власником істотної участі) 25 (замість 10), 50 (замість 10 або 25) або 75 (замість 10, 25 або 50) відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи;

2) якщо власник істотної участі має погодження Нацкомфінпослуг на пряме чи опосередковане володіння чи контроль у розмірі 75 чи більше відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи;

3) якщо набуття або збільшення істотної участі особою, іншою ніж кінцевий або прямий власник, не призведе до збільшення розміру істотної участі кінцевого власника та прямого власника (прямих власників) істотної участі понад 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи, при цьому кінцевий та прямий власник істотної участі правомірно володіє істотною участю (має письмове погодження Нацкомфінпослуг на набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі або набув чи збільшив істотну участь у фінансовій установі до набрання чинності Законом України від 2 червня 2011 року № 3462-VI „Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг”);

4) у разі набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі державою або територіальною громадою в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

”;


  1. пункт 1.5 викласти в такій редакції:

„1.5. Розмір істотної участі заявника у фінансовій установі розраховується шляхом додавання розміру прямого та опосередкованого володіння істотною участю.

Розмір опосередкованого володіння істотною участю у фінансовій установі визначається як добуток часток прямого володіння участю юридичних осіб у статутному (складеному) капіталі одна в одній згідно з послідовністю власників істотної участі у фінансовій установі (від заявника до прямого власника істотної участі у фінансовій установі) та множення отриманого результату на сто відсотків.

Розрахунок розміру опосередкованого володіння істотною участю у фінансовій установі здійснюється за формулою
РОВ = (А1 х А2 х … х Аn) x 100%,
де РОВ – розмір опосередкованого володіння істотною участю у фінансовій установі, у відсотках;

А1, А2, … , Аn – частка прямого володіння участю юридичних осіб у статутному (складеному) капіталі одна в одній згідно з послідовністю власників істотної участі у фінансовій установі (від заявника (А1) до прямого власника істотної участі у фінансовій установі (Аn) ).

Розмір істотної участі заявника у фінансовій установі, який має опосередковане володіння істотною участю одночасно через двох або більше прямих (опосередкованих) власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів опосередкованого володіння істотною участю через цих осіб.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за дорученням учасника фінансової установи набуває права голосу на загальних зборах учасників фінансової установи, розраховується з урахуванням його власної прямої участі та опосередкованої участі (у разі наявності) шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.”;


2. Розділ ІІ викласти в такій редакції:

„II. Документи, які подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, та порядок їх подання

2.1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі заявник особисто або через уповноважену ним у встановленому законодавством порядку особу чи орган до набуття істотної участі або її збільшення подає до Нацкомфінпослуг:

1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) схематичне зображення структури власності, яке повинно містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові кожної фізичної особи, через яких заявником прямо або опосередковано здійснюється володіння участю у фінансовій установі, із зазначенням зв’язків між ними;

3) дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством (подається копія дозволу, засвідчена нотаріально або Антимонопольним комітетом України);

Антимонопольний комітет України Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

4) документи, визначені пунктами 2.2 - 2.5 цього розділу, щодо заявника, та щодо осіб через яких заявник опосередковано набуває істотної участі.

2.2. Юридична особа, яка зареєстрована за законодавством України, подає такі документи:

1) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу:

копію чинної редакції установчого документа, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку;

копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

2) документи щодо ділової репутації юридичної особи:

анкету юридичної особи згідно з додатком 2 до цього Порядку;

Ділова́ репута́ція - сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону.

3) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатнього розміру власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи (подаються щодо заявника та осіб, які набувають пряме володіння участю у фінансовій установі):

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за результатами аудиту або огляду проміжної фінансової звітності юридичної особи за останній квартал, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності юридичної особи за останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (не подається юридичною особою, запис про державну реєстрацію якої внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у поточному році).

Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим та третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви.

До зазначених аудиторських висновків (звітів незалежного аудитора) додаються копії сертифікатів аудиторів, які їх надали. У разі якщо заявником є фінансова установа, нагляд та регулювання діяльності якої здійснює Нацкомфінпослуг, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) має бути наданий аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2013 року № 640, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за № 462/22994.

Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо заявником є фінансова установа, нагляд та регулювання діяльності якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) має бути наданий аудиторською фірмою, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Уча́сники ри́нку ці́нних папе́рів - емітенти, інвестори та особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

У разі якщо заявником є банк, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) має бути наданий аудиторською фірмою, включеною до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків відповідно до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2011 року № 410, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за № 1466/20204;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 3 до цього Порядку, підтверджений аудитором/аудиторською фірмою (не подається заявниками-фінансовими установами);
довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства, підтверджена аудитором/аудиторською фірмою (подається заявником – фінансовою установою з урахуванням вимог абзаців восьмого - одинадцятого пункту 4.1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичні значення для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством;

довідка банку, що містить запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку, щодо:

рахунків юридичної особи - прямого учасника фінансової установи, з яких здійснюватиметься оплата акцій (часток) фінансової установи, або

платежів за борговими зобов’язаннями, які виникли у фінансової установи чи іншого продавця перед заявником чи прямим учасником фінансової установи, якщо такі боргові зобов’язання припиняються сторонами внаслідок набуття заявником істотної участі у фінансовій установі без повернення відповідних коштів заявнику;

2.3.Іноземна юридична особа подає такі документи:

1) документи, що дають змогу ідентифікувати юридичну особу:

легалізований витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

Штаб-квартира - місце концентрації більшості (якщо не всіх) найважливіших функцій та перебування керівництва організації або топ-менеджменту комерційної структури (компанії, підприємства, організації).

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

копію чинної редакції установчого документа іноземної юридичної особи, легалізованого належним чином;

2) документи щодо ділової репутації юридичної особи:

анкету юридичної особи згідно з додатком 2 до цього Порядку;

3) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан іноземної юридичної особи та наявність у такої особи достатнього розміру власних коштів для набуття або збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи (подаються щодо заявника та осіб, які набувають пряме володіння участю у фінансовій установі):

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за результатами аудиту або огляду проміжної фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за останній квартал, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (не подається іноземною юридичною особою, якщо її реєстрація в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, відбулася в поточному році).

У разі якщо надається аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора іноземної держави, такий висновок підлягає підтвердженню аудитором України, який внесений до відповідного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим та третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 3 до цього Порядку, підтверджений аудитором / аудиторською фірмою (не подається заявниками, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг);

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

довідка банку, що містить запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку, щодо:

рахунків юридичної особи - прямого учасника фінансової установи, з яких здійснюватиметься оплата акцій (часток) фінансової установи, або

платежів за борговими зобов’язаннями, які виникли у фінансової установи чи іншого продавця перед заявником чи прямим учасником фінансової установи, якщо такі боргові зобов’язання припиняються сторонами внаслідок набуття заявником істотної участі у фінансовій установі без повернення відповідних коштів заявнику;

довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства країни місцезнаходження заявника, підтверджена аудитором / аудиторською фірмою (подається заявником, основним видом діяльності якого є надання фінансових послуг, з урахуванням вимог абзаців восьмого - одинадцятого пункту 4.1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичні значення для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством.

2.4. Фізична особа - громадянин України подає такі документи:

1) копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або тимчасового перебування;

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

2) документ щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету (додаток 4);

3) довідку про фінансовий стан фізичної особи та підтвердні документи відповідно до додатку 5.
2.5. Фізична особа - іноземець подає такі документи:

1) копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу - іноземця згідно із законодавством його країни проживання;

2) документ щодо ділової репутації фізичної особи - іноземця:

анкету (додаток 4);

3) довідку про фінансовий стан фізичної особи та підтвердні документи відповідно до додатку 5.
2.6. Якщо кілька осіб мають намір набути або збільшити істотну участь у фінансовій установі через одних і тих самих юридичних осіб, то документи щодо таких юридичних осіб можуть подаватися в одному примірнику одним із заявників. Інші особи мають письмово підтвердити свою згоду на те, що документи стосовно юридичних осіб подаються іншим заявником.
2.7. Документи, що складаються заявником та подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Порядку, повинні відповідати таким вимогам:

бути викладені державною мовою;

бути підписані уповноваженою особою (для юридичних осіб) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи), засвідчені печаткою (за наявністю для юридичних осіб) та мати дату підписання;

містити достовірну інформацію;

документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані та прошиті.

Копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, засвідчуються підписом фізичної особи.

У разі якщо документи підписані особою, яка не є керівником заявника, заявник повинен надати оригінал або посвідчену копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Усі документи, що подаються для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, мають подаватися за описом із зазначенням кількості сторінок кожного документа.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом українською мовою, засвідченим у нотаріальному порядку.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Копії документів (документи), що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені у нотаріальному порядку за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо окремі документи, встановлені цим Порядком, не передбачені законодавством відповідної іноземної держави, іноземна юридична особа або фізична особа – іноземець подає запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави підстав щодо отримання таких документів.

Строк, що минув з дати підписання документів, оформлених згідно з додатками 1 - 5 до цього Порядку, не повинен перевищувати трьох місяців.
2.8. Заявник забезпечує достовірність інформації, указаної в документах, що подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.”.

3. У розділі ІІІ:


1) пункти 3.9 та 3.10 викласти в такій редакції:

„3.9. Рішення Нацкомфінпослуг про погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі діє протягом дванадцяти місяців з дати його прийняття.

Якщо особа, яка отримала від Нацкомфінпослуг погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, протягом дванадцяти місяців з дати прийняття Нацкомфінпослуг такого рішення не набула або не збільшила істотну участь у фінансовій установі та має намір набути або збільшити істотну участь у фінансовій установі, така особа зобов’язана повторно отримати погодження Нацкомфінпослуг.

3.10. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі:

заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови;

Нацкомфінпослуг може повернути заявнику за його заявою документи, що подавались ним до Нацкомфінпослуг (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви). Зазначені документи повертаються заявнику в разі отримання його згоди з підставами прийняття рішення про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

2) доповнити новим пунктом 3.12 такого змісту:

„3.12. У разі якщо під час розгляду документів, поданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, Нацкомфінпослуг буде встановлено наявність підстав, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, Нацкомфінпослуг не пізніше ніж протягом місяця з дати подання таких документів надсилає заявнику лист із інформацією про те, що заявнику не потрібно отримувати погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі. До такого листа додаються документи, що подавалися заявником до Нацкомфінпослуг (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви).”.

4. Розділ ІV викласти у такій редакції:

„ IV. Вимоги до фінансового стану та ділової репутації заявника

4.1. Фінансовий стан заявника - юридичної особи повинен відповідати вимогам, визначеним цим розділом.

Заявник - юридична особа повинен дотримуватися таких показників фінансового стану заявника (за винятком фінансових установ та іноземних юридичних осіб, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг):

1) коефіцієнт загальної ліквідності становить не менше 1;

2) показник фінансового левериджу заявника становить не більше 1

3) розмір власних коштів заявника, повинен бути не меншим, ніж фактична вартість придбаних акцій (часток), крім випадків реорганізації, набуття акцій (часток) фінансової установи шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, укладення договору міни, викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводять до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі власника;

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

4) коефіцієнт рентабельності власного капіталу є більшим за 0.

Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.

Заявники - фінансові установи та іноземні юридичні особи, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг повинні виконувати вимоги законодавства щодо регулятивного/власного капіталу, платоспроможності або додержання фінансових нормативів, а саме:

банки - вимоги щодо розміру регулятивного капіталу банку;

страховики - вимоги щодо платоспроможності страховика (умови забезпечення платоспроможності страховиків);

інші фінансові установи та іноземні юридичні особи, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг - вимоги щодо розміру власного капіталу та фінансових нормативів (у разі якщо такі вимоги встановлені законодавством).”

4.2. У разі якщо заявник – юридична особа набуває істотну участь у фінансовій установі шляхом обміну боргових зобов’язань на частку у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, внаслідок чого такі боргові зобов’язання припиняються, балансова вартість припинених боргових зобов’язань повинна дорівнювати або бути більшою за розмір істотної участі заявника у фінансовій установі.

Бала́нсова ва́ртість акти́вів (англ. Book Value) - вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об’єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу.

4.3. Фінансовий стан заявника – фізичної особи повинен відповідати таким вимогам:  1. сума власних коштів заявника, розрахована відповідно до розділу І додатка 5 до цього Порядку, та сума нарахованого (виплаченого) заявнику доходу, розрахована відповідно до розділу ІІ додатка 5 до цього Порядку, є не меншими, ніж фактична вартість придбання акцій (частки у статутному (складеному) капіталі) фінансової установи (крім випадків дарування, спадкування, міни, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводять до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі заявника) (крім випадків дарування, спадкування, міни, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі заявника). Розрахунок відповідних сум здійснюється заявником на підставі підтвердних документів, зазначених у додатку 5 до цього Порядку;

  2. показник запасу платоспроможності заявника, визначений згідно з послідовністю розрахунків, закладених у розділі ІІІ додатка 5 до цього Порядку, є не меншим, ніж 0,2.

4.4. Ділова репутації заявника повинна бути бездоганною.

4.5. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації юридичної особи є:

1) відсутність бездоганної ділової репутації в члена виконавчого органу чи наглядової (спостережної) ради юридичної особи;

2) відсутність бездоганної ділової репутації в особи, яка є контролером юридичної особи;

3) особа була власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про:

відкликання/анулювання ліцензії у фінансової установи (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

3) застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до особи (застосовується протягом дії санкцій і 5 років після скасування санкцій);

4) уключення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом періоду перебування в переліку та протягом 10 років після виключення особи з переліку).

Міжнародні санкції - колективні або односторонні примусові заходи, які застосовуються одними державами чи міжнародними організаціями до інших, що порушили норми міжнародного права. Можуть вживатися в односторонньому порядку, або на багатосторонній основі.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Терори́зм (від лат. terror - «жах») - у широкому сенсі використання або загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети.

4.6. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є:

1) особа у встановленому законодавством порядку позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;

3) особу було звільнено на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

4) особа була керівником, головним бухгалтером, членом наглядового органу (наглядової /спостережної ради) або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про:

відкликання/анулювання ліцензії у фінансової установи (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

5) особа була керівником, головним бухгалтером, членом наглядового органу (наглядової /спостережної ради) або власником істотної участі у фінансовій установі, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та\або, піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 5 років із дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації).

5. У додатках 1 та 2 до Порядку після слів „М. П.” доповнити словами „(за наявності)”.


6. У додатку 2 до Порядку:

розділ ІІІ після пункту 3 доповнити приміткою такого змісту:

„Примітка: у випадках набуття або збільшення істотної участі внаслідок дарування, спадкування, міни, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі заявника, у розділі ІІІ цієї анкети проставляюся прочерки.”;

у розділі ІV після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

„3. Чи є бездоганною ділова репутація керівника та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи – заявника_________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада в юридичній особі - заявнику)

___________.

(так/ні)”

7. Додаток 3 та 4 до Порядку виключити.

У зв’язку з цим додатки 5 та 6 до Порядку вважати відповідно додатками 3 та 4 до Порядку.

8. Додаток 3 до Порядку викласти в такій редакції:
„Додаток 3

до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (підпункт 3 пункту 2.2 розділу II)


Перелік аналітичних показників фінансового стану заявника

Аспект фінансового стану


Показники, що характеризують аспект


Порядок розрахунку аналітичних показників


Дата (період) розрахунку показника


Ліквідність


Коефіцієнт загальної ліквідності


Відношення оборотних активів до суми довгострокових та поточних зобов'язань (позикового капіталу)


На останню звітну дату, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установіФінансова стійкість


Показник фінансового левериджу


Відношення зобов'язань до власного капіталу


- " -

Забезпеченість власним капіталом

Розмір власних коштів


Різниця між власним капіталом та необоротними активами


- " -

Ефективність використання власних оборотних коштів (власного капіталу)

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу


Відношення чистого прибутку до середньої вартості власного капіталу


За останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (для новостворених заявників та юридичних осіб, які не завершили свій перший фінансовий рік, розрахунок здійснюється на останню звітну дату, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі)
Керівник юридичної особи


______________

(підпис)

_______________________________

(П. І. Б.)

„____” ________ 20__ рік


М. П.


(за наявності) ”

 


8. Розділ ІІІ додатку 4 до Порядку після пункту 3 доповнити приміткою такого змісту:

„Примітка: у випадках набуття або збільшення істотної участі внаслідок дарування, спадкування, міни, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі заявника, у розділі ІІІ цієї анкети проставляюся прочерки.”.
9. Після додатку 4 до Порядку доповнити новим додатком такого змісту:

„Додаток 5

до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (підпункт 3 пункту 2.4 розділу II)

Довідка про фінансовий стан заявника – фізичної особи


І. Власні кошти заявника станом на дату підписання цієї довідки

№ з/п

Найменування

Сума коштів (заборгованості) або вартість активу, грн1

Кошти на рахунках у фінансових установах

 


2

Сума коштів, фактично сплачених заявником для придбання акцій (часток) фінансової установи *

3

Заборгованість за позиками (кредитами)

 

4


Інша заборгованість за зобов’язанням (з розшифруванням)

 

5

Сума власних коштів (рядок 1 рядок 2 – рядок 3 – рядок 4)


 


* Зазначається, якщо заявник сплатив за акції (частку у статутному (складеному) капіталі) фінансової установи до подання до Нацкомфінпослуг документів для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.
ІІ. Джерела походження коштів для набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі за період ___________________ **.


№ з/п

Джерело

Сума нарахованого (виплаченого) доходу за кожним джерелом походження коштів, грн

1

Заробітна плата

 

2

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна


 

3

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)


 

4

Прибуток від інвестицій в цінні папери


 

5

Прибуток від інвестицій в корпоративні права (інші ніж цінні папери)

6

Кошти, успадковані чи отримані у дарунок

 

7

Інші доходи (з розшифруванням)


 


8

Сума нарахованого (виплаченого) доходу, всього, грн.

** Період обирається заявником самостійно, виходячи з того, що сума нарахованого (виплаченого) доходу за обраний період має бути не меншою ніж фактична вартість придбання акцій (часток) фінансової установи.

** Розділ ІІ цієї довідки не заповнюється у випадках набуття або збільшення істотної участі внаслідок дарування, спадкування, міни, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі заявника.

ІІІ. Оцінка здатності заявника надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі


Власні кошти (рядок 5 розділу І), грн

Фактична вартість придбання акцій (частки у статутному (складеному) капіталі) фінансової установи, грн

Розмір статутного (складеного) капіталу фінансової установи, грн

Розмір істотної участі, яку планує набути (набув) або збільшити заявник у фінансовій установі, %

Запас платоспроможності заявника (графа 1 – графа 2/ графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5До цієї довідки додаються:

1) документи щодо власних коштів заявника:

довідка(и) фінансової(их) установи(в), у якій(ких) відкрито рахунок(ки) заявника, про наявність коштів на рахунку(ах) (у разі заповнення рядку 1 розділу І);

документи, що підтверджують оплату заявником за цінні папери фінансової установи або оплату внеску заявника до статутного (складеного) капіталу фінансової установи (у разі заповнення рядку 2 розділу І);

2) документи щодо джерел походження коштів:

довідка про заробітну плату (у разі заповнення рядку 1 розділу ІІ);

документи щодо доходів заявника від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна (у разі заповнення рядку 2 розділу ІІ);

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого майна; яке можна вільно переміщувати в просторі без заподіяння йому шкоди. До рухомого майна належать також гроші, валютні цінності, цінні папери, майнові права та обов'язки.

документи щодо доходу заяника від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (у разі заповнення рядку 3 розділу ІІ);

документи щодо прибутку заявника від інвестицій в цінні папери (у разі заповнення рядку 4 розділу ІІ);

документи щодо прибутку заявника від інвестицій в корпоративні права (інші ніж цінні папери) (у разі заповнення рядку 5 розділу ІІ);

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).

документи щодо коштів, які успадкував чи отримав у подарунок заявник (у разі заповнення рядку 6 розділу ІІ);

документи щодо інших доходів, отриманих заявником (у разі заповнення рядку 7 розділу ІІ).
Підписано: _________ число _______________ місяць ______________ рік.
Підпис фізичної особи____________________________________________

                                                   (зазначити прізвище друкованими літерами)”Директор департаменту методології,

стандартів регулювання та нагляду

за фінансовими установами В. ЛогвіновськийСкачати 263.27 Kb.

  • Зміни