Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №,, Проект Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі I

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №,, Проект Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі I
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір161 Kb.
ТипРозпорядження
  1   2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

_______________________ № ____,,

Проект


Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

I.

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у фінансовій установі (крім банку, професійного учасника фондового ринку, фінансової установи, для якої законом України не передбачено формування статутного (складеного) капіталу) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в її органах управління, вимоги до ділової репутації та фінансового стану такої особи.

Ділова́ репута́ція - сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
власник істотної участі – юридична особа (у тому числі іноземна юридична особа) чи фізична особа (у тому числі іноземець), які отримали відповідне погодження Нацкомфінпослуг та/або набули істотної участі у фінансовій установі;

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


ділова репутація – сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;
заявник – юридична особа чи фізична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;
збільшення істотної участі – набуття додаткової істотної участі особою, яка вже володіє істотною участю у фінансовій установі, набуття якої погоджено Нацкомфінпослуг;
значний вплив на керівництво або діяльність юридичної особи – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами від 10 до 50 відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість змінювати керівника або осіб, що призначаються до органу управління юридичної особи;

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.


кінцевий власник істотної участі – фізична особа, юридична особа, серед власників якої немає (не буде) інших власників істотної участі у фінансовій установі щодо якої отримується погодження набуття або збільшення істотної участі, публічна компанія. Компанія з управління активами є кінцевим власником істотної участі, якщо така компанія діє в інтересах інституту спільного інвестування та набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі за рахунок кошів інституту спільного інвестування;

ланцюг володіння істотною участю – послідовність юридичних осіб, через яких заявник набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі;


набуття істотної участі – пряме та/або опосередковане набуття однією особою самостійно чи спільно з іншими особами в будь-який спосіб 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або отримання незалежно від формального володіння можливості значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
новостворений заявник – юридична особа, запис про державну реєстрацію якої внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у тому кварталі, у якому така особа подала заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі. Іноземна юридична особа вважається новоствореним заявником, якщо її реєстрація в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, відбулася у тому кварталі, у якому така особа подала заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

Штаб-квартира - місце концентрації більшості (якщо не всіх) найважливіших функцій та перебування керівництва організації або топ-менеджменту комерційної структури (компанії, підприємства, організації).


опосередковане володіння участю – володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через власника істотної участі 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу фінансової установи, та/або набуває право голосу на загальних зборах учасників фінансової установи за дорученням учасника (учасників), та/або має незалежну від формального володіння можливість значного впливу на керівництво або діяльність юридичної особи;
пряме володіння участю – володіння самостійно або спільно 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу юридичної особи на праві власності;

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


прямий власник істотної участі – особа, яка набула або має наміри набути пряме володіння участю у фінансовій установі;
публічна компанія – іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі. Фондова біржа визнається кваліфікованою, якщо вона створена за законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключено (допущено) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Порядку;

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.

Ри́нкова капіталіза́ція (англ. market capitalization) акціонерної компанії - це поточна вартість всіх її акцій. Обчислюється дана величина як множення ціни одної акції на кількість випущених акцій.


структура власності – система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь у юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи;
формальне володіння – розмір істотної участі заявника у фінансовій установі.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


3. Юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов'язана отримати письмове погодження Нацкомфінпослуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
4. Набуття або збільшення істотної участі не потребує погодження Нацкомфінпослуг у разі:
1) якщо особа збільшує істотну участь у фінансовій установі таким чином, що набуття акцій (часток) цієї установи або права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи не буде складати по відношенню до вже набутої та погодженої Нацкомфінпослуг істотної участі більше ніж 25, 50 або 75 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи;
2) якщо особа має погодження Нацкомфінпослуг на володіння істотною участю у розмірі 75 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи;
3) якщо особа, яка набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі, не є (не стане після набуття або збільшення істотної участі) кінцевим або прямим власником істотної участі у фінансовій установі;
4) якщо істотна участь у фінансовій установі набувається або збільшується державою або територіальною громадою в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».


5. Розмір істотної участі заявника у фінансовій установі розраховується шляхом додавання розміру прямого та опосередкованого володіння істотною участю.
Розмір опосередкованого володіння істотною участю у фінансовій установі визначається як добуток часток прямого володіння участю осіб у статутному (складеному) капіталі одна в одній згідно з ланцюгом володіння істотною участю (від заявника до прямого власника істотної участі) та множення отриманого результату на сто відсотків.
Розрахунок розміру опосередкованого володіння істотною участю у фінансовій установі здійснюється за формулою
РОВ = (А1 х А2 х … х Аn) x 100%,
де РОВ – розмір опосередкованого володіння істотною участю у фінансовій установі, у відсотках;
А1, А2, … , Аn – частка прямого володіння участю осіб у статутному (складеному) капіталі одна в одній згідно з ланцюгом володіння істотною участю (від заявника (А1) до прямого власника істотної участі (Аn) ).
Розмір істотної участі заявника у фінансовій установі, який має опосередковане володіння істотною участю одночасно через двох або більше прямих (опосередкованих) власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів опосередкованого володіння істотною участю через цих осіб.
Розмір загальної кількості голосів заявника, який за дорученням учасника фінансової установи набуває права голосу на загальних зборах учасників фінансової установи, розраховується з урахуванням його власної прямої участі та опосередкованої участі (у разі наявності) шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.
Приклад розрахунку розміру істотної участі заявника наведений у примітці додатка 2 до цього Порядку.
6. Якщо особа набуває істотної участі у фінансовій установі чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 3 цього розділу, без отримання погодження Нацкомфінпослуг (крім випадків, визначених у пункті 4 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.

II. Документи, які подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, та порядок їх подання


1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі заявник особисто або через уповноважену ним у встановленому законодавством порядку особу чи орган подає до Нацкомфінпослуг:

1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі згідно з додатком 1 до цього Порядку;


2) схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю (далі – схематичне зображення), яке повинно містити:

інформацію про заявника – фізичну особу (прізвище, ім’я, по батькові заявника – громадянина України згідно з паспортом або повне ім’я фізичної особи – іноземця згідно з його паспортним документом, громадянство фізичної особи, номер паспорта громадянина України або номер паспортного документа іноземця);

Паспорт громадянина України Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

найменування фінансової установи відповідно до установчого документа та її код за ЄДРПОУ;

найменування (відповідно до установчих документів) юридичних осіб, через яких заявником опосередковано набувається володіння істотною участю у фінансовій установі, країна їх реєстрації, код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс);

взаємозв’язки між особами, зазначеними вище (позначаються за допомогою суцільних ліній зі стрілками, проведених від особи, яка володіє акціями (часткою статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи до такою юридичної особи, поруч з лініями зі стрілками вказується відсоток статутного (складеного) капіталу кожної юридичної особи, яким володіє власник; взаємозв’язки, які виникають у заявника, позначаються пунктирними лініями зі стрілками, проведеними від заявника до особи, яка продає або передає заявнику у інший спосіб право власності на акції (частку статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи).

Якщо фінансова установа володіє акціями (часткою статутного (складеного) капіталу) заявника або юридичної особи, через яку заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у такій фінансовій установі, на схематичному зображенні також відображаються такі взаємозв’язки (за допомогою суцільних ліній зі стрілками, проведених від фінансової установи до заявника або до юридичної особи, через яку заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у такій фінансовій установі, поруч з лініями зі стрілками вказується відсоток статутного (складеного) капіталу, яким володіє фінансова установа в заявнику або в юридичної особи, через яку заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у фінансовій установі).

Зразок складання схематичного зображення наведений у додатку 2 до цього Порядку;

3) дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством (подається копія дозволу, засвідчена нотаріально або Антимонопольним комітетом України);

Антимонопольний комітет України Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

4) документи щодо заявника, визначені пунктом 2 цього розділу (подаються, якщо заявник є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України);
5) документи щодо заявника, визначені пунктом 3 цього розділу (подаються, якщо заявник є іноземною юридичною особою);

6) документи щодо заявника, визначені пунктом 4 цього розділу (подаються, якщо заявник є фізичною особою – громадяном України);

7) документи щодо заявника, визначені пунктом 5 цього розділу (подаються, якщо заявник є фізичною особою – іноземцем);

8) документ, визначений абзацом другим підпункту 1 пункту 2 цього розділу, щодо кожної юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України, через яку заявник опосередковано набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі (подається за наявності таких осіб у ланцюгу володіння істотною участю);9) документи, визначені підпунктом 1 пункту 3 цього розділу, щодо кожної іноземної юридичної особи, через яку заявник опосередковано набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі (подається за наявності таких осіб у ланцюгу володіння істотною участю).
2. Документи, які подаються щодо юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України:
1) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу:
копію чинної редакції установчого документа, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку;
копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі. Для компанії з управління активами, яка діє в інтересах та за рахунок інституту спільного інвестування, в копії рішення уповноваженого органу управління компанії з управління активами про набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, зазначається, що набуття або збільшення істотної участі в фінансовій установі відбувається за рахунок коштів інституту спільного інвестування;
Додатково до документів, визначених в абзацах другому та третьому цього підпункту, компанії з управління активами, яка діє в інтересах та за рахунок інституту спільного інвестування, надає копії:
регламенту інституту спільного інвестування, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку;
інвестиційної декларації (для корпоративного інвестиційного фонду), зареєстрованої у встановленому законодавством порядку;
документа, що засвідчує реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів інституту спільного інвестування;

Інвестиці́йний сертифіка́т (mutual fund shares) - іменний цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.


2) документ щодо ділової репутації юридичної особи:
анкету юридичної особи згідно з додатком 3 до цього Порядку;
3) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатнього розміру власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:
аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за результатами аудиту або звіт незалежного аудитора щодо огляду проміжної фінансової інформації за результатами огляду проміжної фінансової звітності юридичної особи за останній квартал, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;
аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності юридичної особи за останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (не подається юридичною особою, запис про державну реєстрацію якої внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у поточному році).
Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим та третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви.
До зазначених аудиторських висновків (звітів незалежного аудитора) додаються копії сертифікатів аудиторів, які їх надали. У разі якщо заявником є фінансова установа, нагляд та регулювання діяльності якої здійснює Нацкомфінпослуг, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) має бути наданий аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2013 року № 640, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за № 462/22994.

Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо заявником є фінансова установа, нагляд та регулювання діяльності якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) має бути наданий аудиторською фірмою, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Уча́сники ри́нку ці́нних папе́рів - емітенти, інвестори та особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

У разі якщо заявником є банк, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) має бути наданий аудиторською фірмою, включеною до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків відповідно до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2011 року № 410, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за № 1466/20204;
розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 4 до цього Порядку, підтверджений аудитором/аудиторською фірмою (не подається заявниками-фінансовими установами);
довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства, підтверджена аудитором/аудиторською фірмою (подається заявником – фінансовою установою з урахуванням вимог абзаців сьомого - десятого пункту 1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичні значення для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством.

3.Документи, які подаються щодо іноземної юридичної особи:


1) документи, що дають змогу ідентифікувати юридичну особу:
легалізований витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.


копію чинної редакції установчого документа іноземної юридичної особи, легалізованого належним чином;
2) документ щодо ділової репутації юридичної особи:
анкету юридичної особи згідно з додатком 3 до цього Порядку;
3) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан іноземної юридичної особи та наявність у такої особи достатнього розміру власних коштів для набуття або збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи:
аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за результатами аудиту або звіт незалежного аудитора щодо огляду проміжної фінансової інформації за результатами огляду проміжної фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за останній квартал, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)


аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (не подається іноземною юридичною особою, якщо її реєстрація в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, відбулася в поточному році).

У разі якщо надається аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора іноземної держави, такий висновок підлягає підтвердженню аудитором України, який внесений до відповідного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).


Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим та третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви;
розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 4 до цього Порядку, підтверджений аудитором / аудиторською фірмою (не подається заявниками, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг);

довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства країни місцезнаходження заявника, підтверджена аудитором / аудиторською фірмою (подається заявником, основним видом діяльності якого є надання фінансових послуг, з урахуванням вимог абзаців сьомого - десятого пункту 1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичні значення для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством.


4. Документи щодо фізичної особи – громадянина України:


  1. копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або тимчасового перебування;

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.


копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
  1. документ щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету (додаток 5);


3) довідку про фінансовий стан фізичної особи та підтвердні документи відповідно до додатку 6.

5. Документи щодо фізичної особи – іноземця:


1) копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу - іноземця згідно із законодавством його країни проживання;
2) документ щодо ділової репутації фізичної особи - іноземця:
анкету (додаток 5);
3) довідку про фінансовий стан фізичної особи та підтвердні документи відповідно до додатку 6.
6. Документи, що складаються заявником та подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Порядку, повинні відповідати таким вимогам:
бути викладені державною мовою або в дво-, тримовній версії із застосуванням державної та іноземної (их) мов;
бути підписані уповноваженою особою (для юридичних осіб) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи), засвідчені печаткою (за наявністю для юридичних осіб) та мати дату підписання;
містити достовірну інформацію;
документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані та прошиті.
Копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, засвідчуються підписом фізичної особи або уповноваженого представника фізичної особи.
Копії установчих документів юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України, засвідчуються підписом керівника та печаткою (за наявності) юридичної особи.
У разі якщо документи підписані особою, яка не є керівником заявника, заявник повинен надати оригінал або посвідчену копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.
Усі документи, що подаються для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, мають подаватися за описом із зазначенням кількості сторінок кожного документа.
Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом українською мовою, засвідченим у нотаріальному порядку.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Копії документів (документи), що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені у нотаріальному порядку за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Якщо окремі документи, встановлені цим Порядком, не передбачені законодавством відповідної іноземної держави, іноземна юридична особа або фізична особа – іноземець подає запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави підстав щодо отримання таких документів.
Строк, що минув з дати підписання документів, оформлених згідно з додатками 1 – 6 до цього Порядку, не повинен перевищувати трьох місяців.
7. Заявник забезпечує достовірність інформації, указаної в документах, що подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

Каталог: files -> Metodolog
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Metodolog -> Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №
Metodolog -> Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №
Metodolog -> Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
  1   2  • II. Документи, які подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, та порядок їх подання
  • Антимонопольного комітету України
  • Міністерстві юстиції України