Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №

Скачати 71.24 Kb.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №
Скачати 71.24 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір71.24 Kb.
ТипРозпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

____________ № ______


Типова програма підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, фінансового лізингу, факторингу, гарантій, поручительств, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, а також інших кредитних установ

Типова програма навчального курсу „Підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, фінансового лізингу, факторингу, гарантій, поручительств, а також інших кредитних установ” (далі – підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній та інших кредитних установ) передбачає набуття керівниками фінансових компаній та Інших кредитних установ комплексу знань, умінь та навичок, що сприяють якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов’язків, вивчення законодавчих актів з питань надання фінансових послуг з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, фінансового лізингу, факторингу, гарантій, поручительств, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, фінансовими компаніями та іншими кредитними установами.

Програма підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній та інших кредитних установ розрахована на тривалість курсу навчання не менше 72 годин та передбачає поєднання різних форм і методів навчання.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Для управителів, які вперше проходять підвищення кваліфікації за цією програмою, аудиторні заняття повинні становити не менше 40 годин.

ТЕМА 1. Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових послуг України
Питання:
Фінансові компанії та інші кредитні установи - учасники фінансового ринку України. Роль і місце фінансових компаній та інших кредитних установ на фінансовому ринку України. Державне регулювання діяльності фінансових компаній та інших кредитних установ в Україні: загальний аналіз правового забезпечення та нормативно-правових актів. Захист прав споживачів фінансових послуг.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.


ТЕМА 2. Правове регулювання діяльності фінансових компаній
Питання:
Правовий статус фінансових компаній.

Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

Особливості порядку створення та реєстрації фінансових компаній. Установчі документи фінансових компаній. Особливості цих документів у порівнянні з іншими фінансовими установами.

Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.

Дозвільні документи, необхідні для початку роботи та у процесі його роботи. Ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг. Нагляд на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами. Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі. Розкриття інформації фінансовими установами про свою діяльність. Особливості припинення діяльності фінансових компаній.

Договірні відносини у фінансово-господарській діяльності фінансових компаній та кредитних установ. Договори, що встановлюють, змінюють або припиняють права та обов’язки сторін при проведенні кредитних операцій (наданні кредитів, позик, факторингу).

Договори, що встановлюють, змінюють або припиняють права та обов’язки сторін при проведенні лізингових операцій. Договори, що встановлюють, змінюють або припиняють права та обов’язки сторін з надання гарантій, поручительств та інші.

Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця. Загальні положення про юридичну особу як суб’єкта цивільно-правових відносин.

Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Поняття та значення цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Поняття та способи припинення зобовязань. Окремі способи припинення зобов’язань.

ТЕМА 3. Державне регулювання і контроль за діяльністю фінансових компаній
Питання:
Основні напрями державного регулювання контролю за діяльністю фінансових компаній. Державні органи, що здійснюють контроль за діяльністю фінансових компаній.

Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Порядок здійснення державними органами контролю за діяльністю фінансових компаній.

Особливості державного регулювання інших кредитних установ. Порядок внесення інформації про кредитні установи до Державного реєстру фінансових установ. Порядок ліцензування кредитних установ.

Система фінансового моніторингу України. Операції, що підлягають обов'язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Організація фінансового моніторингу в діяльності фінансових компаній. Відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

ТЕМА 4. Організаційно-економічні засади надання фінансових послуг фінансовими компаніями та іншими кредитними установами
Питання :
Фінансовий менеджмент. Загальні засади фінансового аналізу.

Фіна́нсовий ана́ліз - має на меті оцінку інвестицій з погляду окремо взятої компанії, що планує одержання конкретних фінансових результатів від очікуваного вкладення засобів. Крім визначення прибутковості проекту, задачею фінансового аналізу є складання фінансових планів, що визначають потреби в капіталі, виявлення джерел їхнього покриття, аналіз грошових потоків, а також оцінка проекту з погляду ліквідності, ефективності, фінансового ризику.

Сутність, завдання та основні принципи фінансового аналізу діяльності фінансових компаній та інших кредитних установ. Основні фінансові показники, що характеризують фінансову стабільність фінансової компанії та іншої кредитної установи при наданні фінансових послуг. Види та методи фінансового аналізу, які можуть застосовувати фінансові компанії та інші кредитні установи.

Загальні питання маркетингу та менеджменту. Правове регулювання трудових відносин.

Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.

Кваліфікаційні вимоги, встановлені законодавством, для керівників та окремих працівників фінансових компаній та інших кредитних установ.ТЕМА 5. Фінансові нормативи діяльності фінансових компаній та кредитних установ
Питання:
Фінансові та функціональні ризики. Поняття ліквідності активів у фінансової компанії. Основи теорії управління грошовими потоками. Розмір власного капіталу фінансової компанії, класифікація якості активів, критерії ризиковості операцій, вимоги до порядку формування резерву забезпечення покриття втрат.

Теорія керування (управління) (англ. Control theory) - наука про принципи і методи керування різними системами, процесами і об'єктами.

Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.

Використання показників звітних даних для аналізу фінансового стану фінансової компанії.

Критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ. Особливості порядку складання та подання звітності кредитними установами до Нацкомфінпослуг.ТЕМА 6. Основи бухгалтерського обліку. Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та аудит
Питання:
Бухгалтерський облік фінансових компаній та інших кредитних установ. Основні засади організації бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, загальний огляд.

Концептуальна основа фінансової звітності за МСФЗ. Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

Представлення фінансової звітності. Облікова політика, зміни бухгалтерських оцінок та помилки.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Консолідована та окрема фінансова звітність. Проміжна фінансова звітність. Зовнішній аудит як форма контролю. Аудиторські перевірки звітності фінансових компаній та інших кредитних установ.ТЕМА 7. Внутрішній аудит

Питання:
Визначення внутрішнього аудиту. Кодекс етики внутрішніх аудиторів. Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту, загальний огляд. Створення служби з внутрішнього аудиту в фінансових компаніях та інших кредитних установах. Завдання та функції служби внутрішнього аудиту та/або внутрішнього аудитора.


ТЕМА 8. Галузевий розділ
Питання:
Основи кредитування. Принципи кредитування. Основні характеристики кредиту. Етапи кредитування. Класифікація кредитів. Поняття і суть кредитної політики.

Кредитна політика банку - це стратегія і тактика банку щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування клієнтів банку (позичальників) на основі принципів: поверненості, строковості, цільового використання, забезпеченості, платності.

Методики оцінки позичальника. Вимоги до забезпечення. Порядок погашення кредиту, нарахування та сплата процентів за кредитом. Ведення кредитних справ та кредитний моніторинг. Управління кредитним портфелем. Фінансування лізингових операцій та управління ризиками. Облік лізингових операцій. Особливості операцій з фінансового лізингу. Особливості операцій, які складають послугу факторингу. Облік факторингових послуг та операцій з фінансовими активами, які здійснюються в рамках надання послуги. Джерела фінансування факторингових операцій та управління ризиками, які виникають при наданні послуги факторингу.

Поняття і суть послуг гарантії та поручительства. Відмінності в наданні таких послуг.Директор департаменту консолідованого

нагляду та методології на ринках

фінансових послуг В. ЛогвіновськийКаталог: files -> Metodolog -> Programu navch
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Programu navch -> Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №
Metodolog -> Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Metodolog -> Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №,, Проект Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі I
Metodolog -> Програма навчального курсу «Підвищення кваліфікації головних бухгалтерів страхових компаній»


Скачати 71.24 Kb.

 • Типова програма підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту
 • ТЕМА 1. Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових послуг України
 • Державне регулювання
 • ТЕМА 2. Правове регулювання
 • ТЕМА 3. Державне регулювання і контроль за діяльністю фінансових компаній
 • ТЕМА 4. Організаційно-економічні засади надання фінансових послуг фінансовими компаніями та іншими кредитними установами
 • ТЕМА 5. Фінансові нормативи діяльності фінансових компаній та кредитних установ
 • ТЕМА 6. Основи бухгалтерського обліку
 • ТЕМА 7. Внутрішній аудит
 • ТЕМА 8. Галузевий розділ
 • Директор департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг В. Логвіновський